Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина


-11-сынып оқушысының дайындық деңгейіне қойылатын талаптарбет6/17
Дата05.11.2016
өлшемі3,94 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

10-11-сынып оқушысының дайындық деңгейіне қойылатын талаптар

18. 10-сыныптың соңында оқушылар пәндік нәтижелер бойынша:

1) әдеби шығармаларды ұлттық құндылық ретінде ұғынып, ХІХ ғасыр және қазіргі заман әдебиеті үлгілерін;

2) ақын-жазушылардың шығармашылық өмірбаяны мен шығармашылығын;

3) шығарманың көркемдік ерекшеліктерін;

4) эпикалық, лирикалық және драмалық туындылардағы басты кейіпкер келбетін білуі тиіс.

5) көркем шығарманың негізгі мазмұнын, идеялық-тақырыптық мәнін;

6) өзіндік ізденіс жұмыстарына ұсынылатын шығармаларды өздігінен оқып талдауды;

7) көркем шығармалар негізінде қазақ халқының мәдениетін, тарихын, салт-дәстүрін, мінез-құлқын, адамгершілік құндылықтарын;

8) шығарманың құрылымын талдау дағдыларын;

9) жазба жұмыстарын (эссе, шағын шығарма жазу, т.б.) орындауды;

10) әдеби білімдері негізінде ұтқыр да, шешен сөйлеу дағдыларын, көпшілік алдында өзіндік көзқарасын білдіруді меңгеруі тиіс.19. 11-сыныптың соңында оқушылар:

1) әдеби шығармада бейнеленген оқиғалар мен кейіпкерлер әрекетіне өзіндік көзқарасын білдіруді;

 1. мәнерлеп оқудың барлық элементтерін қолдануды;

3) ұлттық мұра ретінде танылған үздік шығармалардың тарихи сипатын, маңызын;

4) әдеби тақырыпқа реферат жазып, жоспарын, тезисін дайындауды;

5) компьютермен, техникалық ақпарат құралдарымен жұмыс істеп, интернет арқылы әлем әдебиетімен таныса алуды;

6) әдебиеттің басқа өнер түрлерімен (бейнелеу, сәулет, саз, мүсін, театр, кино, т.б.) байланысын түсіндіре алуды;

7) сыныптан тыс және қосымша оқуға ұсынылған әдеби-көркем шығармаларды өздігінен оқуды;

8) берілген мәтіндерді баяндалу тәсіліне қарай жүйелеп, толықтырулар енгізуді білуі тиіс.

9) көркем шығарманың негізгі мазмұнын, мәнін;

10) әдебиеттің өнер түрлерімен байланысын;

11) оқыған көркем туынды бойынша шығармашылық жазба жұмыстар орындауды;

12) әдебиеттің өзге ғылымдармен сабақтастығын;

13) сөйлеу дағдыларын меңгеріп, өзіндік көзқарасын білдіруді;

14) әдебиеттану терминдері сөздіктерін, энциклопедияларды пайдалануды;

15) ұлттық мұра ретінде танылған үздік шығармалардың тарихи сипатын, маңызын көркемдік шындық тұрғысынан түсінуді;

16) әдеби білімдері негізінде көпшілік алдында өзіндік пікір білдіруді;

17) шығармада бейнеленген өмір шындығы мен автордың ойын тани алуды және т.б. меңгеруі тиіс.

20. Тұлғалық нәтижелер:1) қазақ халқының және Қазақстанда өмір сүріп жатқан басқа да ұлыстардың тарихына, мәдениетіне, салт-дәстүріне және басқа құндылықтарына құрметпен қарауынан;

2) ұлттық құндылықтар мен әлемдік азаматтық құндылықтарды салыстыра пайымдап, дәріптей білуінен;3) адамдармен қарым-қатынаста жоғары мәдениеттілік танытуынан, этикалық нормаларды сақтай білуінен;

4) көркем туындының кейіпкері туралы қойылған жағдаяттық сұрақтарға жауап беруде әдеби тіл нормалары мен пікірталас мәдениеті талаптарын сақтай білуінен;5) қоғамға жат құбылыстарға, идеологиялық, діни ағымдарға және заңды бұзушылық әрекетке қарсы өз көзқарасын негіздей алуынан және жұртты сендіре білуінен;

6) өздігінен білім алуға, өмірден өз орнын табуға және жасампаз еңбекке ынта-ықыласы мен қабілеттілігін танытуынан;

7) белсенді азаматтық ұстанымын, жоғары патриоттық сезімін көрсете білуінен көрініс табуы тиіс.

21. Жүйелі-әрекеттік нәтижелер:

1) қазақ әдебиетінен алған білімдерін шығармашылық жұмыстарда;

2) қазақ әдебиетінен алған білімдерін басқа салаларда ақпарат көзі ретінде пайдалана алуы;

3) қазақ әдебиетінен алған білімдері негізінде көркем ойлай алатын және өз ойларын бейнелі тілмен шешен жеткізуге дағдылануы;

4) оқырман мәдениеті мен қаламгер шығармашылығына құрметпен қарау мәдениетін игеруі;

5) қазақ әдебиетін әлем әдебиеті аспектісінде түсініп, әдеби үдеріске талдау жасай алуы;

6) өзіне қажетті ақпаратты іріктеп алып, өңдеп, өзгелерге түсінікті етіп жеткізуге дағдылануы;

7) әдебиеттану терминдерін, сөздіктерін, энциклопедияларды.

Учебная программа по предмету «Русский язык»

(общественно-гуманитарное направление)
1. Пояснительная записка


 1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего образования), утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года №1080.

2. Цель обучения предмету – воспитание творчески активной языковой личности путем формирования языковой, речевой, коммуникативной компетенций на основе: (1) освоения описательной и функциональной языковой системы, норм употребления средств разных уровней, активизации последних в продуктивной речевой деятельности, обогащения словарного запаса и синтаксического строя речи; (2) овладения законами построения связного высказывания, общей культурой общения, механизмами совершенствования речи и творческого использования языка. Данная цель определена потребностью общества в повышении функциональной грамотности подрастающего поколения для его конкурентоспособности и активной социально-производственной деятельности в современном мире.

3. Задачами обучения в области достижения предметных результатов являются: 1. совершенствование знаний о фонетике и орфоэпии, орфографии, лексике и фразеологии, морфемике и словообразовании, морфологии и синтаксисе как уровнях языковой системы;

 2. систематизация знаний о лексической и грамматической организации предложения и текста;

 3. формирование и совершенствование знаний об особенностях построения текста, способах связи предложений в тексте, средствах связи частей текста;

 4. формирование и совершенствование знаний об особенностях построения текстов разных функционально-смысловых типов и использования в них языковых средств;

 5. формирование и совершенствование знаний о функциональных стилях речи, стилистической организации текста (особенностях использования языковых средств);

 6. формирование и совершенствование умений анализировать, классифицировать языковые единицы (звуки и буквы, морфемы, слово как лексическая, словообразовательная и морфологическая единица, словосочетание и предложение), использовать их с точки зрения нормативности;

 7. совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;

 8. формирование умений создавать высказывания разной степени развёрнутости;

 9. формирование и совершенствование умений создавать монологические высказывания (сочинение (в т.ч. эссе), очерк; объявление, газетная статья, хроника; резюме, заявление, доверенность, расписка, автобиография; аннотация, конспект, реферат, доклад, научный проект; комплимент, фельетон, интервью, портретный очерк, объяснительная записка, анкета, телеграмма, деловое письмо, протокол);

 10. формирование и совершенствование умений разворачивать и сворачивать тексты научного и публицистического стиля;

 11. формирование и совершенствование стилистической грамотности при оформлении текстов разных стилей и жанров; умений делать стилистическую корректировку в тексте и осуществлять стилистическую трансформацию текста;

 12. привитие навыков соблюдения норм культуры речи (соблюдение норм произношения, словоизменения, словоупотребления, грамматического оформления речи, овладение нормами и формулами русского речевого этикета);

 13. привитие навыков культуры общения (соблюдение правил речевого этикета в разных коммуникативных ситуациях);

 1. Задачами обучения в области достижения личностных результатов являются:

 1. воспитание патриотизма, гражданственности, сознательного отношения к языку как средству общения, источнику знаний, духовной ценности и форме воплощения культуры народа, проявляющихся в продуктивных высказываниях учащихся;

 2. формирование умений пропагандировать посредством социально ориентированной монологической речи активную гражданскую позицию, созидательную деятельность по охране окружающей среды;

 3. привитие высокой культуры, этических норм в общении с окружающими людьми, потребности соблюдать нормы литературного языка и правила русского речевого этикета;

 4. совершенствование умений вести дискуссии, адекватно оценивая особенности социальной среды и проявляя компетентность в распознавании антиобщественных явлений;

 5. привитие навыков непрерывного совершенствования речевой способности, ораторского мастерства;

 1. Задачами обучения в области достижения системно-деятельностных результатов:

 1. развитие и совершенствование умений анализа, обработки, синтеза, прогнозирования, проектирования, конструирования, исследования;

 2. привитие навыков использования современных и новейших научных технологий в учебно-научной сферах;

 3. формирование и совершенствование умений осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников;

 4. привитие навыков определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели;

 5. формирование умений перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.;

 6. развитие умений ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее;

 7. привитие навыков самоконтроля, самооценки, самокоррекции;

 8. развитие умений формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; применять полученные знания и умения в учебно-практической, научно-исследовательской деятельности;

 9. совершенствование умений успешного речевого общения в условиях полиязычной и межкультурной коммуникации, делового общения с окружающими.

6. Программа определяет обязательный минимум содержания предмета для 10-11 классов общественно-гуманитарного направления, максимальный объем учебной нагрузки, основные требования к обеспечению учебного процесса. Содержание учебного предмета «Русский язык» определяется в соответствии с целью, задачами обучения, возрастными особенностями учащихся и реализации практической направленности образования, ориентации на функциональную грамотность обучающихся.

7. В 10 классе предполагается повторение и изучение теоретических сведений о фонетике и графике, орфоэпии, орфографии, лексике и фразеологии, морфемике и словообразовании, морфологии, в 11 классе – о синтаксисе, пунктуации, риторике. В 10-11 классах обобщаются знания о функционировании языковых единиц в текстах различных типов, стилей, жанров с учетом этнокультурного компонента (сведения о национально-культурной специфике русского языка, о культуре русского, казахского народов, а также других народов, проживающих на территории Республики Казахстан), что направлено на развитие и совершенствование устной и письменной речи, на повышение культуры речи, формирование речевого этикета, ораторского мастерства.

8. В соответствии с линейно-концентрическим способом подачи языкового материала содержание предмета усложняется и расширяется, что учитывает такие педагогические принципы, как научность и доступность. Особенностью программы является подача материала по рубрикам «Для повторения», «Для изучения», «Для опережающего практического ознакомления», «Для развития речи», что позволяет соблюдать принципы преемственности, последовательности и реализовывать коммуникативный подход в обучении русскому языку.

9. Содержание программы учитывает межпредметные связи: 1. «Русская литература» (совершенствование умений и навыков культуры устной и письменной речи на текстовой основе через изучение художественных произведений русской и казахской литературы (И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн, М. Цветаева, А. Ахматова, М.А. Булгаков, Б. Пастернак В.П. Астафьев, Ч. Айтматов, О. Сулейменов и др.), осознание важности языка и литературы в развитии народа, его национального самосознания, опора на знания по теории литературы при работе над изобразительно-выразительными средствами языка);

 2. «Казахский язык», «Иностранный язык» (формирование языковой личности на основе изучения языков, проведение параллелей при изучении языковых фактов, раскрытие диалога культур в глобальном культурном контексте);

 3. «Искусство» (понимание языка как одной из знаковых систем в сравнении с языками разных видов искусства (музыка, живопись и др.), использование репродукций картин при написании сочинений, словесном рисовании, обогащение речи учащихся терминами из области искусства);

 4. «История Казахстана», «Всемирная история» и «Человек, общество, право» (осознание истории развития языка на фоне истории развития общества, понимание роли языка в государстве, в развитии и становлении государственности, получение сведений о языках народов мира, месте русского языка в славянских языках, статусе русского и казахского языков в Республике Казахстан);

 5. «Информатика» (понимание коммуникативной функции языка в сети Интернет, формирование умений обрабатывать, систематизировать, сохранять и транслировать информацию путем использования новейших информационных технологий).

10. Объем учебной нагрузки составляет:

 1. 10 класс – 68 часов (2 часа в неделю);

 2. 11 класс – 68 часов (2 часа в неделю).

11. Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки обучающихся и задают систему итоговых результатов обучения, достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс основной школы.
2. Базовое содержание учебного предмета в 10 классе
12.Базовое содержание предмета включает основные разделы, представленные по рубрикам «Для повторения», «Для изучения», «Для развития речи».

13. «Русский язык в мире и Казахстане» ­– 2 ч.: 1. для повторения (Язык и общество. Языковая ситуация в Казахстане. Функционирование русского языка в Казахстане. Формы функционирования русского языка. Русский литературный язык. Устная и письменная речь. Разделы науки о языке. Особенности литературного языка и его стили. Речевой этикет);

 2. для изучения (Речевая деятельность и её виды: чтение, слушание, говорение и письмо. Причины происхождения и развития языка);

 3. для развития речи (Нормы речи. Формулы речевого этикета).

14. «Фонетика» – 8 ч., из них 2 ч. на развитие речи, 1 ч. – тестирование; 1 ч. – диктант:

 1. для повторения (Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Изменения звуков в потоке речи. Графика. Звук и буква. Слоговой принцип русской графики. Ударение. Орфоэпия. Правописание гласных и согласных в корнях слова. Правописание гласных после шипящих и ц. Мягкий знак после шипящих. Орфографические словари);

 2. для изучения (Принципы русской орфографии. Изобразительные возможности средств письма (графические приемы: смена шрифтов, графические средства выделения слов и др.; приемы использования ненормативного написания слова, эмфатическое ударение; пунктуация как средство создания эзоповского языка));

 3. для развития речи (Фоностилистика. Роль звуков в художественном произведении. Звукопись. Интонация как ритмико-мелодическая сторона звучащей речи. Нормы произношения).

15. «Морфемика и словообразование» – 8 ч., из них 2 ч. – развитие речи:

 1. для повторения (Состав слова. Морфема. Типы морфем. Чередование звуков. Словообразование. Производная и непроизводная основы. Способы образования слов. Суффиксальный, приставочный, приставочно-суффиксальный способы словообразования. Бессуффиксный способ образования слов. Сложение основ. Аббревиация. Правописание приставок. Отличие форм слов от однокоренных слов);

 2. для изучения (Неморфологическое словообразование. Слово-образовательная цепь. Словообразовательный тип);

 3. для развития речи (Изобразительные ресурсы русского словообразования (использование слов с суффиксами оценки, окказионализмы). Роль средств словообразовательного уровня в создании художественного текста (семантизация морфем, морфемный повтор). Использование различных словообразовательных элементов в языке художественной литературы).

16. «Лексикология и фразеология» – 10 ч., из них 2 ч. – развитие речи, 1 ч. – тестирование:

 1. для повторения (Слово и его значение. Прямые и переносные значения слова. Синонимия в русском языке. Антонимия в русском языке. Омонимия в русском языке. Паронимы в русском языке. Активная и пассивная лексика. Неологизмы. Устаревшая лексика. Историзмы и архаизмы. Происхождение русской лексики. Заимствованная лексика. Фразеология русского языка. Фразеологизм);

 2. для изучения (Этимология. Внутренняя форма слова. Этимология слова. Метафора и метонимия. Лексика русского языка как система. Синонимический ряд. Омофоны, омографы, омоформы. Лексико-семантические группы слов. Старославянизмы. Иноязычные слова. Тюркизмы. Экзотизмы. Общеупотребительная и ограниченная в употреблении лексика. Диалектная лексика. Диалектизмы. Специальная лексика. Термины, профессионализмы. Жаргонная лексика. Фразеологизмы в системе русского языка. Национально-культурный компонент фразеологизмов. Пословицы, поговорки, крылатые слова. Фразеологические словари. Словарь крылатых слов и афоризмов);

 3. для развития речи (Эпитет. Градация. Антитеза. Оксюморон. Ирония. Каламбур. Стилевая принадлежность фразеологизмов. Лексические средства выразительности речи (лексический повтор, художественная трансформация слова в поэтическом тексте). Выразительные возможности лексики и фразеологии в языке художественной литературы).

17. Морфология – 22 ч., из них 4 ч. – развитие речи, 1ч. – сочинение-рассуждение; 1ч. – изложение; 1ч. – диктант:

 1. для повторения (Части речи. Принципы классификации частей речи. Типология частей речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Лексико-грамматические разряды существительных. Правописание существительных. Род, число и падеж существительного. Имя прилагательное. Разряды прилагательных. Полные и краткие прилагательные. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание прилагательных. Имя числительное. Разряды числительных по значению и составу. Склонение числительных. Правописание числительных. Местоимение. Разряды местоимений по значению. Правописание местоимений. Употребление местоимений. Глагол как часть речи. Инфинитив. Вид глагола. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число глагола. Спряжение глагола. Причастие. Правописание причастий. Знаки препинания в предложениях с определениями, выраженными одиночными причастиями и причастными оборотами. Деепричастие. Правописание деепричастий. Знаки препинания в предложениях с обстоятельствами, выраженными одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. Наречие. Разряды наречий. Образование и правописание наречий. Переход в наречия других частей речи. Слова категории состояния. Служебные части речи. Предлоги. Типология предлогов. Правописание производных предлогов. Союзы. Типология союзов. Правописание союзов. Частицы. Междометие. Звукоподражательные слова);

 2. для изучения (Принципы определения частей речи. Разряды местоимений по соотношению с другими частями речи. Омонимичные части речи. Омонимия причастия и прилагательного. Омонимия наречия и деепричастия. Омонимия краткого прилагательного, наречия и слова категории состояния. Омонимия предлогов и других частей речи. Омонимия союзов и других частей речи в роли союзных слов. Омонимия частиц и знаменательных слов. Способы образования частей речи. Синонимика полных и кратких прилагательных, степеней сравнения, видовременных форм глагола, союза. Морфологический разбор);

 3. для развития речи (Роль частей речи в образовании текстов разных стилей и жанров. Морфологические средства выразительности русской речи. Стилистическое употребление форм существительных в речи. Стилистические возможности местоимений. Причастия и деепричастия в художественной речи. Переход в наречия других частей речи. Стилистические качества междометий и звукоподражаний, их использование в языке художественной литературы. Рассуждение на морально-этическую тему. Пересказ текста научно-популярного стиля).

18. Стили речи – 14 ч., из них 4 ч. – развитие речи, 1 ч. – сочинение в жанре эссе:

 1. для повторения (Функциональные стили русского языка. Публицистический, научный, художественный, разговорный, официально-деловой стили, их стилевые черты и языковые особенности. Научный стиль, сферы его использования, стилевые черты. Официально-деловой стиль, сферы его использования, стилевые черты, языковые средства. Разговорный стиль, сферы его использования, стилевые черты. Публицистический стиль, сферы его использования, стилевые черты. Художественный стиль, его стилевые черты, языковые особенности);

 2. для изучения (Лексические, морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Подстили научного стиля: собственно научный, научно-популярный, учебно-научный. Основные жанры научного стиля: научный проект, доклад, аннотация, рецензия, реферат, тезисы. Основные жанры официально-делового стиля: характеристика, автобиография, заявление, закон, резюме, деловое письмо. Форма и структура делового документа. Лексические, синтаксические особенности публицистического стиля. Образно-выразительные средства стиля. Основные жанры публицистического стиля: очерк, портретный очерк, эссе, репортаж, дискуссия. Язык газеты. Художественный стиль. Отличия художественного стиля от других стилей. Изобразительно-выразительные средства: тропы и фигуры речи. Лингвистический анализ художественного текста. Разговорный стиль, сферы его использования. Признаки разговорного стиля, его лексические, синтаксические особенности. Невербальные средства общения);

 3. для развития речи (Работа с текстами разных типов речи, стилей и жанров: чтение и информационная переработка. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (телефон, компьютер, электронная почта и др.). Оценивание устных и письменных текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности достижения коммуникативных задач. Создание устных текстов различных стилей и типов речи на заданную тему. Определение стилевых черт и языковых средств публицистического, научного, официально-делового, художественного стилей. Анализ языка газеты, текстов разговорного стиля. Установление по совокупности стилевых черт и языковых средств принадлежности текста к тому или иному функциональному стилю. Лингвистический анализ текстов разных функциональных стилей и жанров. Использование различных стилистических средств при построении текстов. Совершенствование культуры учебно-научного, официально-делового общения в устной и письменной форме. Овладение культурой публичной речи. Организация дискуссии. Совершенствование культуры разговорной и электронной речи. Овладение способами свертывания текста (доклад, учебный научный проект, аннотация, рецензия, реферат, тезисы). Изложение с творческим заданием. Сочинение-эссе. Отзыв о книге, аннотация, тезисы, портретный очерк, репортаж, характеристика, автобиография, резюме, заявление).

19. Повторение и систематизация изученного материала ­– 4 ч., из них 1 ч. – развитие речи, 1 ч. – диктант:

 1. для повторения (Фонетика и орфография. Фонетический и орфографический разбор слова. Лексика. Лексический разбор слова. Морфемика и словообразование. Морфемный и словообразовательный разбор. Морфология. Морфологический разбор);

 2. для развития речи (Общие сведения о стилях и типах речи).

Каталог: files -> blogs
blogs -> Тақырыбы: Ленинград қорғанысы Мақсаты: Білімдік
blogs -> Программа по предмету «Русский язык»
blogs -> Сабақ түрі : Аралас сабақ Әдіс-тәсілдері : баяндау, түсіндіру, сұрақ-жауап, ой туғызу, қызығушылығын ояту,топпен жұмыс
blogs -> «Мұрагер»» бағдарламасы жайлы
blogs -> Негізгі орта білім беру деңгейінің «Өнер» білім саласы пәндерінің
blogs -> Оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы
blogs -> Бастауыш білім беру деңгейінің «Өнер» білім саласы бойынша
blogs -> Сабақ тақырыбы: Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа»
blogs -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
blogs -> ОҚу жылында қазақстан республикасының жалпы орта білім беретін (сонымен бірге инклюзивті білім беруді жүзеге асыратын) Ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет