Педагогикасы казакстан республикасы


KiM с е н д е р д к бал ал ар т е р б е т е т шPdf көрінісі
бет47/184
Дата12.12.2023
өлшемі8,02 Mb.
#196353
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   184
Байланысты:
Otbasy pedagogikasy 2014 Zhundibaeva (1)
6 сын тест
KiM с е н д е р д к бал ал ар т е р б е т е т ш ,
Еркелетш, ойнатып, серптетш?
Жалкау болсац, балалар, жаман болсац,
Камкор анац кез жасын келдететш.
KiM с е н д е р д } сагы н ар ш етк е к ет се ц ,
Г ы лы м 1здеп, т е з кайтпай, к еп к е к ет сец .
Умытпа, ец кемшде жулдыз сайын,
Хат жазып тур, тебеЫ кекке жетсш.
KiM сагы н ар сен д ер д 1 к ел ген щ ш е,
Кулындарын кез1мен кергеншше?
Сендер кайтып келгенде адам болып,
Еш арманым болмас дер еле-елгенше.
Барша аналарга тэн касиет осындай деп ойлаймыз.
74


6.5 Немере тэрбиесшдеп ата мен эжешц рол1
Ата мен эже - эке мен анадан кешнп бала ушш ец жакын адам­
дар. Олардыц немерелерше деген катынасы ерекше. Ата-эжелердщ 
немере тэрбиесше катысы туралы кезкарастар эртурлг Кептеген 
отбасында экес1 мен анасы ата-эжелердщ немере тэрбиесше каты- 
су ын куптайды.
Ата мен ана - бала тэрбиесшщ камкоршысы, енегесг
Ата - аскар тау,
Ана - бауырындагы булак,
Бала - жагасындагы курак, - деп, халык ата-ана, баланы таби- 
гаттыц тамаша кубылыстарына тецеген.
Ата мен эже ауыл-аймак, агайын арасыныц берекеа, акылшы- 
сы болып келедг Олардыц эркашанда мэртебеа бшк болып, сый- 
курметке беленген. Ойткеш, улкенд1 сыйлауды кад1р туткан казак 
салты бойынша кергеш мен турмыста туйгеш кеп, тэж1рибес1 мол 
адамныц сыйга белену1 занды кубылыс деп танылган. Улкещц сый- 
лау, акылын тындау кергендЫк деп есептеледг
Дэстурл1 когамда ата-эженщ тэрбиесш кермей ескен бала бол- 
маган. Ата-эжелер жыр, дастан, 
e p T e r i
айтып немере-шоберелерш 
рухани байытып тэрбиелеп отырган.
Кдзактыц ежелп дэстур1 бойынша туцгыш немересш атасы мен 
апасы ез колына алып, немере ыстык болгандыктан, балаларынан да 
артык 
K ep in , 
тэрбиелеген. Туцгыш немерелер атасы мен эжесш ез 
эке-шешесшдей санап, туган эке-шешесш тек кана ескеннен кешн 
де танып жатады. Кейде туцгыш немереЫ кенже улыныц орнына, 
атасыныц кара шацырагына ие болып та калагын жэйт кездеседк


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   184
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет