Педагогикасы казакстан республикасыPdf көрінісі
бет1/184
Дата12.12.2023
өлшемі8,02 Mb.
#196353
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   184
Байланысты:
Otbasy pedagogikasy 2014 Zhundibaeva (1)
6 сын тест
196353

Жунд1баева Т.Н
ОТБАСЫ
ПЕДАГОГИКАСЫ


КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Б1Л1М ЖЭНЕ ГЫЛЫМ МИНИСТРЛ1Г1
ЖУНД1 БАЕВА Т.Н.
ОТБАСЫ ПЕДАГОГИКАСЫ
О к у л ы к
Алматы, 2014


0ОЖ 37 (075) 
КБЖ 74.90 
Ж 88
К^азацстан Республикасы Б ш м ж эне гы лы м минист рт г 'ш 'щ
«Окулык,» республикалыц гылыми-практикальщ орталыгы б е кт к ен
TliKip 
жазгандар:
Элйрова д . С. — педагогика гылымдарыныц докторы, профессор;
Н аубаева X. Т. — психология гылымдарыныц докторы, профессор;
Сыдыкова Б. Т.

педагогика гылымдарыныц кандидаты, доцент;
Базарбекова Р. Ж — педагогика гылымдарыныц кандидаты, ага оцытушы.
Ж 88 
Жунд^баева Т. Н.
Отбасы педагогикасы: 
Окулык./ Т. Н. Жунщбаева - Алматы: 
“Экономика” баспасы ЖШС, 2014.-312 бет.
ISBN 978-601-225-695-6
Бул окулык отбасы педагогикасыньщ езект1 мэселелерш 
котере отырып, болашак мамандарга, отбасы тэрбиес1, оныц 
калыптасу тарихы мен отбасында бала тэрбиелеу дэстурлер1, 
отбасы тэрбиесшщ 
He r i 3 r i
устанымдары мен кызметтер1 жэне т.б. 
туралы тусшж бере отырып, алган бшмдерш ата-аналармен жумыс 
барысында пайдалануга ыкпалын типзедк Окулык жогары оку 
орындарынын барлык педагогикалык мамандыктарына, сондай-ак 
педагогикалык колледждерге, педагог галымдар мен зерттеушшерге 
арналган.
ЭОЖ 37 (075) 
КБЖ 74.90
ISBN 978-601-225-695-6


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   184
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет