Педагогикасы казакстан республикасыPdf көрінісі
бет2/184
Дата12.12.2023
өлшемі8,02 Mb.
#196353
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   184
Байланысты:
Otbasy pedagogikasy 2014 Zhundibaeva (1)
6 сын тест
© Ж уш пбаева Т.Н., 2014
© К,Р 
Жогары оку орындарыньщ
кауымдастыгы, 2014


ШАРТТЫ БЕЛГ1ЛЕР
- жаца такырып
- такырыпша
- жазып алыцыз
— озш-ез1 тексеру сурактары мен тапсырмалар
- пайдаланылган здебиеттер
- к;арастырылатын сурактар
- тапсырмалар
- глоссарий
— мугал1мдер мен ата-аналардын, педагогикалык 
мэдениетш кетеруге байланысты усынылатын 
материалдар
- тест сурактар
3


АЛП>1 С 0 3
%
Улттык бийм беру жуйесш отбасыныц б ш м беру удерюше 
белсещп катысуынсыз жацгырту мумкш емес. Б упнп танда жас 
буынды тэрбиелеуде отбасыныц элеуметтж мшдет1 артып отыр. 
Ce6e6i отбасы жеке тулганыц когаммен езара эрекеттестжшщ не- 
ri3ri куралы болып табылады. Ол - бала тэрбиесшдеп ей алгашкы 
spi басты тэрбие субъекта.
^азакстан Республикасыныц туцгыш Президент! Н. Э. Назар- 
баевтыц «Кдзакстандыктардьщ есш-еркендеу1, Kayinci3fliri жэне эл- 
аукатыныц артуы» атты хагтыкка Жолдауында: «Б1з 6yriHri кезец- 
нщ мшдеттершен озге K;a3ipri урпактьщ келер урпактар алдында 
орасан зор жауапкершшж жугш аркалайтын, экелер мен аналар- 
дыц, аталар мен эжелердщ оз балалары мен немерелер1 алдындагы 
жауапкершшгш кундел1кт1 есте устауга тиюшз» деп каз1рп отба- 
сыньщ 
элеуметтж, 
мэдени, когамдык кызмет1 белсендш гш щ
мацызын жогары багалап, Республикадагы отбасылардын алдына 
комакты мшдеттер жуктеген.
Отбасына осындай улкен мшдет жуктелудщ басты ce6e6i, оныц 
бала тулгасыныц дамуы мен калыптасуында жетекпп орын ала- 
тындыгын угынумен байланысты. Отбасы эр баланын ом1ршде 
ерекше орын алады. Отбасы гасырлар бойы калыптаскан адам 
баласыньщ ен жакын топтарынын б1рлесш 
© M i p
cypeTiH мекеш. 
Онда адам алгашкы тэрбиеш кабылдап, алгаш рет 
© M i p
туралы, 
ужым туралы угым калыптасады.
Отбасы тэрбиеа - барлык тэрбиенщ Heri3i. Ойткеш балалардыц 
туган кезшен бастап, есейгенге дешнп уакыт аралыгында OMipiHe 
аркау болатын тэл1м-тэрбие отбасы мушелер1 (эке, шеше, ата, эже 
т.б.) аркылы бершедк Олар баланы ата-бабаныц eMipiHaeri ецбек 
жэне когамдык ю-эрекеттщ барысында гасырлар бойы жинактаган 
тэж1рибесшен онеге алып, оны курметтеуге, жаманнан жирешп, 
жаксыга умтылуга, коршаган 
ортасын танып, онымен карым- 
катынас жасауга жэне баланы оз бет1мен эрекет етуге бешмдеп 
отырган.
Отбасында адам oMipre келед1, тэй-тэй басады, 6ipinmi куаны- 
шы мен кнындыгын кездсст1ред1, осед1, онед1, одан улкен OMipre 
аттанады.
«Жапырак тамырдан пэр ачады» дещп халкымыз. Сол айткан-
4


дай балалар эдет-гурыптары мен дэстурлерщ ецбексуйпиитк ка- 
сиеттерд1 ез1 ©скен отбасынан алады.
Кргамньщ буг1нг1 жагдайында болашак тэрбиесш отбасынан 
бастап колга алуга мемлекеттж 
r i n T i ,
элемд1к тургыда кощл бо­
л и д е . Оган 1989 жылы Б1ржкен Улттар Уйымы кабылдаган, ке- 
шннен 1995 жылы 5 нплдеде К^азакстанда кабылданган «Баланын 
кукыгы туралы Конвенция» дэлел бола алады. Онда «Бала толык 
жэне уйлеслмд1 дамуы ушш, ол 
M eftipiM
мен езара тусшкгпп бар, 
кызыгушылыкка коп коцш болетш бакытты ахуалдык ортасы бар 
отбасында ocyi кажет. Бала эл1 дене, акыл-ой жагынан толыкканды 
жетшмегенджтен, олар туылганга дейш де, туылганнан кешн де 
ерекше мешр1мдшкке, камкорлыкка, 
s c ip e c e
кукыктык камкор- 
лыкка муктаж» делшш, 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   184
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет