Педагогикасы казакстан республикасы


a p 6 i p ата-ана жасосшр1мдердщ еркениетп  елдерде  K a 3 ip r iPdf көрінісі
бет3/184
Дата12.12.2023
өлшемі8,02 Mb.
#196353
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   184
Байланысты:
Otbasy pedagogikasy 2014 Zhundibaeva (1)
6 сын тест
a p 6 i p
ата-ана жасосшр1мдердщ еркениетп 
елдерде 
K a 3 ip r i 
заман талабына сай 
6 m i M
алуын камтамасыз етуге 
мш детп деп корсеткен.
0p6ip отбасы когамньщ юшкентай 6ip бел1п болып табыла- 
тындыктан, когамды оркениеттипкке жетюзу ен алдымен ap6ip 
отбасындагы ом1рд1 уйымдастырудан басталмак. Тэрбиенщ бастап- 
кы элшпесш бала отбасында алады.
Жас урпакты тэрбиелеу жуйес1 заман талабына сай когамдык 
ом1рде болып жаткан улы 
0 3
repicT ep re 
байланысты. 
K,a3ipri 
заман 
жан-жакты yfrneciMfli жетшген жаца адамды тэрбиелеуд1 талап 
eTin отыр. К,огам талабы - заман талабы, ойткеш, «эр адам - оз 
заманыныц баласы, сол себептен адамды заман билейд1, заманына 
сай зацы туындайды. Сондыктан «Туа жаман жок, журе жаман 
бар», «Заман тузелсе, когам тузеледЬ), - деп халык педагогикасы 
тэрбиенщ заманга, когамга, оньщ материалдык, рухани баштыгына 
тэуелд1 екенш доп басып жетюзген.
Жас адамды 
e c T i , 
саналы, сергек етш тэрбиелеу отбасы мен ко­
гамдык тэрбие орындарыныц б1рден-б1р парызы. «Ес тузелмей, ел 
тузелмейдЬ>, олай болса, егемещп ел1м1здщ болашагы отбасында, 
бес1ктен басталып, ог;у-тэрбие орындарында ecTi урпакты тэрбие­
леу 
i c i M e n
шешшмек.
Сондыктан да отбасы тэрбиеа жэне отбасыньщ бала тэрбие- 
сш деп жауапкершЫк мэселес1 
6 y r i H r i
тацда педагогика гылымын- 
дагы озекп мэселелершщ 6ipi болып отыр.
K,a
3
ipri танда отбасы тэрбиеа тек ата-ананыц гана емес буюл 
когамньщ ici. Ce6e6i ксгамныц дамуы оныц басына кандай урпак
5


келуше тжелей байланысты. Осыган байланысты отбасы тэрбиес1 
мэселесше басты кощл бел1нуч кажет. Бул жагдайда педагог от- 
басымен сер1ктест1кке дайын болуы керек.
Алайда, тэж1рибе корсетш отыргандай, педагог ата-аналар- 
мен жумыс журпзу барысында б1ркатар киындьщтарга тап болып 
отыр. Педагогтар ездершщ педагоги каты к; кызметшдеп ен киын 
жумыстардыц 6ipi ата-анамен жумыс деп есептейдь Окытушылар 
ата-анагтармен эрекет етушдеп 
H e r i 3 r i
киыншылыктар ретшде 
б1ршшщен, отбасын зерттеу туралы Ka3ipri замангы эдютерд1 
б ш м ейтш дтн, екшшщен, ата-аналармеп ынтымактасудьщ тшмд1 
формаларын, ушшшщен, ата-аналардьщ психологиялык-педаго- 
гикалык бЫ мдерш котерудщ эдю-тэсшдерш бшмейтщщпн алдыга 
тартады.
K ,a 3 ip ri 
педагогтардыц тулганы калыптастырудагы отбасыньщ 
рол1 мен оньщ б ш м беру удер1сшдеп ролш жете тусш бейтш дтн 
айта кеткен жен. Сондыктан ем1рдщ ез1 педагогикалык жогары оку 
орындарыньщ алдына Ka3ipri замангы казакстандык отбасын зерт­
теу, 1\азакстандагы улттык 
6 m i M
беру жуйесш модернизациялауда- 
гы отбасыньщ рол1 мен орнын аныктау, ата-аналардьщ педагогика­
лык мэдениетш котеру, болашак педагогтарды отбасымен жумыс 
ic-теуге даярлау, олардыц кэс1би кузыреттЫ пн котеру жумыста- 
рын колга алыну сиякты озекп мэселелерд1 алга таргып отыр.
Жогары оку орындарында болашак педагог кадрларды даяр- 
лауда аталган мэселеге кажетп дэрежеде кещл болшбей келедь 
Сондыктан да 
6 y r i H r i
танда мугал1мдер ата-аналармен 
c e p i i c r e c T i K
карым-катынас орнатуга дайын болмай отыр. Бул олкылыктьщ 
орнын педагогикалык мамандыктардыц оку жоспарына «Отбасы 
педагогикасы» пэнш енпзу аркылы жоюга болады.
Отбасы педагогикасы гылым ретшде салыстырмалы тургыда 
кешн пайда болды. К^азiргi танда отбасы педагогикасы — каркынды 
турде дамып келе жаткан гылыми бипмнщ oip саласы.
Болашак педагог кадрларды кэс1би даярлауда «Отбасы педаго­
гикасы ерекше орын алады. Отбасы тэрбиесшщ непздер1 туралы 
бшмд1 мецгермей жаксы педагог болу мумюн емес.
«Отбасы педагогикасы» курсыньщ максаты — болашак педагог- 
тарга отбасы тэрбиесшщ ерекшел1ктер1 туралы тусшж бере оты­
рып, оларды отбасымен б1рлесш жумыс жасауга, ата-аналардьщ 
педагогикалык мэдениетш кетеруге даярлау.


Курстьщ непзп мшдеттерг
• 
болашак педагогтарды отбасы жэне неке институтынын пай- 
да болу тарихымен, отбасы жуйесшщ кызмет ету зандарымен та- 
ныстыру;
отбасы педагогикасынын 
H e r i 3 r i
угымдары туралы тусшж- 
T ep iH
калыптастыру;
отбасынын кукыктык-нормативтж базасымен таныстыру;
• 
оларды отбасы тэрбиесшщ психологиялык-педагогикалык 
нег1здер1мен таныстыру;
отбасы тэрбиесшщ мэш мен мацызы туралы теракты козка- 
расын калыптастыру;
• 
отбасында эр турл1 жастагы балаларды тэрбиелеу ерекшелж- 
тер1мен таныстыру;
отбасында бала тэрбиелеу эдютер! мен отбасын зерттеу эдю- 
repi, шетелдердщ бала тэрбиелеу тэж1рибелер1 туралы бшмдермен 
каруландыру;
студенттерд1 ата-аналар мен педагогтардьщ арасында 
c e p i K -
тест1к карым-катынас орнатуга кажетп бш м , бипктермен карулан­
дыру.
Отбасы педагогикасы курсын оку барысында студент: 
отбасы педагогикасынын непзп угымдарын; 
отбасы педагогикасынын калыптасуы мен дамуын;
• 
отбасы педагогикасынын эдюнамалык непздерш;
• 
отбасы 
тэрбиесшщ кызметтер1 мен устанымдарын; 
отбасынын К¥Кыктык-нормативт1к базасын;
• 
отбасы тэрбиесшщ психологиялык-педагогикалык непз­
дерш;
ата-аналар мен балалардьщ карым-катынас стштдерш; 
отбасы тэрбиесшщ мазмунын;
• 
отбасы жагдайында балаларды тэрбиелеу мэселесш;
• 
отбасында баланы мектепке даярлау эдютерш; 
отбасындагы бала тэрбиелеу эдютерш; 
ата-апалардыц педагогикалык мэдениетш котеру жолдарын
отбасын зерттеу эдютерш;
шыгыс халыктарыньщ отбасындагы бала тэрбиелеу дэстур- 
л е р ш M e n r e p y i к е р е к .
7


Отбасы педагогикасы курсын оку барысында студент:
• 
отбасы педагогикасы бойынша менгерген бипмдерш тэж1ри- 
беде оздшшен колдана 6inyi;
отбасымен сержтестж карым-катынас орната 6irryi; 
отбасымен жумыс жасаудьщ эр турл1 формалары мен эдю- 
T e p iH
тэж1рибеде пайдалана 6Lrryi керек.
Отбасы педагогикасы курсын оку болашак мамандарга:


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   184
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет