Педагогикасы казакстан республикасы


Демография жэне элеуметтануPdf көрінісі
бет7/184
Дата12.12.2023
өлшемі8,02 Mb.
#196353
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   184
Байланысты:
Otbasy pedagogikasy 2014 Zhundibaeva (1)
6 сын тест
Демография жэне элеуметтану 
Ka3ipri отбасынын жагдайы 
мен даму тенденцияларын зерттейдк Бул гылымдардыц мэл1меттер1 
мемлекеттщ отбасы саясатын аныктау барысында пайдаланылады. 
Демография отбасыныц курамы (жасы бойынша, улттык жэне бас­
ка да белгшер1 бойынша), оныц ецбекпен камтылуы, алдыцгы буын 
мен кейшп буынныц ара салмагы, балалардыц дуниеге келу1 жэне 
т.б. мэселелерд1 карастырады.
Элеуметтану отбасын элеуметпк институт ретшде, баланы 
элеуметтещцрудщ 
эмбебап факторы ретшде карастырады. Оны 
отбасыныц тYpлepi мен формалары, кызметтери отбасылык ем1рдщ 
кезендер1 жэне оны уйымдастыру сиякты мэселелер кызыктырады.
Экономика 
отбасылык ом1рдщ шаруашылык жагын, оныц бас- 
панамен камтамасыз 
eTiriyi, 
жумысы, балалар тагамыныц ещцршуц 
кшм, ойыншык жэне т.б. заттармен камтамасыз 
eTLnyi 
жагдайын 
зерттейдк
Зац отбасыныц кукыктык непздерш аныктайды. Кдаыктык
12


нормалар отбасылык ем1рдеп ата-аналар мен балалардыц кукьжта- 
ры мен мшдеттерш реттейдк
Тарих 
отбасы тэрбиесшщ калыптасуы мен оньщ эр тарихи 
кезендердеп даму барысын зерттейдк Отбасы - тарихи категория. 
Оньщ типтерй формалары мен функциялары 
©Mi p
cypin отырган 
©щцрютж катынастардыц, жалпы когамдык катынастардын сипа- 
тына, сондай-ак когамньщ мэдени даму децгейше, эр хальжтьщ 
менталитетше, тамыры теренде жаткан салт-дэстурше байланысты 
болады.
Сондыктан отбасы педагогикасы yuiiH эр улттыц мэдениет1 
мен кунды идеяларын, салт-дэстурлерш зерттейтш 
этнография
гылымыныц зерттеулер1 ©те кунды болып табылады.
Отбасы - шагын топ. Отбасы элеуметтж топ ретшде психоло­
гия гылымы зерттеу нысаны болып табылады. 
Психология 
гылы- 
мы отбасы мушелершщ карым-катынас ерекшел1ктерш (ата-ана 
мен бала), оньщ сипатын, отбасында калыптаскан психологияльж 
ахуалды зерттейдк
Отбасы жэне отбасындагы карым-катынас мэселелер1 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   184
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет