Пән бойынша оқыту Нысан (Syllabus) бағдарламаның пму ұс н 18. 3/38Дата20.06.2018
өлшемі230 Kb.
Пән бойынша оқыту Нысан

(Syllabus) бағдарламаның ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

титул парағы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Металлургия, машинажасау және көлік факультеті
«Көліктік техника және логистика» кафедрасы
«Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалары»

050713 «Көлік, көліктік техника және технологиялар» мамандығының студенттеріне арналған


ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМА

(Syllabus)

Павлодар


Пән бойынша оқыту Нысан

(Syllabus) бағдарламаның ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

бекіту парағы


БЕКІТЕМІН

ММжК факультетінің деканы

________ Тоқтағанов Т. Т.

20__ ж. ______ «__»

Құрастырушы: ________ аға оқытушы, Муканов Р.Б.
«Көліктік техника және логистика» кафедрасы
050713 «Көлік, көліктік техника және технологиялар» мамандығының студенттеріне арналған
«Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалары»
Пән бойынша оқыту бағдарлама (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген

Кафедра отырысында ұсынылды 2010 ж. ___11___ «_9_», № __ хаттама


Кафедра меңгерушісі ________ Ордабаев Е. К. 2010 ж. ____11__ «_9

ММжК факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2010 ж. _11_ «_10_», № _4_ хаттама

ОӘК төрағасы ___________ Ахметов Ж. Е. 2010 ж. __11___ «_10_»,

№ _4_ хаттама

1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
Муканов Руслан Батырбекович

Магистр, аға оқытушы

«Көліктік техника және логистика» кафедрасы Б 1 корпусында (көш. Ак. Шокин 139), 220аудитория, байланыс телефоны 67-36-23
2 Пән туралы мәлімет
2 курс ( 4 семестр – емтихан)
3 Пәннің еңбек сіңіргіштігі


Оқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. САғат)Бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

бар-

лығы


дәр

тәж

бар

лығы


ОСӨЖ

ЖОБ база-сындағы іштей

2

90

30

60

1

4

2

30

15

15

30

15


4 Пән мақсаттары және міндеттері
Пәнді оқытудың мақсаты Келешек мамандарды көлік саласында қолданылатын компьютерлік бағдарламаларымен, және электрондық түрдегі конструкторлық құжаттамаларды жасау үшін қолданылатын қолданбалы инженерлік бағдарламалармен таныстыру.
5 Білімге, істей алудың және дағдылар талаптары
Пәнді оқытудағы міндет

«Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалары» пәнін оқу нәтижесінде студент төмендегілерді

білу керек:

- Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалардың түрлерін, мүмкіндіктерің және құрылымын;

Істей білуі керек:

- ЭЕМ қолданбалы бағдарламаларын көлік саласындағы мәселе шешу кезінде қолдану.- КОМПАС қолданбалы инженерлік бағдарламалармен жұмыс істеу.
6 Пререквизиттер
Осы курсты оқып білу Осы курсты оқып білу «Сызба геометриясы және инженерлік графика», «Ақпаратттану» пәндерден алынған терминдер және білімге негізделеді пәндерден алынған терминдер және білімге негізделеді.
7 Постреквизиттер
Бұл пәнді оқып танысқанда алған білімі, «Вагондарды жобалау және есептеу негіздері», дипломдық жобалау кезінде, және т.б. пәндерді толық жан-жақты түсініп игеруіне себтігі тиеді.
8 Тақырыптық жоспары

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырыптардың атауы

Сағаттар саны

дәрістер

тәж.

СӨЖ

1

Кіріспе

1

-

2,5

2

КОМПАС бағдарламаның интерфейстін негізгі элементтері

1

-

2,5

3

КОМПАС бағдарламаны қолдану арқылы 3D модельдеу

2

2

5

4

КОМПАС бағдарламаны қолдану арқылы 3D модель бойынша 2D сызбаны жасап алу

2

2

5

5

КОМПАС бағдарламаны қолдану арқылы жинақ жасау

2

2

5

6

Стандартты бұйымдарды модельге және сызбаға қосу

2

2

10

7

Жинақ сызбаны жасау

2

2

10

8

Бұйымның сызбасын жасау

2

2

10

9

КОМПАС бағдарламаны қолдану арқылы жобалауды автоматтандыру

1

3


10

Барлығы:

15

15

60


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы
Келешек мамандарды көлік жобалау және пайдалану кезінде шығатын мәселелерді шешуге арналған математикалық аппаратты дұрыс қолдануға үйрету.
10 Курс компоненттері
Дәріс сабақтарының мазмұны

1-тақырып Кіріспе.

Конструктор мен жобалаушы жұмыстардын негізгі түрлері. Қолданбалы инженерлі бағдармалардың түрлері мен топталуы. Жобалаушыға қажет бағдарламаны дұрыс тандау. Есеп шығаруға арналған бағдарламалар, технологиялық үрдістерді автоматтандыруға арналған бағдарламалар, және әмбебап бағдарламалар.

2-тақырып КОМПАС бағдарламаның интерфейстін негізгі элементтері.

КОМПАС бағдарламаның интерфейстін негізгі элементтерімен танысу. Бастапқы жұмыс істеу принциптерімен танысу.

3-тақырып КОМПАС бағдарламаны қолдану арқылы 3D модельдеу.

КОМПАС бағдарламаны қолдану арқылы 3D модельдеудін негізгі жұмыс істеу принциптерімен танысу. Базалық жазықтықты тандау, негізгі тетікті жасау, CОС есептеу.

4 тақырып КОМПАС бағдарламаны қолдану арқылы 3D модель бойынша 2D сызбаны жасап алу.

Cызбаны жасау және икемдеу. Стандартты көріністерді жасау.

5-тақырып КОМПАС бағдарламаны қолдану арқылы жинақ жасау.

Жасалған 3Д модельдерін қолданып жинақ жасау. Түйiндестерді қолдану. Спецификация объектілерін қосу.

6-тақырып Стандартты бұйымдарды модельге және сызбаға қосу.

Стандартты элементтердің кітапханасымен жұмыс істеу негіздері. Массив элементтерін жасау.

7-тақырып. Жинақ сызбаны жасау.

Көріністі жасау және жою тәсілдері. Проекциялық байланыстар. Позициялық сызықтврды шығару.

8-тақырып Бұйымның сызбасын жасау.

Сызбанын мәзірі. Жалпы көріністі жасау. Ассоциативті көрініс.

9-тақырып КОМПАС бағдарламаны қолдану арқылы жобалауды автоматтандыру.

Бағдарламаның мүмкіндіктерін толық қолдану. Басқа графикалық бағдарламарымен жұмыс істеу. Әртүрлі форматтарда сызбаны сақтау.

Тәжірибелік сабақтар тізімі мен мазмұны

Тәжірибелік сабақтарының мазмұны

Тақырып 3 КОМПАС бағдарламаны қолдану арқылы 3D модельдеу (тәжірибелік сабақ № 1).

Тақырып 4 КОМПАС бағдарламаны қолдану арқылы 3D модель бойынша 2D сызбаны жасап алу (тәжірибелік сабақ № 2).

Тақырып 5 КОМПАС бағдарламаны қолдану арқылы жинақ жасау (тәжірибелік сабақ № 3).

Тақырып 6 Стандартты бұйымдарды модельге және сызбаға қосу (тәжірибелік сабақ № 4).

Тақырып 7 Жинақ сызбаны жасау (тәжірибелік сабақ № 5).

Тақырып 8 Бұйымның сызбасын жасау (тәжірибелік сабақ №6).

Тақырып 9 КОМПАС бағдарламаны қолдану арқылы жобалауды автоматтандыру (тәжірибелік сабақ №7).

СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағаттық көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу

15

2

ООЖ дайындық, үй жұмысын орындау

Ауызша сұрау, жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу.

30

3

Дәріс сабақтарына кірмей қалған, бірақ оқу бағдарламасы бойынша міндетті тақырыптарды қарастыру

Сызба,

модель


Сызба, модель

12

4

Бақылау іс-шараларына дайындық
МБ1, МБ2

3

Барлығы

60

Студенттің өздік жұмыстарының тақырыптары:

1 тақырып. КОМПАС бағдарламаның түрлері. ( [1], 1-10 беттер, )

2 тақырып. КОМПАС бағдарламасында «ыстық клавишалар». ( [1], 12-23 беттер)

3 тақырып. Элементтер массивтары. ( [1], 24-33 беттер)

4 тақырып. Ағымды модельдін сызбасын жасау.( [1]19-20 беттер)

5 тақырып. Жинақ элементтерінің қиылысуын тексеру ( [1] 31-41, баптары)

6 тақырып. Стандартты элементтердін кітапханасы ( [1], 70-87 беттер

7 тақырып. Жинақ сызбаға өлшемдерді салу ( [1] 30-41 беттер)

8-тақырып Ассоциативті түрлері. ([1] 89-106, 110-121 беттер, [5] 148-156 беттер)

9-тақырып Сызбаларды жасау тәсілдері. ([1] 189-206 беттер).

11 Курс саясаты
Сабаққа қатысу, талқылауда активті болу оқу үрдісіне қатысу дегенді білдіреді.

Дәріс сабақтарына қатысқаны үшін студентке 4 балл қойылады.

Тәжірибелік сабақтарға қатысқаны, активті жұмыс, тапсырманы, есепті уақытында тапсырғаны үшін студент 6 балл алуы мүмкін. Студенттердің оқытушымен бірге орындалатын өздік жұмысы, дәрістік сабақтардың тақырыптарын терең зерттеп, оларды бекітуге бағытталған. Жұмыс пен сабаққа қатысқанда 4 балл беріледі. өздік жұмыс, теориялық курсқа кірмеген немесе қысқаша түрде қарастырылған, дәрістік тақырыптарға қатысты сұрақтарды теорялық түрде зерттеу және оларды бекітуге бағытталған.

Өздік жұмысы келесі түрде бағаланады: әр тақырыптын теориялық қарастыру, сұрақтар бойынша конспектпен аяқталады, конспект оқытушыға көрсетіліп бағаланады.

Бірініші және екінші межелік бақылау оқытылған тақырыптар бойынша ауызша сұрау түрінде, билеттер немесе тесттер бойынша 100 баллдық жүйемен бағаланады.

Пән бағдарламасына сай семестр бойы студент тапсырмалардың толық көлемін орындау керек.

Емтихан үш сұрағы бар билет бойынша өткізіледі. Емтихан 100 баллдық жүйе бойынша бағаланады.

Сабақта тәртіп ережелерін бұзу үшін аудиториядан шығарылуы мүмкін. Айып санкциялары келесідей болады:

- сабаққа себепсіз қатыспағаны үшін – 0 балл;

- сабаққа кешігіп келгені үшін жарты балл алынады;

- аудиториядан шығаррылуы үшін – 0 балл;

- кешігіп орындалған тапсырмалар, автоматты түрде бағаланады (номиналдан 50 %).

Емтихан тапсыру кезінде көшіруге тыйым салынады. Бақылау шараларында көшіргені үшін студент аудиториядан шығарылады және оған қойылатын баға – 0 балл.

Егер студент себеп бойынша бақылау шараларына қатыспаса, онда оған оқытушымен қосымша көрсетілген уақытта тапсыруға мүмкіндік беріледі (МБ және ҚБдекан рұқсатымен тапсырылады), әйтпесе алатын бағасы – 0 балл.12 Әдебиет тізімі

Негізгі әдебиет

1. АСКОН . учебное пособие «Азбука КОМПАС» Москва 2009 г.

2. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования. Учебник для ВУЗов – М.: Изд. МГТУ им. Баумана, 2000.


3. Большаков В. П Создание трехмерных моделей и конструкторской документации в системе КОМПАС-3D БХВ-Петербург, 2010


Қосымша әдебиет

4. Герасимов А.А. Автоматизация работы в КОМПАС-График БХВ-Петербург, 2010


6. Комплект документации к системе КОМПАС

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалары» пәні бойынша 050713 – Көлік, көліктік техника және технологиялар» мамандығының күндізгі оқу формасында оқитын студенттеріне арналғанбақылау шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтинг ( 4 семестр)

Апта

1 сабақ үшін макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

жалпы

Максималды балл

16

34

16

34

100

Дәріске қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру формасыДҮТ

ДҮТ

ДҮТ

ДҮТ

ДҮТ

ДҮТ

ДҮТ
Бақылау формасы
Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Макс. балл

4

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Тәжірибелік жұмыстарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру формасы
ДҮТ

ДҮТ

ДҮТ

ДҮТ

ДҮТ

ДҮТ

ДҮТБақылау формасы
Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Макс. балл

2

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Материалды өздігінен оқу

ВидСРС/форма отчетностиӨОҮТ
ӨОҮТ
ӨОҮТ
ӨОҮТ
Бақылау формасыК
К
К
К
Макс. балл6
10
10
10

36

2 рейтинг ( 4 семестр)

Апта

1 сабақ үшін макс. балл

9

10

11

12

13

14

15
жалпы

Максимальный балл

16

38

16

30

100

Дәріске қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру формасы
ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛБақылау формасы
Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

ҚМакс. балл

4

4

4

4

4

4

4

4
28

Тәжірибелік жұмыстарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру формасы
ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛБақылау формасы
У

У

У

У

У

У

УМакс. балл

2

4

4

4

4

4

4

4
28

Материалды өздігінен оқу

СӨЖ түрі/есеп беру формасыӨОҮТ
ӨОҮТ
ӨОҮТ

ӨОҮТБақылау формасыТ
Т
Т

КМакс. балл10
10
10

14
44

Шартты белгілер: ДҮТ 1 – №1 дәріске дайындалу үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ТҮТ 1 – №1 тәжірибе сабақтарына дайындалу үй тапсырмасы; ӨОҮТ 1 – №1 материалды өздігінен оқудың үй тапсырмасы; К – коллоквиум; Т1 – тест №1; КР – курстық жұмыс; Т – тексеру.

Кафедра отырысында ұсынылды 2010 ж. _11 «_9_», № __ хаттама


Кафедра меңгерушісі ________ Ордабаев Е. К. 2010 ж. __11__ «_9

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Ақпараттық қауіпсіздік негіздері» пәні бойынша 050704 Есептеу техникасы және бағдарламалау мамандығы бойынша іштей оқу нысанындағы студенттерге арналғанбақылау шараларының күнтізбелік кестесі

13 Бақылау шараларының календарлы графигі
050713 – Көлік, көліктік техника және технологиялар» мамандығының күндізгі оқу формасында оқитын студенттеріне арналған «Көлік саласындағы ЭЕМ қолданбалы бағдарламалары» пәнінің СӨЖ тапсырмаларын және сабақ жұмыстарын орындау мен тапсыру бойынша.

1 рейтинг ( 4 семестр)

Апта

1 сабақ үшін макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

жалпы

Максималды балл

16

34

16

34

100

Дәріске қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру формасыДЗЛ

ДЗЛДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛ

Бақылау формасы
У

У

У

У

У

У

У

У
Макс. балл

4

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Тәжірибелік жұмыстарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру формасы
ДЗЛ1

ДЗЛ2

ДЗЛ2

ДЗЛ3

ДЗЛ3

ДЗЛ4

ДЗЛ5Бақылау формасы
У

У

У

У

У

У

У

У
Макс. балл

2

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Материалды өздігінен оқу

ВидСРС/форма отчетностиСИ
СИ
СИ
СИ
Бақылау формасыК
К
К
К
Макс. балл6
10
10
10

36

2 рейтинг ( 4 семестр)

Апта

1 сабақ үшін макс. балл

9

10

11

12

13

14

15
жалпы

Максимальный балл

16

38

16

30

100

Дәріске қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру формасы
ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛБақылау формасы
У

У

У

У

У

У

УМакс. балл

4

4

4

4

4

4

4

4
28

Тәжірибелік жұмыстарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру формасы
ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛ

ДЗЛБақылау формасы
У

У

У

У

У

У

УМакс. балл

2

4

4

4

4

4

4

4
28

Материалды өздігінен оқу

СӨЖ түрі/есеп беру формасыСИ
СИ
СИ

СИБақылау формасыК
К
К

КМакс. балл10
10
10

14
44

Шартты белгілер: ДҮТ 1 – №1 дәріске дайындалу үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ТҮТ 1 – №1 тәжірибе сабақтарына дайындалу үй тапсырмасы; ӨОҮТ 1 – №1 материалды өздігінен оқудың үй тапсырмасы; К – коллоквиум; Т1 – тест №1; КР – курстық жұмыс; Т – тексеру.

Кафедра отырысында ұсынылды 2010 ж. _11 «_9_», № __ хаттама


Кафедра меңгерушісі ________ Ордабаев Е. К. 2010 ж. __11__ «_9
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет