Пән туралы жалпы мәліметтер: Пән оқытушыларыбет47/51
Дата16.11.2022
өлшемі308,27 Kb.
#158447
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51
Байланысты:
Ï?í òóðàëû æàëïû ì?ë³ìåòòåð Ï?í î?ûòóøûëàðû
2 5429195883163944690, 7-сынып. Көксерек
Тапсырма 15.
"...(кәсіби қызмет салалары) өзекті философиялық мәселелері" тақырыбына ғылыми-ізденістік жоба дайындау.


Әдістемелік нұсқау: Тапсырманы орындау үшін студент өзі таңдаған салаға (мамандық) проблематикалық-салалық анализ жасауы қажет. Сала аясында жинақталған мәселелерге объктивті-сыни баға беру үшін жоба дайындау тапсырмасын орындау қажет. Жоба дайындау барысында SWOT-талдау әдісін қолдануға кеңес беріледі.
Әдебиет:

 1. Кенни А. Антика философиясы. Алматы: Ұлттық аударма бюросы. – 2018. -364 б.

 2. Джонстон Д. Философияның қысқаша тарихы. Алматы: Ұлттық аударма бюросы – 2018. – 224 б.

 3. Кенни Э. Орта ғасыр философиясы. Алматы: Ұлттық аударма бюросы – 2018. – 352 б.

 4. Хесс Р. Философияның таңдаулы 25 кітабы. Алматы: Ұлттық аударма бюросы – 2018. – 368 б.

 5. Алексеев П.В. Философия: учебник/ П.В.Алексеев; П.В.Алексеев, А.В.Панин. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2013

 6. Габитов Т.Х. Философия [Электронный ресурс]: учебник / Т.Х. Габитов. – Алматы: Юридическая литература, 2015.- (Электронная книга).

 7. Губин, В.Д. Философия: учебник / В.Д. Губин. – М.: ТК Велби; Изд-во Проспект, 2014

 8. Спиркин, А.Г. Философия: учебник для технических вузов / А.Г. Спиркин. – М.: ГАРДАРИКИ, 2012

9. Абдильдин Ж.М. Соч. в 5-ти т.т. – Алматы, Өнер,2013
10. Абдильдин Ж.М., Абдильдина Р.Ж. История философии. – Алматы, Асем-Систем,2013
11. Аналитическая философия: избранные тексты. – М., Наука, 1993
12. Асмус В.Ф. История античной философии. – М., Наука, 1976.


10. МЕЖЕЛІК ЖӘНЕ АРАЛЫҚ БАҚЫЛАУ ТАПСЫРМАЛАРЫ МЕН СҰРАҚТАРЫ


І аралық бақылау сұрақтары

 1. Дүниетаным деп нені атаймыз, ол неден тұрады? Миф, мифология және дін, олардың ерекшеліктері мен ұқсастықтары неде?

 2. Философияның пәні дегеніміз не? Философиялық білімнің құрылымы, олардың өзара бацланысы неде?

 3. Мәдениетте философия қандай орын алады? Атқаратын қызметтерін атаңыз және олардың мәнін ашыңыз.

 4. Философия адамның тұлға ретінде қалыптасуында маңызды орын алады деген тұжырыммен келісесіз бе? Неге?

 5. Ведалқы әдебиеттің енгізі ескерткіштерін атаңыз. Карма ұғымына анықтама беріп, адам үшін алатын орнын анықтаңыз.

 6. Индуизм діни-философиялық жүйесінде және ментәннің арақатынасы мәселесінің мәнін ашыңыз.

 7. Йога ұғымының мәнін ашыңыз.Йога қазіргі кездегі адамды рухани және физикалық жаңарта ала ма?

 8. Үнді философиясындағы ортодоксалбды және ортодоксальды емес мектептерді атап, олардың мәнін ашыңыз.

 9. Қытай философиясындағы Дао, Сяо, Ли, Жэнь ұғымдарына түсініктеме беріңіз.

 10. Даосизм және конфуцишылдық: олардың негізгі ілімдеріне салыстырмалы талдау жасаңыз.

 11. “Қайырымды күйеу” мен “Жоғарғы дана адам” қандай болуы керек? Оларға тәне бергілер мен айырмашылықтарды атап өтіңіз.

 12. Легизм және моизм мектептерінің негізгі ілімдеріне таладу жасаңыз.

 13. Алғашқы грек философтарының әлемді пайымдауының негзі белгілерін атаңыз. Милет мектебінің өкілдері әлемнің бастамасын қалай түсіндірді?

 14. Пифогоршылдар, атомистер, элеаттар мектебінің ілімі.

 15. Софистер мен Сократ ілімінің мазмұны неде?

 16. Платон мен Аристотель философиясының мазмұнын түсіндіріңіз.

 17. Ортағасырлық Шыгыс және Батыс философиясы

 18. Қайта Өркендеу дәуірі философиясы

 19. Жана дәуір философиясы

 20. XVIII ғасырдағы Еуропаның Ағартушылык философиясы

 21. Классикалык неміс философиясы

 22. XVIII ғ. соңы – XXI ғ. басындағы философия

 23. Маркстік философия

 24. Ф. Ницше философиясындағы билікке деген ерік.

 25. С. Кьеркегордың алғашқы экзистенциалистік философиясы.

 26. Коллоквиум: Платон «Мемлекет»

 1. Дүниетаным деп нені атаймыз, ол неден тұрады? Миф, мифология және дін, олардың ерекшеліктері мен ұқсастықтары неде?

 2. Дін дегенді қалай түсінесіздер?

 3. Діннің не екенін ғылым қалай түсіндіреді?

 4. Діннің құрылымын түсіндіріңіздер.

 5. Діни бірлестіктер туралы не білесіз?

 6. Дін мен мифтің бірлігі және айырмашылығы?

 7. Секуляризация және сакрализация дегеніміз не?

 8. «Шіркеу», «қауым», «секта», «конфессия» ұғымдарын қалай түсінесіңдер?

 9. Олардың арасында қандай байланыс бар, айырмасы неде?

 10. «Атеизм» деген не?

 11. Діншілдер мен атеистердің арасындағы айырмашылықтардың мәні неде?

 12. Дін мен саясаттың қатынасы тарихынан не білесіңдер?

 13. Кеңестер өкіметі кезінде дінге көзқарас қандай болды?

 14. Дін: тарихи формалары мен қазыргі заман

 15. Буддизм: діни ілім негіздері мен культі

 16. Христиандык: тарихы мен қазіргі кезені

 17. Адамзат мәдениетіндегі діннің орны

 18. Магия деген не?

 19. Адам мәселелерінің сұрақтарына және адамзаттың болашағы туралы мәселелерді қазіргі кездегі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен культтердің позициясынан талдау.

 20. Тоталитарлық діни секталар. Аумсенрикедегі адам мәселесі

 21. Құтқару миссиясы және оның жақтаушылары адам туралы.

 22. ХІХ – ХХ ғғ. қазақ интеллигенциясының адам табиғатына және оның әлемдегі орнына деген көзқарастары

 23. Абай адам табиғаты туралы және оның атқарар рөлі туралы.

 24. Шәкәрім адам туралы

 25. Ш.Уалиханов адам құндылықтары туралы

 26. Ы.Алтынсарин пайымындағы әйел құқығы

 27. Неотомистік антропология және оның эволюциясы.

 28. Адам мәселелерінің сұрақтарына және адамзаттың болашағы туралы мәселелерді

 29. «Трикая» (дхармакая, самбхогакая, нирманакая), адамның өлімі және ө дүниелік өмірі туралы тхеравада іліміндегі антропологиялық мәселелерді ашыңыз.

 30. Інжілдегі адамның пайда болуы туралы аңызды иудаизм мен христиандық ілімдердегі адамның пайда болуы туралы түсінікпен салыстырыңыз. Олардың дінтанудағы мифологиялық және мәдени-тарихи контекстегі түсіндірмесі. (Адам, Энош, иш, иша, Адама, Адам Кадмон и Адам Афир).

 31. Інжілдік «Болмыс» кітабында адамның пайда болуы туралы екі түрлі аңыздың болуы дінтану мен теологияда қалай түсіндіріледі?

 32. Адамның пайда болуы және оның табиғаты туралы Құрандағы және Інжілдегі ілімдерді салыстырыңыз.

 33. Мұсылмандық танатология қандай Құрандық тұжырымдарға жүгінеді.

 34. Неотомистік антропологиядағы Құдай мен адам қатынасы.

 35. Шіркеу бірлестіктерінің іліміндегі адам мәселесі.

 36. Теософия адам туралы

 37. Әртүлі діндегі танантологияларға салыстырмалы талдау.

 38. Шіркеу бірлестіктерінің іліміндегі адам мәселесі.

 39. Ислам және христиандық антропологияның методологиялық мәселелері

 40. Дін мен философиядағы адам мәселесі

 41. Құдай іліміндегі және философиядағы антропогенез мәселесі.

 42. Ислам және христиандық антропологиялық ілімдердің типтері

 43. Діни антропологиялық ілімдегі нақты тарихилық және типтік

 44. Теологиялық және философиялық түсініктегі адам онтогенезі мәселесі және тұлғаның қалыптасуы.

 45. Батыс пен Көне Шығыс елдерінің діндеріндегі адам мәселесі

 46. «Этникалы діндегі адам» мәселесіне қолданылған салыстымалы талдау.

 47. Ислам антропологиясы

 48. Құрандағы адам туралы ілім

 49. Мұсылман философиясындағы адам мәселесі

 50. Әл –Газали адам туралы.

 51. Суфизмдегі адам мәселесі

 52. С.Бақырғани адам туралы.

 53. Мұсылман фундаментализміндегі антропологиялық мәселе

 54. Христиандық антропологияның қалыптасуы. Жаңа зоветтегі антропологияның христалогиялық бағыттылығы

 55. Ертедегі христиандық іліміндегі «Жаңа адам»

 56. Христиандық апологе-тикадағы адам туралы ілім.

 57. И.Кант. Ақылдың үш идеялары:жан,әлем,құдай. жанның мәңгілігін дәлелдеу

 58. Л.Фейербахтың антропологиялық материализімі

 59. Библиядағы адам ілімі

 60. Библиядағы адам бейнесін иудаистік және зороастрлік ілімдегі адам бейнесімен салыстырып талдау

 61. Католиктік антропология. Ортағасырлық католиктік теология мен философиядағы адам туралы ілім

 62. Ортағасырлық католик тердің мистикасындағы адам мәселесі.

 63. Доминикандық және францискдық теологиялық антропология.

 64. Неоантропология -ХІХ ғ. Аяғы мен ХХ ғ. басы.

 65. Француздардың «жаңа теологиясындағы» адам туралы ілім.

 66. Православиялық антропология

 67. Теренс Пенельхэмнің концепциясы. "Адамдық феномен" ретіндегі сенім.

 68. Джон Ранцо "ақыл-ой, релятивизм және құдай".

 69. Құрандағы адам туралы ілім.

 70. Философия адамның өлімі мен өлмейтіндігі туралы.

 71. Дін мен философиядағы адам мәселесі.

 72. Құдай іліміндегі және философиядағы антропогенез мәселесі.

 73. Діни антропологиялық ілімдердің типтері

100. Діни антропологиялық ілімдегі нақты тарихилық және типтік
101.Теологиялық және философиялық түсініктегі адам онтогенезі мәселесі және тұлғаның қалыптасуы

 1. «Этникалы діндегі адам» мәселесіне қолданылған салыстымалы талдау.

 2. Иудаизм адам туралы.

 3. Конфуций іліміндегі адам проблемасы

 4. Қазақтардың діни наным сеніміндегі адамның орны мен рөлі.

 5. Буддизмдегі адам мәселесі.

 6. Индуизмдегі адам проблемасы.

 7. Индуистік және буддистік антропологияны салыстырмалы талдау.

 8. Інжілдегі (Библия) адам ілімі.

 9. Иудаистік және зороастрийстік антропологияны салыстырып талдау.

 10. Хасизмдегі антропологиялық ілім.

 11. Жаңа зоветтегі антропологияның христалогиялық бағыттылығы

 12. Ертедегі христиандық ілімдегі «Жаңа адам»

 13. Христиандық апологетикадағы адам туралы ілім.

 14. Католиктік антропология.

 15. Ортағасырлық католиктік теология мен философиядағы адам туралы ілім

 16. Ортағасырлық католик тердің мистикасындағы адам мәселесі.

 17. Доминикандық және францискдық теологиялық антропология.

 18. Неоантропология -ХІХ ғ. аяғы мен ХХ ғ. басы.

 19. Француздардың «жаңа теологиясындағы» адам туралы ілім.

 20. Православиялық антропология

 21. Қазіргі православиялық антропологиядаға «Экуменистік тенденцияны» талдау мәселесі.

 22. Протестанттық антропология.

 23. Реформация, протестанттық теологиялық антропологияның пайда болуы

 24. Құрандағы адам туралы ілім.

 25. Мұсылман философиясындағы адам мәселесі.

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет