Програмата за развитие на читалищната дейност в община Добричка, град Добрич за 2017 г се изготвя в изпълнение на чл. 26а, албет2/4
Дата31.12.2019
өлшемі399,5 Kb.
түріАнализ
1   2   3   4
e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

П Р О Г Р А М А
за развитие на читалищната дейност в община Добричка,

град Добрич за 2017 годинаВъведение

Програмата за развитие на читалищната дейност в община Добричка, град Добрич за 2017 г. се изготвя в изпълнение на чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в община Добричка предложения за дейността им през 2017 г.

Изготвянето на годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Добричка цели обединяването на усилията за развитие и утвърждаването на читалищата като важни обществени институции, реализиращи културната идентичност на община Добричка.

Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните дейности.


Раздел І – Ресурси. Анализ на ресурсите
В община Добричка са съдебно регистрирани общо 42 читалища, като всички са регистрирани и в Регистъра на народните читалища в Министерството на културата. Субсидирани с държавна субсидия за 2016 г. са 35 читалища с общата сума 332 760 лв. Тази сума се получава за 47 бройки субсидирана численост.

Субсидиите за читалищата се разпределят при строго спазване на Закона за народните читалища и изработеният от Министерството на културата и съгласуван с Министерството на финансите механизъм за разпределение на общинската субсидия за читалищата. А за да бъде този механизъм адаптиран към местните условия и съобразен със спецификата на функциониране на читалищата в община Добричка, читалищните секретари на общо събрание избират свои представители за участие в разпределението на годишната субсидия от общинска комисия, назначена от кмета на община Добричка.

В община Добричка има над 1500 читалищни членове. В почти всички читалища има различни по големина библиотеки, работят активно 74 постоянни и временни художествени колектива с над 1200 самодейци, които имат над 450 читалищни, общински и национални изяви за годината.

Всеки опит да се анализират и обобщят ресурсите за читалищната дейност в община Добричка би довел до следния извод:

„Народните читалища са основен и стабилен фактор в развитието на местната култура в частност и като цяло на българската култура. Все повече те се очертават не само като културни центрове, но и като такива на гражданско общество.

Близо 80% от всички мероприятия в културния календар на община Добричка за 2016 година са реализирани в читалищата на общината. По всички съвременни насоки за развитие на читалищното дело у нас читалищата от община Добричка вече работят и имат конкретни достижения: • Съхраняване на националните традиции и идентичност е изискване на нашата културна политика, която читалищата осъзнават и развиват масово, разнообразно и на все по – високо художествено равнище.

 • Читалищата все по-често излизат от културните рамки и активират гражданското общество.

 • За всички читалища вече е ясно, че проектите са допълнителен източник за финансиране на читалищната дейност.

 • Създаването на международни и национални връзки вече е приоритет за читалищата от община Добричка. Те могат да се похвалят с трайни и ползотворни контакти с Украйна, Румъния, Австрия, Унгария.

Община Добричка оказва съдействие на читалищата при реализирането и укрепването на нови и съществуващи вече контакти.

Постигнатото в читалищната дейност може да стане база за решаване на проблемите пред читалищата. За някои от тях читалищата имат собствен потенциал.Такива са: • Обогатяване на дейността, усъвършенстване на предлаганите услуги.

 • Привличане на нови и главно млади читалищни членове, разширяване на социалния състав.

 • Квалификация на кадрите.

Решаването на други проблеми изисква активното партньорство на местните власти и Министерството на културата:

 • Осигуряване на средства за ремонт и поддръжка.

 • Компютъризация на читалищата и модернизация на движимата материална база.

 • Осигуряване от Министерство на културата на възможност за ежегодно увеличаване на субсидираните бройки.

 • Осигуряване на целеви средства за провеждането на фолклорния събор „Песни и танци от слънчева Добруджа” като празник включен в Националния календар.


Раздел ІІ: Стратегически цели и документи, цели и приоритети.
Стратегическа цел

Утвърждаване на читалищата в община Добричка, град Добрич като жизнени и функционални културно- просветни средища с активни културни, информационни, социални и граждански функции.Стратегически документ

Общински план за развитие на община Добричка, град Добрич (2014 – 2020 г.)Цели и приоритети

1. Осигуряване подкрепа за читалищата в община Добричка за реализиране на основните им дейности и развитието на съвременни форми на работа, съобразени с културните традиции на общината.Приоритет 1: Стимулиране на читалищните дейности за съхраняване и популяризиране на българските културни традиции и наследство.

2. Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено – значими сфери.Приоритет 1: Формиране на читалището като място за общуване и контакт, повишаване ролята на читалищата за социалната и културна интеграция на различни социални общности, включително такива от етническите общности.

Приоритет 2: Участие в местното самоуправление и процесите на развитие на гражданското общество.

3. Насърчаване на трансграничното сътрудничество.Приоритет 1: Установяване на трайни и ползотворни международни контакти.

4. Развитие по поддържане на читалищната инфраструктураРаздел ІІІ: Дейности. Календарен план.
м. януари 2017 г.

Дейност

Срок

Организатори

Сурвакарски дружини

01.01.

НЧ с. Методиево

НЧ с. Хитово

НЧ с. Бенковски


Посрещане на Новата 2017 г. с детски концерт

03.01.

НЧ с. Славеево

Изложба на обредни краваи и сурвакници

03.01.

НЧ с. Ловчанци, съвместно с ОУ и Пенсионерски клуб

Честване 169 години от рождението на Христо Ботев

06.01.

Народни читалища и училища

Водосвет за здраве, съвместно с църковното настоятелство за Йорданов ден

06.01.

НЧ с. Божурово

НЧ с. Житница

НЧ с. Ловчанци

НЧ с. Одринци

НЧ с. Ведрина


Международен ден на думата

,,Благодаря “- изработване на картички и постери с интересни мисли11.01.

НЧ с. Смолница

НЧ с. ЗлатияЧестване на 139 години от рождението на П.К.Яворов

13.01.

НЧ с. Стефаново

НЧ с. Козлодуйци

НЧ с. Стефан Караджа

НЧ с. ТяневоЗа живота и творчеството на Гео Милев -122 години от рождението му – литературно четене, беседа

13.01.

НЧ с. Житница


Банго Васил – отбелязване на Ромската нова година – празничен концерт

14.01.

НЧ с. Ловчанци

Международен ден на прегръдката

21.01.

НЧ с. Смолница

Честване на традиционния празник Бабин ден - пресъздаване на ритуала, общоселско увеселение

21.01.

Народни читалища от община Добричка

Честване на 138 години от смъртта на Любен Каравелов

21.01.

НЧ с. Победа

161 години от основаването на първото българско читалище – битова изложба „Съхранете българското“

25.01.

НЧ с. Плачи дол

139 години от освобождението на град Добрич – поднасяне на цветя на паметници

26.01.

27.01.


НЧ с. Росеново

НЧ с. МетодиевоЧестване 154 години от рождението на Алеко Константинов, изложба, кът с произведения, литературно четене

януари

НЧ с. Ломница

НЧ с. Росеново

НЧ с. Лясково

НЧ с. БранищеБългарските обичаи и ритуали – изложба на български шевици - конкурс

януари

НЧ с. Ломница

Честване на християнските празници Йордановден, Ивановден, Андоновден и Атанасовден

януари

Народни читалища от община Добричкам. февруари 2017 г.

Дейност

Срок

Организатори

Ден на добрината – беседа


02.02.

НЧ с. Плачи дол

Ден на природолюбителя, пчеларя и здравето – здравни беседи, дегустация на мед, излъчване на най – добър пчелар, изложба на книги по пчеларство

06.02.

НЧ с. Плачи дол

НЧ с. Божурово

НЧ с. Камен

НЧ с. Карапелит

НЧ с. Бенковски


Международен ден на болните – среща с общопрактикуващия лекар, безплатно измерване на кръвното налягане

11.02.

НЧ с. Божурово

161 години от създаването на първото българско читалище

11.02

НЧ с. Ловчанци съвместно с Пенсионерски клуб

НЧ с. Росеново

НЧ с. Стефан Караджа

НЧ с. Одринци

НЧ с. Стефаново

НЧ с. ЗлатияПосещение на ученици от СИП „Краезнание“ в читалището – запознаване с историята, значението и дейността на читалището по случай 161 години от създаването на първото българско читалище

12.02.

ОУ и НЧ с. Божурово

Честване Деня на лозаря „Трифон Зарезан” и Деня на влюбените, конкурс за най-добро вино

14.02.

Народни читалища от община Добричка


144 години от обесването на Васил Левски – презентации, рецитали и концерти за патронни празници на училищата

19.02.

Народни читалища и училища от община Добричка

Международен ден на майчиния език – информационна беседа и постер за послания на майчин език – символ на толерантност към различните

21.02.

НЧ с. Божурово

НЧ с. Бенковски„Приказка в бяло и червено“ – изработване на мартеници от деца и възрастни, благотворителен базар

24.02.

НЧ, ОУ, ДГ и ПК с. Ловчанци

НЧ с. Плачи дол

НЧ с. Ведрина

НЧ с. Ломница135 години от рождението на Владимир Димитров – Майстора –запознаване с живота и творчеството на Майстора, изложба на рисунки на ученици

м.февруари

НЧ с. Одринци

НЧ с. Котленци

НЧ с. Методиево


Празнуване на Сирни заговезни с организирано палене на огън, хвърляне на стрели и общоселско веселие край огъня


26.02.

Народни читалища от община Добричка


Колективно четене на І том „Хроники за България“ на Стефан Цанев по повод 1336 години от създаването на България

21.02. – 03.03.

НЧ с. Методиево

Изложба на детски рисунки на децата от ДГ

24.02.

26.02.


НЧ, ДГ с. Житница

НЧ, ДГ с. ЛясковоВредата от употребата на алкохол. Алкохолно отравяне при децата и усложнения - дискусия

27.02.

НЧ, ОУ с. Ловчанци

Здравна беседа на тема „Здравословното хранене“

м. февруари

НЧ с. Царевец

НЧ с. ТяневоЗдравна беседа на тема „Как всяко семейство трябва да се грижи за своите болни“ ; библиотека „Природно лекуване“

м. февруари

НЧ с. Бенковски


м. март 2017 г.

Дейност

Срок

Организатори

„Приеми духът на миналото, съхрани го и го предай на поколенията след теб“ - Ден на художествената самодейност

01.03.

Народни читалища, пенсионерски клубове, училища и детски градини от община Добричка

Отбелязване на Деня на мартеницата и Деня на любителското художествено творчество – изложба на мартеници, изработени от деца, гостуване на самодейците в ДГ и ОУ, увеселения и съвместни тържества

01.03.

Народни читалища, училища и детски градини от община Добричка

Тържества и музикални програми, изложби, литературни кътове по случай Националния празник 3-ти март

03.03.

Народни читалища, училища от община Добричка

Тодоровден – надбягване с коне и магарета, конкурс за най-красива каруца, организирано посещение на кушии в с. Малка Смолница


04.03.

НЧ с. Росеново

НЧ с. Царевец

НЧ с. Владимирово

НЧ с. Черна

НЧ с. Камен

НЧ с. Карапелит„Седянка“ – представяне на новата пиеса на театралния състав на читалището и кулинарна изложба

06.03.

НЧ с. Царевец

Честване на международния ден на жената 8 – ми март – изложби, общоселски увеселения, празнични концерти

08.03.

Народни читалища, училища и целодневни детски градини от община Добричка

146 години от смъртта на Петър Берон – създателят на първия български учебник „Рибен буквар“

21.03.

НЧ с. Методиево

Пролетен празник – посрещане на първа пролет

21.03.

Народни читалища, училища и целодневни детски градини от община Добричка

Пролетен карнавал – празник на цветята в ДГ

21.03.

НЧ с. Плачи дол

Международен ден на водата „Магическата сила на водата“– беседа, изготвяне на табло, презентация на тема „Водата – същност и ползи“

22.03.

НЧ, ОУ с. Ловчанци

НЧ с. Смолница

НЧ с. Божурово


Благовещение – ритуал, изложба на постни ястия

25.03.

НЧ с. Плачи дол

НЧ с.Котленци

НЧ с. Методиево


Детско утро в ДГ – с.Плачи дол, по повод Международния ден на театъра

27.03.

НЧ, ДГ с. Плачи дол

130 години от рождението на Димчо Дебелянов – литературно четене с ученици, изложба на фото снимки,

28.03.

ОУ и НЧ с. Житница

НЧ с. Лясково

НЧ с. Стефановом. април 2017 г.

Дейност

Срок

Организатори

Честване на 1 април – Ден на хумора

01.04.

Народни читалища от община Добричка

„История славянобългарска – път през столетията“ – 255 години от създаването и

06.04.

НЧ с. Смолница

Ден на здравето - беседа

07.04.

НЧ с. Плачи дол

НЧ с. ВладимировоКонцерт посветен на Международния ден на ромите

08.04.

НЧ с. Ловчанци

НЧ с. Плачи долСедмица на детската книга и изкуствата за деца- конкурси, четене на приказки, мултимедийна прожекция на филмчета

м.април

Народни читалища, училища, детски градини от община Добричка

Лазаров ден и Цветница – обхождане на селата от лазарки и благославяне за здраве, берекет, водосвети

09.04.

Народни читалища, училища, детски градини от община Добричка


Поздравителен концерт от деца самодейци в църковния двор и ритуално хвърляне на лазарски венчета в течаща вода

09.04.

НЧ и Църковно настоятелство с . Божурово

196 години от рождението на Георги С. Раковски – революционер, книжовник, идеолог и стратег на българското национално-освободително движение

14.04.

НЧ с.Златия

Великденски празници – тържества и програми, концерти, изложби на детски рисунки, боядисани яйца,обредни хлябове и козунаци


14.04. – 16.04.

Народни читалища, училища и детски градини от община Добричка

Международен ден за опазване паметниците на културата

18.04.

НЧ с. Победа

НЧ с. Смолница141 години от Априлското въстание - викторина

20.04.

НЧ с. Победа

,,Земята е на всички” – празници, беседи и изложби за световния ден на Земята, засаждане на дръвчета и цветя

22.04

НЧ с. Ловчанци

НЧ с. Божурово

НЧ с. Одринци

НЧ с. Котленци

НЧ с. Тянево

НЧ с. Житница

НЧ с. Стефаново

НЧ с. Владимирово

НЧ с. Смолница

НЧ с. Карапелит

НЧ с. Златия

НЧ с. Бенковски

НЧ с. Бранище


Международен ден на книгата – дарителска кампания „Дари книга – роди мечта“; маратон на четенето

23.04. -28.04

НЧ с. Божурово

Тържествено отбелязване на 124 г. от рождението на Елисавета Багряна

29.04

НЧ с. Одринци


м. май 2017 г.

Дейност

Срок

Организатори

Традиционен излет до гората, съпроводен със спортни игри

01.05.

НЧ с. Божурово

Ден на труда и на международната работническа солидарност

01.05.

НЧ с. Царевец

Празник на село Житница – общоселски събор – музикална програма с участие на самодейци и гостуващи състави

01.05.

НЧ с. Житница

Празник на с. Карапелит

02.05.

Кметство, НЧ с. Карапелит

Честване на 6 май – Ден на храбростта и традиционния празник Гергьовден

06.05.

Народни читалища от община Добричка

Празник на с. Росеново

,,Хоро на мегдана” – празнична програма06.05.

НЧ с. Росеново

Празник на село Плачи дол- фолклорен концерт, състезания по футбол, колоездене

06.05.

НЧ с. Плачи дол

Водосвет за здраве и общоселско увеселение по случай събора на с. Одринци

06.05.

НЧ с. Одринци

Ден на село Стефаново и Гергьовден – общоселско веселие и празник на селото

06.05.

НЧ с. Стефаново

Честване на 9 май – Ден на Европа;

Денят на победата над фашизма09.05.

Народни читалища и училища от община Добричка

Празник на църковния храм „Свети Николай Летни“ – водосвет за здраве и берекет

09.05.

НЧ с.Овчарово

121 години от създаването на читалището в с. Победа и събор на селото с участие на самодейни състави от други села и професионални състави

09.05.

НЧ с. Победа

Честване на Националния ден на библиотекаря


11.05.

Народни читалища от община Добричка

Празник на село Царевец – Музикална програма с участие на фолклорни групи от община Добричка

11.05.

НЧ с. Царевец

Участие в Националния фолклорен фестивал Костандово 2017 г. – гр. Костандово, област Пазарджик

м. май

НЧ с. Царевец

Патронен празник на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево

11.05.

ОУ, НЧ с. Дончево

75 години НЧ „Стефан Караджа-1942“ с. Смолница

11.05.

НЧ с. Смолница

Международен ден на семейството – обичаите в нашия дом

15.05.

НЧ с. Тянево

НЧ с. ЛомницаУчастие в Старопланински събор ,,Балкан фолк-2017” в гр. В.Търново

м. май

НЧ с. Житница

Международен ден на музеите. Организирано посещение на музеи в гр. Добрич

18.05.

НЧ с. Одринци

НЧ с. БенковскиЧестване на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

19. - 22.05.

Народни читалища и училища от община Добричка

Общоселски събор на с. Черна

24.05.

НЧ с. Черна

Майски празници на културата – изложби, гостуване на самодейни състави от други читалища, конкурс на тема ,,Символа на моето село”

26.05. -31.05.

НЧ с. Божурово

НЧ с. МетодиевоПразник на с. Паскалево – концертна програма, общоселско увеселение; Отбелязване на 150 години от рождението на Павел Атанасов – основател на читалището и 95 години от смъртта на Димитър Минчев, чийто име носи читалището

27.05.

НЧ с. Паскалево

Първи регионален фолклорен празник в община Добричка под надслов „Добруджа – обич моя”, посветен на празника на общината


27.05.

НЧ с. Бенковски

Община ДобричкаОрганизиране и провеждане на пета фолклорна хоротека с танцови състави от община Добричка – празник на с. Бранище

м. май

НЧ с. Бранище

50 години – юбилей на ДГ „Слънчице“ с. Божурово

м. май

ДГ, НЧ, Кметство

с. Божурово
Каталог: files
files -> Бастауыш білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарлары
files -> Астрономия Мазмұны
files -> Қазақстан тарихы 5 сынып. 2013-2014 оқу жылы
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет