С. Д. Асфендияров атындағЫДата28.01.2018
өлшемі336.6 Kb.

С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА


ҚАЗҰМУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕҢЕС
Әдістемелік Кеңестің мәжілісінде қабылданған шешімдер

31.03.16 жыл №7 хаттамамен қабылданған шешімдері

Сұрақтар

Қабылданған шешімдер

1

2016-2017 оқу жылына ЖОБ бекіту.

Баяндаушы: ОҮЖжәнеББ бастығы Куангалиева К.Е.

Серіктес баяндаушы: педиатрия ББК төрайымы Божбанбаева Н.С.


Сұрақ ҚазҰМУ Ғылыми Кеңесінде қарастырылып өткеннен кейін күн тәртібінен алынып тасталды.

2

Педиатрия ОД кафедраларында оқытудың инновациялық технологиясын қолдану тәжірибесі.

Баяндаушы: педиатрия ОД директоры Измайлова С.Х.

Серіктес баяндаушы: хирургия ББК төрағасы Зрячев В.М.


1.Ақпаратты назарға алу.

2.Клиникалық кафедраларда таралуы үшін ұсыну.3

Оқулықтарды баспадан шығаруды, оқу құралдары мен әдістемелік нұсқауларды қарастыру және бекіту.

Оқулықтарды баспаға шығару және оқу құралдарды, әдістемелік ұсыныстарды қарастыру және бекіту комиссиясының жетекшісі, профессор Кульманбетов И.А.Төменде аталған оқу және оқу-әдістемелік нұсқаулықтар бекітілсін:

 1. Диагностика тревожных расстройств и эффективные методы их терапии (методические рекомендации).

Автор: Распопова Н.И., д.м.н., профессор кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии КазНМУ

Рецензенты:

Внешний - Негай Н.А., к.м.н., зам.директора по научной и клинической работе РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр психиатрии, психотерапии и наркологии» МЗ и СЗ РК и зав.кафедрой психиатрии, психотерапии и наркологии№2 АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования» МЗ и СЗ РК Куттыкожанова Г.Г., д.м.н., профессор кафедры детских инфекционных болезней КазНМУ

Внутренний – Толстикова А.Ю., д.м.н., профессор кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии КазНМУ 1. Симптоматические артериальные гипертензии (учебное пособие).

Автор: Краснова С.А., доцент кафедры внутренних болезней №1, к.мн.

Рецензенты:

Внешний – Садырова Ж.А., д.м.н.,проф.кафедры внутренних болезней КРМУ

Внутренний – Косанова А.К., д.м.н., проф.кафедры ИиР по терапии №3.

Бегимбетова Р.С., д.м.н, проф.кафедры ПМСП.


 1. Сердечно-легочная реанимация (методические рекомендации).

Авторы:

Исраилова В.К. д.м.н., заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии

Айткожин Г.К. д.м.н., профессор кафедры хирургических болезней №2,

Шмыгалева А.А. , ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии

Абдымолдаева Ж.А. ,ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии

Камалова Г.Т. ,ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии

Рецензенты:

Внешний – Чурсин В.В. к.м.н., зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии Университета непрерывного медицинского образования г. Алматы

Внутренний - Жанталинова Н.А. д.м.н., профессор кафедры хирургических болезней №1 Каз НМУ им. С.Д.Асфендиярова г. Алматы


 1. Клиникалық патофизиология (оқулық).

Автор: Нұрмұхамбетов Ә.Н., м.ғ.д, ҚазҰМУ патофизиология кафедрасының профессоры

Рецензенттар:

Сыртқы – Абдикалиев Н., м.ғ.д, профессор, ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі, Кардиология және ішкі аурулар Ғылыми зерттеу институтының ғылыми хатшысы

Ішкі – Ахметов Ж.Б., м.ғ.д, ҚазҰМУ патанатомия кафедрасының профессоры 1. Патофизиология І оқулық құралы

Автор: Нұрмұхамбетов Ә.Н., м.ғ.д, ҚазҰМУ патофизиология кафедрасының профессоры

Рецензенттар:

Сыртқы – Жаутикова С.Б., м.ғ.д., КГМУ патофизиология кафедрасының профессоры

Абдикалиев Н., м.ғ.д, профессор, ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі, Кардиология және ішкі аурулар Ғылыми зерттеу институтының ғылыми хатшысы

Ішкі - Ахметов Ж.Б., м.ғ.д, ҚазҰМУ патанатомия кафедрасының профессоры


 1. Құрсақшылық инфекциялардың диагностикасы мен емі (оқу әдестемелік құрал)

Автор: Божбанбаева Н.С., м.ғ.д., неонатология кафедрасының менгерушісі

Рецензенттар:

Сыртқы – Нугманова А.М., м.ғ.д, Қазақстан-Ресей атындағы ҚазҰМУ балалар жұқпалы аурулар кафедрасының менгерушісі

Ішкі – Қуттыкожанова Г.Г., м.ғ.д., жұқпалы аурулар кафедрасының проф. 1. Тәжрибелік дағдылар бойынша пәнаралық біріңтірілген емтихан (оқу-әдістемелік материалдар)

Авторлар:

Есенжанова Г.М., м.ғ.д., профессор Умарова С.У., м.ғ.к., доцент ҚазҰМУ ішкі аурулар кафедрасы

Айтжанова Г.Б., м.ғ.к., доцент, оқытушысы ҚазҰМУ фармакология кафедрасы

Дюсембаева А.Т., м.ғ.д., профессор , ҚазҰМУ қалыпты анатомия кафедрасы

Тусупова Н.М., б.ғ.к., доцент ҚазҰМУ гистология кафедрасы

Рослякова Е.М., м.ғ.к., доцент және Шайхынбекова Р.М. б.ғ.к., доцент ҚазҰМУ қалыпты физиология кафедрасы

Искакова Э.Е., м.ғ.к., доцент, Жоламанов М.Е., м.ғ.д., профессор ҚазҰМУ патологиялық физиология кафедрасы

Жолдыбай Ж.Ж., м.ғ.д., профессор және Нурумбетов К.М., оқытушы ҚазҰМУ визуалды диагностика кафедрасы

Рецензенттар:

Сыртқы –Шалахметова Т.М., д.б.н., проф.кафедры биоразнообразия и биоресурсов КазНМУ им.Аль-Фараби

Ішкі – Ергазина М.Ж., зав.кафедрой гистологии, к.м.н., доцент, Ахметов Ж.Б., профессор, председатель терминологической комиссии


 1. Ас қорыту жүйесі физиологиясы (оқу-әдістемелік құралы)

Авторлар: Рослякова К.Х., м.ғ.к., ҚазҰМУ физиология модулінің жетекшісі, доценттер Хасенова К.Х., Байжанова Н.С., оқытушы Игибаева А.С.

Рецензенттер:

Сырттқы – Аль-Фараби атындағы ҚазҰҮ биофизика және биология кафедраның жетекшісі б.ғ.д., профессор С.Т.Тулеуханов

Ішкі – патологиялық физиология модулінің профессоры, м.ғ.д. Мельдеханов Т.Т. 1. Общие свойства белков. Квантованные тексты и тестовые задания ( для портала дистанционного обучения КазНМУ» на русском языке

Автор: Шарипов К.О., профессор, зав.кафедрой биологической химии

Рецензенты:

Внешний – Исабеков Б.М., к.б.н., доцент кафедры ботаники и общей биологии КазНПУ им.Абая

Внутренний – Рыспекова Ш.О., зав.кафедрой нормальной физиологии КазНМУ, к.м.н. 1. «Ақуыздардың жалпы қасиеттері» квантталған оқу нұсқаулары

Авторы: Жакыпбекова С.С., Киргизбаева А.А. и Жетписбай Д.Ш., доценты кафедры биологической химии КазНМУ

Рецензенты:

Внешний - Исабеков Б.М., ст.преподаватель кафедры ботаники и общей биологии КазНПУ им.Абая

Внутренний - Рыспекова Ш.О., зав.кафедрой нормальной физиологии КазНМУ, к.м.н. 1. Основные понятия химической термодинамики и адсорбции. Квантованные тексты и тестовые задания на русском языке

Авторы: Нечепуренко Е.В., Карлова Э.К., Алмабекова А.А., доценты каф. Химии

Рецензенты:

Внешний – Исмаилова А.Г., к.х.н., доцент каф.аналитической и коллоидной и технологии редких металлов факультета химии и химической технологии КазНУ им. Аль-Фараби

Внутренний – Жакыпбекова С.С., к.б.н., доцент кафедры биологической химии КазНМУ 1. Химиялық термодинамика мен адсорбцияның негізгі түсініктер квантталған оқу нұсқаулары

Авторы: ҚазҰМУ химия кафедрасы профессор Н.Ө.Әлиев, аға оқытушылар Есимжанова А.Е., Алмабекова А.А

Рецензенттер:

Сыртқы –х.ғ.к, Аль-Фараби атындағы ҚазҰҮ химия және химиялық технология факультетінің аналитикалық, коллоидты химия және сирек металдар технологиясы кафедрасының доценті А.Г.Исмаилова

Ішкі – б.ғ.к., ҚазҰМУ биологиялық химия кафедрасының доцентті Жакыпбекова С.С. 1. Көмірсутектердің реакциялық қаблеттілігі мен негізгі құрылымы квантталған оқу нұсқаулары

Авторлар: химия кафедрасы профессор Н.Ө.Әлиев, Айтуғанова Ш.Ж., аға оқытушы Қағазбекова Г.А.

Рецензенттер:

Сырттқы – х.ғ.к, Аль-Фараби атындағы ҚазҰҮ химия және химиялық технология факультетінің аналитикалық, коллоидты химия және сирек металдар технологиясы кафедрасының доценті А.Г.Исмаилова

Ішкі – б.ғ.к., ҚазҰМУ биологиялық химия кафедрасының доцентті Жакыпбекова С.С. 1. Слюнные железы: воспалительные и дистрофические заболевания. Квантованные тексты.

Авторы:

Мирзакулова У.Р., д.м.н., зав.кафедрой хирургической стоматологии, Русанов В.П., к.м.н. Вансванов М.И. , к.м.н.

Рецензенты:

Внешний – Зайтенова Г.Б., д.м.н., профессор кафедры взрослой и детской стоматологии с курсом челюстно-лицевой стоматохирургии КазМУНО

Внутренний – Ибрагимова Р.С., д.мн., профессор кафедры интернатару по стоматологии КазНМУ


 1. Переломы костей запястья (учебно-методическое пособие).

Авторы: Килыбаев А.К., ассистент, Зуби Ю., Ph.D., ассистент, Жанкин Б.А., к.м.н., ассистент кафедры травматологии КазНМУ

Рецензенты:

Внешний – Абдуразаков У.Н., проф.кафедры травматологии КазМУНО

Внутренний – Султанбаев Т.Ж., профессор кафедры травматологии КазНМУ 1. Қан айналым жүйесі.II бөлім. Қан тамырлар физиологиясы (қазақша).Электронное учебно-методическое пособие. Авторы: Бисерова А.Г., Рослякова Е.М., Байболатова Л.М.

Рецензенттер:

Сырткы - Аль-Фараби атындағы ҚазҰҮ биофизика және биология кафедраның жетекшісі б.ғ.д., профессор С.Т.Тулеуханов

Ішкі – Мельдеханов Т.Т., патологиялық физиология модулінің профессоры, м.ғ.д.


 1. Система кровообращения. II часть. Физиология сосудов. Электронное учебно-методическое пособие. Авторы: Бисерова А.Г., Рослякова Е.М., Байболатова Л.М.

Рецензенты:

Внешний - зав.кафедрой биофизики и биомедицины КазНУ им.Аль-Фараби, д.б.н., профессор С.Т.Тулеуханов

Внутренний – Есенжанова Г.М., д.м.н. зав.кафедрой пропедевтики внутренних болезней КазНМУ


 1. Симптомокомплекс лицевых болей. Электронное учебное пособие.

Автор: Ибрагимов Р.С.

Рецензенттер:

Внешний - Зайтенова Г.Б., д.м.н., профессор кафедры взрослой и детской стоматологии с курсом челюстно-лицевой стоматохирургии КазМУНО

Внутренний – Алмабаев Ы.А., дм.н., зав.кафедрой клинической анатомии и патологической анатоии, проф. КазНМУ

19.Основы детской и подростковой гинекологии. Учебное пособие.

Автор: Бишекова Б.Н.

Рецензенты:

Внешний - Локшин В.Н., ректор интститута репродуктивной медицины, д.м.н.

Внутренний – Исенова С.Ш. – доцент кафедры акушерства и гинекологии №2 КазНМУ, к.м.н.

20.«Жалпы генетика бойынша кванттық мәтіндер» қазақ тілінде, авторлары: профессор Е.У.Қуандықов, доцент С.К.Альмухамбетова, оқытушы Ж.А.Қашағанова, доцент Қ.С.Нұртаева, және оқытушы А.Т.Бакубаева;

Сыртқы пікір беруші: б.ғ.к., аль-Фараби атындағы ҚазҰУ молекулалық биология және генетика кафедрасының доценті Б.А.Жумабаева.

Ішкі пікір беруші: б.ғ.к., ҚазҰМУ биологиялық химия кафедрасының доценті К.О.Шарипов.

-«Квантованные тексты по общей генетике» орыс тілінде, авторлары: профессор Е.У.Куандыков, доценттер С.К.Альмухамбетова, Қ.С.Нұртаева және оқытушылар Ж.А.Қашағанова, А.Т.Бакубаева;

Сыртқы пікір беруші: б.ғ.к., аль-Фараби атындағы ҚазҰУ молекулалық биология және генетика кафедрасының доценті Б.А.Жумабаева.

Ішкі пікір беруші: б.ғ.к., ҚазҰМУ биологиялық химия кафедрасының доценті К.О.Шарипов.

-«Quantized texts on general genetics» ағылшын тілінде, авторлары: Е.У., Қуандықов доцент С.К., Альмухамбетова оқытушы А.Т., Бакубаева доцент Қ.С. Нұртаева және оқытушы Ж.А.Қашағанова;

Сыртқы пікір беруші: б.ғ.к., аль-Фараби атындағы ҚазҰУ молекулалық биология және генетика кафедрасының доценті Б.А.Жумабаева.

Ішкі пікір беруші: б.ғ.к., ҚазҰМУ биологиялық химия кафедрасының доценті К.О.Шарипов.

21.«Основы молекулярной биологии: наследственная информация и ее реализация» орыс тілінде, авторлары: аға оқытушылар И.К.Нурпеисова, Қ.А.Тарақова және оқытушы Г.Т.Какишева;

Сыртқы пікір беруші: б.ғ.к., аль-Фараби атындағы ҚазҰУ молекулалық биология және генетика кафедрасының доценті Б.А.Жумабаева.

Ішкі пікір беруші: б.ғ.к., ҚазҰМУ биологиялық химия кафедрасының доценті К.О.Шарипов.

22.«Молекулалық биология негіздері: тұқым қуалау ақпараты және оның іске асырылуы» қазақ тілінде, авторлары: аға оқытушылар Қ.А.Тарақова, И.К.Нурпеисова, және оқытушы Г.Т.Какишева.

Сыртқы пікір беруші: б.ғ.к., аль-Фараби атындағы ҚазҰУ молекулалық биология және генетика кафедрасының доценті Б.А.Жумабаева.

Ішкі пікір беруші: б.ғ.к., ҚазҰМУ биологиялық химия кафедрасының доценті К.О.Шарипов.

23. «Квантованные тексты по разделу молекулярная биология» орыс тілінде, авторлары: профессор Е.У.Куандыков, доценттер Қ.С.Нұртаева, С.К.Альмухамбетова және оқытушы Ж.А.Қашағанова;

Сыртқы пікір беруші: п.ғ.д., ҚазҰАУ кәсіптік оқыту кафедрасының профессоры А.Қозыбай.

Ішкі пікір беруші: м.ғ.к., ҚазҰМУ патологиялық физиология кафедрасының доценті С.Е.Мырзагулова.

ҚазҰМУ Әдістемелік Кеңесте бектілсін, ҚазҰМУ Ғылыми Кеңесте бекітуге жолдансын, әрі қарай автордың қалауына қарай ҚР БжҒМ «Оқулық» республикалық ғылыми-тәжірибелік орталыққа жіберілсін.4

Дерматовенерология модулінің ұжымымен жасалған, «Дерматовенерология» пәні бойынша квантталған мәтіндерді талқылау және бекіту.

Баяндаушы: дерматовенерология модулінің доценті Шортанбаева Ж.А.Дерматовенерология модулінің ұжымымен жасалған, «Дерматовенерология» пәні бойынша квантталған мәтіндері бекітілсін.

5

Электронды оқу құралының регламентін жасау.

Базалық пәндер ББК төрайымы Битанова Э.Ж.Электронды оқу құралының регламентін жасау.

Жауаптылар: Білім беру технологиясы орталығының жетекшісі Жолдыбаева А.А.,

арақашықтан оқыту ОД директоры Хаджиева А.Б.

Мерзімі: ӘК кезекті мәжілісіне дейін.


Әдістемелік Кеңестің төрағасы,ОТЖ жөніндегі проректор, профессор: Тулебаев К.А.
ӘК хатшысы: Жунусова А.Ж.

беттің беті


Каталог: rus -> wp-content -> uploads -> 2016
uploads -> С. Ж. Асфендияров атындағЫ
uploads -> Темекінің зияны Алипбаева Айгуль Жұлдызбековна, ҚазҰпу-дің химия-биология факультетінің 3курс студенті, биология-психология мамандығы. Ғылыми жетекшісі м.ғ. д профессор Кауашев С. К
uploads -> 5В130100 «Жалпы медицина» Кафедра: Химия Курс: 1 Алматы, 2015 ж Мазмұны
uploads -> Химиялық өңдіріс орындары қоршаған
uploads -> Ошакбаева Ж. О
uploads -> «Саламатты Қазақстан 2011-2015» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру
uploads -> С. Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰму ғылыми инновациялық жобалары
2016 -> Докладчик: начальник опикуп куангалиева К. Е. Содокладчик: председатель коп педиатрии Божбанбаева Н. С


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет