Типтік оқу бағдарлама типовая учебная программа typical curriculumбет2/7
Дата14.01.2022
өлшемі66,07 Kb.
#129334
түріУчебная программа
1   2   3   4   5   6   7
Байланысты:
Тиовой
Муз онер, Педагогикадагы статистика сурактары, Педагогикадагы статистика сурактары, Лекция ЦС каз , Жүрінов Ғ., AZhK3324 Ақпараттық жүйелер құрылымы, Аннотация, Ташимбаева Ұлбосын 5.3, Ташимбаева Ұлбосын 5.3, Таубай.Б 5.4, Ташимбаева Ұлбосын 5.3, Ташимбаева Ұлбосын 5.3, оқу бағдарлама, Дефектология силлабус, Силлабус Мінез-құлық психологиясы
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 1.

Введение в психолого-педагогическую профессию 1. 1 Моя будущая профессия 1.2 Устройство на работу


2. Педагогика – наука об образовании, воспитании и обучении людей 2.1. Современные парадигмы образования в Республике Казахстан 2.2 Особенности профессиональной подготовки педагога-психолога на современном этапе в Казахстане и за рубежом
3. Основы психологической науки 3.1 Исследовательские методы в психологии 3.2 Психологические аспекты обучения
THEMATIC PLAN OF DISCIPLINE

1. Introduction into the specialty «Pedagogy and psychology»

1.1 My future profession

1.2 Getting on work


2. Pedagogy – science about people’s education, teaching and upbringing.

2.1 Modern educational paradigms in Kazakhstan

2.2 Teacher training in different countries
3. The foundations of psychology

3.1 Research methods in psychology

3.2 Psychologigal aspects of teaching
КУРСТЫҢ МАЗМҰНЫ

I. Педагог жəне психолог мамандығына кіріспе1.1. Менің болашақ мамандығым Тақырыптық мазмұны: Кəсіби-тұлғалық сапа; кəсіби қызмет аумағы; педагог жəне психолог мамандықты дамытудың болашағы; педагог жəне психолог маманның қызмет түрлері: педагогикалық, тəрбиелік, ақпаратты-технологиялық, ғылыми-зерттеу, ұйымдастыру-басқарушылық жəне т.б. Тілдік материал: жалпы ғылыми жəне арнайы педагогикалық, психологиялық терминдер, ресми-іскерлік стилге тəн арнайы тілдік құралдар (нəтижелі қолданыс үшін 100 бірлік). Грамматикалық құбылыстар: сөз жасау; көп функционалды қызметтік сөздер. Жобаның тақырыбы: Мен жəне менің мамандығым. Жазбаша сөйлеу: визит карточкасы; түйіндеме. Ауызша сөйлеу: өзін таныстыру рəсімі.
1. 2. Жұмысқа орналасу Тақырыптық мазмұны: заманауи маманға жұмыс берушінің жəне кəсіби ұйымдардың тарапынан қойылатын талаптар; саласындағы ғылым мен білімнің жетекші ұйымдары; кəсіби дамуға өзіндік бағасы. Тілдік материал: жалпы ғылыми жəне арнайы педагогикалық жəне психологиялық терминдер, ресми-іскерлік стилге тəн арнайы тілдік құралдар (нəтижелі қолданыс үшін 100 бірлік). Грамматикалық құбылыстар: сабақты жəне ырықсыз етістегі етістіктің осы, өткен, келер шақтарының түрлері (қайталау). Рөлдік ойынның тақырыптары: жұмысқа қабылдау кезіндегі интервью; телефон арқылы интервью. Жазбаша сөйлеу: жұмысқа тұруға арыз; жолдама хат; ұсыныс хат; алғыс хат (интервью аяқталғаннан кезде). Ауызша сөйлеу: телефон арқылы интервью; интервью.
2. Педагогика – тəрбие, білім беру жəне оқыту туралы ғылым 2.1.Қазақстан Республикасындағы қазіргі білім беру парадигмалары
Тақырыптық мазмұны: ҚР білім беру саласындағы нормативті құжаттар. ҚР 2011-2020 жж. арналған білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы. Қазіргі білім беру парадигмасының негізгі бағыттар – тұлғалық-бағдарлық, іс-əрекеттік, аксиологиялық, құзыреттілік тұрғыдан қарау бағыттары. Лауазым мен өзара қарым-қатынас жасауды ұйымдастырудың құрылымы жəне қызметі; корпоративтік мəдениет; қызметкерлерді басқару. Тілдік материал: жалпы ғылыми жəне арнайы терминдер, ресми-іскерлік стилге тəн арнайы тілдік құралдар (нəтижелі қолданыс үшін 100 бірлік). Грамматикалық құбылыстар: шартты рай жəне шартты сөйлем (қайталау); үстеулерді аударудың функциялары жəне əдістері. Case Study тақырыбы: ұйым қызметіне талдау жасау: ұйым қызметінің бағытын оқып білу (орта мектеп), талқылау, қорытындылар. Жобаның тақырыбы: мінсіз ұйым (орта мектеп) Жазбаша сөйлеу: электрондық хат. Ауызша сөйлеу: телефон арқылы сөйлесу; жұмыс мəселесін талқылау.
2.2 Қазақстанда жəне шетелде педагог-психологтарды кəсіби даярлаудын ерекшеліктері Тақырыптық мазмұны: Қазіргі қоғамдағы мұғалім еңбегінің əлеуметтік маңызы. Педагогикалық қызмет туралы түсінік; педагогикалық қызметті ұйымдастыру; педагогикалық қызметтің функциясы, мақсаты жəне қолданылуы; педагогикалық қызметтің принциптері; педагогикалық қызметтің сипаттамасы. Тілдік материал: Ғылыми жəне арнайы терминдер (нəтижелі пайдалануға арналған 120 бірлік). Грамматикалық құбылыстар: модальді етістіктен кейінгі ырықсыз етіс; ырықсыз етісті аудару тəсілдері; жақсыз конструкциялар. Рөлдік ойынның тақырыбы: ашық сабақ өткізу. Жобаның тақырыбы: педагогика ғылымының бөлімдері. Жазбаша сөйлеу: сабақ жоспарының сипаттамасы. Ауызша сөйлеу: ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (интерактивті тақталарды, компьютерлерді, интернетті, кестелерді, сұлбаларды (схемаларды) жəне т.б.) қолдану арқылы сабақтың сипаттамасын (қарым-қатынас жасаудың пəндік маңызы аясында) алғашқы таныстыру.
3. Психология ғылымының негіздері
3.1 Психологиялық зерттеу əдістері
Тақырыптық мазмұны : Негізгі психологиялық терминдер: даму, ойлау, қабілеттер, қабылдау, есте сақтау т.б. Ж.Пиаженің когнитивті даму теориясы. Дж.Боулби, Э.Фромм, К.Бютнер, Ф.Дольтоның психологиялық теориялары. Оқыту жəне зерттеу мəдениеті; ресурстар жəне үйренушілер; ақпараттықкоммуникациялық технологиялар; оқыту сапасының мəселесі; білім беру
мониторингі; сабаққа психологиялық талдау жасау; психологиялық тəрбиелеу əдістері. Тілдік материал: ғылыми жəне арнайы терминдер (нəтижелі пайдалануға арналған 60 бірлік). Грамматикалық құбылыстар: герундий түрлері мен қызметі жəне оларды аудару тəсілдері. Сабақтың тақырыбы: психологиядағы жаңа концепциялар, теориялар мен көзқарастарға талдау жасау, психологияның қолданбалы мəнін табу. Жазбаша сөйлеу: 2000 таңбаға дейін психология бөлімдерін баяндауды фрагменттеу. Ауызша сөйлеу: оқыту мен ғылыми зерттеу мəселелерін талқылау.
3.2 Оқытудын психологиялық аспектілері
Тақырыптық материал: Оқыту сапасы; білім мен ғылымдағы инновациялар; оқушылар арасындағы тəрбиелік жұмыс; сабақты ұйымдастырудың психологиялық аспектілер; оқуəдістемелік құжаттама Тілдік материал: Ғылыми жəне арнайы педагогикалық жəне психологиялық терминдер (нəтижелі пайдалануға арналған 120 бірлік). Грамматикалық құбылыстар: инфинитивті бағыт, күрделі толықтауыш жəне аудару тəсілдері. Case Study: сабақты өткізу үшін тақырыпты таңдау (сабақтың немесе сыныптан тыс іс-шараның тақырыбы): ақпаратты жинау, сабақтың тақырыбына салыстырмалы талдау жасау, негіздеме. Сабақтың тақырыбы: сынып сағатының үлгілі əдістемесі. Жазбаша сөйлеу: аңдатпа; сабақты алғашқы таныстыру мəтіні. Ауызша сөйлеу: талқылау; сабақты көпшілік алдында таныстыру.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1. Введение в психолого-педагогическую профессию 1. 1 Моя будущая профессия
Тематическое содержание: профессионально-личностные качества педагога-психолога; область профессиональной деятельности; современные тенденции развития специальности; виды деятельности педагога-психолога: педагогическая, воспитательная, информационно-технологическая, научноисследовательская, организационно-управленческая и др. Языковой материал:

45


Общенаучные, педагогические и психологические термины, специальные языковые средства, характерные для официально-делового стиля (100 единиц для продуктивного использования). Грамматические явления: словообразование; многофункциональные служебные слова. Тема проекта: Моя будущая профессия. Письменная речь: резюме, визитная карточка; Устная речь: самопрезентация.

1. 2. Устройство на работу Тематическое содержание: требования к современному специалисту со стороны работодателя и профессиональных организаций; ведущие организации образования и науки в области педагогики и психологии; оценка собственных профессиональных перспектив. Языковой материал: общенаучные и специальные психолого-педагогические термины, специальные языковые средства, характерные для официально-делового стиля (100 единиц для продуктивного использования). Грамматические явления: виды настоящего, прошедшего, будущего времен глагола в действительном и страдательном залоге (повторение). Темы ролевых игр: интервью с работодателем; телефонное интервью. Письменная речь: заявление на работу; сопроводительное письмо; рекомендательное письмо; благодарственное письмо (по завершению интервью). Устная речь: телефонный разговор с работодателем; интервью.

2. Педагогика – наука об образовании, воспитании и обучении людей

2.1. Современные парадигмы образования в республике Казахстан

Тематическое содержание: Нормативные документы в сфере образования и науки Республики Казахстан. Государственная программа развития образования в РК на 20112020 годы. Личностно-ориентированная, компетентностная, аксиологическая, деятельностная парадигмы современного образования. Структура и деятельность образовательной организации. Менеджмент в школе: должности и взаимоотношения; корпоративная культура; управление персоналом. Языковой материал: общенаучные и специальные психолого-педагогические термины, специальные языковые средства, характерные для официально-делового стиля (100 единиц для продуктивного использования).

46


Грамматические явления: сослагательное наклонение и условные предложения (повторение); функции и способы перевода наречия. Тема Case Study: анализ деятельности образовательной организации: изучение направлений деятельности средней школы, обсуждение, выводы. Тема проекта: идеальная школа Письменная речь: электронное письмо; memo. Устная речь: телефонные переговоры; дискуссия по рабочим вопросам.

2.2 Особенности профессиональной подготовки педагога-психолога на современном этапе в Казахстане и за рубежом

Тематическое содержание: понятие профессионально-педагогическая подготовка, психологопедагогическая деятельность; организация педагогической деятельности; функции, назначение и использование педагогической деятельности; принципы педагогической деятельности; описание педагогической деятельности, современные требования к профессиональной подготовке педагога-психолога, сущностная характеристика психолого-педагогической подготовки будущего педагога-психолога, содержание и методы психологопедагогической подготовки специалистов в зарубежных странах. Языковой материал: научные и специальные термины (120 единиц для продуктивного использования). Грамматические явления: страдательный залог после модальных глаголов; способы перевода страдательного залога; безличные конструкции. Тема ролевой игры: проведения открытого занятия. Тема проекта: разделы педагогики и психологии. Письменная речь: описание плана урока. Устная речь: презентация урока с использованием информационнокоммуникационных технологий (интерактивные доски, компьютеры, интернет, формулы, таблицы, схемы, графики и др.).

3. Основы психологической науки

3.1 Исследовательские методы в психологии Тематическое содержание: Основные психологические понятия: развитие, мышление, способности, восприятие, память. Теория когнитивного развития Ж.Пиаже. Современные психологические теории Дж.Боулби, Э.Фромм, К.Бютнер, Ф.Дольто. Культура преподавания и исследования; ресурсы и обучающиеся; информационно-коммуникационные технологии; вопросы качества обучения; образовательный мониторинг; психологический анализ урока; психологические методы воспитания. Языковой материал:

47


научные и специальные термины (60 единиц для продуктивного использования). Грамматические явления: формы и функции герундия и способы их перевода. Тема занятия: новые открытия в психологии, анализ психологических концепций и теорий. Письменная речь: фрагмент описания психологического тренинга до 2000 знаков. Устная речь: дискуссии по проблемам обучения и научного исследования.

3.2 Психологические аспекты обучения

Тематическое содержание: качество обучения дисциплины; инновации в образовании и психологопедагогической науке; воспитательная работа среди учеников; организация урока; учебно-методическая документация. Языковой материал: научные и специальные психологические термины (120 единиц для продуктивного использования). Грамматические явления: инфинитивный оборот, сложное дополнение и способы перевода. Case Study: выбор темы (темы урока или технологии) для проведения урока: сбор информации, сравнительный анализ имеющихся тем уроков, обоснование. Тема занятия сценарий открытого классного часа Письменная речь: аннотация; текст презентации урока. Устная речь: дискуссия; публичная презентация урока или внеклассного мероприятия.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет