Типтік оқу бағдарлама типовая учебная программа typical curriculumбет4/7
Дата14.01.2022
өлшемі66,07 Kb.
#129334
түріУчебная программа
1   2   3   4   5   6   7
Байланысты:
Тиовой
Муз онер, Педагогикадагы статистика сурактары, Педагогикадагы статистика сурактары, Лекция ЦС каз , Жүрінов Ғ., AZhK3324 Ақпараттық жүйелер құрылымы, Аннотация, Ташимбаева Ұлбосын 5.3, Ташимбаева Ұлбосын 5.3, Таубай.Б 5.4, Ташимбаева Ұлбосын 5.3, Ташимбаева Ұлбосын 5.3, оқу бағдарлама, Дефектология силлабус, Силлабус Мінез-құлық психологиясы
Grammatical phenomena: Passive Voice after modal verbs; means of translation Passive Voice; impersonal construction. Theme of role game: conduction of open lesson. Theme of project: categories of physics. Written speech: description of lessons plane. Oral speech: presentation of lessons plans using information and communication technology (interactive board, computers, internet, tables, scheme, graphics and etc.). 3. The foundations of psychology

3.1 Research methods in psychology The thematic contents : Culture of instruction and research; resources and learning; information and communication technology; questions of educations quality; educational monitoring; lesson analysis; training methods. Basic psychological concepts: development, thinking skills, perception and memory . Piaget's theory of cognitive development. Modern psychological theories

(Dzh.Boulbi, E. Fromm, K.Byutner, F.Dolto). Psychological Analysis of the lesson; psychological methods of education. Language material: Scientific and special terms (60 units for productive use). Grammatical phenomena: forms and function of gerund and means them translation. Theme of study: new opening in physics, analysis of physics categories, revealing of the applied importance of physics. Written speech: a fragment of the description of sections of physics up to 2000 signs. Oral speech: discussions on problems of training and scientific research.

3.2 Psychological aspects of teaching and learning

The thematic contents: Age stages of learner’s development and its characteristics. Natural potentials of the personality. Abilities and individual characteristics of learners. Historical prerequisites of understanding pedagogical process as an integrative phenomenon. Pedagogical process as an integrative phenomenon. The essence of pedagogical process. The unity and interrelationship of three functions of the integrative pedagogical process in space and time – teaching, upbringing and developing. Principles of pedagogical process. Psychological organization of lesson; the educational and methodical documentation. Language material: Scientific and special terms (120 units for productive use). The grammatical phenomena: an infinitive turn, complex adjunction and ways of translation. Case Study: a choice of a theme (a theme of a lesson or technology) for carrying out of a lesson: gathering of the information, the comparative analysis of available themes of lessons, substantiation. Theme of lesson: an exemplary lesson plan . Written speech: the summary; the text of presentation of a lesson. Oral speech: discussion; public presentation of a lesson.

СТУДЕНТТІҢ ӨЗ БЕТІНШЕ ЖҰМЫС ІСТЕУ БАҒДАРЛАМАСЫ

СӨЖ түрі

Жұмыстың мазмұны

Үй жұмысы лексика-грамматикалық материалды үйрету оқу дыбыстау жазбаша сөйлеу аудару жəне сауал жүргізу Студенттердің шығармашылық қызметі Рөлдік ойындарға дайындық Case Studies-ке дайындық Жобаны дайындау Тілдер апталығына дайындық Ақпараттықаналитикалық ізденіс Кəсіби-коммуникативті міндеттерді шешу үшін кəсіби маңызы бар ақпараттарды іздеу мақсатында шет тілінде ғылыми-педагогикалық ақпаратты өз бетінше оқып білу (қағаз/электрондық тасушыларда) Зертханалық жұмыстар (компьютерлік класс, платформа WEB-CT) Бейне материалмен жұмыс істеу жəне оның тапсырмаларын орындау вокабулярды жасау жəне кеңейту бейне материалдар негізінде коммуникативтік сəтсіздіктерді іздеу БАРЛЫҒЫ

ПРОГРАММА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

Вид СРС Содержание работы Домашняя работа тренировка лексико-грамматического материала чтение аудирование письменная речь перевод и аннотирование Творческая деятельность студентов подготовка к ролевым играм подготовка к Case Studies подготовка проекта подготовка к неделе языков Информационноаналитический поиск самостоятельное изучение психолого-педагогической литературы, сбор материалов (на бумажных/электронных носителях) на иностранном языке с целью поиска профессионально значимой информации для решения профессиональнокоммуникативных задач Лабораторные работы (компьютерный класс, платформа WEB-CT) работа с видеоматериалом и выполнение заданий к нему формирование и расширение вокабуляра поиск профессионально-значимой информации на основе видеоматериалов ИТОГО

PROGRAM OF INDEPENDENT WORK OF STUDENT

View IWS Contents of work Home work training of lexical and grammatical material reading auding written speech translate and annotation Constructive activity of students preparation for role games preparation for Case Studies preparation of the project preparation for a conference - week Information and analytical search Independent research of scientific and technical information (on paper/electronic carriers) on foreign language with the purpose of search professional significant information for decision professional and communicative problems Laboratory work (computer class room, platform WEB-CT) Work with video material and performance of task to him Formation and expansion of vocabulary Search of communicative failures on basis of video material TOTAL

1 аралық бақылау сұрақтары: 1. Қазіргі таңдағы мұғалімдерді дайындаудың негізгі бағыттары. 2. Жаңашыл мұғалім дайындаудың гуманисттік парадигмасы. 3. «Мұғалімнің кəсіби – педагогикалық дайындығы» термині. 4. Мұғалімдерді оқыту – əлеуметтік-педагогикалық құбылыс. 5. Болашақ мамандарды кəсіби іс-əрекетке дайындаудың негізгі педагогикалық-психологиялық категориялары. 6. Құзыреттілік тұрғыдан қарау бағыты – болашақ маманның кəсіби дайындығының негізгі бағыты. 7. Шет елдерде мұғалімдерді дайындаудың мазмұны мен əдістері. (Финляндия, АҚШ, Ұлыбритания, Германия). 8. «Педагогикалық іс – əрекеттің» құрылымы. 9. Мұғалімдердің өзара іс – əрекеттестігі – болашақ мамандарды дайындаудың негізгі мінездемесі. 10. Университетте педагогикалық – психологиялық оқытудың мазмұны. 11. Қазіргі таңда болашақ мамандарды педагогикалық – психологиялық дайындаудың талаптары мен шарттары. 12. Педагогикалық – психологиялық іс – əрекетте болашақ маман дайындаудың моделі. 13. Жоғары педагогикалық білім берудің концепциясы жəне болашақ мамандарды кəсіби педагогикалық – психологиялық дайындаудың орны. 14. Ұлттық педагогикалық стандарттың дамуы – педагогикалық іс – əрекеттің кəсіби стандарты негізі ретінде. 15. Болашақ мамандарды кəсіби іс – əрекетке дайындаудың педагогикалық - психологиялық əдістері. 16. Мұғалімдерді кəсіби дайындаудың методологиясы. 2 аралық бақылау сұрақтары: 1. Мұғалімдердің кəсіби дайындығының инновациялары (педагогикалық -психологиялық аспектілер бойынша) 2. Əлемдік деңгейдегі университеттер құру міндеттері 3. Жаңа мұғалім ағартушы жəне зерттеуші, кеңесші жоба менеджері 4. Қазақстан Республикасындағы «Үш тұғырлы тіл» бағдарламасы 5. 21 ғасыр мұғалімінің кəсіби мəнді қасиеттер 6. Тұлға дамуында жəне оқытуда шет тілінің маңызы 7. Отандық жəне шетелдік педагогтардың педагогикалық іс-əрекет дайындығы 8. Сыныпта қарым - қатынас орнату 9. Қазақстан əлемдік білім беру жүйесіне кіру жолында 10. Қазақстандағы білім беру дамуының негізгі тенденциялар 11. Əр елдің салт - дəстүрлері 12. Көпмəдени жеке тұлғаны қалыптастыру мəселелері 13. Великобританияның білім беру жүйесі

14. АҚШ -тың білім беру жүйесі 15. Финляндияның білім беру жүйесі

Вопросы к 1 рубежному контролю: 1. Основные направления развития подготовки учителей в современных условиях 2. Гуманистическая парадигма подготовки современного учителя 3. Понятие «профессионально – педагогическая подготовка учителя» 4. Обучение - как социально – гуманитарное явление 5. Основные категории психолого – педагогической подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельности 6. Компетентностный подход - основа профессиональной подготовки учителя 7 Содержание и методы подготовки учителя в зарубежных странах (Финляндия, США, Великобритания, Германия) 8. Понятие «педагогическая деятельность» и ее структура 9. Взаимодействие учителя как существенная характеристика психологической и педагогической подготовки будущих специалистов 10. Содержание психолого-педагогической подготовки учителя в университете 11. Требования к психолого-педагогической подготовке будущих специалистов в современных условиях 12. Модель готовности будущего специалиста к успешной психологической и педагогической деятельности 13. Концепция высшего педагогического образования и роль психолого- педагогической подготовки будущего специалиста 14. Профессиональные стандарты педагогической деятельности как основа развития национальноых педагогических стандартов 15 Методы психолого- педагогической подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельности 16. Методология профессиональной подготовки учителей

Вопросы ко 2 рубежному контролю: 1. Инновации в профессиональной подготовке учителей ( психологические и педагогические аспекты) 2. Задачи создания университетов мирового класса в РК 3 Современный учитель - исследователь, педагог, консультант , руководитель проектов 4 Значение иностранного языка в современном образовании 5 Профессионально-значимые качества учителя 21 века 6 Государственная программа «Триединство языков в РК» 7 Подготовка к педагогической деятельности в РК и за рубежом 8 Установление контакта в классе 9 Казахстан на пути интеграции в мировую образовательную систему

10 Основные тенденции развития образования в Казахстане 11 Традиции и обычаи в разных культурах 12 Поликультурная личность и образование 13 Система образования в Великобритании 14 Система образования в США 15 Система образования в Финляндии

1 midterm questions

1. The main directions of development of teacher training in modern conditions

2. Humanistic paradigm of modern teacher training

3. The term «professional - pedagogical teacher’s training»

4. Teacher’s training as a social - humanitarian phenomenon

5. The main categories of psychological - pedagogical training of future specialists for professional activity

6. Competency – based approach in professional teacher’s training

7 The content and methods of teacher’s training in foreign countries (Finland, USA, UK, Germany)

8. The term «pedagogical activity» and its structure

9. Teacher interaction as an essential characteristic of psychological and pedagogical training of future specialists 10. The content of psychological and pedagogical training at the university

11. Requirements for psychological and pedagogical training of future specialists in modern conditions

12. The model of readiness of future specialist for a successful psychological and pedagogical activity

13. The concept of higher pedagogical education and place of psychological and pedagogical preparation in vocational training of future specialist

14. Professional standards of pedagogical activity as a basis for development of national pedagogical standard 15 Methods of psychological and pedagogical training of future specialists for professional activity

16. Methodology of teachers’ professional trainingДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет