Тоо «Эпиграф» рк, г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 5, кбет4/4
Дата31.12.2019
өлшемі284,29 Kb.
1   2   3   4
-жақты қарастырылған және жоғары оқу орындарының экономикалық мамандықтары бойынша оқитын студенттерге арналған

5300Тәжібаева Ж.О. (Тажибаева Ж.О)

Агроөнеркәсіптік кешеннің экономикасы

144

Практикум

2019

Агроөнеркәсіптік кешеннің экономикасы курсын оқып игеруге, өзіндік жұмысты орындау, өзін-өзі тексеру және тәжірибелік еспетерді шешу кезінде студенттерге көмектесу үшін арналған оқу құралы

5200Тәжібаева Ж.О. (Тажибаева Ж.О)

Кәсіпкерлік. Сызбалар мен кестелердің жинағы.

88

Оқу құралы

2019

Оқу құралы білім алушылардың өзіндік жұмыстарын орындау, тәжірибе және семинар сабақтарын өткізу кезінде қолданылу мүмкін. «Кәсіпкерлік. Сызбалар мен кестелердің жинағы» оқу құралы «Кәсіпкерлік» пәні бойынша типтік бағдарламасына сәйкес жасалынды және жоғары оқу орындарының экономикалық мамандықтар бойынша оқитын студенттерге арналған.

4900Тәжігұлова Ж.Ж. Елтаева К.Е.

Еңбек ресурстарын басқару

156

Оқу құралы

2019

Ұсынылып отырған оқу құралында нарық экономикасын-дағы еңбек ресурстарының маңызы, өндірістің инвестициялық бағыты, ғылыми-техникалық прогрестің соңғы нәтижелерін қолдану, өнім сапасының артуы еңбек ресурстарына деген көзқарасты өзгертіп, еңбекке творчестволық жағынан қарауға және жоғары дәрежеде мамандар дайындауға ықпал жасау баяндалған.Оқу құралында еңбек ресурстары өз ерекшеліктеріне, мүм-кіндіктеріне және қажеттіліктеріне сәйкес ұйымның жоспар-ланған мақсаттарына жетуге ықпалын тигізеді, сонымен қатар жеке және қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыруға мүмкін-шілік береді.Жоғары оқу орны студенттері мен магистранттарына арналған

5500Тәшенов Ә./ Ташенов

Металдар химиясы 1 том

228-А4

Оқулық

2019

Оқулық Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі бекіткен Н.Нұрахметов, Ә.Тәшеновтың «Бейметалдар химиясы» (2011) оқулығының жалғасы. Материал элементтердің топтық қолданылуына негізделген біртұтас әдістемелік қағида бойынша, келесі ретпен берілген: химиялық элементтер мен олардың негізіндегі жай заттар жайлы жалпы мәліметтер, олардың табиғатта таралуы, металдарды алу мен тазарту тәсілдері, металдардың қарапайым (бинарлы) қосылыстарының алу тәсілдері, олардың құрылысы және қасиеттері, салыстырмалы сипаттамалары, металдардың комплекстік қосылыстары. Заттардың физикалық және химиялық қасиеттері химиялық құрылысы көзқарастары бойынша қарастырылған. Оқулық жоғары оқу орындарының «Химия (жаратылыстану)», «Химия (білім беру)», «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтарының студенттері, магистранттары мен докторанттарына, оқытушылары, басқа да жалпы зерттеуші ізденушілерге арналған.

5600Тәшенов Ә./ Ташенов

Металдар химиясы 2 том

216-А4

Оқулық

2019

Оқулық Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрлігі бекіткен Н.Нұрахметов, Ә.Тәшеновтың «Бейметалдар химиясы» (2011) оқулығының жалғасы. Материал элементтердің топтық қолданылуына негізделген біртұтас әдістемелік қағида бойынша, келесі ретпен берілген: химиялық элементтер мен олардың негізіндегі жай заттар жайлы жалпы мәліметтер, олардың табиғатта таралуы, металдарды алу мен тазарту тәсілдері, металдардың қарапайым (бинарлы) қосылыстарының алу тәсілдері, олардың құрылысы және қасиеттері, салыстырмалы сипаттамалары, металдардың комплекстік қосылыстары. Заттардың физикалық және химиялық қасиеттері химиялық құрылысы көзқарастары бойынша қарастырылған. Оқулық жоғары оқу орындарының «Химия (жаратылыстану)», «Химия (білім беру)», «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтарының студенттері, магистранттары мен докторанттарына, оқытушылары, басқа да жалпы зерттеуші ізденушілерге арналған.

5600Тлесова Э.Б.

Жылжымайтын мүлік экономикасы

232

оқу құралы

2019

Оқу құралында жылжымайтын мүлік нарығының қызмет ету аспектілері қарастырылған. Жылжымайтын мүлік объектілерінің мәні, түрлері, жылжымайтын мүлік нарығының сегменттері, түрлері және функциялары ашып көрсетілген. Сонымен қатар, жылжымайтын мүлік нарығына қатысушылардың функциялары және қызмет ету механизмі келтірілген. Оқу құралында жылжымайтын мүлік объектілерінің құның бағалау сұрақтары кеңінен ашылған, жылжымайтын мүлікті бағалауға байланысты тәсілдер мен қағидалары талданған. Жылжымайтын мүлік нарығында жүзеге асырылатын негізгі операциялар, бағалы қағаздар және тәуекелдерді басқару әдістері қарастырылып, жылжымайтын мүлік нарығын реттеу нысандары берілген және ипотекалық несиелендіру сұрақтарына назар аударылған.«Жылжымайтын мүлік экономикасы» атты оқу құралы жоғарғы білім беру орнының мемлекеттік стандарттар талаптарына сай және оқу жоспарының негізінде жасалған. Берілген кешен жоғары оқу орындарындағы экономикалық мамандықтарында оқитын студенттерге арналған

5700Тлесова Э.Б., Жанабаева Ж.К.

Экономика предприятия

212

учебное пособие

2019

В учебном пособии (практикуме) содержатся задачи с методическими указаниями по основным темам курса «Экономика предприятия». Проработка этих задач поможет студентам более глубоко усвоить теоретические вопросы и научиться самостоятельно проводить расчеты по эффективному использованию производственных ресурсов предприятия, по определению себестоимости продукции, оценке уровня рентабельности и эффективности инновационной и инвестиционной деятельности предприятия, формированию цен на продукцию, обеспечение конкурентоспособности предприятия, рациональному использованию финансов и т.д.Предназначен для студентов экономических специальностей вузов, преподавателей.

5600Тлеукенов С.К., Асильбекова А.М.

Электромагнитные волны в анизотропных средах

72

Учебное пособие

2019

В учебном пособии на основе метода матрицанта изложена теория распространения электромагнитных волн в анизотропных средах. На основе матричного метода изложено построение поверхности волновых векторов электромагнитных волн в средах ромбической симметрии. Получено обобщение известного закона Снеллиуса для изотропных сред на случаи границ контакта анизотропных сред. Определены углы полного внутреннего отражения для волн ТЕ и ТМ поляризации. Получены уравнения дисперсии волн ТЕ и ТМ поляризации и проведены их анализ. Впервые получены решения задач отражения и преломления электромагнитных волн на границе анизотропных сред.Предназначено для студентов старших курсов, магистрантов и докторантов физико-технических специальностей

4700Тлеукенов С.К., Бобеев А.Б., Сабитова Д.С.

Упругие волны в анизотропных средах

72

спецкурс

2019

Спецкурс посвящен изложению вопросов распространения упругих волн в анизотропных средах. Рассмотрены вопросы построения индикатрис волновых векторов и фазовых скоростей, обобщение законов Снеллиуса для анизотропных упругих сред, дисперсия упругих волн в слоях, включая антисимметричные волны Лэмба, изложено решение задач отражения и преломлени волн на границе анизотропных сред. В основе спецкурса лежит применение метода матрицанта к решению различных задач распространениюволн в анизотропных средах.Спецкурс предназначен для студентов и магистрантов физико-технических специальностей

4700Тлеукенов С.К., Жанат З., Казбекова А.

Волны в средах с магнитоэлектрическим эффектом

96

Учеб пособие

2019

В учебном пособии изложены аналитические решения задач электромагнитных волн.В первой главе приведен краткий обзор по теме Магнитоэлектрический эффект.Во второй главе изложены возможности применения магнитоэлектрического эффекта. В третьей главе описаны свойства на основе тензорных физических величин.В четвертой главе описан метод решения поставленных задач.В пятой главе нахождение аналитических решений задач электромагнитных волн.Пособие предназначено для студентов старших курсов и магистрантов физико-технических специальностей

4900Тлеукенов С.К., Сисенова Г., Сагындыкова Г.Е.

Волны в пъезомагнитных средах

68

Учеб пособие

2019

Одним из основных целей государственной стратегий развития Республики Казахстан является достижение масштабных результатов в области науки и техники, которых в целях получения современных и развитых научно-инновационных инфраструктур в области науки можно сравнить с глобальным уровнем.Полученные результаты могут быть использованы для расчетов при конструировании различных приборов и устройств на основе преобразования упругой энергии в электромагнитную, и обратно, создании фильтров различного назначения и разработке методов неразрушающего контроля

4700Тлеуов А.С., Лавров Б.А., Тлеуова С.Т.

Физическая химия расплавов

144

Учебное пособие

2019

Учебное пособие содержит сведения о структуре расплавов, их физических свойствах, о химических процессах, происходящих с участием расплавов. В учебном пособии рассмотрены физико-химические свойства жидкостей, связь этих свойств с ее химическим составом и основные положения химической кинетики с учетом специфики расплавов и особенностей химического взаимодествия при высоких температурах. Учебное пособие для студентов специальности «5В072000-Химическая технология неорганических веществ», «5В072100-Химическая технология органических веществ», «5В070900-Металлургия»

5200Тоғызбаева Б.Б., Маханов М.

Автомобильдің қозғалысы және пайдалану қасиеттерінің теориясы

388

Оқу құралы

2019

Оқу құралында «Автомобиль қозғалысының теориясы» және «Көлік техникасының динамикасы» пәндері бойынша автомобильдің қозғалысы және пайдалану қасиеттерінің теориясы туралы жалпы мәліметтер, пайдалану қасиеттерінің негізгі түрлері және пайдалану жағдайлары, олардың конструкциясына қойылатын талаптар , қозғалысына байланысты туындайтын факторларының пайдалану қасиеттерінің көрсеткіштеріне әсері, пайдалану қасиеттерінің көрсеткіштерін арттыру тәсілдері, пайдалану қасиеттеріне сынау әдістері туралы баяндалған. Оқу құралында тараулар соңында теориялық материалдарды іс жүзінде қолдануға арналған типтік есептерді шешу мысалдары, әрбір тақырыптар бойынша студенттің білімін бақылау сұрақтары келтірілген.Оқу құралы «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» және «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандықтары студенттеріне және автомобиль саласына қатысты инженерлік-техникалық мамандарына арналған

6000Толымгожинова М.Қ., Зейнуллина А.Ж., Паримбекова Л.З., Слямова З.А.

Контроллинг

140

оқу құралы

2019

Оқу құралында контроллингтің негізгі түсініктері мен ұғымдары жазылған. Қазіргі заманға сай контроллингтің теориялық негіздері, талдау әдістемесі және жетілдіру жолдары қарастырылған. Өнімінің өзіндік құнын есептеу, маржа табысының ұйымдастыру теориясы және тәжірибесі, зиянсыздық нүктені анықтау әдістемесі және басқарушылық шешімдерді қабылдау үдерісі кеңінен ашылып жазылған.
Ұсынылып отырған оқу құралы жоғарғы оқу орындарының экономика факультетінің оқытушылары, магистранттары және студенттеріне арналған. Кәсіпорындардың тәжірибелік қызметкерлері де әдістемелік нұсқау ретінде осы оқу құралды қолдана алады.

5200Толысбаев Б.С Искаков Б.М

Инновациялық менеджмент 1 том

246

оқу құралы

2019

Оқу құралы «Инновациялық менеджмент» мамандығы бойынша оқитын магистранттар мен студенттерге арналған курстың типтік бағдарламасына сәйкес құрастырылған. Оқу құралында инновациялық менеджмент мәні, оның мемлекеттік жүйедегі құрылымы, инновациялық процестердің мәні мен өзара байланысы, инновациялық дамудағы ғылыми-техникалық прогрестің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі, мақсаты мен қалыптасу кезеңдері, кәсіпкерліктегі инновациялық тәуекелділік функциясы, венчурлы бизнесті ұйымдастыру, инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу қажеттілігі қарастырылған. Сонымен қатар жоғарыда көрсетілген тармақтар бойынша студенттер мен магистранттардың білімін тексеруге арналған бақылау және тест сұрақтар қарастырылған. Оқу құралы жоғары оқу орындары экономика және қаржы мамандықтарының магистранттары мен студенттеріне арналған.

5700Толысбаев Б.С Искаков Б.М

Инновациялық менеджмент 2 том

252

оқу құралы

2019

Оқу құралы «Инновациялық менеджмент» мамандығы бойынша оқитын магистранттар мен студенттерге арналған курстың типтік бағдарламасына сәйкес құрастырылған. Оқу құралында инновациялық менеджмент мәні, оның мемлекеттік жүйедегі құрылымы, инновациялық процестердің мәні мен өзара байланысы, инновациялық дамудағы ғылыми-техникалық прогрестің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі, мақсаты мен қалыптасу кезеңдері, кәсіпкерліктегі инновациялық тәуекелділік функциясы, венчурлы бизнесті ұйымдастыру, инновациялық қызметті мемлекеттік реттеу қажеттілігі қарастырылған. Сонымен қатар жоғарыда көрсетілген тармақтар бойынша студенттер мен магистранттардың білімін тексеруге арналған бақылау және тест сұрақтар қарастырылған. Оқу құралы жоғары оқу орындары экономика және қаржы мамандықтарының магистранттары мен студенттеріне арналған.

5800Толысбаев Б.С., Онаева Б.Т.

Өндірістік менеджмент

238

оқу құралы

2019

Оқу құралында өндірістік менеджменттің даму эволюциясы, қазіргі уақыттағы сипаттамалары келтіріліп, кәсіпорындағы өндірісті басқару негіздері қарастырылған. Сонымен қоса, шетел және отандық кәсіпорындар мысалында өндірісті ұйымдастыру және тиімді басқару әдістері сипатталған. Бөлімдерде келтірілген теориялық аспектілерді тәжірибе жүзінде бекіту мақсатында кейбір тараулардың ішінде шешу жолдары көрсетілген тапсырмалар берілген

5700Толысбаев Б.Т., Бияшев К.Б., Мықтыбаева Р.Ж.

Ветеринариялық санитарлық микробиология

208

Оқулық

2019

Оқулық алғы сөз, кіріспе, микробиология ғылымының даму кезеңдерінен, санитариялық микробиологияның міндеттерімен санитариялық-бактериологиялық лабораториялар және бес бөлімнен тұрады. Бірінші-жалпы микробиолоргия негізінде микроорганизмдердің морфологиясы, классификациясы, физиологиясы, оларға сыртқы орта факторларының әсері, экологиясы, көміртегі, азот, фосфор, күкірт, темір қосылыстарын өзгертуі, антибиотиктер және оларды түзушілер, тұқым қуалаушылық (генетиткасы) туралы мәліметтер айтылады; Екіншісі-инфекция. Инфекцияның пайда болуы, оның үш факторы, дамуы, микроорганизмдердің зардаптылығы мен уыттылығы, уыттылыққа себепші факторлар, инфекциялық процестің пайда болуы мен дамуына микроорганизмдердің және сыртқы орта жағдайларының әсері, инфекцияның түрлері және классификациясы туралы материалдар келтірілген; Үшіншісі-иммунитет. Иммунитеттің түрлері, спецификалық емес, клеткалық, гуморальдық қорғау факторлары, антигендер, антиденелерді түзу теориялары, иммундық жүйе, иммунологиялық төзімділік, аллергия, иммунитет туралы ілімді іс жүзінде пайдалану, иммунопрофилактика және иммунотерапия тағы басқа мәліметтер туралы айтылады; Төртіншісі-арнайы микробиология –жұқпалы аурулар, олардың қоздырғыштары, қоздырғыштары, морфологиялық, тинкториальдық, биохимиялық, биологиялық қасиеттерімен спецификалық профилактика (вакциналар, гиппериммундік қанның сарысулары, гаммаглобулиндер, диагностикумдер) туралы толық мәліметтер берілген. Бесінші-санитарлық көрсеткіш ретінде пайдаланатын микроорганизмдер туралы ғылым, сүт, сүт тағамдарының, ет, ет тағамдарының, жұмыртқаның, балық, балық өнімдерінің, ара, тері және аң терісінің микробиологиясынан толық мәліметтер берілген. Сонымен қатар жемшөп (пішен, пішендеме, сүрлем), жемшөпті ашыту, микробтық белок алу, қи микробиологиясы және микотоксикоздар жануарлардың жемшөппен улануы толық қамтылған. Оқулықта келтірілген материалдарға қорытынды, латынша терминдер және әдебиет тізімдері берілген. Оқулық ғалымдардың 14 портреттері мен 118 суреттерімен безендірілген, көлемі 600 бет. Ветеринариялық санитарлық оқулығы ветеринария, ветеринариялық санитарлық және биология мамандықтары бойынша оқитын университеттердің студенттеріне, мал дәрігерлеріне санитарлық дәрігерлеріне және ғылыми мамандарға арналған.

5700Толысбаева А.Д., Ергалимова А.Н.

Международное публичное и частное право /Халықаралық жария және жеке құқық

88

Учебно-методическое пособие

2019

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Международное публичное и частное право» предназначено для обучающихся специальности «Юриспруденция» очного и заочного форм обучения. Целью учебно-методического пособия является оказание помощи студентам в изучении важнейших вопросов курса, а также формирование навыков работы с дополнительными источниками информации, умений сравнивать различные точки зрения и выражать свои мысли, конспектировать прочитанное и т.п.

4900Торегожина М.Б.

Государственное регулирование экономики

200

Учебное пособие

2019

Настоящее учебное пособие предназначено, прежде всего, для студентов экономических специальностей, обучающихся в высших учебных заведениях, а также для студентов дистанционной формы обучения. Кроме того, он рассчитан для использования в учебном процессе по широкому кругу дисциплин, связанных с изучением роли государства в экономике, а именно поддержке предпринимательства и бизнеса, решении социальных вопросов, содействии выходу на внешние рынки и другие вопросы. Думается, что материалы учебного пособия будут полезны преподавателям, магистрантам, экономистам и всем тем, кто интересуется проблемами развития национальной экономики. Настоящее, обновленное и переработанное, издание подготовлено к.э.н., доцентом Торегожиной М.Б., на основе стабильного учебного пособия, выдержавшего несколько изданий.

5400Торегожина М.Б. (Toregozhina М.)

State Regulation of the Economy

180

textbook

2019

This course is devoted for all students in faculty of economics who study the discipline "State Regulation of the Economy". It is especially important for those students who learn in the framework of three-lingual education.
The textbook “State regulation of the economy” was published by author in Russian (2007) and in Kazakh (2008). This edition was supplemented and revised in accordance with the new statistics data, official documents and requirements of the mandatory curriculum 2016.
The educational supplies is designed for bachelors of economic faculty, trainers and all, who are interested in role of government affecting the transformation business, social, environmental and the public sector.

5400Тореханов А.А., Алимаев И.И., Оразбаев С.А.

Лугопастбищное кормопроизводство. 1том

 

Учебник

2019

Под кормопроизводством подразумевается комплекс агротехнических, экологических и организационно-хозяйственных мероприятий, благодаря которым скот обеспечивается кормами, выращенными или собранными на пастбищах и сенокосах, а также в полевых и кормовых севооборотах. Луговодство- составная часть кормопроизводства, производственная отрасль сельского хозяйства, цель которой-обеспечить животноводство потребным количеством сена. Пастбищное хозяйство- комплекс технологических и технических приёмов, направленный на полное обеспечение сельскохозяйственных животных подножным кормом. Луговодство и пастбищное хозяйство как отрасль сельскохозяйственной науки слагается из знания растениеводства, почвоведения, зоотехники, ботаники, экологии, климатологии и других самостоятельных дисциплин. Поэтому в учебнике встречается материал, касающийся той или иной из названных дисциплин, используемый при характеристике природных зон, агротехнических мероприятий. В учебнике излагается материал по биологии кормовых растений. Этот раздел лугопастбищной науки ещё недостаточно полно изучен. Поэтому включены новые данные, полученные при проведении многолетних экспериментальных работ в различных регионах республики. Изучение различных сторон роста и развития растений под действием антропогенных факторов дало возможность сконцентрировать материал в единую систему и дать ему единое целевое направление. При написании учебника широко использован мировой литературный материал. Вместе с тем, содержащиеся в учебнике организационные мероприятия и агротехнические приёмы по использованию и улучшению сенокосов и пастбищ, могут быть использованы с учётом конкретных условий в практике сельскохозяйственных формирований, что позволит производить больше качественных кормов, а следовательно, больше качественных продуктов животноводства.

6000Тореханов А.А., Алимаев И.И., Оразбаев С.А.

Лугопастбищное кормопроизводство. 2том

260

Учебник

2019

Под кормопроизводством подразумевается комплекс агротехнических, экологических и организационно-хозяйственных мероприятий, благодаря которым скот обеспечивается кормами, выращенными или собранными на пастбищах и сенокосах, а также в полевых и кормовых севооборотах. Луговодство- составная часть кормопроизводства, производственная отрасль сельского хозяйства, цель которой-обеспечить животноводство потребным количеством сена. Пастбищное хозяйство- комплекс технологических и технических приёмов, направленный на полное обеспечение сельскохозяйственных животных подножным кормом. Луговодство и пастбищное хозяйство как отрасль сельскохозяйственной науки слагается из знания растениеводства, почвоведения, зоотехники, ботаники, экологии, климатологии и других самостоятельных дисциплин. Поэтому в учебнике встречается материал, касающийся той или иной из названных дисциплин, используемый при характеристике природных зон, агротехнических мероприятий. В учебнике излагается материал по биологии кормовых растений. Этот раздел лугопастбищной науки ещё недостаточно полно изучен. Поэтому включены новые данные, полученные при проведении многолетних экспериментальных работ в различных регионах республики. Изучение различных сторон роста и развития растений под действием антропогенных факторов дало возможность сконцентрировать материал в единую систему и дать ему единое целевое направление. При написании учебника широко использован мировой литературный материал. Вместе с тем, содержащиеся в учебнике организационные мероприятия и агротехнические приёмы по использованию и улучшению сенокосов и пастбищ, могут быть использованы с учётом конкретных условий в практике сельскохозяйственных формирований, что позволит производить больше качественных кормов, а следовательно, больше качественных продуктов животноводства.

6000Торыбаев Х.К., Ашықбаев Н.Ж.

Өсімдік карантині

176

Оқулық

2019

Өсімдік карантині атты оқулық қазақ тілінде тұңғыш рет оқырмандарға ұсынылып отыр.Оқулық ауылшаруашылық дақылдарының карантинді және аса қауіпті зиянкестері, аурулары және арамшөптер; Қазақстанда бейімделіп жаппай көбейіп кету қаупі болатын түрлердің биоэкологиялық ерекшеліктеріне көңіл бөлінген. Негізгі терминдердің орысша-қазақша түсіндірмесі келтірілген. Онымен қатар оқушының білім деңгейін арттыру мақсатымен қосымша анықтама мәліметтер де берілген

5500Тохметов А.Т., Танченко Л.А.

Курс лекций по информатике

440

Учебное пособие

2019

В учебном пособии приводятся теоретические сведения по основным темам курса «Информатика». К каждой теме авторы предлагают большое количество вопросов для самоконтроля, которые незаменимы при самостоятельном изучении дисциплины или при подготовке к экзаменам.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом образования по дисциплине «Информатика» и может быть использовано при изучении курса «Информатика».
Предназначено для студентов педагогических специальностей.

6500Тохметов А.Т., Танченко Л.А.

Элементы языков программирования

136

Учебное пособие

2019

В учебном пособии приводятся теоретические сведения по основным темам курса «Программирование». К каждой теме авторы предлагают большое количество вопросов для самоконтроля, которые незаменимы при самостоятельном изучении дисциплины или при подготовке к экзаменам.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом образования по специальности 5B011100 «Информатика» и может быть использовано при изучении курса «Программирование».
Предназначено для студентов специальности 5B011100 «Информатика».

5100Төлеубаев Б.Ә.

Арқадағы Семей полигоны аймағының флорасы 3-том

168

оқу құралы

2019

Оқу құралында бұрынғы Семей сынақ полигоны аймағының флорасы жайлы сөз болады, доминантты өсімдіктерінің суреттері берілген. Оның ішінде жер асты сынақтардың басты нысандарының төңірегін мекендеген өсімдіктерінің радиобелсенді заттармен әбден ластануы да ғажап емес қой. Сондықтан, олардың кейбір түрлерінен сынамалар алынып, арнайы зертханалық зерттеулер жүргізілді. Цитогенетикалық және анатомиялық зерттеулердің нәтижесінде, кейбір өсімдіктердің арасынан мутациялық құбылыстың белгісі бар екендігі аңғарылған. Оқу құралының ерекшелігі - көп ғылыми мәліметтер мен флоралық атлас түріндегі дүниелер қамтылған, материалдар ғылыми-көпшіліктік және танымдық құрал ретінде жалпы оқырман үшін берілген. Еңбек университетте, колледждар мен мектеп қабырғасында оқып жатқан жастар үшін, ғылыми мамандар қауымына да пайдалы болары болары сөзсіз

5500Төлеубаев Б.Ә., Омаров М.С., Омарова К.М.

Тағамдық өнімдердің сапасын бағалауға қажетті қарапайым тәсілдер мен әдістер

108

оқу құралы

2019

Бұл басылымда органолептикалық көрсеткіштердің негізгі ұғымдары берілген. Тағамдық өнімдердің дәмдік сапасын қарапайым жолмен анықтау мақсатындағы талдамадан өткізу тәртіптері, талаптары және ережелері берілген. Сонымен қатар, өнімдердің сапасын сипаттайтын әрі белгілейтін басты көрсеткіштері көрсетілген. Оқу құралында өнім сапасын бағалауға қажетті қарапайым тәсілдері мен әдістеріне баса назар аударылған.Жоғары оқу орындарының аграрлы өндіріс пен тамақ өндіру технологиялары мамандықтары бойынша оқитын студенттерге, PhD-докторанттарға, магистранттарға, ет, сүт және басқа да тағамдық өндірістердің мамандарына және осы саладағы колледж бен кәсіптік лицейлердің оқушыларына да пайдалы болары анық

5000Төлеубаев Б.Ә./Тулеубаев Б.А./, Әділ О.Б.

Атомдық бөлшектің көкжиегінде (радиоэкологиялық аспектісі) 2 том

164

оқу құралы

2019

Атомдық энергетикаға бет бұрған бүгінгі заманда өскелең ұрпақтың өте сауатты болуын талап ету - уақыт қажеттілігі деп ұққан дұрыс. Бұрынғы Семей ядролық сынақ полигоны ықпалының әлі де белгісіз жылдарға созылатыны қауым үшін атомдық бөлшектердің қасиеті мен құрамы, әсері мен сақтану әдістері жайлы ақпараттар берудің маңыздылығы ерекше. Оның үстіне көпшілік үшін беймәлім радиоизотоптардың қылықтары туралы, радиациялық биоценология тұрғысында кең әрі терең мағлұматтар беруді мақсат тұтқан оқу құралының пайдасы да зор. Сол үшін, атомдық бөлшек төңірегіндегі радиациялық мәліметтер легі тарихи кезеңінен бастап, жалпы биогеоценологиялық сипаттамасы өте түсінікті тілде, атом саласында еңбек еткен небір ғұламалардың өмірбаяны мен ғылыми жұмысы жайлы ақпараттар бере отырып, оқу құралындағы жазбалар шынайы, тым әсерлі, әдемі баяндалған. Оқу құралының ерекшелігі - көп ғылыми-көпшілікті мәліметтер келтірілген, материалдар ғылыми-көпшіліктік құрал ретінде жалпы оқырман үшін берілген. Еңбек университетте, колледждар мен мектеп қабырғасында оқып жатқан жастар үшін, ұстаздар қауымына да пайдалы болары сөзсіз

5500Төлеубаев Б.Ә/Тулеубаев

Жерді қорғаудың әрі тиімді пайдаланудың негіздері 2 том

124

оқу құралы

2019

Оқу құралында жер қорының негізгі байлығы топырақ қабатының басты қасиеттері, құрамы, режимдері мен қалыптасу жағдайлары қарастырылған. Деградациялану себептері: ластану, тұздану, эрозияға ұшырау және т.б. құбылыстары анықталған, компоненттерді экологиялық тепе-теңдікте ұстау жолдары көрсетілген. Оқу құралында ауылшаруашылық жерлерді қорғау шаралары жайлы тереңірек талдау жасалады, сондай-ақ биосфералық әрі биогеоценотикалық зерттеулер ұйымдастырудың әдістемелік жолдары ұсынылады. Бұрынғы еңбектерден өзгешелігі - тыңайтқыш пен қорғаныс заттарын алмастырар, монодақыл үлесін және топырақтағы кері үрдістерді азайту шаралары және т.б. басқа өзекті мәселелер қарастырылған болатын.Оқу құралының ерекшелігі - өте көп биогеоценотикалық негіздегі мәліметтер келтірілген, материалдар ғылыми-көпшіліктік құрал ретінде жалпы оқырман үшін қызықты болар мағлұматтар легі, тарихи тұрғыда берілген. Еңбек университетте, колледждар мен мектеп қабырғасында оқып жатқан жастар үшін, мамандар қауымына да пайдалы болары болары сөзсіз

5500Төлеубекова Р.К., Жұматаева Е.

Білім берудегі менеджмент

480

Оқу құралы

2019

«Білім берудегі менеджмент» оқу құралының ғылыми-теориялық негізі жоғары оқу орнына бағдарланған. Бұл еңбекте менеджменттің жалпы әдістері, принциптері және қызметтері баяндалады. Магистранттар мен докторанттардың «Менеджмент», «Басқару» секілді ұғымдардың мәнін айқындап, екеуінің бір-бірінен айырмашылығын саралауға аталған оқу құралының тигізер пайдасы айтарлықтай. Ғылыми-теориялық негізін іс-тәжірибеде қолданып, білім игерушілердің прагматикалық іскерліктерін ширатуға тапсырмалардың түр-түрлері ұсынылды

6000Третьяк Л.Н., Ребезов М.Б., Явкина Д.И.

Внутренний контроль качества в практике аналитических и испытательных лабораторий

248

учебное пособие

2019

Учебное пособие посвящено проблеме обеспечения качества результатов измерений, испытаний и контроля, получаемых в аналитических и испытательных лабораториях. Применение внутреннего контроля рассматривается как фактор обеспечения качества оказываемых лабораторных услуг. Обоснована необходимость получения достоверных результатов измерений. Приведены сведения об основных элементах системы внутреннего контроля качества лаборатории. Подробно описаны основные этапы аналитических работ – подготовка проб, подготовка к анализу, проведение измерений, обработка полученных экспериментальных данных. Все термины, положения, принципы и подходы к современным требованиям лабораторной практики изложены на основе актуальных международных и национальных стандартов. Приведены примеры процедур контроля стабильности измерений в испытательных лабораториях различного профиля.
Пособие предназначено для обучающихся всех уровней высшего образования по направлениям подготовки: 27.03.02 Управление качеством, 27.03.01 Стандартизация и метрология, 27.04.03 Системный анализ и управление, 27.04.04 Управление в технических системах. Пособие рекомендовано при изучении дисциплин: «Метрологическое обеспечение производства», «Метрология», «Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология», «Правовые основы управления качеством», «Статистические методы в управлении качеством», «Всеобщее управление качеством», «Статистические методы контроля и управления качеством», «Принятие решений в условиях неопределенности», «Управление в технических системах», «Оптимальное управление», «Системы поддержки принятия решений».
Информация, приведенная в пособии, будет полезна также инженерно-техническим и научным работникам, интересующимся вопросами обеспечения качества измерительной информации в лабораторной практике.

6100Тукибаева А.С. (Tukibayeva A.S.)

Ecological chemistry

130

Study book

2019

Study book is intended for students of specialty 5B0606000- “Chemistry”. Study book is formed in accordance with the requirements of the curriculum and the program of discipline "Ecological chemistry" and includes all necessary information on execution that practical occupation of the course.

5100Тулекбаева А.К.

Интегрированные системы менеджмента качества

94

Учебное пособие

2019

Учебное пособие предназначено для студентов специальности 5В73200 – Стандартизация, сертификация и метрология. В данном учебном пособие содержаться сведения о теоретических основах современных систем управления качеством, развитие и формирование интегрированных систем менеджмента, основанных на системах менеджмента качества, системах экологического менеджмента, системах менеджмента профессиональной безопасности и здоровья. Отражены вопросы, связанные с анализом действующих систем менеджмента и возможности их интеграции с учетом отраслевой специфики. Рассмотрены методы внедрения интегрированных систем менеджмента на предприятиях по опыту отечественных и зарубежных стран в этой области. Приведен порядок проектирования, внедрения и сертификации интегрированных систем менеджмента в пищевой промышленности.

4900Тулекбаева А.К., Алтынбеков Р.Ф.

Международная стандартизация и сертификация

147

Учебное пособие

2019

В данном учебном пособие содержаться сведения о становлении и развитии международных систем стандартизации и сертификации, даются сведения об основных международных и региональных организациях по стандартизации, обеспечения единства измерений, сертификации (подтверждения соответствия) и управлению качеством – основные цели и задачи, организационная структура, виды деятельности, проблемы и пути их решения. Приводятся сведения о работе казахстанских организаций по стандартизации, метрологии, сертификации и аккредитации и их вклад в развитии международного сотрудничества в этих областях. Приводится порядок разработки и применения международных стандартов. Все эти сведения позволят студентам знать особенности и принципы международной стандартизации и сертификации, умению и навыкам работы с международными стандартами, применения их в своей практической деятельности. Учебное пособие предназначено для студентов специальности 5В073200 – Стандартизация и сертификация при изучении ими дисциплины «Международная стандартизация и сертификация»

5200Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Ешанкулов А.А., Калдыбаева Б.М., Мырхалыков Б.С.

Теоретические и практические основы оценки неопределенности измерений

176

монография

2019

В настоящей монографии приводятся теоретические и практические основы оценки неопределенности результатов измерений при контроле качества различных видов испытаний продукции, современный подход к оцениванию неопределенностей измерений, а также основные элементы документа «Руководство по выражению неопределенности измерений», разработанного ведущими международными метрологическими организациями, сведения об организации экспериментальных исследований в соответствии с ГОСТ ИСО 5725 по оценке точности результатов измерений, использованию показателей точности на практике и методических подходах к оценке неопределенности измерений, выполнения требований СТ РК ИСО/МЭК 17025.Монография предназначена для студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов (РhD), научно- и инженерно- технических работников, специализирующихся в области организации и технологии испытаний, гармонизации отечественной нормативной документации с международными документами, в том числе в области метрологии.

5400Тулемисова Ж.К., Музапбаров Б., Касенова Г.Т., Ерназаров С.Т.

Пищевая микробиология с основами ветеринарной санитарии

224

учебное пособие

2019

Учебное пособие по пищевой микробиологии с основами ветеринарной санитарии предназначено для студентов и магистрантов специальностей «Ветеринарная санитария», «Технология пищевых продуктов», «Технология перерабатывающих производств», «Технология производства продуктов животноводства».В учебном пособии представлены материалы о морфологии, физиологии микроорганизмов, а также санитарно-микробиологических нормативах оценки качества основных пищевых продуктов

5600Тулеубаев Б. А., Әділ О.Б.

На горизонтах атомной частицы (радиоэкологические аспекты) III том

212

учебное пособие

2019

В пособии изложены основные сведения о составе, свойствах, степени воздействия атомной частицы и возможностях защиты организма и компонентов окружающей среды в условиях радиоактивного загрязнения, раскрыты поведения различных радиоизотопов и даны ценные информации о радиационной биогеоценологии и биогеохимии. Установлены коэффициенты накопления излучателей различными организмами и грунтами, определены их сравнительные сорбционные способности радиоизотопов и миграционные параметры в разной среде. Экспериментально подтвержденные методы борьбы с радиоактивным загрязнением природной среды достоверно обоснованы глубоким анализом и обоснованием научных данных классиков и теоретиков, книга построена на достаточно на научном и популярном языке, читается легко, содержит очень много интересных фактов из личной жизни великих ученых и мыслителей в области естественно-исторических, биогеосферологических и других наук. Пособие предназначено для обучающихся в ВУЗ-ах и научных работников разной сферы, интересующихся вопросами физики, химии, биологии и др. Уверены, что читатель найдет много полезных материалов в области радиационной безопасности и экологии

5700Тулеубаев Б.А.

Шидертинские луга региона «Сарыарка», V-том

156

Учебное пособие

2019

На основе детального изучения современного экологического состояния природных биологических ресурсов региона «Сарыарка» выявлены причины и факторы деградации естесственного комплекса уникальной зоны. Отсутствие попусков воды из канала им. К.Сатбаева в низовья реки «Шидерты» и строительство несанкционированных дамб в русле реки «Оленты» нарушило режим затопления пойменных земель, что привело к деградации природных угодий (изменение биологического разнообразия флоры и фауны, всего пойменного комплекса в целом). Ранее разнообразный флористический состав беднеет, наблюдается остепнение и засоление почв, повышается минерализация подземных (грунтовых) вод, снижается численность и видовое разнообразие животных, водоплавающих птиц и рыб В учебном пособии даны результаты оценки экологического состояния региона, приведена динамика изменений агроэкологического потенциала лиманных лугов в низовьях рек «Шидерты» и «Оленты». Указаны, что в сфере аграрного производства на территории региона наблюдалось значительное снижение поголовья скота, оказавшее влияние на благосостояние населения. Рекомендованы агробиологические мероприятия ресурсосберегающей технологий, способствующие улучшению экологической обстановки среды.Предложены оптимальные сроки и продолжительность затопления лиманных лугов, а также технологические приемы внесения (сроки и нормы) минеральных удобрений и организаций сеноуборки на лугах в регионе. Пособие рассчитано для научных сотрудников, магистрантов и студентов высших учебных заведений по специальности «Экология», «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды», «Аграрные технологии», а также работа полезна для работников природоохранной и аграрной служб

5500Тұрысбеков Б /Турысбеков/, Мұқанов М.Т., Тұрысбекова Б.Б.

Жол жүрісі қағидаларына түсініктеме. Қозғалыс қауіпсіздігі. Дәрігерлік көмек көрсету.

304

Оқу құралы

2019

«Жол жүрісі қағидалары» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 13 қарашадағы № 1196 Қаулысымен бекітілген Көлік құралдарын пайдалануға рұқсат беру жөніндегі негізгі ережелері: Көлік құраладарын пайдалануға тыйым салынатын, жол жүрісі қауіпсіздігіне және қоршаған ортаға қауіп тудыратын ақаулар мен жағдайлардың тізбесі; жалпы алғанда жолда жүру ережесіне түрлі түсті суреттер арқылы толықтай түсініктеме берілген. Бұл білім алушылардың материалдарды толық меңгеруіне мүмкіндік туғызады жөніндегі баптар келтірілген.

6100Тұрысбеков Б. (Турысбеков), Тұрысбекова Б.Б.

Тракторлар мен автомобильдер құрылысы 1 том

308

Оқу құралы

2019

Оқу құралы қазіргі кезде Қазақстан аумағында қолданыстағы және біздің елімізде шығарылатын (құрастырылатын) тракторлар мен автомобильдер негізіне бейімделіп жазылған. Оқу құралы кейінгі кезде трактор автомобиль құрылысына енгізілген жаңа құрылғылардың жұмысына көп көңіл бөлінген. Оқулық осы мамандық бойынша мамандар дайындалатын стандартқа сәйкестендіріліп, қазіргі кезде қолданылып жүрген машиналардың қондырғыларына көп көңіл бөлінген. Бұл оқу құралының ерекшелігі қондырғылардың жұмысы мен құрылысын түсіндіруде түрлі -түсті суреттер мен сызбалар ерекше көп қолданылған, ондағы мақсат оқыған тақырыпты оқушылардың жеңіл меңгеруін қамтамасыз ету. Оқу құралы кәсіптік білім алушыларға және жоғарғы инженерлік оқу орны студенттеріне арналған

6100Тұрысбеков Б. (Турысбеков), Тұрысбекова Б.Б., Күнтуған Р.

Тракторлар мен автомобильдер құрылысы 2 том

276

Оқу құралы

2019

Оқу құралы қазіргі кезде Қазақстан аумағында қолданыстағы және біздің елімізде шығарылатын (құрастырылатын) тракторлар мен автомобильдер негізіне бейімделіп жазылған. Оқу құралы кейінгі кезде трактор автомобиль құрылысына енгізілген жаңа құрылғылардың жұмысына көп көңіл бөлінген. Оқулық осы мамандық бойынша мамандар дайындалатын стандартқа сәйкестендіріліп, қазіргі кезде қолданылып жүрген машиналардың қондырғыларына көп көңіл бөлінген. Бұл оқу құралының ерекшелігі қондырғылардың жұмысы мен құрылысын түсіндіруде түрлі -түсті суреттер мен сызбалар ерекше көп қолданылған, ондағы мақсат оқыған тақырыпты оқушылардың жеңіл меңгеруін қамтамасыз ету. Оқу құралы кәсіптік білім алушыларға және жоғарғы инженерлік оқу орны студенттеріне арналған

5900Тұрысбеков Б., Тұрысбекова Б.Б. / Турысбеков Б.Т.

Жол-құрылыстық машиналарын жөндеу

376

Оқулық

2019

Оқулықта жол-құрылыстық машиналарын жөндеуді ұйымдастырудың және жөндеу технологиясының жалпы ережелері берілген. Мұнда машиналарды жөндеудегі технологиялық үдерістер және бөлшектерді қалпына келтірудің озық тәсілдері келтірілген. Оқулықта техникалық нормалау тәсілдері қарастырылған. Өндірістік цехтар мен бөлімшелерді жобалаудың негізі айтарлықтай жетік түсіндірілген. Машинаның жөнделу сапасын қамтамасыз етуге және оны бақылауға аса көңіл бөлінген.
Оқулық арнаулы орта буынды мамандар дайындайтын оқу орындарының оқушыларына арналған және жөндеу кәсіпорындары мамандарының пайдалануына болады.

6500Тұрысбеков Б.Т. (Турысбеков), Әкімжанова А. Ш.

Автомобиль көліктерімен жүк тасымалдауды ұйымдастыру 1 том

272

Оқулық

2019

Оқулық «Тасымалдауды ұйымдастыру және көлік қозғалысын басқару» мамандығын дайындайтын қазіргі қолданыстығы үлгілік оқу бағдарламасына сай жазылған. Бұл оқулықта, автомобиль көліктерімен тасымалдауды ұйымдастыру және оперативті басқаруды жоспарлаудың кейінгі тәсілі қарастырылған. Еліміздің тасымалдау жүйесіндегі автомобиль көліктерінің маңызы айқын келтірілген. Жылжымалы құрамдардың техникалық-пайдалану көрсеткіштерін қалыптастыруға және есептеуге көп көңіл бөлінген. Әр түрлі маршруттар бойынша есептеу мысалы берілген. «Тасымалдауды ұйымдастыру және көлік қозғалысын басқару»мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған, сондай-ақ автокөлік саласындағы жұмыс істейтін мамандар үшін пайдалы құрал болып табылады

6000Тұрысбеков Б.Т. (Турысбеков), Әкімжанова А. Ш.

Автомобиль көліктерімен жүк тасымалдауды ұйымдастыру 2 том

276

Оқулық

2019

Оқулық «Тасымалдауды ұйымдастыру және көлік қозғалысын басқару» мамандығын дайындайтын қазіргі қолданыстығы үлгілік оқу бағдарламасына сай жазылған. Бұл оқулықта, автомобиль көліктерімен тасымалдауды ұйымдастыру және оперативті басқаруды жоспарлаудың кейінгі тәсілі қарастырылған. Еліміздің тасымалдау жүйесіндегі автомобиль көліктерінің маңызы айқын келтірілген. Жылжымалы құрамдардың техникалық-пайдалану көрсеткіштерін қалыптастыруға және есептеуге көп көңіл бөлінген. Әр түрлі маршруттар бойынша есептеу мысалы берілген. «Тасымалдауды ұйымдастыру және көлік қозғалысын басқару»мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған, сондай-ақ автокөлік саласындағы жұмыс істейтін мамандар үшін пайдалы құрал болып табылады

6000Тұрысбеков Б.Т./Турысбеков/, Әкімжанова А.Ш.

Жолаушыларды автомобильдермен тасымалдау

288

Оқулық

2019

Бұл оқулықта автомобиль көліктерімен жолаушылар тасымалын ұйымдастыру және басқару мәселелері қарастырылған. Мұнда автомобильдермен жолаушыларды қалалық, қалааралық, халықаралық тасымалдаудағы қазіргі теория және жұмысты ұйымдастыру технологиясы баяндалған. Жолаушылардың тасымалдануын дамыту және бағыттық желідегі ұйымдастыру мәселелерін жетілдіру, тарифтерді анықтау, билеттік жүйені ұйымдастыру, автомобиль көліктерінің жұмысын бақылау және есепке алу, сондай-ақ автомобиль тасымалының рөлі қарастырылған. Оқулық «Жолаушыларды тасымалдау технологиясы және ұйымдастыру» мамандығын дайындауға арналған және де осы мамандық саласында жұмыс істейтін техникалық қызметтердің пайдалануына болады

6000Уалиева Ж.Б.

Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы Жалпы бөлім пәні бойынша практикум

156

Практикум

2019

Практикум Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығының жалпы бөлімін құрайтын анықтамалар, қағидалар, қылмыстық құқықбұзушылық ұғымы, қылмыс ұғымы, қылмыс құрамы, қылмысты істеу сатылары, жаза түсінігі, қылмыстық құқықтық ықпал ету шаралары, жаза тағайындау, қылмыстық жауапкершілік пен жазадан босату мәселелерінің теориялық әрі тәжірибелік қырларын талдауға және құқықтану мамандығы бойынша білім беру орындарында тәлімгерлердің аталған пән бойынша білім деңгейін анықтау үшін пәнді тереңірек меңгеруге арналған.

5500Уәли А.С./Уали, Амерханова Ш.К.

Дисперсті жүйелер және оларды зерттеу

108

Оқу-әдістемелік құрал

2019

Оқу-әдістемелік құрал «Коллоидтық химия» курсының бағдарламасына сәйкес жазылған және теориялық бөлімнен, зертханалық жұмыстардан және өзін-өзі бағалауға арналған бақылау сұрақтарынан, әдебиеттер тізімінен тұрады. Оқу-әдістемелік құрал химия мамандықтарында оқитын студенттерге арналған

5000Уәліханова Г. (Валиханова Г.)

Өсімдіктер биотехнологиясы

428

Оқулық

2019

Кітапта өсімдіктен бөлініп алынған клеткаларды, ұлпаларды, мүшелерді жасанды қоректік ортада асептикалық жағдайда өсірудін теориялық негіздері мен әдістері толық қамтылған. Клеткаларды in vitro жайғдайында өсіру әдісі өсімдік биотехнологиясының негізі ретінде жан-жақты қарастырылған. Кітапта in vitro өсірілетін өсімдік клеткаларынан қажетті өнімдерін шығару технологиясы, клеткалық селекция, клеткалық және гендік инженерия талқыланған. Бұл кітап «Өсімдік биотехнологиясы» курсына негізгі оқулық ретінде арналған. «Биотехнология» курсына оқу құралы ретінде пайдалануға болады, сонымен қатар бұл кітапты өсімдік физиологиясын, биохимияны, цитологияны, генетика мен өсімдік селекциясын оқығанда қолдануға болады. Оқулық университеттердің, ауылшаруашылық, педагогикалық институттарының студенттеріне, оқушыларына және аспиранттарға, ғылыми қызметкерлерге арналған.

6500Уәліханова Г. (Валиханова Г.), Қ.Есмағұлов

Өсімдіктер биотехнологиясының негіздері

120

Оқу құралы

2019

Оқу құралында өсімдік клеткалары мен ұлпаларын өсіру әдісі өсімдіктер биотәсілдері ретінде жанжақты қарастырылған. Жоғары оқу орындары биология факультеттерінің студенттеріне арналған.

5400Узаков Я.М., Яновская Л.В.

Технология консервированных продуктов

304

Учебное пособие

2019

В предлагаемой вашему вниманию книге освещены теоретические и практические аспекты рациональной переработки сырья животного и растительного происхождения в технологии мясных консервированных продуктов. Показаны пути эффективного использования мясного сырья, совершенствования ассортимента мясных консервированных продуктов за счет применения методов биотехнологии и современного оборудования в производстве мясных консервированных продуктов из говядины, свинины, баранины нетрадиционных видов мясного сырья. Дана характеристика пищевой ценности и функционально-технологических свойств перспективных видов побочного сырья животного и растительного происхождения, используемого в мясной промышленности. С учетом научных достижений и опыта работы, отечественных и зарубежных предприятий подробно рассмотрены особенности биотехнологии мясных консервированных продуктов.
Внедрения в практику технологии, которые подробно рассмотрены в данном издании, дают возможность решить стоящие сегодня перед отечественной мясной промышленностью задачи и обеспечить создание современного производства конкурентоспособной продукции. Книга предназначена в качестве учебного пособия для магистрантов, докторантов PhD и широкого круга специалистов мясной промышленности

6000Умбетов У., Кульмамиров С. А., Ху Вен-Цен, Кадырбеков Т.К., Ермахан Б. Е.

Анализ данных в экономических информационных системах

134

Учебное пособие

2019

Изложены основы и базовая терминология автоматизированной обработки данных в экономических информационных системах, методы и принципы построения таких систем, их состав и главные компоненты, наиболее распространенные экономико-математические методы решения задач анализа и управления производством. Рассмотренны вопросы статистического анализа данных, принятия оптимальных решений с использованием методов программной инженерии. Приведены примеры и практические рекомендации по их применению. Для обучающихся вузов, магистрантов и докторантов (PhD) образовательных программ экономических специальностей, проектированию, обслуживанию, эксплуатации и менеджменту информационных систем

5100Умбиталиев А. Д., Керімбек Ғ. Е., Сатымбекова К. Б.

Кәсіпорын экономикасы

372

Оқулық

2019

Оқулықта кәсіпорынның экономикасы және оның негізгі факторлары, кәсіпкерлік қызмет және оның түрлері, кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық нысандары, ЖШС мен АҚ және ӨК қызметтері және оларды құру, басқару, қайта ұйымдастыру мен тарату тәртібі, кәсіпорынның үлкен және шағын ортасы, сыртқы және ішкі ортасы, кәсіпорынның негізгі және айналым капиталы, кадр саясаты, жалақы жүйесі, кәсіпорын шығындары мен өнімнің өзіндік құны, табыс және кірістілік көрсеткіштері, өндіріс құрылымы мен типтері, кәсіпорынның қаржысы, қаржылық ресурстары мен инвестициялық қызметі, экономикалық қорлары, бизнес жоспар және оның бөлімдері, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі, тауар саясаты, баға стратегиясы мен түрлері, басқару органдарының құрылымы мен қызметі, банкроттық және кәсіпорын қызметін тоқтату себептерінің мәселелері жан-жақты баяндалған.Бұл оқулық ЖОО-ның студенттеріне, магистрантарына, докторанттарына,
оқытушыларына және жалпы оқырман қауымға арналған.

6500Умбиталиев А.Д., Сатымбекова К.Б., Керімбек Ғ.Е.

Басқару психологиясы

464

Оқу құралы

2019

Оқу құралында басқару психологиясының объектісі, пәні және түсінігі, басқару іс-әрекетінің негізгі ұстанымдары мен заңдылықтары, жоспарлаудың психологиялық ерекшелігі, ұйымдастыру атқарымының, еттеудің және бақылаудың психологиялық ерекшелігі, тұлға түсінігі және оның құрылымы, тұлғаны оқытатын психологиялық мектептер, тұлғалардың тұрпаттамасы, мінез-құлық, тұлғаның бағытталғандығы, қабілеттілік, басшылық және жетекшілік, басшылықтың тұлғалық мәселесі, басшылық стилінің түсінігі, басшылықтың анықталған стилінің артықшылық жағдайлары, ұйымдағы коммуникациялық құрылымдар, басқару көзқарасы бойынша бейресми құрылымдар, шағын әлеуметтік топ, ұжымдағы психологиялық климат, іскерлік қарым-қатынас түсінігі, іскерлік қарым-қатынасты ұйымдастыру мен нысандары, көпшілік алдында сөз сөйлеу, басқару қарым-қатынасының түсінігі және ұстанымдары, қарым-қатынас құрылымы, сындарлы сынның негізгі ережесі, басқару шешімдерін қабылдаудың психологиясы, шешім қабылдауға көзқарастар, шешімнің жіктелуі, басқару шешімдерін өңдеу қадамдары, топтық пікірталасты ұйымдастыру әдістері, басшының шешім қабылдау үдерісіндегі тәртіп үлгісі, жанжал психологиясы, жанжалдың пайда болу себептері, жанжалдың жіктелуі, жанжалды шешудің ережелері мен әдістері, келіссөзде өзін-өзі ұстаудың типтік үлгісі, тиімді келіссөз үдерісінің психологиясы, телефон және электрондық почта бойынша келіссөз, имидж және оның бөліктері, имиджді құрудың белгілері, конфликтологияның даму тарихы, конфликтология пәні және зерттеу объектісі, жанжалдың негізгі жіктелуі, жанжалдың құрылымдық элементтері, жанжал шектері, жанжалдың психологиялық құрылымы, жанжалдасушылар және олардан құтылу жолдары, жанжалдың қуат көзі, жанжалдың дамуының сатылары, жанжалда күш теңгерімі, жанжал және мәдениет, З. Фрейдтің жеке тұлғалар ішіндегі жанжал тұжырымдамасы, А.Адлер бойынша толымсыз (олқылық) кешенін қалыптастыру факторлары, К.Юнгтің жеке тұлғалардың талдамалы теориясы, Эрих Фромм және оның жеке тұлғалардың гуманистикалық теориясы, Карен Хорни: жеке тұлғаның әлеуметтік-мәдени ұстанымы, рөлдік жанжалдар, талаптану деңгейі, когнитивті диссонанс, жас шамасының дағдарысы, тұлға аралық жанжалдардың ерекшеліктері, тұлғаішілік және топтық жанжалдармен тұлға аралықтың өзара қарым-қатынасы, тұлға аралық жанжалдың себептері, топаралық және топтық жанжалдарды басқару, гендерлік айырмашылықпен байланысты жанжалды жағдайлар, жас шамасы бойынша ерекшеліктер, мінездемелік айырмашылықтар, ұйымдағы жанжалдардың себептері, ұйымдағы жанжалды басқару, келіссөздер, «Үшінші тарап» түсінігі, үшінші тараптың негізгі міндеті, медиация – делдал ретінде, делдалдың бір-бірімен дауласушы қарым-қатынастар барысындағы іс-әрекеті қарастырылған.Оқу құралы мемлекеттік билік пен басқару органдарының басшыларына, коммерцияляқ және коммерциялық емес заңды тұлғалардың басшыларына, ғылыми қызметкерлерге, экономикалық ЖОО-ның докторанттарына, магистранттарына, студенттеріне, кадрларды қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру курстарының тыңдаушыларына, сонымен қатар жалпы оқырман қауымға арналған.

7000Урузбаева Н.А.

Управление качеством

215

учебное пособие

2019

В учебном пособии рассматриваются теоретические основы курса «Управление качеством», современные подходы и тенденции менеджмента качества, наблюдаемые в мировой практике управления; раскрываются организационный механизм и маркетинговые аспекты управления качеством, а также проблемы формирования государственной политики в данной сфере. Пособие рассчитано на студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, аспирантов, преподавателей, а также лиц, интересующихся проблемами управления качеством.

5500Урузбаева Н.А.

Малый и средний бизнес в Казахстане: условия и факторы развития

256

ионография

2019

В монографии проведен анализ современного состояния малого и среднего бизнеса в Казахстане с учетом международного опыта и условий для его развития, а также определены основные направления и пути совершенствования государственного регулирования предпринимательской деятельности в стране. Издание представляет интерес для студентов, магистрантов, докторантов, преподавателей, ученых, государственных и местных органов управления, занимающихся регулированием предпринимательской деятельности, представителей бизнес сообщества, а также лиц, интересующихся проблемами развития малого и среднего бизнеса

5800Урузбаева Н.А., Балгабаева В.Т., Насанбекова С.Т., Омарова А.С., Филимонова И.В., Асемжар Н.Д., Каратаев Д.Д., Бекенова А.М., Дуйсембаев А.А., Мусина К.П., Баймбетова А.Б., Омарова К.А., Садыкбек Г., Подсухина О.В.

Развитие туристского бизнеса г. Астана: современное состояние и оценка влияния "ЭКСПО-2017"

156

монография

2019

Монография посвящена исследованию современного потенциала туристского бизнеса г. Астана с позиций влияния на него международной выставки «ЭКСПО – 2017». В работе рассматриваются современные тенденции в развитии туристской инфраструктуры, экскурсионного обслуживания. Особое место занимают вопросы оценки человеческого потенциала туристской сферы и развитию цифровых технологий в туристском бизнесе Астаны. Книга может представлять интерес для научных работников, преподавателей, учащихся вузов, представителей бизнес-структур, государственных и местных органов управления в сфере туризма.

5300Утелбаева А.Б.

Элементтер химиясы

104

Оқу құралы

2019

5В011200, 5В060600-Химия мамандығының студенттеріне арналған оқу құралында элементтер химиясының бастамасы, оның ішінде І А топша элементтеріне кеңінен тоқталған. Сутегі, литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций олардың қасиеттері, физикалық және химиялық қасиеттері, қолданылуы, пайдалы және зиянды жақтары кеңінен тарқатылып жазылған. Сонымен қатар, әр тақырыптан кейін есеп-жаттығулар мен тесттер келтірілген. Бұл оқу құралы студенттермен, магистранттарға, жоғарғы оқу орнында сабақ беретін оқытушыларға және мектепте оқитын оқушыларға көмекші құрал ретінде пайдалануға болады.
Оқу құралы жоғарғы оқу орындарының педагогикалық факультеттерінің күндізгі бөліміндегі 5В011200, 5В060600 - Химия мамандығы студенттеріне арналған.

5000Утелбаева А.Б. /Utelbayeva A.

Actual problems nanochemistry and nanosystems

142

tutorial

2019

There has been much debate on the future of implications of nanotechnology. Nanotechnolgy has the potential to create many new material and devices with wide - ranging application such as in medicine, electronics, chemistry, biotechnology and energy production. On the other hand, nanotechnology raises many of the same issues as with any introduction of new technology including concerns about the toxicity and environmental impact of nanomateriales. Therefore progress in nanotechnology depend upon on way scientists do their work, designing the correct experiments. Nanotechnology require the union of sciences chemistry, physics, biochemistry, engineering and etc.
The manual is intended for undergraduates of specialty 6M011200-Chemistry, for researchers in the field of chemistry.

5200Утелбаева А.Б., Ермаханов М.Н., Утелбаев Б.Т.

Органикалық заттар технологиясының теориялық негіздері

90

Оқу құралы

2019

Оқу құралында зат өндіру технологиясында ұшырасатын реакциялар кинетикасы, олардың идеалды ығыстыру және араластыру реакторларында өнімге айналу жағдайлары баяндалады. Органикалық заттар технологиясындағы радикалды, радикалды-тізбекті реакциялар, олардың инициаторлар, катализаторлар қатысында орын алуы, селективтілігі және катализатор кеуектілігін тиімді пайдалану жолдары әңгіме етіледі.
5В011200–Химия, 5В060600-Химия мамандықтары студенттеріне, оқытушыларына, катализатор қатысында органикалық заттар технологиясымен айналысатын ғылыми-зерттеуші мамандарға арналған.

4900Утесинов Ж.

Биотехнология в практике

148-А4

монография

2019

На современном этапе развистия овцевоства научные разработкидолжны направлятся на усиление уровне селекционно-леменной работе,наувеличение численности и повышение продуктивности овец. Среды неотложенных мер-это ускорение темпов воспроизводства,путем рационал-ного использования высокоценных производителей и маток. Этот биотехно-логический метод помогает раскрыть закономерности развития эмбрионов на начальных этапах, получать клоны, создать химеры и трансгенных животных искусственно перестроив их геномы. В настоящих работах тщательно разработано методы трансплантации эмбрионов комплекснорекоменовано докозав,эффективности данного метода При этом убедительно показывая толерантная способность маток-доноров и реципиентов, теоретическая обосновав генетическая передача наследствен-ных факторов родителей. В производственных условиях разработаны новые приемы полиовуляции, извлечения эмбрионов, извлечение эмбрионов, пути повышения приживля-емости пересаженных эмбрионов.
Данная монография необходимы студентам высших учебных заведений,колледжей,магистрантам .докторантам,занимающим научными работами по спесциялностями биологии,экологии,а также в области сель-ского хозяйства и селекционерам-практикам,практически работникам живот-новодства.

5300Утесинов Ж. (Өтесінов Ж.Ө.)

Генетикалық өзгергіштіктер анимациялық технологияда

184-А4

Оқу құралы

2019

Әлем тіршілік иелері жасушалық бірліктердің үйлескен құрылымдары жүйелердің біртұтас функциялық физиология қызметтері арқылы түр белгілерін сақтай отырып әртүрлі деңгейде таралады. Қоршаған ортамен оның әсерлеріне бейімделу мүмкіншіліктері генетикалық ақпараттарына сәйкес, құрылымдық структуралары әртүрлі молекулалардан тұратыны айқын, метаболиттік өнімдер белсенділігі нәтижесінде тіршіліктің үздіксіз жүруіне жоғары деңгейде ықпал етеді. Әсіресе генетикалық бағдарда тұқым қуалаумен қатар, РНҚ, ДНҚ молекулалары қасиеттерін сақтаумен, биология заңдылықтарына сәйкес синтездік процестер энергия пайда болуы негізінде қосылыстар, өзгерулер, айналымдар жасушаларда, ұлпаларда, ағзалар ішінде табиғи ортаның әртүрлі әсерлеріне реакциялар беріп, қалыпты жағдайды ұстайды. Осыдан туыстар гомологиялық қатар түрін анықтап салыстырумен әртүрлі тұқымдастардың тұқым қуалау ерекшелігін білдік. Осыған орай «Ақпараттандыру» Заңында ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік реттеу ақпараттық қызмет көрсету нарқын қалыптастыру үшін жағдайлар қамтамасыз етуге, электрондық құжат айналымы жүйесін дамыту, электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдану үшін жағдайлар жасауға, ақпараттандыру саласындағы бірыңғай ғылыми-техникалық саясатты ақпараттық технологиялар дамуының әлемдік деңгейін ескере отырып, қалыптастыруға және жүзеге асыруға бағытталағанын атап көрсетеді. Елімізде ақпараттық технологияларды барлық деңгейде білім беру үрдісін интенсификациялау құралы ретінде пайдалану саласы технологиялардың ғылыми-техникалық прогресске сәйкес білім беру аймағында кеңінен қолданылуда. Атап айтсақ, мультимедиялық және анимациялық әдістер білім беруге қалыптастырумен болашақтың практикалық ақпараттық және зерттеуді электрондық оқу әдістемелік кешенді қамтамасыз ету негізінде білім берудің тәрбиелік жұмыстың ауқымды мүмкіндіктерін көтеруге ролі зор. Әсіресе биологияны оқыту үдерісінде бәсекеге қабілетті, өмірге белсенді кеңінен пайдалану ақпараттық сауаттылықтарды арттырады деп есептейміз.
Бұл еңбек технологиялық тұрғыдан кәзіргі таңда пәнді оқытуда компьютерлік сауаттылықтарды анимациялық тұрғыдан пайдаланудың тиімділігін арттырумен қатар оқушылардың тақырыпты тез меңгеруіне көмегі зор.Сонымен қатар биология пәндерінің қай саласы болсада оқытуға ізеттілікке қызығушылығын кеңейтеді. Сондықтан бұл құрастырылған еңбек мектеп оқушыларына зерттеушілікке, еолледжлерге, жоғары оқу орындарынның студенттерінеде, магистранттарғада тиімділігін көрсетеді.

5500Үркімбаев М.Ф., Жүнісбеков С. (Жунисбеков), Малибеков А.

Материалдар кедергісі

324

Оқулық

2019

Бұл кітапта «Материалдар кедергісі» курсының негізгі теориялық қорытындылары, конструкция элементтері мен машина бөлшектерін беріктікке, қатаңдыққа және орнықтылыққа есептеу әдістері қарастырылған

5700Фахруденова И.Б.

Продуктивность и экологическая пластичность сортов яровой пшеницы в Северном Казахстане

108

монография

2019

В монографии представлен теоретический и практический материал по продуктивности и экологической пластичности сортов яровой пшеницы в Северном Казахстане. Особое внимание уделяется таким морфофизиологическим параметрам, как площадь листьев, фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза, урожайность и элементы ее структуры, гомеостатичность и экологическая пластичность. Рассчитана корреляционная зависимость между этими параметрами. Монография предназначена для студентов, магистрантов, докторантов, преподавателей и ученых высших учебных заведений экологических, сельскохозяйственных, и биологических специальностей.

4900Фахруденова И.Б., Тазитдинова Р.М., Исаенко О.П.

Окружающая среда и сохранение биоразнообразия 1ч.

180

учебное пособие.

2019

Учебное пособие «Окружающая среда и сохранение биоразнообразия» предназначено для магистрантов, обучающихся по специальности 6М060800 – «Экология». Данная дисциплина формирует у магистрантов представление о биоразнообразии, необходимости системного подхода в его изучении; позволяет освоить методы анализа и оценки биоразнообразия на различных уровнях организации биосферы для практического применения в области экологического мониторинга, сохранения биологического разнообразия. В учебном пособии освещены основные вопросы по данной дисциплине: понятие о биологическом разнообразии, его виды, закономерности изменения, способы оценки, а также вопросы сохранения. Пособие также содержит практические работы, темы докладов, тестовые вопросы, глоссарий. Учебное пособие предназначено для магистрантов и преподавателей.

5400Фахруденова И.Б., Тазитдинова Р.М., Исаенко О.П.

Окружающая среда и сохранение биоразнообразия 2ч.

220

учебное пособие.

2019

Учебное пособие «Окружающая среда и сохранение биоразнообразия» предназначено для магистрантов, обучающихся по специальности 6М060800 – «Экология». Данная дисциплина формирует у магистрантов представление о биоразнообразии, необходимости системного подхода в его изучении; позволяет освоить методы анализа и оценки биоразнообразия на различных уровнях организации биосферы для практического применения в области экологического мониторинга, сохранения биологического разнообразия. В учебном пособии освещены основные вопросы по данной дисциплине: понятие о биологическом разнообразии, его виды, закономерности изменения, способы оценки, а также вопросы сохранения. Пособие также содержит практические работы, темы докладов, тестовые вопросы, глоссарий. Учебное пособие предназначено для магистрантов и преподавателей.

5600Фахруденова И.Б., Тазитдинова Р.М., Исаенко О.П.

Окружающая среда и сохранение биоразнообразия 3ч.

120

учебное пособие.

2019

Учебное пособие «Окружающая среда и сохранение биоразнообразия» предназначено для магистрантов, обучающихся по специальности 6М060800 – «Экология». Данная дисциплина формирует у магистрантов представление о биоразнообразии, необходимости системного подхода в его изучении; позволяет освоить методы анализа и оценки биоразнообразия на различных уровнях организации биосферы для практического применения в области экологического мониторинга, сохранения биологического разнообразия. В учебном пособии освещены основные вопросы по данной дисциплине: понятие о биологическом разнообразии, его виды, закономерности изменения, способы оценки, а также вопросы сохранения. Пособие также содержит практические работы, темы докладов, тестовые вопросы, глоссарий. Учебное пособие предназначено для магистрантов и преподавателей.

5000Феткулов А.Х.
Сейтхожин Б.У.
Сарсембаев Б.Ш.

Организация расследования уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности

101

Учебное пособие

2019

В учебном пособии рассматриваются вопросы, связанные с взаимодействием органов предварительного следствия и дознания и их правовая регламентация, а также формы взаимодействия, осуществляемые с целью раскрытия и расследования уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности. Дается понятие оперативно - розыскной информации, ее законодательная регламентация и значение при использовании в доказывании, а также рассматриваются проблемы соотношения оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности при расследовании уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности. Дается уголовно-правовая характеристика некоторых уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности.
Учебное пособие предназначено для студентов, курсантов, слушателей высших учебных заведений, научных работников, преподавателей, магистрантов, докторантов, для работников правоохранительных органов и суда.

4400Феткулов А.Х., Сайтхожин Б.У. Интыкбаев М.К. Абеуова А.Т.

Организация расследования уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых преступными группами

120

Учебное пособие

2019

В учебном пособии рассматриваются вопросы о формах соучастия в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Дается понятие наркотизма и наркобизнеса, а также криминалистическая характеристика наркобизнеса. Рассматриваются вопросы, связанные с особенностями раскрытия и расследования уголовных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых преступными группами. Раскрываются вопросы, связанные с взаимодействием органов предварительного следствия и дознания и их правовая регламентация, а также формы взаимодействия, осуществляемые с целью раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса. Рассматриваются важнейшие направления международного сотрудничества правоохранительных органов Казахстана в борьбе с наркобизнесом
Учебное пособие предназначено для студентов, научных работников, преподавателей, магистрантов, докторантов, для работников правоохранительных органов и суда.

4600Фешин Б.Н., Дайч Л.И., Потёмкина Е.Б.

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Теория линейных систем автоматического регулирования"

84

Методические указания

2019

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Теория линейных систем автоматического регулирования» и включают основные сведения по выполнению тем лабораторных работ курса. Методические указания предназначены для студентов специальностей 5В070200 – Автоматизация и управление, 5В071800 – Электроэнергетика

4800Хазимов М. /Marat Zh.Khazimov, Ganesh C.Bora, Thomas A. Bonn

Elecrical equipment of automobiles, tractors and agricultural machines

412

Textbook

2019

Electricity is used in every aspect of development and covers a broad field. But in this textbook, the prime interest is the use of electricity in automobiles, tractors and mobile machines. The electrical components are comprised of seven systems. And each system is studied as independent unit.

6500Хаймулдинова А.К., Байхожаева Б.У.

Метрология, стандарттау және техникалық өлшеу құралдары

232

Оку кұралы

2019

Оқу құралында метрология және стандарттау және техникалық өлшеу құралдары туралы деректер терең қамтылады. "Метрология, стандарттау және техникалық өлшеу құралдары" деген оқу құралы 5В073200– «Стандарттау, сертификаттау және метрология» мамандығының студенттеріне арналған

5600Хасенова К.Е., Акишева Д.М., Жұртыбаева И.С., Ибраева А.К.

Шет мемлекеттер қаржысы

200

Оқу құралы

2019

«Шет мемлекеттер қаржысы» оқу құралы курс бағдарламасына сәйкес құрастырылған. Оқу құралында курс тақырыптары бойынша дәріс жинағы және тест тапсырмалары жинақталған.
Оқу құралы экономикалық мамандықтар бойынша жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған.

5500Чиркова Л.В., Ермаганбетов К.Т.

Основы физической электроники

108

Учебное пособие

2019

Учебное пособие посвящено изложению основ физической электроники. Основное внимание уделено рассмотрению контактных явлений в полупроводниковых структурах, составляющих основу современных полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники. Описываются принципы работы и особенности полупроводниковых диодов различных типов. После каждого параграфа приводятся контрольные вопросы. Учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата физико-технического факультета, обучающихся по специальностям 5В071900-Радиотехника, электроника и телекоммуникации, 5В060400- Физика, 5В072300-Техническая физика, 5В071300-Транспорт, транспортная техника и технологии. Может быть полезным также магистрантам, докторантам, преподавателям и инженерно-техническим работникам, использующим в своей профессиональной деятельности приборы полупроводниковой электроники.

4800Шаймерденова К. М.

Астрономия

156

Оқу құралы

2019

Оқу құралы аспан денелерінің құрылымы, шығу тегі, дамуы және қозғалысы жөнінде жалпы ұғымдар қарастырған. Сфералы және тәжірибелі астрономияның негіздері, әртүрлі ғылымдардың жүйелендірілген теориялық және тәжірибелік білімдері, әлемнің бейнесін қалыптастыру, іргелі физикалық заңдар, құбылыстар мен үдерістердің физикалық мәнін игеру, бақылау жүргізе білу, аспан жұлдыздарын бақылау туралы мағлұматтар берілген. Студенттерге астрономия ғылымының даму жолдарын зерттеу арқылы ғылымның рөлін түсіндіру негізделген. Оқу құралы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының типтік оқу бағдарламасына сәйкес жазылған.

5200Шакалов К.И., Абдибеков Б.Т.

Частная ветеринарная хирургия. Ітом

296

Учебник

2019

Рассматриваются хирургические болезни, регистрируемые у сельскохо­зяйственных животных. Третье издание дополнено разделами: «Болезни копыт» и «Болезни глаз». С уче­том достижений науки и передовой практики внесены изменения и дополне­ния по лечению и профилактике хирургических болезней на фермах и про­мышленных комплексах.Для студентов по специальности «Ветеринария».

6000Шакалов К.И., Абдибеков Б.Т.

Частная ветеринарная хирургия. ІIтом

288

Учебник

2019

Рассматриваются хирургические болезни, регистрируемые у сельскохо­зяйственных животных. Третье издание дополнено разделами: «Болезни копыт» и «Болезни глаз». С уче­том достижений науки и передовой практики внесены изменения и дополне­ния по лечению и профилактике хирургических болезней на фермах и про­мышленных комплексах.Для студентов по специальности «Ветеринария».

6000ШакироваГ.А, Рауандина Г.Қ.

Практикалық аудит

70

Оқу құралы

2019

Оқу құралы «Практикалық аудит» пәнінің бағдарламасы мен оқу жоспарларына сәйкес құрастырылған және тақырыптар бойынша қысқаша дәрістер, тәжірибелік тапсырмалар енгізіліп, өткен материалды бекіту үшін арналған сұрақтар жазылған. 5В050600 «Экономика», 5В050800 «Есеп және аудит» мамандықтарының студенттеріне арналған.

4800Шалабаева Б.С.

Курс лекций модели механики сплошной среды

138

учебное пособие

2019

В пособии изложены основы механики сплошной среды. Помимо лекционного материала, составленного в соответствии с учебным планом ГОСО РК 3.08.321, даны вопросы (тесты), примеры и техника решения задач. Представлены основные принципы, используемые при построении наиболее распространённых математических моделей механики сплошной среды. Пособие предназначено для студентов и аспирантов, математических и естественно-технических специальностей, обучающихся по кредитной технологии.

5100Шалабаева Б.С.

Математические модели в химико-технологических процессах

100

учебное пособие

2019

В учебном пособие рассмотрены математические модели и методы, используемые в современной химии. Кратко и доступно изложены основы химико-технологических процессов. Помимо лекционного материала, составленного в соответствии с учебным планом ГОСО РК 3.08.321, также содержатся вопросы и примеры, иллюстрирующие особенности использования математического аппарата для решения задач физико-химического содержания. Представлены основные принципы, используемые при построении наиболее распространённых моделей химико-технологического процесса.

4900Шалабаева Б.С., Сыздыкова З.Н.

Численные методы

188

учебное пособие

2019

В пособии кратко и доступно изложены основы Вычислительной математики («Численные методы») – численные методы линейной алгебры, приближение функции, численное интегрирования, численные методы решения дифференциальных уравнений. Помимо лекционного материала, изложено по мере возможности техника решения задач. Даны упражнения по всем разделам курса, методические указания и задания к лабораторным работам. В приложении приведены программные коды на Pascal, C++, Visual Basic, Delphi. Книга предназначена для студентов математических и естественно-технических специальностей, обучающихся по кредитной технологии.

5400Шалабаева Б.С., Жәйшібеков Н.Ж

Химия-технологиялық процестерді математикалық моделдеудің дәрістер курсы

144

Оқу құралы

2019

Оқу құралында осы күнгі химияда қолданылатын математикалық тәсілдер мен модельдер қарастырылған. Физика-химиялық мазмұнды есептерді шешудегі математикалық аппараттың ерекшелігін көрсететін мысалдар келтірілген. Ұсынылып отырған дәрістік материалдар, есептер мен олардың шешімдері «Химия-технологиялық процестерді математикалық және компьютерлік модельдеу» атты пәннің негізгі курсын қамтиды. Оқу құралы кредиттік технологиямен оқитын математика және жаратылыс-техникалық мамандықтарының студенттеріне арналған

5200Шалабаева Б.С., Темірханова А.М., Ильясова А.Т.

Саңдық әдістер

224

Оқу құралы

2019

Бұл оқу құралы математика және ақпараттық технологиялар, жаратылыстану және техникалық факультеттерінің студенттеріне оқыған «Сандық әдістер» базалық университеттік курсының дәрістері негізінде құрылған. Оқу құралында есептерді шығару, зертханалық жұмыстарды орындау үлгілері беріліп, әдістемелік нұсқаулар келтірілген. Қосымшада зертханалық жұмыстар бойынша бағдарламалық кодтар келтірілген

5600Шалболова У.Ж., Байжолова Р.А., Егембердиева С.М., Рыспекова М.О., Рахметулина Ж.Б.,

Кәсіпкерлік негіздері

193

Оқу құралы

2019

Оқу құралында кәсіпкерлік қызметтің негізгі аспектілері берілген. Кәсіпкерліктің теориялық негіздері, жеке  бизнесті ұйымдастыру жолдары, қаржыландыру мен бағаны қалыптастыру, экономикалық көрсеткіштерді талдау  сұрақтары,  кәсіпкерлік идеяны іске асырудың бизнес-жоспарын әзірлеу сатылары қарастырылған. Оқу құралы барлық мамандық студенттеріне, сонымен қатар инновациялық шешімдерді іске асыру мақсатында инвесторларға іздену үшін бастапқы қаржылық  құжаттарды әзірлеу бойынша әдістеме ретінде  жаңа істі бастаушы кәсіпкерлерге арналған. 

5500Шалболова У.Ж., Байжолова Р.А., Егембердиева С.М., Рыспекова М.О., Рахметулина Ж.Б.,

Основы предпринимательства

204

учебное пособие

2019

В учебном пособии даны основные аспекты предпринимательской деятельности. Рассмотрены теоретические основы предпринимательства, пути организации собственного бизнеса, вопросы финансирования и ценообразования, анализа экономических показателей, этапы подготовки бизнес-плана для реализации предпринимательской идеи. Учебное пособие предназначено для студентов всех специальностей, а также для начинающих предпринимателей, как методика по разработке первичных финансовых документов для поиска инвесторов в целях реализации инновационных решений.

5500Шалданбаев А.Ш, Көпжасарова А.Ә

Аргументі ауытқыған дифференциалдық теңдеулердің, бір класының, спектрәлдік теориясы.

196

Лекциялар конспектісі

2019

5М060100 – Математика мамандығының магистранттары үшін оқу құралы. Лекциялар конспектісі оқу жоспарының талаптарына және «Аргументі ауытқыған дифференциалдық теңдеулердің меншікті мәндеріне есептер» пәні бағдарламасына сай жасалған. Лекциялар конспектісінде Аргументі ауытқыған бірінші ретті теңдеулерге сәйкес операторлардың спектрәлді теориясы бойынша теориялық мәліметтер, практикалық жұмыстар сипаттамасы берілген.

5500Шалданбаев А.Ш, Көпжасарова А.Ә

Инволюциялы дифференциалдық теңдеулер теориясына кіріспе

196

Оқу құралы

2019

5М060100 – Математика мамандығының магистранттары үшін оқу құралы. Оқу құралы оқу жоспарының талаптарына және «Инволюциялы дифференциал теңдеулер теориясына кіріспе» пәні бағдарламасына сай жасалған. Оқу құралында гильберт кеністігінде сызықтық функционалдар және дифференциалдау операторлары, Шредингер теңдеуі мен Штурм-Лиувилдің шекаралық есептерінің шешімдері қарастырылған.

5500Шалданбаев А.Ш, Көпжасарова А.Ә

Сызықтық дифференциалдық операторлар пәнінің практикумы

116

Оқу құралы

2019

6М060100 – Математика мамандығының магистранттары үшін оқу құралы. Практикум оқу жоспарының талаптарына және «Сызықтық дифференциалдық операторлар теориясына кіріспе» пәні бағдарламасына сай жасалған. Практикумда пән бойынша теориялық мәліметтер, практикалық жұмыстар сипаттамасы берілген.

5000Шалданбаев А.Ш.

Оператор дифференцирования

216

Учебное пособие

2019

Учебное пособие предназначено для магистрантов специальности 5M060100 – «Математика». Учебное пособие посвящено спектральной теории оператора дифференцирования и содержит в себе новейшие достижения в этой области, полученных автором и его учениками,а также ученными других стран.

5600Шалданбаев А.Ш.

Шекаралық есептерді шешудің операторлық әдістері

204

Оқу құралы

2019

Әдістемелік оқу жоспарының талаптарына және «Шекаралық есептерді шешудің операторлық әдістері» пәні бағдарламасына сай жасалған, практикалық сабақ тақырыптарын орындаудағы барлық мәліметтер енгізілген. Оқу құралында пән бойынша теориялық мәліметтер Коши есебінің классикалық шешімі, Дирихле есебі, Сызықты операторлардың негізгі қасиеттері қарастырылып, есеп шығару үлгілері көрсетілген.

5500Шалданбаев А.Ш.

Штурм-Лиувилдің операторы

228

Оқу құралы

2019

5М060100 – Математика мамандығының магистранттары үшін оқу құралы. Оқу құралы оқу жоспарының талаптарына және «Штурм- Лиувилл операторының спектралдық теориясы» пәні бағдарламасына сай жасалған. Оқу құралында пән бойынша теориялық мәліметтер, практикалық жұмыстар сипаттамасы берілген.

5600Шалданбаев А.Ш.

Шекаралық есептердің теориясы

244

Оқу құралы

2019

6М060100 – Математика мамандығының магистранттары үшін оқу құралы. Оқу құралы оқу жоспарының талаптарына және «Шекаралық есептер теориясы» пәні бағдарламасына сай жасалған. Оқу құралында сызықты операторлар, сызықты кеңістіктер,дифференциалдық операторлар, толқындық операторлар бойынша теориялық мәліметтер, практикалық жұмыстар сипаттамасы берілген.

5700Шапекова Н.Л., Кухар Е.В., Акимбаева А.К., Киян В.С.

Краткий атлас грибов рода Trichophyton – типичных возбудителей онихомикозов

133

атлас

2019

В иллюстрированный атлас включены подробные описания 10 видов грибов рода Trichophyton – типичных возбудителей онихомикозов, выделенных из пораженных ногтей больных пациентов в ходе выполнения научно-исследовательской работы в рамках проекта «Молекулярно-генетическая характеристика возбудителей онихомикозов и создание коллекции микроорганизмов – продуцентов специфических антигенов» в 2012-2014 годы. В атласе представлена авторская схема описания грибов рода Trichophyton и содержит сведения о макро- и микроморфологии рассматриваемых видов рода Trichophyton. Представлены фотографии клинических штаммов рода Trichophyton, иллюстрирующие их изменчивость, плеоморфизм, а также сходство и отличие от первично выделенных штаммов. Методическое пособие предназначено для научных сотрудников, медицинских и ветеринарных микологов, биологов, студентов вузов, занимающихся проблемами микологии, а также для широкого круга специалистов медицинских и ветеринарных служб.

5100Шапкенов Б.К., Кайдар А.Б., Кайдар М.Б.

Оптимизация параметров и режимов работы городских электрических сетей

176

Монография

2019

В монографии рассмотрены существующие способы и технические средства симметрирования режимов работы распределительных электрических сетей 0,38 кВ. Приведены экспериментальные исследования дополнительных потерь и качества электрической энергией, обусловленные несимметрией токов, в сетях 0,38 кВ. Монография представляет интерес для специалистов руководящего и среднего звена в области энергетики, преподавателей, докторантов, магистрантов и студентов электротехнических специальностей.

5300Шапкенов Б.К., Кайдар А.Б., Кайдар М.Б.

Электроснабжение на основе возобновляемых источников энергии

192

учебное пособие

2019

В учебной пособии рассмотрены автономные системы электроснабжения на основе возобновляемых источников энергии, эффективность использования их для метеорологических условий г. Павлодара.Изложены способ зарядки аккумуляторов от солнечных батарей, способ удвоения скорости ветроагрегатоов, способ автоматического изменения геометрии лопасти, топология инверторов для ветросолнечной электростанции, методы диагностики неисправностей в инверторе и защита локальной системы электроснабжения. Пособие, подготовлено по материалам диссертации Кайдар А.Б., представляет интерес для специалистов в области энергетики, преподавателей, аспирантов и студентов электротехнических специальностей

5500Шаханова Г.А.

Основы статистической физики и термодинамики

130

учебное пособие

2019

Рассматриваются основы статистической физики и термодинамики. Поясняется физический смысл и содержание основных законов и понятий с точки зрения статистического и термодинамического методов. Обсуждаются вопросы строения и свойств тел согласно классической теории, сравниваются свойства идеальных, реальных и разреженных газов.

5100Шаханова Г.А., Амангалиева Р.Ж.

Статистикалық физика және термодинамика негіздері

98

оқу құралы

2019

Ұсынылып отырған оқу құралында статистикалық физика мен термодинамика негіздері қарастырылады. Негізгі заңдардың, түсініктердің мазмұны мен физикалық мағынасын статистикалық және термодинамикалық әдістер негізінде түсіндіреді. Классикалық теорияға сәйкес денелердің құрылысы мен қасиеттері талқыланады, идеал, нақты және сиретілген газдардың қасиеттері салыстырылады

4900Шахарова А.Е.

Бухгалтерский учет

288

Учебник

2019

Учебник охватывает полный курс дисциплины «Бухгалтерский учет» по специальности 5В050600 «Экономика», содержит систематизированное изложение учебной дисциплины, соответствующее ГОСО РК, Типовой учебной программе с учетом последних изменений в бухгалтерском учете.В учебнике даны основы знаний о бухгалтерском учете как одной из функций управления, направленной на получение необходимой информации о финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта .Все главы учебника сопровождаются вопросами для самопроверки, практическими и тестовыми заданиями, позволяющими студентам контролировать усвоение материала.Учебник предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся в системе бакалавриата по направлениям «Экономика», а также может быть использован студентами других специальностей при изучении бухгалтерского учета.

6000Шаяхметов А. Б.

Использование численных методов для моделирования систем (По специальности: Технологические машины и оборудование по отраслям). Часть 2

112

учебное пособие

2019

В учебном пособии рассматриваются корреляционно-регрессионный анализ и моделирование, математические модели термодинамических процессов, уравнение энергии, математическое моделирование процессов в идеальной среде, моделирование в опытах. теория подобия, математические модели программы ДИЗЕЛЬ-РК, системы автоматизации инженерных расчетов. Предназначено для магистрантов, обучающихся по специальности Технологические машины и оборудование

5300Шаяхметов А. Б.

Технологические процессы машиностроительного производства. Часть 2

136

учебное пособие

2019

В учебном пособии рассматриваются основы разработки технологического процесса изготовления детали, ресурсосберегающие технологии машиностроения, основы технологии сборки изделий, металлургическое производство, обработка металлов давлением, литейное, сварочное производства, обработка резанием. Предназначено для магистрантов, обучающихся по специальности 6М072400-Технологические машины и оборудование

5500Шевчук Е.В., Шпак А. В., Кольева Н.С.

Contemporary Tendencies Of Education

96

учебно-методическое пособие

2019

Основная цель курса - расширение профессиональных знаний и развитие соответствующих умений и компетенций будущих педагогов на основе систематизации и обобщения информации по проблеме современных тенденций в образовании. Программа данного курса построена на концептуальной идее целостности и гуманизации педагогического процесса. Современные научные подходы предполагают разработку данного курса в единстве его теоретической и технологической сторон.Учебно-методическое пособие содержит курс лекций, примеры практических работ, материалы для организации самостоятельной работы обучающихся, материалы для контроля результатов обучения.

4800Шевчук Е.В., Шпак А.В., Кольева Н. С.

Information and communication Technologies

108

учебно-методическое пособие

2019

Курс «Информационно-коммуникационные технологии» может быть рассмотрен как единая система целей, содержания, методов, форм, средств обучения и управления образовательной деятельностью с использованием новейших информационных технологий. Основная цель курса – расширение профессиональных знаний и развитие информационной компетентности будущих педагогов на основе систематизации и обобщения информации об использования информационных технологий в образовании

4800Шекеева К.Қ.

Химиялық технологиядағы жоғары температуралы үрдістер

344

Оқу құралы

2019

«050721»-Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы және т.б. мамандықтарына арналып жазылған "Химиялық технологиядағы жоғары температуралы үрдістер" оқу құралында жоғары температуралы үрдіс технологиясы кеңірек баяндалып, ондағы қолданылатын қондырғылар мен өндірісте пайдаланатын материалдарға, көбінесе ұнтақ және композициялық материалдар мен қаптауға негізделген. Жалпы оқу құралында үрдістің негізін түсіну үшін жоғары температуралы үрдістің теориясына кеңірек көңіл бөлінген: жоғары температуралы үрдістің нәтижесінде түзілген реагенттер арасындағы химиялық реакциялар, термодинамикалық есептеулер, жану өнімдерінің құрамы, жану заңдылықтары, жоғары температуралы үрдістің ерекшеліктері, фазалар түзілу және жоғары температуралы жүйе өнімдерінің түзілуі және т.б. Сонымен қатар, жоғары температуралы үрдістің белгілі технологиялары келтірілген. Жоғары температуралы үрдіс жүретін қондырғылар мен жоғары температуралы үрдіс технологиясымен алынған әртүрлі заттардың қасиеттері, оларды өндірісте пайдалануымен таныстыру. Соңында, өндірістегі техника қауіпсіздігі мен техникалық бақылау, өнімнің химиялық талдауы, стандарттау және экономикалық тиімділігі көрсетілген. Қазақ жастарына ана тілінде жазылған бұл оқу құралы арқылы осы курсты тереңірек оқыту мақсатында, студенттерді келешекте білікті маман –технолог, зерттеуші, өндіруші-кәсіпкер ретінде қалыптасуына, жоғары температуралы үрдістер технологиясы бағытында қазіргі заман талабына сай кадрлар дайындауға өз үлесін қосу болып табылады.

5800Шілдебаев Ж., Сергеева А.М., Темірова А.М., Ізімова Р.І.

Биогеография экология негізімен. 1-том

150

оқу құралы

2019

Биогеография экология негізімен. – Жоғары оқу орындарының «География» және «Биология» мамандықтары студенттеріне, сондай-ақ көпшілік оқырманға арналған оқу құралы. Ұсынылып отырған оқу құралында биогеография ғылымының теориялық қағидалары, биосфера мен экожүйе құрылысы мен қызметтерінің негізгі ұстанымдары қарастырылады.

5200Шілдебаев Ж., Сергеева А.М., Темірова А.М., Ізімова Р.І.

Биогеография экология негізімен. 2-том

150

оқу құралы

2019

Биогеография экология негізімен. – Жоғары оқу орындарының «География» және «Биология» мамандықтары студенттеріне, сондай-ақ көпшілік оқырманға арналған оқу құралы. Ұсынылып отырған оқу құралында биогеография ғылымының теориялық қағидалары, биосфера мен экожүйе құрылысы мен қызметтерінің негізгі ұстанымдары қарастырылады.

5200Эттель В.А.

Детали машин

330

учебник

2019

В учебнике рассмотрены основы теории и расчетов, конструкции и технология изготовления деталей и узлов общего применения; разъемных и неразъемных соединений; передач трением и зацеплением; валов и осей; подшипников скольжения и качения и муфт. Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специальностям «Машиностроение», «Технологические машины и оборудование» и «Транспорт, транспортная техника и технология». Может быть полезен магистрантам, слушателям курсов повышения квалификации и переподготовки кадров, преподавателям и учащимся колледжей, инженерно-техническим работникам НИИ и заводов.

6300Эттель В.А.

Методы оптимизации

80

учебное пособие

2019

В настоящее время в связи с запросами техники и экономики бурное развитие получили такие разделы теории оптимизации, как динамическое программирование, теория оптимального управления, методы решения экстремальных задач и анализа данных. В связи с этим учебное пособие в доступной форме содержит объяснение обоснованию математической постановки задачи и методов её решения, практическому применению методов оптимизации к решению конкретных задач с привлечением современного программного обеспечения. В основу учебного пособия положен многолетний опыт автора по чтению курса лекций «Методы оптимизации» на факультете информационных технологий КарГТУ. Учебное пособие ориентировано на студентов специальностей 5В060200 – «Информатика», 5В070400 – «Вычислительная техника и программное обеспечение» и 5В100200 – «Системы информационной безопасности», оно также может быть использовано студентами других специальностей и представляет интерес для специалистов, занимающихся вопросами оптимизации.

4800Эттель В.А. (V.А. Ettel)

Machine parts

315

Textbook

2019

The textbook is designed in accordance to the requirements of the curriculum and program of “Machine parts” course and includes information of theoretical course. In the textbook there are considered fundamentals of theory and calculations, structures and technologies of parts production and units of general application; friction and gearing transmissions; permanent and separable joints; shafts and axis; rolling bearings and couplings. Textbook is for students of 5В071300 – “Transport, transport equipment and technology” specialty. The textbook is appropriate for graduates, participants of professional development courses and re-training programs, teachers and college students, engineering staff and members of SRI.

6100Ювица Н.В.

Местное государственное управление и самоуправление

155

учебное пособие

2019

Учебное пособие обращено к анализу основных проблем теории и практики местного государственного управления и самоуправления. Представлены курс лекций по данной дисциплине, вопросы для текущего и рубежного контроля, тесты, глоссарий. Под местным управлением понимается процесс воздействия на функционирование и развитие территорий, созданных как естественным, так и искусственным путем. Анализируются связанные с ним различные виды экономической деятельности, требующие соответствующей координации со стороны органов государственной власти и населения самих территорий, их выборных организаций. Автор опирается на собственные наблюдения и опыт работы в выборных и исполнительных органах местного государственного управления и в негосударственных общественных организациях. В учебном пособии обобщен отечественный и зарубежный опыт, представлены современные технологии управления на местном уровне. Рекомендуется для студентов экономических специальностей вузов, послевузовского образования магистрантам и докторантам, а также преподавателям.

5300Ювица Н.В.

Государственная промышленная политика

130

учебное пособие

2019

В учебном пособии освещены основные проблемы государственного управления в промышленном секторе. Представлены курс лекций по данной дисциплине, вопросы для текущего и рубежного контроля, глоссарий, список литературы. Промышленная политика государства понимается как процесс целенаправленного воздействия на структуру отраслей, содержание их деятельности и на их функционирование в условиях инновационного развития страны. В учебном пособии анализируются теоретические и методологические аспекты, зарубежный и отечественный опыт модернизации промышленности в условиях Индустрии 4.0. Экономическая политика государства в отношении промышленного сектора требует лучшей координации под воздействием внешних и внутренних факторов. Автор опирается на наблюдения эволюции промышленности под влиянием мировых трендов, собственный опыт работы в органах государственного управления, обобщает достижения и выводы, изложенные в литературных источниках и средствах экономической информации. В учебном пособии отражены современные тенденции модернизации промышленности, ее «озеленения», автоматизации и робототизации, применения современных технологии и инструментов управления производством. Рекомендуется студентам экономических специальностей вузов и послевузовского образования - магистрантам, докторантам и преподавателям, а также обучающимся в системе, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих и управленческих кадров.

5100Юнусов А.А.

Сборник задач по математическому анализу 1-часть (Кратные интегралы)

217

учебное пособие

2019

Пособие-задачник содержит: краткое теоретическое содержание каждой темы, методы решения задач и рассматриваются примеры. Данный задачник предназначен для студентов специальности «математика» по разделам: «Кратные, криволинейные, поверхностные интегралы», «Элементы векторного анализа».

5600Юнусов А.А.

Сборник задач по математическому анализу 2-часть (Криволинейные, поверхностные интегралы, векторный анализ)

262

учебное пособие

2019

Пособие-задачник содержит: краткое теоретическое содержание каждой темы, методы решения задач и рассматриваются примеры. Данный задачник предназначен для студентов специальности «математика» по разделам: «Кратные, криволинейные, поверхностные интегралы», «Элементы векторного анализа».

5800Юрченко В.В., Какимова К.Ш.

Электрлік және электрлік емес шамаларды түрлендіргіштер

75

Оқу құралы

2019

Электрлік, электрлік емес және магниттік шамаларды түрлендіргіштердің негізгі түрлері, түрлендіргіштерді құру принциптері, метрологиялык сипаттамаларына және оларды азайту тәсілдеріне әсер етуші физикалык құбылыстар қарастырылған, Оқу құралы 5В071600 «Приборлар жасау» мамандығы студенттері және «Приборлар және өлшеу әдістері», «Аналогты өлшеу құралдары» пәндерін оқу үшін, сонымен қатар, өлшеу техникасы аймағында арнайы пәндерді оқыту кезінде қолданылады.

4800Юрьев А. Н.. М. Могилевская. И. Акимова

Русский язык. Учебное пособие для студентов казахского отделения физического факультета (бакалавриат)

128

Учебное пособие

2019

Построенное на основе типовой программы, пособие
является частью учебного комплекса по курсу изучения
русского языка для студентов технического профиля по
специальностям: 5В060400 – «Физика»; 5В060500 – «Ядерная физика»; 5В061100 – «Астрономия»; 5В072300 – «Техническая физика»; 5В071000 – «Материаловедение и технология новых материалов»; 5В073200 – «Стандартизация, метрология и сертификация»; 5В071900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникации». Теория и практические задания, предлагаемые в пособии, помогут студентам в освоении особенностей научного стиля, а также окажут содействие в формировании навыков продуцирования научного текста.

5200Юрьев А.Н.

Русский язык для юристов

208

учебник

2019

В учебнике представлен материал для аудиторной и самостоятельной работы студентов казахских отделений университетов по специальности «5В030100 - Юриспруденция». Тексты снабжены предтекстовыми и послетекстовыми заданиями, которые охватывают как речеведческий, так и грамматический материал.

5500Юрьев А.Н.

Русский язык для программистов

256

учебник

2019

В учебнике представлен материал для аудиторной и самостоятельной работы студентов казахских отделений университетов по специальности «5В070300 – Информационные системы». Тексты снабжены предтекстовыми и послетекстовыми заданиями, которые охватывают как речеведческий, так и грамматический материал.

5700Яворский В.В.

Дискретная математика

178

учебник

2019

Представлены основные понятия и тождества теории множеств, теории отношений и булевой алгебры, рассматриваются основные формулы комбинаторики. Представлены описания графов, их виды и элементы. Рассмотрены фундаментальные алгоритмы на графах. Приведены алгебраические методы описания структур. Введено понятие сетей и протоколов. Даны основные принципы теории кодирования. Приведен анализ методов кодирования и декодирования. Материал учебника изложен доступно и интересно. Предназначен для студентов технических вузов, обучающихся по специальностям 050703 – «Информационные системы», 050704 – «Вычислительная техника и программное обеспечение», изучающих дисциплину «Дискретная математика».

5400Яворский В.В.

Цифровое моделирование систем

184

учебник

2019

В учебнике приведены основные понятия математического и компьютерного моделирования, а также системного анализа; общие кибернетические модели, такие как модели «черного ящика», состава и структуры системы. Отдельный раздел посвящен динамическому моделированию и методам решения описывающих его задач. Рассмотрено решение физических задач методом конечных элементов с использованием программного комплекса ANSYS, рассмотрены элементы теории систем массового обслуживания (СМО), подвергнуты анализу одноканальные и многоканальные СМО. Материал учебника изложен доступно и интересно. Предназначен для студентов технических вузов, обучающихся по специальностям «Компьютерные системы обработки информации и управления», «Системы автоматизированного проектирования».

5400Яворский В.В.

Интеллектуальные информационные технологии

344

учебник

2019

В предлагаемом учебнике даются знания для построения интеллектуальных систем, ориентированных на большие объемы трудно формализуемой и эвристической информации. Это знания о новых информационных технологиях решения задач управления, связанных с использованием средств и методов искусственного интеллекта; о навыках разработки и использования интеллектуальных информационных систем. Результатами изучения материала по интеллектуальным информационным системам станут: - четкие представления об интеллектуальных технологиях и сферах их применения;
- знание основных методов разработки интеллектуальных информационных систем (ИИС) и специфики актуальных проблемных областей; - умение работать с различными моделями представления знаний и возможность выбора той или иной модели в зависимости от характера предметной области и специфики решаемых задач; - умение компоновать структуру прикладной ИИС;
- владение навыками работы с основными инструментальными средствами для проектирования ИИС.

6200Яшков В.А., Конарбаева А.А., Исмагулова А.И.

Транспорт электрической энергии в системах промышленного электроснабжения.

96

Учебное пособие

2019

В учебном пособие рассмотрены основные сведения о транспорте электроэнергии. Освещены сведения о воздушных, кабельных линиях, токопроводах и электропроводах. Приведены расчеты электрических сетей, рассмотрены вопросы транспорта электроэнергии на постоянном токе и инвестиционного проектирования электрических сетей. В Приложениях П1-П приведены каталожные данные воздушных и кабельных линий и допустимые токовые нагрузки на них. Учебное пособие предназначается для студентов и магистрантов обучающихся по направлению «Электроэнергетика». Может быть полезно специалистам в области передачи и распределения электрической энергии.

4400Бородихин В.А.,УсинЖ.А., УсинаЖ.А.

Здоровьесберегающая направленность физического воспитания и спорта школьников и учащейся молодёжи

304

монография

2019

В монографии рассматриваются вопросы здоровьесбережения и здоровьеукрепления школьников и учащейся молодёжи, занимающейся физической культурой и спортом. Монография рекомендуется студентам, магистрантам, преподавателям специальности 5В010800 «Физическая культура и спорт», а также учителям, преподавателям физической культуры и тренерам различных видов спорта.

6000Усин Ж.А., Хисматулин Р.А., УсинаЖ.А.

Тренировка спортсменов зимнего Президентского многоборья

160

учебное пособие

2019

В данном учебном пособии даны рекомендации по подготовке спортсменов зимнего Президентского многоборья. Учебное пособие рекомендовано для преподавателей физического воспитания ТиПО и тренеров спортивных школ.

5200Сейтенова С.Ж.

Правовое и социальное государство

216

учебное пособие

2019

В книге представлен материал о современных концепциях правового и социального государства, включая их теоретическую, историческую, идеологическую и законодательную составляющие, в контексте формирующегося в Казахстане гражданского общества. Для магистрантов, студентов, педагогов средних общеобразовательных школ.

5600Сейтенова С.Ж.

Конституционное право зарубежных стран

192

учебное пособие

2019

В книге представлены основные положения Общей и Особенной частей курса Конституционное право зарубежных стран. Отражены теоретические особенности конституционных моделей осуществления государственной власти и реализации конституционных институтов в зарубежных странах. Включены глоссарий, тесты по курсу и ключи к ним, список рекомендуемой литературы. Для студентов, педагогов средних общеобразовательных школ.

5400Сейтенова С.Ж.

Граждановедение

120

учебное пособие

2019

В книге представлен материал по курсу «Граждановедение», направленный на патриотическое и политико-правовое воспитание современной молодежи, которая в ближайшем будущем станет основой экономической, политической и научной элиты общества.  Для студентов, педагогов средних общеобразовательных школ.

5000Сейтенова С.Ж.

Государственная регистрация и учет земель и недвижимости

90

учебное пособие

2019

В книге представлен материал о основных положениях нормативно-правовых актов, регулирующих процедуру государственной регистрации оборота земель и недвижимости и ведения государственного кадастра учета оборота земель и недвижимости. Для магистрантов, студентов высших учебных заведений.

4900


Директор ТОО «Эпиграф» Гриценко П.С.
Каталог: new -> wp-content -> uploads -> 2019
new -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
new -> Сабақтың түрі: Жаңа сабақ. Сабақтың әдіс-тәсілдері
new -> П. М. Кольцов т.ғ. д., профессор, Қалмақ мемлекеттік д и. н., профессор, Калмыцкий
new -> Исатай Кенжалиев
new -> Батыс қазақстан ауыл шаруашылығЫ 1946-2000 жылдарда
new -> Қайрғалиева гулфайруз батырлар институты және оның дәстүрлі қазақ қоғамындағы орны
new -> Боранбаева бақтылы сансызбайқызы ғұмар Қараштың өмірі мен қоғамдық саяси қызметі
new -> Құрастырғандар
2019 -> Тоо «Эпиграф» рк, г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 5, к


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет