В. Бүкіл әлемдік торбет7/9
Дата31.01.2018
өлшемі0.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

$$$ 105 E

, мұнда u- дегеніміз:

А.Қатардағы сонғы нүктенің бойлай қозғалуы

В.Қатардағы соңғы нүктенің көлденен қозғалуы

С.Қатардағы соңғы нүктенің орташа квадраттық бойлай қозғалуы

D.Қатардағы соңғы нүктенің орташа квадраттық көлденен қозғалуы

Е.Қатардағы соңғы нүктенің толық ауысуы
$$$ 106 B

Тұйық пішінде, оның барлық биіктіктері бұрыштар өлшенген, тендеу бұқрыштарының соммасы, олардың теориялық соммасына тең болуы тиіС.Мұндай жағдай қалай аталады?

А.Горизонт жағдайы

В.Пішін жағдайы

С.Полюстік жағдайы

D.Бұрыштардың соммалық жағдайы

Е.Жақтардың жағдайы
$$$ 107 B

Қай ғасырда Лапландия мен Перуда триангуляцияның 1 классы градустық өлшеу кезінде жүргізілетін?

А.15-18вв.

В.18-19вв.

С.17-18вв.

D.16-17вв.

Е.15-16вв.
$$$ 108 B

Кай жылы совет одағының атақты проф. Ф. Н. Красовский өзінің танымалы жұмысында «Схема и программа государственной триангуляции» геодезия ғылымында алғаш ғылыми-техникалық мемлекеттік триангуляция жүйесін құрған?

А.1926г.

В.1929г.


С.1927г.

D.1928г.


Е.1930г.
$$$ 109 A

Берілген нүктеге перпендикуляр (эллипсоида.- бұл:

А.Нормаль

В.Нүкте биіктігі

С.Координата

D.Негізгі денгейлік беті

Е.сызықтан ауытқуы
$$$ 110 B

Нивелирлеудің 1 м классындағы кездейсоқ квадраттық қателіктер құрайды:

А.2.0

В.0.8


С.5.0

D.10.0


Е.0.2
$$$ 111 B

Қандай ғылым пішіндермен Жер шарын зерттейді, бүкіл елдің территориясындағы координаталық нүктелерді анықтау?

А.Инженерная геодезия

В.Жоғары геодезия

С.Фотограмметрия

D.Топография

Е.Ғарыштық геодезия
$$$ 112 B

Сызық, бірдей ендікте бір нүктеден өтетін:

A.Нормаль.
B.Параллель.
C.Меридиан.
D.Горизонты
E.Горизонталь.
$$$ 113 C

Сызық, бірдей бойлықта бір нүктеден өтетін:

A.Горизонталь.
B.Нормаль.
C.Меридиан.
D.Параллель.
E.Горизонты
$$$ 114 B

Халықаралық карталардың бөлінулеріне жататын карта парағының масштабы:

A.1:10000
B.1:100000
C.1:1000000
D.1:50000
E.1:500000
$$$ 115 E

Теодолит- қандай өлшеу құралы болып табылады:

A.Магниттік азимутты.

B.Қашықтық

C.Өсімше.

D.Геодезиялық координатталар.

E.Горизонталь және вертикаль бұрыштарды.
$$$ 116 A

Теодолитте орналасқан градустық бөлулері бар диск қалай аталады?

A.Лимб

B.АлидадаC.Верньер

D.Вертикальным айналым

E.Горизонтальном айналым
$$$ 117 E

Бірнеше станцияда орындалатын нивелирлеу қалай аталады:

A.Квадрат бойынша нивелирлеу.

B.Барометрлік невилирлеу.

C.Жай нивелирлеу.

D.Аралас нивелирлеу.

E.Қиын нивелирлеу.
$$$ 118 D

Нивелир аспабы арқылы орындалатын жұмыс түрі:

A.Тахеометрлік түсіріс

B.Мензулалық түсіріс.

C.Стереотопографиялық түсіріс.

D.Нивелирлеу.

E.Теодолиттік түсіріс
$$$ 119 D

Х=(а12.-(i1+i2./2 – өсімшені анықтау формуласы:

A.Коллимациялық қателік

B.Нөлдік орын

C.Нүкте аралық өсімше

D.Нивелирдің визирлік осімен цилиндрлік деңгейдің параллель болмауы.

E.Өсімше
$$$ 120 C

fhдоп=50 мм – невелирлік жұмыстағы жіберілетін қателік:

A.III класс.

B.IV класс.

C.техникалық нивелирлеу.

D.I класс

E.II класс.
$$$ 121 B

«d» жағы сызықтық бұрыштық торы қай формуламен есептеледі:

А.а sinВ + вsin(А+D..

sinD


В.в sinС + а sin(А+D..

sinD


С.в sinА + а sin(С+D.

sinD


D.а sinА + в sin(С+D..

sinА


Е.а sinА + в sin(С+D..

sinD
$$$ 122 A

Проектіні жер бетіне шығару дегеніміз:

А.Бөлу жұмыстары

В.Құрылғыны анықтау.

С.Өстерді бақылау.

D.Түсіріс жұмыстары.

Е.Монтажндық жұмыстары.


$$$ 123 A

Бөлу жұмыстарына кіретіндер:

А.Негізгі, детальді, технологиялық өстер.

В.Өстерді негізгі, бастты, монтажды бөлу.

С.Өстерді басты, қосымша, технологиялық бөлу.

D.Өстерді негізгі, қосымша, технологиялық бөлу.

Е.Өстерді басты, негізгі, қосымша бөлу.
$$$ 124 D

Бөлу жұмыстарының түрлері:

А.Бұрыштық, сызықтық, тұйық, полярлық әдістер.

В.Оптикалық, автоколлимациондық, бұрыштық.

С.Кері, тура, сызықтық, тікбұрышты.

D.полярлық, тікбұрышты координаталық, сызықтық, бұрыштық .

Е.Створлық, тұыйық үшбұрышты, бұрыштық, өстік.
$$$ 125 A

Сызықты жер бетіне шығару үшін арнай формула:

А.в=(Нр+а.-(Нисх+id..

В.в=Нисх+id.

С.в=Нр+а.

D.в=ГИ-а.

Е.в=(Нр+а.+(Нисх+id..
$$$ 126 E

«с» жағы сызықтық бұрыштық әдісі бойынша келесі формула арқылы есептеледі:

А.а sinВ + вsin(А+D..

sinD


В.в sinС + а sin(А+D..

sinD


С.в sinА + а sin(С+D.

sinD


D.а sinА + в sin(С+D..

sinА


Е.а sinА + в sin(С+D..

sinD
$$$ 127 A

Сызық көлбеулігі дегеніміз:

А.Өсімшенің қашықтыққа қатынасы.

В.Көлбеулік бұрышының қашықтыққа қатынасы.

С.Көлбеу бұрышы.

D.Сызықтың өсімшігі қатынасы.

Е.Қашықтықтың өсімшігі қатынасы.


$$$ 128 B

Өшірілген нүктелерді жер бетіне шығару үшін қолданылады:

А.Тікбұрышты координаталар әдісі.

В.Бұрыштық засечка әдісі.

С.Сызықтық засечка әдісі.

D.Полярлық координаталық әдісі.

Е.Тұйық тікбұрышты әдісі.
$$$ 129 C

Бөлу негізіне жақын орналасқан технологиялық өстерді бөлу үшін қолданылады.:

А.Тікбұрышты коорината әдісі.

В.Бұрыштық засечка әдісі.

С.Сызықтық засечка әдісі.

D.Полярлы координата әдісі.

Е.Тұйықталған ұшбұрыш әдісі.
$$$ 130 A

Өндірістік құрылыста орындалатын бөлу жұмыстары:

А.Тікбұрышты координаталар әдісі.

В.Полюстік координатталық әдіс.

С.Створлы-сызықтық әдісі

D Полярлық координаталық әдісі.

Е.Створлық әдісі
$$$ 131 A

Проектілік белгіні монтаждық горизонтқа беруімізге болады:

А.Нмр+ a+(lв-lн.–b.

В.Нмр+а+(lн–lв.–b.

С.Нмр+а–(lн–lв.–b.

D.Нмр+а+(lв-lн.+b.

Е.Нмр+а–(lв–lн.–b.
$$$ 132 D

Жоғары дәлдікті бұрыш құру формуласы:

А.Δφ=ℓΔβ/ℓ, м.

В.Δℓ=ρΔℓ/ℓ, градусс.

С.Δℓ=SΔβ/ρ, градусс.

D.Δℓ=SΔβ/ρ, мм.

E.Δγ=Sρ/β, мм.
$$$ 133 A

Полярлық координаталық әдісте бөлу элементтері болып:

А.β и S.

В.Δ x, Δ y.

С.β2 и β1.

D.S1 и S2.

E.Н1 и S1.
$$$ 134 A

Сызықтық засечка әдісінде бөлу элементтері:

А.S1 и S2.

В.β2 и β1.

С.β и S.

D.Δx, Δy.

E.β2 и β1, S1 и S2.
$$$ 135 B

Орташаквадраттық қателіктің бөлу жұмыстарына әсер етуі:

А.Аспаптың визирлі қателігі.

В.Берілген мәліметтердің, ортадан фиксирлеу, бөлу жұмысының қателігі. С.Инструменттің өзіндік редукциясының қателігі, инструменттің визирінің қателігі.

D.Берілген мәліметтер, температура, ішкі қателік.

E.Орталықтанған, берілген мәліметтер.


$$$ 136 A

Топографиялық түсірілімдерге арналған инженерлік-геодезиялық жұмыстардың өндірісі үшін негізгі геодезиялық жүйелердің негізі болып саналады:

A.Мемлекеттік геодезиялық жүйе

B.Орындалу түсірісі

C.Жолды жобалау

D.Түсірімдік инженерлік-геодезиялық жұмыстар.

E.Бөлу сызбасын дайындау.
$$$ 137 E

Мемлекеттік нивелирлік тор барлық класстар үшін жергілікті жерде тұрақты белгілермен бекітіледі және қалай аталады:

A.Сигналдар

B.Пирамида

C.Пикет

D.БарабанE.Репер және марка
$$$ 138 E

Грунтқа реперді орналастырғанда атаймыз:

A.Фундаментальді

B.Пирамидалық

C.Қабырғалық

D.Барабандық

E.Грунттық
$$$ 139 C

Реперді қабырғаға орналастырған жағдайда:

A.Фундаментальді

B.Пирамидалық

C.Қабырғалық

D.Барабандық

E.Грунттық
$$$ 140 B

Геометриялық, тригонометриялық, барометрлік, гидростатикалық:

A.Нивелирлеу түрлері.

B.Нивелирлеу әдістері.

C.Рельеф көрінісі

D.Далалық өлшеулер көрінісі

E.Сызықтық өлеу түрлері.
$$$ 141. A

Мемлекеттің барлық аймағында тең аралықта орналасқан биіктігі (H. белгілі пункттердің жиынтығы:

A.Мемлекеттік геодезиялық биіктік жүйесі.

B.Жергілікті геодезиялвқ жүйЕ.

C.Геодезиялық түсірілімдік жүйЕ.

D.Геодезиялық жобалық жүйЕ.

E.Мемлекеттік жүйе.
$$$ 142 A

Өсімшенің дәл мәнінен өлеудегі қорытындының ауытқуы:

A. Өлшеу қателігі.

B.Невязка.

C.Түзету

D.Коэффициент.

E. Салыстырмалы қателік.
$$$ 143 A

Геодезиялық толықтыру торлары не үшін қажет:

A.Геодезиялық торлардың тығыздығын одан әрі арттыру үшін.

B.Геодезиялық торлардың тығыздығын азайту үшін.

C.Геодезиялық торлардың тұрақты деңгейі үшін.

D.Қателіктерді жою үшін.

E. Құрлыс торын салу үшін
$$$ 144 A

Үйінді биіктігі:

A.h1=h+ph/100.

B.h=ph/100.

C.h=h+h2/200.

D.h=h+p*100.

E.h1=h-ph.
$$$ 145 A

Сызықтық құрылыс кезінде қандай бөлу торлары қолданылады:

A.Полигонометриялық

B.Микротриангуляциялық

C.Триангуляциялық

D.Аралық.

E.Құрлыстық
$$$ 146 A

Орташа жағдайдағы орташа невязка аспауы керек

A.1/2000.

B.1/500.


C.1/1000.

D.1/5000.

E.1/10000.
$$$ 147 D

Корреляция коэффициенттің келесі формулалармен анықтаймыз:

A.msi =i .

B.msi =mφi .

C. .

D. .

E..

$$$ 148 E

Профессор А.В.Масловтың шығарған аланның дәлдігін анықтайтын формуланы көрсетіңіз:

A.msi =i.

B..

C..D.m h = mH.

E.mp = mT.


$$$ 149 A

Геодезиялық торда жоғары дәлдікті қажет ететін:

A.1: 1000, 1:500.

B.1:2000, 1:1500.

C.1:500, 1:5000.

D.1:200, 1:1000.

E.1:1000, 1:100000
$$$ 150 D

Азимутты астрономиялық жолмен анықтайды және де гиротеодолит көмегімен неше градус дәлдікке дейін:

A.5˚.

B.0,5˚


C.2˚

D.1˚


E.0,5˚
$$$ 151 B

Д=2Д*sin2/2 – түзету формуласы:

A.Жердің қисықтығының.

B.Горизонт сызығының көлбеулігін.

C.Рефракция.

D.Қағаз деформациясының

E.Компарирлеу
$$$ 152 A

Жазықтықта, геодезиялық тікбұрышты координата жүйесінде (X. және (Y. абцисса өстері сәйкесінше қабылданады:

А.Өстік меридиан және экватор.

В.Экватор және өстік меридиан.

С.Вертикальдар және горизонтальдар.

D.Горизонтальдар және вертикальдар.

Е.Ұзындықтар және биіктіктер.
$$$ 153 C

Құрлысы бар территорияларда мемлекеттік құрылыс торларының тығыздығы 1 пункте болуы тиіс:

A.1 км2.

B.3 км2.

C.5 км2.

D.2 км2.

E.4 км2.
$$$ 154 A

Геодезялық мәліметтер есебі, олар бойынша жергілікті жердегі құрылыстың бас өстерін бөледі:

A.Жоба бегітілуі.

B.Түсініктеме хат.

C.Бас жоспар.

D.Геодезиялық жұмыстар жобасы.

E.Жұмысшы сызбалар.
$$$ 155 C

Горизонталь бұрыш, берілген сызыққа дейінгі ең жақын мередианнан саналған:

A.Көлбеулік бұрыш.
B.Дирекциондық бұрыш.
C.Румб.
D.Азимут.
E.Тікбұрышты бұрыш.
$$$ 156C

Геодезиялық мемлекеттер жоспарлық торы келесідей бөлінеді:

A.1, 3 класС.

B.1-3 класС.

C.1-4 класс.

D.2,4 класс.

E.3,4 класс.
$$$ 157 B

Сызықтың дирекциондық бұрышы неге тең, егер оның румбы СЗ:10º20´ тең болса:

A.280º20´
B.349º40´
C.10º20´
D.169º40´
E.190º20´
$$$ 158 A

Қай румб дирекциондық бұрышқа 240º сай келеді:

А.ОБ:30º.

В.ОБ:60º.

С.ОШ:40º.

D.ОШ:20º.

Е.СШ:60º.
$$$ 159 E

Көпірлік триангуляцияны көбінесе бір немесе екі геодезиялық төрт бұрыш ретінде салынады. Жіберілген қателіктер бойынша базистік қабырғаолары өлшенеді:


Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет