Валеология академиясының академигі, м.ғ. д., профессор Л. З. ТельДата31.01.2018
өлшемі215,19 Kb.
ISSN 2226-3551


Қазақстан Республикасының Валеология Академиясы «Астана Медицина Университеті» АҚ Тағамтану проблемалары институты
Журнал негізін қалаушы және редакция төрағасы ҚР Профилактикалық медицина академиясының академигі,
Валеология академиясының академигі, м.ғ.д., профессор Л.З. ТЕЛЬ
ҒЫЛЫМИ - ПРАКТИКАЛЫҚ ЖУРНАЛ
ВАЛЕОЛОГИЯ
ДЕНСАУЛЫҚ - АУРУ - САУЫҚТЫРУ №2, 2017
Журнал Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және әлеуметтік келісім министрлігінде 10.03.2001 жылы (№ 1135 - Ж) тіркелген
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынатын ғылыми баспалар
тізіміне енгізілген


Редакция алқасы:

Редакциялық кеңес:

Даленов Е.Д. - бас редактор

Агаджанян Н.А. (Россия)

Абдулдаева А.А. - бас редактордың орынбасары

Азар Н. (АҚШ)

Сливкина Н.В. - жауапты хатшы

Ақанов А.А.

(Алматы)

Ударцева Т.П. - ғылыми редакторыАпсалықов К.Н. (Семей)

Калин А.М. - техникалық редакторы

Галицкий Ф.А. (Астана)

Умбетова Ж.Қ. -баспаға жауапты хатшы

Жаксылыкова Г.А. (Астана)
Жанәділов Ш.Ж. (Астана)
Сейтембетов Т.С. (Астана)
Ізтілеуов М.К. (Актобе)
Илдербаев О.З. (Астана)
Имангазинов С.Б. (Павлодар)
Мырзаханов Н. (Астана)

Біздің мекен жайымыз:

Коман И.И. (Израиль)

Рақыпбеков Т.К. (Семей)

010000, Астана қ.,

Роберт Дарофф (АҚШ)

Бейбітшілік көшесі, 49, 2 қабат 208 бөлме

Розенсон Р.И. (Астана)

Тел.(факс): 8(7172) 539534, 539571

Шастун С.А. (Россия)

www.profmed.kz

Шайдаров М.З. (Астана)

e mail: tagamtanu_astana@mail.ru

Шарманов Т.Ш. (Алматы)

Баспадан шыққан мерзімі:

Шандор Г. (Венгрия)

Тулебаев Р.К. (Астана)
Тель Дина (АҚШ)

ISSN 2226-3551
Academy of Valeology of the Republic of Kazakhstan
JSC «Medical University Astana»
Institute of the Nutrition Issues
Founder of the journal,
Doctor of Medicine, Professor L.Z. Tel’

THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL JOURNAL

VALEOLOGY
HEALTH - ILLNESS - RECOVERY №2, 2017
Approved by the Ministry of Culture, Information,
Republic of Kazakhstan 10.03.2001. № 1135- K


Editorial board:

Editorial advice:

Dalenov E.D. - editor-in-chiefAbduldayeva A.A. - vice editor

Agadzhanyan N.A. (Russia)

Slivkina N.V. - executive assistant

Azar N. (USA)

Udartseva T.P. - scientific-editor

Akanov A.A.

(Almaty)

Kalin A.M.-technical editorApsalikov K.N. (Almaty)

Umbetova zh.-publishing editor

Christofer J. Cooper (USA)
Dina Tell (USA)
Galitskey F.A. (Astana)
Kairbekova S.Z. (Astana)
Komann I.I. (Israel)
Zhaksilikova G.A. (USA)
Zhanadilov Sh.Zh. (Astana)
Iztleuov M.K. (Aktobe)
Ilderbayev O.Z. (Astana)
Imangazinov S.B. (Pavlodar)

Address:

Myrzakhanov N. (Astana)

Rahipbekov T.K. (Semey)

010000, Astana, 49 Beybitshilik str.,

Rozenson R.I. (Astana)

Tel., fax: (7172) 53-95-34, 53-95-71

Seitembetov T.S. (Astana)

www.profmed.kz

Robert Daroff (USA)

e mail: tagamtanu_astana@mail.ru

Shastun S.A. (Russia)
Shaidarov M.Z. (Astana)
Sharmanov T.Sh. (Astana)
Shandor (Hugary)
Tulebayev R.K. (Astana)ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРГЕ ШОЛУ ЖӘНЕСОДЕРЖАНИЕ

ОБЗОРЫ

БАС МАҚАЛАЛАР

И ПЕРЕДОВЫЕ СТАТЬИ


АХМЕДИЯНОВА Г.У., ӘКЕТАЕВА А.С.
Репродуктивті ағзалардың негізгі ауруларуына сәй-кес бедеулігі бар әйелдердің жатыр түтікшелерінің жағдайы (әдеби шолу)


  1. АХМЕДЬЯНОВА Г.У. АКЕТАЕВА А.С.

Состояние маточных труб при бесплодии в сочетании с основными заболеваниями репродуктивных органов (литературный обзор)
БЕКТАШЕВ Д.Б.
Тәждік шунттау операциялары кезінде Rocsafe жүйесінің жабық контурын пайдалануды оңтайлан-дыру


  1. БИКТАШЕВ Д.Б.

Оптимизация использования закрытого контура системы Rocsafe при операциях коронарного шунтирования
ФУРСОВ Р. А., ОСПАНОВ О. Б.
Cеміздік - қазіргі таңдағы өзекті мәселе
МЕДИЦИНАЛЫҚ ВАЛЕОЛОГИЯ
ЖАНАДИЛОВ Ш.,

ТАШМАГАМБЕТОВА О.Ж.
ОН ЕКІ МҮШЕ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ АДАМ ДЕНЕСІН ЕН ЖӘНЕ ІН ЖАРТЫЛАРҒА

БӨЛУ ПРИНЦИПТЕРІ
  1. ФУРСОВ Р. А., ОСПАНОВ О. Б.

Ожирение - проблема современного мира


МЕДИЦИНСКАЯ ВАЛЕОЛОГИЯ

28 ЖАНАДИЛОВ Ш.,

ТАШМАГАМБЕТОВА О.Ж.

ПРИНЦИПЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА НА ЕН И ІН ПОЛОВИНЫ ПРИ

ФОРМИРОВАНИИ ДВЕНАДЦАТЬ СИСТЕМ ВОСПРИЯТИЯЖАНАДИЛОВ Ш., БЕКНАЗАРОВА З.А.

ЖАНАДИЛОВ Ш., БЕКНАЗАРОВА З.А.

АҚПАРАТ ҚАБЫЛДАУШЫ НҮКТЕЛЕР ТУРАЛЫ ТҮСІНІКТЕР
  1. ЖАНАДИЛОВ Ш., БЕКНАЗАРОВА З.А.

ПОНЯТИЕ О ТОЧКАХ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ
ЖАНАДИЛОВ Ш., САРИЕВА А.А., АБРАЛИЕВА Г.И.
БАРЛЫҒЫ ЖЕЛДЕН, СУЫҚТАН ЖӘНЕ ЫСТЫҚТАН
ЖАНАДИЛОВ Ш., МЫРЗАБЕКОВА Г.Ж.

АДАМНЫҢ СЫРТҚЫ ОРТАҒА БЕЙІМДЕЛУ НЕГІЗДЕРІ


ЖАНАДИЛОВ Ш., БЕРДІҚҰЛОВА Қ.П.

АДАМДАҒЫ ОН ТӨРТ ЭЛЕМЕНТТІ ЖҮЙЕ ҚАЛЫПТАСУ ТЕТІКТЕРІКЛИНИКАЛЫҚ МЕДИЦИНА
МӘСЕЛЕЛЕРІ
АЙНАБЕКОВА Б.А., СМАҒҰЛОВА А.К., АЙНАБАЙ А.М., МОЛДАБАЕВА А.К.
Ауыр дәрежедегі ауруханадан тыс пневмониялар қоздырғыштарының антибиотиктерге сезімтал-дығы мен төзімділігі
33 ЖАНАДИЛОВ Ш., САРИЕВА А.А.,

АБРАЛИЕВА Г.И.
ВСЕ У ЧЕЛОВЕКА ОТ ВЕТРА, ЖАРЫ И

ХОЛОДА
36 ЖАНАДИЛОВ Ш., МЫРЗАБЕКОВА Г.Ж.

ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА К

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ


39 ЖАНАДИЛОВ Ш., БЕРДІҚҰЛОВА Қ.П.

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ

ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЭЛЕМЕНТНОЙ СИСТЕМЫ У

ЧЕЛОВЕКА
ВОПРОСЫ КЛИНИЧЕСКОЙ


МЕДИЦИНЫ
42 АЙНАБЕКОВА Б.А., СМАГУЛОВА А.К., АЙНАБАЙ А.М., МОЛДАБАЕВА А.К.
Антибиотикочувствительность и антибиотикоре-зистентность возбудителей у больных с тяжелой внебольничной пневмониейБУРАЕВ Г.Б., ЛОЗОВОЙ В.М., АИПОВ Р.Р., 44 БУРАЕВ Г.Б., ЛОЗОВОЙ В.М., АИПОВ Р.Р.,
БОТАБАЕВА А.С., ХАМИТОВ М.К., БОТАБАЕВА А.С., ХАМИТОВ М.К.,
БУРАЕВА К.Б. БУРАЕВА К.Б.

Гиршпрунг- қауымдастырылған энтероколит кезін-дегі жүктемені төмендететін ішек стомаларының тиімділігін бағалау


Оценка эффективности разгрузочных кишечных стом при лечении Гиршпрунг-ассоциированного энтероколита
МЕДИЦИНАЛЫҚ ВАЛЕОЛОГИЯ

сол бөліктерінің

әрқайсысында макрожүйенің

Сонымен медиандық жебе жазықтықтың адам

«регуляция» және

«реализация» блоктары бірігіп

денесін бөлуі нәтижесінде 26 мүшеден үш топ

12 мүшелерді қалыптастырады. Сондықтан адам

қалыптасады: бір тобы жалқы, ал екі тобы қосар-

денесінің оң және сол бөліктерінің әрқайсысында

ланған он екі мүшеден тұрады.

12 мүшеден болады.

ӘДЕБИЕТТЕР:
1. Ж. С. де Моран - Китайская акупунктура в 5 томах. Профит Стайл. 2005.
РЕЗЮМЕ
ЖАНАДИЛОВ Ш., ТАШИМБЕТОВА О.Ж.
ПРИНЦИПЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА НА ЕН И ІН ПОЛОВИНЫ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ДВЕНАДЦАТЬ СИСТЕМ ВОСПРИЯТИЯ
Структурные единицы тела человека имеют особенности расположения согласно теории нейтрально-сти. При изучении организма человека в норме, а также при проведении лечебно-профилактических ме-роприятии необходимо учитывать эти особенности. Одним из основных в восточной медицине является разделение тела человека плоскостями.
SUMMARY
ZHANADILOV SH., TASHIMBETOVA O.ZH.
DISEASES OF THE EAR AND MASTOIDAL SHOOT AMONG THE REASONS OF
DISQUALIFICATION OF THE AERONAUTICAL ARMED FORCES STAFF OF THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Structural units of the human body have to the particular location according to the theory of neutrality. In the study of the human body in norm, and also at carrying out of medical-preventive action is not necessary to uchitivat these features. A staple in Eastern medicine is the division of the human body planes.УДК 615.89
ЖАНАДИЛОВ Ш., БЕКНАЗАРОВА З.А.
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Шымкент медицина институты
АҚПАРАТ ҚАБЫЛДАУШЫ НҮКТЕЛЕР ТУРАЛЫ ТҮСІНІКТЕРАннотация
Адам заты табиғатына байланысты өзара қатынастағы екі элементтен: биологиялық және әлеуметтік құралады. Биологиялық бөліктің негізін организм құраса, әлеуметтік бөліктің
негізін кісі құрайды. Адам затының бұл екі бөлігінің табиғатына байланысты сыртқы ортамен қатынастарында да өзгешіліктер бар. Адам организмі сыртқы ортаға бейімделу арқылы күн көріп және тіршілік етсе, кісі сыртқы

30


МЕДИЦИНСКАЯ ВАЛЕОЛОГИЯ

орта ақпараттарымен басқарылады. Организм бейімделу үшін сыртқы ортадан ақпараттарды рецепторлар арқылы қабылдайды. Кісі басқарылатын ақпараттарын ақпарат қабылдаушы нүктелер арқылы қабылдайды.


Түйін сөздер: ақпарат қабылдаушы нүктелер, он екі мүше, рецепторлар, жұлдыздар, Ұлығбек, Гевелий.
Басқару қағидасына сәйкес әрбір мүше үш блоктан: ақпарат қабылдаушы (реттеу), орталық және амалға асырушы тұрады. Әрбір мүше қалыптасуында келесі үш міндеттерді қамтамасыз етеді. Бірінші міндет кісіні басқаратын және организм бейімделетін тектес ақпарат түрін қабылдауды қамтамасыз ету. Екінші міндет қабылдаушы мүшенің орналасу орнын және түрін қамтамасыз ету. Үшінші міндет бейімделуді қамтамасыз ететін 5х1012 жасушалардан тұратын тектес құрылымдар жиынтығы шартты түрде қалай аталатынын белгілеу. (1)
Мүшелердің ақпараттар қабылдауды қамтамасыз ететін блогы негізінен жапқыш ұлпада орналасқан. 12 мүшелердің «ақпарат қабылдаушы» блоктарында жалпы саны 360-тан асатын тектес ақпаратты қабылдаушы нүктелер бар. Себебі, Жер ғаламшары жылына Күнді бір айналып өткенде құрамында 360 асатын жұлдыздар жиынтығы бар 12 шоқ жұлдыздар тобын кесіп өтеді. Жылдың әрбір күнінің өзінің арнаулы нүктесі бар. Бұл нүктелердің 62-сі негізгі. Бұл келесіге байланысты: 12 мүшенің әрқайсысының 5 арнаулы (у-шу) нүктелері бар, яғни жиынтығы (12х5) 60 нүкте. Ал 7 жұптың (басқарушы) әр сыңарының бір нүктесі бар. Осыған байланысты қазақта: «Он екі мүше алпыс екі тамыр» - деген ұғым қалыптасқан. Біздің ата-бабаларымыз үзген кезде осы 62 тамырға (нүктеге) әсер етіп, оларды үзетін болған . Қожа Ахмет Йассауи Хикметінде: «Аузы да айтпас, тілі де айтпас, ділі айтар,
Үш жүз алпыс тамырыңды ақтарар»-деп адам бойында 360 тамыр (ақпарат қабылдаушы нүктелер) бар екенін жазған (2).
Жүйенің шеткі ақпарат қабылдаушы (реттеуші) блогы қоршаған орта тектес ақпараттарының бір түрін құрастыратын әртүрлі элементтерін қабылдайды. Қоршаған ортадағы ақпараттың тектес түрін және оның элементтерін қабылдауды мүшенің шеткі бөлігінде орналасқан адекватты ақпаратты қабылдауға маманданған қабылдағыштар, рецепторлар қамтамасыз етеді. Егерде адам денесінде физикалық және химиялық ақпараттың бір түрін қабылдаушы рецептор «сезім
мүшесі»- деп аталса, ал кісідегі негізгі ақпараттың тектес түрлерін қабылдайтын аймақтар «ақпарат қабылдаушы нүктелер»- деп аталады. Рецепторлар тек қана ми талдай алатын объективті шектелген адекватты ақпараттарды қабылдайды. «Ақпарат қабылдаушы нүктелер» субъективті тектес ақпарат түрлерін қабылдайды. Ол «нүктелер» орналасқан аймақтарда рецепторлар сияқты арнаулы құрылым болмайды. Бірақта ол аймақтар басқа аймақтармен салыстырғанда өте сезімтал, электр қозғаушы күштері жоғары болып келеді. Бұл «нүктелер» қабылдаған тектес ақпараттарды ми талдамайды. «Ақпарат қабылдаушы нүктелер» адам денесінің жапқыш ұлпасында орналасады. «Ақпарат қабылдаушы нүктелерге» ине шаншу және уақалау арқылы әсер етіп емге қолданып келеді. Сондықтан оларды «ине шаншитын (акупунктуралық) нүктелер» деп атау қалыптасқан.
Әрбір мүшедегі ақпарат қабылдаушы нүктелер саны сол мүше бейімделуін қамтамасыз ететін тектес шоқ жұлдыздағы жұлдыздар санына сәйкес болып келеді. Сол себептен әрбір мүшедегі ақпарат қабылдау нүктелерінің саны әртүрлі. Әрбір мүшедегі ақпарат қабылдаушы нүктелер саны олардың қабылдайтын тектес ақпараттарының шектен шыққан кезде адамға тигізетін зияндарына тікелей тәуелді. ЕН мүшелерде ақпарат қабылдаушы нүктелер саны келесідей: суық тектес- 67, ылғал тектес-45, жел тектес -44, жылу тектес – 23, құрғақ тектес -20, ыстық тектес – 19. ІН мүшелерде ақпарат қабылдаушы нүктелер саны келесідей: суық тектес 27, ылғал тектес-21, жел тектес -15, жылу тектес – 9, құрғақ тектес -11, ыстық тектес – 9. Әрбір жүйедегі нүктелердің ішінде негізгі ақпараттарға тектес бес бестен элементтік (у-шу) нүктелер бар.
Астрономдардың зерттеуі бойынша әрбір шоқ жұлдыз саны белгілі жұлдыздар жиынтығы. Алғашқы болып Жер ғаламшары бір жылда айналып өтетін 12 шоқ жұлдыздың құрамында 349 жұлдыз бар екенін Орта Азиялық атақты жерлесіміз Самарқанд астрономы Ұлықбек
Мұхаммед Тарағай (өзбекшше Mīrzā Mohammad Tāregh bin Shāhrokh (Ulugh Beg) (1394 – 1449 ж.ж.)

анықтады. Ұлықбектен 200 жылдан соң поляк астрономы Ян Геве́лий (нем. Johannes Hevel,
поляк.

Jan Heweliusz,

1611- 1687 ж.ж.)

1690

жылы

шыққан

«Ураногра́фия («Барлық

аспан

жұлдыздарының

сипаты») (лат.

Uranographia:

totum caelum stellatum)

кітабында

бұл 12

шоқ

жұлдыздар құрамында 364 жұлдыз

бар екенін

сипаттады. Осыған байланысты адам бойындағы

31МЕДИЦИНАЛЫҚ ВАЛЕОЛОГИЯ

мүшелерде осы жұлдыздар санына сәйкес ақпарат

және аттарына сәйкес келе бермейді. 12 шоқ

қабылдаушы

нүктелер

бар.

Жер ғаламшары

жұлдыздың төртеуіндегі жұлдыздар саны төрт

жаратылғаннан

бері

шоқ

жұлдыздардың

мүше арнасындағы нүкте санымен бірдей болса,

бұрыштық жылжулары

болуына байланысы

ал келесі алты шоқ жұлдыздардағы жұлдыз саны

қазіргі кездегі

шоқ жұлдыздар

орналасулары

алты мүше арнасындағы нүкте санымен 90%

Жер ғаламшары жаратылғандағы

орындарына

төңрегінде сәйкес келеді. (Кесте №1)


Кесте № 1. Шоқ жұлдыздардағы жұлдыздар және мүшелер арнасындағы нүктелер саны


Мүше

Элемент түрі

Шоқ жұлдыздар аты
Ұлықбек

Гевелий

Нүкте саныҚазақша
Латынь


I

ЕН жел

Тоқты
Aries
18

17

44

II

ІН жел

Торпақ
Taurus
43

62

15

III

ІН құрғақ

Егіздер
Gemini
25

38

11

IV

ЕН құрғақ

Шаян
Cancer
13

23

20

V

ЕН ылғал

Арыстан
Leo
35

40

45

VI

ІН ылғал

Бикеш
Virgo
32

40

21

VII

ІН ыстық

Таразы
Libra
17

15

9

VIII

ЕН ыстық

Сарышаян
Scorpius
24

27

19

IX

ЕН суық

Мерген
Sagittarius
31

28

67

X

ІН суық

Ешкімүйіз
Capricornus

28

23

27

XI

ІН жылу

Суқұйғыш
Aquarius
45

38

9

XII

ЕН жылу

Балықтар
Pisces
38

13

23

XIII


28

X IV


24349

364

362


ӘДЕБИЕТТЕР:1. Ж. С. де Моран - Китайская акупунктура в

2. Қ.А.Ясауи – Хикмет.Алматы. Жалын. 1998.

5 томах. Профит Стайл. 2005.РЕЗЮМЕ
ЖАНАДИЛОВ Ш., БЕКНАЗАРОВА З.А.
«Астана медициналық университеті» АҚ
ПОНЯТИЕ О ТОЧКАХ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ
Сущность человека по своей природе состоит взаимосвязанных двух: биологической и социальной структур. Если основой биологии человека сотавляет организм, то базу социального составляет личность. Эти две составные элементы сущности человека имеет разные взаимодействия с окружающей средой. Если организм человека приспосабливаясь к окружающей среде обеспечивает свое выживание и существование, то личность управляется информацией из окружающей среды. Для приспособления к окружающей среде организм информацию воспринимает через рецепторы. Личность информацию для управления воспринимает через «точки восприятия информации».

32


МЕДИЦИНСКАЯ ВАЛЕОЛОГИЯ
SUMMARY
ZHANADILOV SH., BEKNAZAROVA Z.А.
THE CONCEPT OF POINT OF PERCEPTION OF THE INFORMATION
The essence of man in nature consists of two interrelated : biological and social elements. If the basis of human biology is a body, that base is social identity. These two constituent elements of human nature has a different interaction with the environment. Іf the human organism adapting to the environment ensures its survival and existence, the personality is driven by information from the environment. To adapt to the environment the organism perceives information through the receptors. The identity information for the management perceives through the «point of perception».УДК 615.89
ЖАНАДИЛОВ Ш., САРИЕВА А.А., АБРАЛИЕВА Г.И.
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Шымкент медицина институты
БАРЛЫҒЫ ЖЕЛДЕН, СУЫҚТАН ЖӘНЕ ЫСТЫҚТАНАннотация: Шығыс медицинасының ұғымы бойынша адам сыртқы ортада кездесетін бес жұп элементтің белгілі бір қатынастағы жиынтығы болып келеді. Ол бес жұп элементтерге жел, құрғақ, ылғал, ыстық, суық жатады. Егерде ол жиынтықтар қатынасы адамда сәйкестілік жағдайда болса онда оның денісау болады, ал егерде ол қатынас бұзылса ауруға ұшырайды. Табиғатта бес жұп элементтер желден бастап шеңбер құрады, ал адам оларды қол және аяқ шеңберлері арқылы қабылдайды. Қол шеңбері ыстықтан, ал аяқ шеңбері суықтан басталады.
Түйін сөздер: шеңбер, қол, аяқ, жел, құрғақ, ылғал, ыстық, суық, мүшелер.
Жер ғаламшарындағы ақпараттардың алты жұптары қалыптасу механизміне байланысты шеңберде келесі кезекпен орналасады: жел, құрғақ, ылғал, ыстық, суық және жылу. Жоғарыда сипатталғандай адам денесі қол және аяқ жіліктеріне бөлінгені тәрізді, кісідегі мүшелер де қол және аяқ топтарына бөлінеді. Жер ғаламшарының алты жұп ақпараттарының үш жұбы: ыстық, жылу, құрғақ қол мүшелері арқылы қабылданса, ал қалған үш жұбы: суық, жел, ылғал
аяқ мүшелері арқылы қабылданады (1).
Қазақта: «Барлығы желден, ыстықтан және суықтан»- деген ұғым бар. Сондықтан қазақта ауырғанның себебін «жел ұстап қалыпты», «ыстығы көтеріліпті», «суық тиіпті» деп айтады. Бұл ұғымның негізі келесі заңдылықтарға байланысты.
Жер ғаламшары жағдайында барлық табиғи үдерістер желден басталады. Мысалы, аспан және Жер ғаламшары жағдайындағы циклдардың басталуы. Аспан циклында оңнан солға қарай жел, құрғақ, ылғал, ыстық, суық болып орналасады. Жер ғаламшарының циклында солдан оңға қарай жел, құрғақ, ылғал, ыстық, суық, жылу болып орналасады. Жер ғаламшарының негізін құрап бес жұп элемент «Қосу» түрінде орналасқанда барлығының бастамасы жел ортада орналасады.
Жер ғаламшарының 12 ақпараттары адамға әсер еткенде көлденең жазықтық арқылы ЕН (қол) және ІН (аяқ) бөліктеріне бөлінген дене олардың алтауын қол шеңбері, ал қалған алтауын аяқ шеңбері арқылы қабылдайды. Алты жұп элементтердің адам денсаулығына ең зиянды әсер суық болып табылады. Барлық қабыну үдерістерінің басталуы көбінесе суықтың әсерінің

Каталог: www files2017
www files2017 -> Процестер
www files2017 -> Сборник материалов международной научно-практической конференции
www files2017 -> А. ясави ministry of education and science of the republic of kazakhstan
www files2017 -> Әдістемелік конференция материалдары түркістан, 20 ақпан 2017
www files2017 -> Педагогика тарихы
www files2017 -> Шымкент медицина институты
www files2017 -> Валеология академиясының академигі, м.ғ. д., профессор Л. З. Тель
www files2017 -> Конференцияның материалдары
www files2017 -> ббк 63 Д87 редакциялық алқА


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет