Здоровье населения республики казахстан и деятельностьбет2/131
Дата31.01.2018
өлшемі23,44 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   131

Негізгі бейін бойынша халықтың төсек-орындармен қамтамасыз етілуі

Обеспеченность населения койками по основным профилям………………………………………………..32

207
Республикалық денсаулық сақтау ұйымдарының қызметі

Деятельность республиканских организаций здравоохранения ……………………………………………..33

213
Аурухана ұйымдарындағы хирургиялық жұмыс

Хирургическая работа в больничных организациях………………………………………………………….34

214
Операциядан кейінгі өлім-жітім

Послеоперационная летальность………………………………………………………………………………..35

216
Шұғыл хирургиялық көмек

Экстренная хирургическая помощь…………………………………………………………………………….36

217
Жекелеген аурулар бойынша 1 жасқа дейінгі балалардың ауруханадағы өлім-жітімі (%)-бен

Больничная летальность детей в возрасте до 1-го года по отдельным заболеваниям……………………..37

219
1 жасқа дейін шетінегендер саны ішінен 1-ші аптада өмір сүріп, шетінеген балалардың үлес салмағы

Удельный вес умерших детей на первой неделе жизни из числа умерших в возрасте до 1-го года………38

219
1 жасқа дейінгі балалардың тәулікке дейінгі мерзімдегі өлім-жітімі

Досуточная летальность умерших детей в возрасте до 1-го года…………………………………………….39

220
VII. КҮНДІЗГІ СТАЦИОНАРЛАР

VII. ДНЕВНЫЕ СТАЦИОНАРЫ…………………………………………………………………………….

Ұйымдардың түріна қарай күндізгі стационарлар

Дневные стационары по типам организаций…………………………………………………………………..40

223
Облыс бойынша күндізгі стационарлар

Дневные стационары в разрезе областей ………………………………………………………………………41

224
VIII. БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕМДЕУ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ КӨМЕК

VIII. ЛЕЧЕБНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ………...


Педиатриялық қызмет

Педиатрическая служба…………………….........................................................................................................42

229
Профилактикалық тексерулердің нәтижелері

Результаты профилактических осмотров ……………………………………………………………………...43

229
1 және 5 жасқа дейінгі балалардың сырқаттанушылығы

Заболеваемость детей первого года и детей до 5 лет жизни………………………………………………….44

231
Мүгедек балалар

Дети инвалиды…………………………………………………………………………………………………...44-1

258


IX ЖҮКТІ, БОСАНАТЫН ЖӘНЕ БОСАНҒАН ӘЙЕЛДЕРГЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘРДЕМ

IX. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ БЕРЕМЕННЫМ, РОЖЕНИЦАМ И РОДИЛЬНИЦАМ………Халықтың акушерлі-гинекологиялық көмекпен қамтамасыз етілуі

Обеспеченность населения акушерско-гинекологической помощью ……………………………………..45

261

Жүкті әйелдерге көмек көрсету

Обслуживание беременных .................................................................................................................................46

261

Аурухана ұйымдарында, үйде, ФАП, ФП,МП және жеке үйжайы жоқ МҚ-де босанулар саны

Число родов в больничных организациях, на дому, ФАП, ФП, МП и МР без содержания отдельного помещения ……………………………………………………………………... ……………………………….


47

262


Үйде босанулар мен перзентханаға жатқызылмай босанулардың үлес салмағы

Удельный вес домашних родов и родов без последующей госпитализации ……………………………….48

263

Операция жолымен босандыру

Оперативное родоразрешение…………………………………………………………………………………..49

263

Аналар өлім-жітімі

Материнская смертность………………………………………………………………………………………..50

264

Аурухана ұйымдарында, үйде, ФАП, ФП, МП және жеке үйжайы жоқ МҚ-де тірі туған нәрестелердің саны

Число родившихся живыми в больничных организациях, на дому, ФАП, ФП, МП и МР без содержания отдельного помещения…………………………………………………………………………….


51

266


Аурухана ұйымдарындағы шала туушылық және антенаталды өлім-жітім

Недонашиваемость и антенатальная смертность в больничных организациях……………………………..52

267

Нәрестелердің өлі туылуы, перинаталды және ерте неонаталды өлім-жітім коэффициенті

Мертворождаемость, перинатальная и ранняя неонатальная смертность …………………………………..53

268

Нәрестелердің сырқаттанушылығы

Заболеваемость новорожденных………………………………………………………………………………..54

268

Аурухана ұйымдарындағы нәрестелердің өлім-жітімі

Смертность новорожденных в больничных организациях …………………………………………………...55

269

Аборттар

Аборты……………………………………………………………………………………………………………56

269

Аборттан кейінгі асқынулар

Осложнения, вызванные абортом………………………………………………………………………………57

272

Аборттан кейін қайтыс болған әйелдердің саны

Число женщин, умерших после аборта………………………………………………………………………..58

273

Әйелдерді контрацепциямен қамту

Охват женщин контрацепцией……………………………………………………………………....................59

275

Контрацептивтерді қолдануға байланысты асқынулар

Осложнения, связанные с применением контрацептивов……………………………………………………60

276X. ЖЫНЫСТЫҚ ЖОЛМЕН БЕРІЛЕТІН АУРУЛАР.ӘЛЕУМЕТТІК - ЕЛЕУЛІ ДЕРМАТОЗДАР

X. БОЛЕЗНИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОЛОВЫМ ПУТЕМ.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ДЕРМАТОЗЫ………..…………………………………………………Халықты дерматовенерологиялық көмекпен қамту

Обеспеченность населения дерматовенерологической помощью61

281

Жыныстық жолмен берілетін жұқпалар

Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем.........................................................................


62

281


Әлеуметтік-елеулі дерматоздармен сырқаттанушылық

Заболеваемость социально значимыми дерматозами ……………………………………………………….63

286XI. ҚАТЕРЛІ ІСІКТЕР

XI. ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ……………………………………………………
Халықты онкологиялық көмекпен қамту

Обеспеченность населения онкологической помощью64

291

Қатерлі ісіктермен сырқаттанушылық

Заболеваемость злокачественными новообразованиями…………………………………………………….65

291

Өмірінде қатерлі ісік алғаш рет анықталған сырқаттарды саты бойынша бөлу

Распределение больных злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным

диагнозом по стадиям …………………………………………………………………………………………

66

292


Жылдың соңында қатерлі ісіктермен диспансерлік бақылауда тұрған сырқаттардың контингенті

Контингенты больных злокачественными новообразованиями, состоящих на диспансерном учете на конец отчетного года ..........................................................................................................................................67

293

Халықтың қатерлі ісіктерден өлім-жітімі

Смертность населения от злокачественных новообразований……………………………………………….68

294

100 000 адамға шаққандағы сүт безі мен жатыр мойын қатерлі ісігінен өлім-жітім

Смертность на 100 000 населения рака молочной железы и шейки матки…………………………………..68-1

294

I-II сатысында анықталған сүт безі мен жатыр мойын қатерлі ісігі (%)

Удельный вес I-II стадий рака молочной железы и шейки матки (%)……………………………………….68-2

295ХII. ПСИХИКАЛЫҚ БҰЗЫЛУЛАРМЕН ЖӘНЕ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҢ БҰЗЫЛУЛАРЫ. ПСИХОБЕЛСЕНДІ ЗАТТАРДЫ ҚОЛДАНУМЕН БАЙЛАНЫСТЫ ПСИХИКАНЫҚ БҰЗЫЛУЛАРМЕН ЖӘНЕ МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫҢ БҰЗЫЛУЛАРЫ

ХII. ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ. ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА И РАССТРОЙСТВА ПОВЕДЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ………………………………………………….


Халықты психиатриялық көмекпен қамту

Обеспеченность населения психиатрической помощью69

299

Халықты наркологиялық көмекпен қамту

Обеспеченность населения наркологической помощью69-1

299

Психикалық бұзылулармен және мінез-құлықтың бұзылуларымен сырқаттанушылық

Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения……………………………..70

300

Жылдың соңында психикалық бұзылулармен және мінез-құлықтың бұзылуларымен диспансерлік және консультациялық бақылауда тұрған сырқаттар контингенті

Контингент больных психическими расстройствами и расстройствами поведения, состоящих

на диспансерном и консультативном наблюдении на конец отчетного года……………………………….

71

301


Психикалық бұзылулармен және мінез-құлықтың бұзылуларымен ауруға шалдыққандарды стационарға жатқызу

Госпитализация больных психическими расстройствами и расстройствами поведения…………………...72

302

Психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулармен және мінез-құлықтың бұзылуларымен сырқаттанушылық

Заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанные

с употреблением психоактивных веществ…………………………………………….………………………

73

302


Диспансерлік және консультациялық бақылауда тұрған психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулармен және мінез-құлықтың бұзылуларымен ауруға шалдыққандар контингенті

Контингент больных с психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, находящийся под диспансерным и консультативным

наблюдением…......................................................................................................................................................

74

304ХIII. ЖҰҚПАЛЫ АУРУЛАР

ХIII. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ……………………………………………………………….
Жұқпамен сырқаттанушылық

Инфекционная заболеваемость…………………………………………………………………………………75

309


ХІV. ТУБЕРКУЛЕЗ

XIV. ТУБЕРКУЛЕЗ……………………………………………………………………………………………..
Халықты фтизиатриялық көмекпен қамту

Обеспеченность населения фтизиатрической помощью76

317

Тұрғындарды тексерумен қамту және профилактикалық тексеруде туберкулезбен ауырған сырқатттарды анықтаудың үлес салмағы

Охват населения осмотрами и удельный вес выявленных больных туберкулезом при

профилактических осмотрах................................................................................................................................


77

317

Туберкулезді анықтаудың уақтылығы

Своевременность выявления больных туберкулезом…………………………………………………………78

318

Туберкулезден айығу көрсеткіштері. Алғаш анықталған сырқаттарды емдеу тиімділігі және бациллярлық есептен шығару

Показатели излечения от туберкулеза, эффективность лечения впервые выявленных больных и снятие с бациллярного учета…………………………………………………………………………………………….79

318

Туберкулезбен сырқаттанушылық

Заболеваемость туберкулезом ………………………………………………………………………………….80

319

Белсенді туберкулезбен ауырған сырқаттар контингенті

Контингент больных активным туберкулезом………………………………………………………………...81

320

Туберкулезден өлім-жітім

Смертность от туберкулеза…………………………………………………………………………………….82

321

Каталог: files -> sbornik
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
sbornik -> Здоровье населения республики казахстан и деятельность
sbornik -> Омская гуманитарная академия
sbornik -> Омская гуманитарная академия


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   131
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет