Здоровье населения республики казахстан и деятельность


-кесте (жалғасы) Таблица 9 (продолжение)бет8/121
Дата31.01.2018
өлшемі21,54 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   121

9-кесте (жалғасы) Таблица 9 (продолжение)

ЕМДЕУ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДА АУРУЛАРДЫҢ ТОПТАРЫ

БОЙЫНША ТІРКЕЛГЕН ХАЛЫҚТЫҢ ЖАЛПЫ СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҒЫ

ОБЩАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ,

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Барлық ведомстволар Все ведомства


Аурулар тобы


0-14Класс болезниабсолюттік саны

абсолютные числа

тиісті халықты 100 000

адамға шаққанда

на 100 000 человек соответствующего

населения

БАРЛЫҒЫ оның ішінде:

5398132

5402305

135703.1

131979.2

ВСЕГО в том числе:

Жұқпалы және паразитарлы аурулар

142628

142728

3585.5

3486.9

Инфекционные и паразитарные болезни

Ісіктер

11352

7789

285.4

190.3

Новообразования

Қан және қан түзілу ағзаларының аурулары және иммундық механизмдер қатысқан жекелеген бұзылулар

418355

418993

10517.0

10236.1

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Ішкі секреция жүйесінің аурулары, қоректену мен зат алмасудың бұзылулары

125573

114438

3156.8

2795.7

Эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ

Психикалық бұзылулар және мінез-құлықтың бұзылулары

49612

47915

1247.2

1170.6

Психические расстройства и расстройства поведения

Психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және мінез-құлықтың бұзылулары

1640

1544

41.2

37.7

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ

Нерв жүйесінің аурулары

246595

251817

6199.1

6151.9

Болезни нервной системы

Көз және оның қосалқы аппаратының аурулары

217870

220173

5477.0

5378.9

Болезни глаза и его придатков

Құлақ пен емізік тәрізді өскіннің аурулары

147408

140239

3705.7

3426.1

Болезни уха и сосцевидного отростка

Қан айналым жүйесінің аурулары

37970

32479

954.5

793.5

Болезни системы кровообращения

Тыныс алу ағзаларының аурулары

2665850

2747585

67016.5

67124.0

Болезни органов дыхания

Ас қорыту ағзаларының аурулары

527147

508765

13251.9

12429.2

Болезни органов пищеварения

Тері қабаты мен тері шелмайының аурулары

240259

225208

6039.9

5501.9

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Сүйек-бұлшық ет жүйесі мен дәнекер тіннің аурулары

76282

73538

1917.6

1796.6

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Несеп-жыныс жүйесінің аурулары

122342

122563

3075.5

2994.2

Болезни мочеполовой системы

Перинаталды кезеңде пайда болатын жекелеген жағдайлар

117243

97421

2947.4

2380.0

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде

Туа біткен ауытқулар (даму кемістіктері), пішінінің бұзылулары мен хромосомдық бұзылулар

73357

76394

1844.1

1866.3

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения

Басқа айдарларда жіктелмеген, клиникалық және зертханалық зерттеулерде анықталған симптомдар, белгілер және қалыптан ауытқулар

34428

34865

865.5

851.8

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках

Жарақаттар, уланулар және сыртқы себептер әсерінің кейбір басқа салдары

142164

137815

3573.9

3366.8

Травмы и отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин


10-кесте Таблица 10

ХАЛЫҚТЫҢ СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҒЫ

(тиісті халықты 100 000 адамға шаққанда, өмірінде алғаш тіркелген аурулардың саны)

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

(число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни, на 100 000 человек соответствующего населения)

Барлық ведомстволар Все ведомства

Барлық халық Все население
БАРЛЫҚ АУРУЛАР

ВСЕ БОЛЕЗНИ
Барлығы

Всего

олардың ішінде әйелдер

из них женщины

18&


15-17


0-14

Қазақстан Республикасы

58077.1

56195.8

61164.5

59464.3

41578.3

39811.9

78447.3

81586.8

101481.8

97916.5

Pеспублика Казахстан

Ақмола

48095.5

51215.0

47539.7

52276.5

34848.9

35608.2

76928.6

77988.4

86093.2

97747.3

Акмолинская

Ақтөбе

49393.4

49797.3

44779.4

45356.3

38466.4

38879.3

57898.1

63502.5

80159.5

79382.7

Актюбинская

Алматы

65681.7

59287.3

71941.1

64457.8

47913.1

40732.8

93070.2

93520.1

108076.4

102248.4

Алматинская

Атырау

31527.9

31953.3

33303.7

34588.8

24107.8

26135.5

32107.0

31519.4

48916.8

45430.6

Атырауская

Ш.Қазақстан

70423.5

66871.5

72557.2

68992.2

49203.9

46549.9

132495.3

132795.3

138343.6

130532.8

В-Казахстанская

Жамбыл

59769.6

61445.9

67573.7

68291.9

41160.9

43469.1

64689.9

70927.1

100718.1

99370.1

Жамбылская

Б.Қазақстан

48967.2

46963.3

51310.1

50386.0

33819.5

32477.3

63598.1

59174.5

95708.8

91818.6

З-Казахстанская

Қарағанды

57779.2

57154.7

58343.7

56790.0

41181.6

39934.6

85176.8

91336.7

111089.7

110971.6

Карагандинская

Қостанай

50777.6

49539.5

49913.8

49507.4

34482.7

32495.1

99979.6

94109.9

105905.6

109412.0

Костанайская

Қызылорда

60494.5

56120.8

64862.9

59808.2

44103.5

40114.3

72322.9

67349.9

92618.3

87435.0

Кызылординская

Маңғыстау

59034.7

57908.0

62786.3

65311.9

42995.5

41383.7

62400.7

74657.2

92753.6

89872.9

Мангыстауская

Павлодар

75448.9

71925.1

78731.2

75486.0

47571.5

43871.2

125066.5

126884.2

173084.8

168406.8

Павлодарская

С.Қазақстан

53557.5

53697.3

56966.4

59687.1

36771.6

37498.1

77159.1

79088.4

114989.4

112133.2

С-Казахстанская

О.Қазақстан

42547.7

41096.7

45848.5

43435.0

34264.2

32211.2

36345.2

42992.5

58951.2

56911.8

Ю-Казахстанская

Алматы қ.ә.

78934.7

75113.2

82181.3

78130.6

49666.1

48374.2

145431.8

147373.7

188217.9

172115.6

г.а. Алматы

Астана қ.ә.

65457.4

65283.3

72651.3

77052.8

48934.4

49761.9

82864.2

111315.2

121848.1

111298.3

г.а. Астана

Қала халқы Городское население
БАРЛЫҚ АУРУЛАР

ВСЕ БОЛЕЗНИ
Барлығы

Всего

олардың ішінде әйелдер

из них женщины

18&


15-17

0-14


Қазақстан Республикасы

68718.5

66484.3

70200.2

68456.2

47635.2

45807.0

100050.1

107184.3

133963.1

127523.5

Pеспублика Казахстан

Ақмола

67173.5

72346.8

65092.6

72249.9

49091.8

50542.7

115657.9

111345.1

123163.1

143019.6

Акмолинская

Ақтөбе

54936.2

55136.2

46510.0

47090.9

41415.7

41627.2

80414.9

90359.1

94376.8

92493.4

Актюбинская

Алматы

90131.6

75628.3

90605.0

74334.2

71109.0

56882.1

160686.6

161308.8

131280.3

112771.9

Алматинская

Атырау

35718.4

36415.4

36029.8

38200.9

28380.8

31670.5

33126.0

31867.8

54703.3

48651.3

Атырауская

Ш.Қазақстан

79373.5

75391.5

77522.0

73911.2

53669.2

51180.5

153297.2

157324.3

178295.4

165373.8

В-Казахстанская

Жамбыл

79957.8

78703.1

88005.1

84852.0

52593.6

52866.9

82491.4

83331.8

150376.0

142957.5

Жамбылская

Б.Қазақстан

50867.5

48932.2

50589.7

50408.0

34022.1

33577.0

69252.0

61094.0

111368.6

103700.2

З-Казахстанская

Қарағанды

58844.8

57531.3

58639.5

56168.3

41530.5

39879.4

89175.2

93400.5

118696.0

116872.7

Карагандинская

Қостанай

69316.1

65818.6

66350.5

63017.4

45152.7

40773.1

151664.7

142611.5

164968.8

166682.1

Костанайская

Қызылорда

59851.8

55639.5

62067.7

57462.4

41619.3

37598.8

79056.5

77417.2

97841.3

92162.4

Кызылординская

Маңғыстау

78447.9

72978.5

82059.9

84036.3

53855.3

49614.6

73006.7

94404.3

139183.5

124578.3

Мангыстауская

Павлодар

86388.6

82926.3

88632.6

85541.5

53631.6

48623.9

137884.6

149886.6

214701.8

213041.0

Павлодарская

С.Қазақстан

72686.2

76086.8

73545.9

81963.3

43161.4

47404.1

117035.7

119613.3

209867.5

205748.7

С-Казахстанская

О.Қазақстан

54572.2

55731.8

58930.4

58765.4

42850.4

42135.7

39065.2

61029.9

82347.7

82857.2

Ю-Казахстанская

Алматы қ.ә.

78934.7

75113.2

82181.6

78130.6

49666.1

48374.2

145431.8

147373.7

188217.9

172115.6

г.а. Алматы

Астана қ.ә.

65457.4

65283.3

72651.3

77052.8

48934.4

49761.9

82864.2

111315.2

121848.1

111298.3

г.а. Астана


Каталог: files -> sbornik
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
sbornik -> Здоровье населения республики казахстан и деятельность
sbornik -> Омская гуманитарная академия
sbornik -> Омская гуманитарная академия


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   121
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет