Здоровье населения республики казахстан и деятельность


ХАЛЫҚТЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІбет7/121
Дата31.01.2018
өлшемі21,54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   121

IIIХАЛЫҚТЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ

9-кесте Таблица 9

ЕМДЕУ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДА АУРУЛАРДЫҢ ТОПТАРЫ

БОЙЫНША ТІРКЕЛГЕН ХАЛЫҚТЫҢ ЖАЛПЫ СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҒЫ

ОБЩАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ,

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Барлық ведомстволар Все ведомства


Аурулар тобы

БАРЛЫҒЫ

ВСЕГО


Класс болезниабсолюттік саны

абсолютные числа

тиісті халықты 100 000

адамға шаққанда

на 100 000 человек соответствующего

населения

БАРЛЫҒЫ оның ішінде:

17155624

17186522

105099.0

103791.5

ВСЕГО в том числе:

Жұқпалы және паразитарлы аурулар

395004

402970

2419.9

2433.6

Инфекционные и паразитарные болезни

Ісіктер

254362

254644

1558.3

1537.8

Новообразования

Қан және қан түзілу ағзаларының аурулары және иммундық механизмдер қатысқан жекелеген бұзылулар

871558

855858

5339.4

5168.6

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Ішкі секреция жүйесінің аурулары, қоректену мен зат алмасудың бұзылулары

608326

620136

3726.7

3745.1

Эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ

Психикалық бұзылулар және мінез-құлықтың бұзылулары

323436

319102

1981.4

1927.1

Психические расстройства и расстройства поведения

Психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және мінез-құлықтың бұзылулары

354613

341630

2172.4

2063.2

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ

Нерв жүйесінің аурулары

781496

760019

4787.6

4589.9

Болезни нервной системы

Көз және оның қосалқы аппаратының аурулары

949208

966751

5815.1

5838.3

Болезни глаза и его придатков

Құлақ пен емізік тәрізді өскіннің аурулары

402142

385578

2463.6

2328.6

Болезни уха и сосцевидного отростка

Қан айналым жүйесінің аурулары

1845196

1945822

11304.1

11751.1

Болезни системы кровообращения

Тыныс алу ағзаларының аурулары

4778033

4941139

29271.2

29840.1

Болезни органов дыхания

Ас қорыту ағзаларының аурулары

1560473

1521659

9559.8

9189.5

Болезни органов пищеварения

Тері қабаты мен тері шелмайының аурулары

716723

654858

4390.8

3954.8

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Сүйек-бұлшық ет жүйесі мен дәнекер тіннің аурулары

678480

682585

4156.5

4122.2

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Несеп-жыныс жүйесінің аурулары

1333013

1313318

8166.3

7931.3

Болезни мочеполовой системы

Жүктілік, босану және босанудан кейінгі кезеңдегі асқынулар *)

392068

349892

8517.7

7598.3

Осложнения беременности, родов и послеродового периода *)

Перинаталды кезеңде пайда болатын жекелеген жағдайлар **)

117243

97421

2947.4

2380.0

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде **)

Туа біткен ауытқулар (даму кемістіктері), пішінінің бұзылулары мен хромосомдық бұзылулар

100957

103291

618.5

623.8

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения

Басқа айдарларда жіктелмеген, клиникалық және зертханалық зерттеулерде анықталған симптомдар, белгілер және қалыптан ауытқулар

53280

49972

326.4

301.8

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках

Жарақаттар, уланулар және сыртқы себептер әсерінің кейбір басқа салдары

640013

619877

3920.9

3743.5

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

Ескертпе: *) Әйелдің ұрпақты болу жасына есептелген Примечание: *) Расчет на женщин репродуктивного периода (возраст)

**) Балалардың 0- ден 14-ке дейінгі жас аралығына есептелген **) Расчет на детей в возрасте от 0 до 14 лет


9-кесте (жалғасы) Таблица 9 (продолжение)

ЕМДЕУ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДА АУРУЛАРДЫҢ ТОПТАРЫ

БОЙЫНША ТІРКЕЛГЕН ХАЛЫҚТЫҢ ЖАЛПЫ СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҒЫ

ОБЩАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ,

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Барлық ведомстволар Все ведомства


Аурулар тобы


18&Класс болезниабсолюттік саны

абсолютные числа

тиісті халықты 100 000

адамға шаққанда

на 100 000 человек соответствующего

населения

БАРЛЫҒЫ оның ішінде:

10640605

10684585

92495.6

91599.2

ВСЕГО в том числе:

Жұқпалы және паразитарлы аурулар

234690

242744

2040.1

2081.1

Инфекционные и паразитарные болезни

Ісіктер

241478

245313

2099.1

2103.1

Новообразования

Қан және қан түзілу ағзаларының аурулары және иммундық механизмдер қатысқан жекелеген бұзылулар

372717

360871

3239.9

3093.8

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Ішкі секреция жүйесінің аурулары, қоректену мен зат алмасудың бұзылулары

443340

465343

3853.8

3989.4

Эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ

Психикалық бұзылулар және мінез-құлықтың бұзылулары

253729

252990

2205.6

2168.9

Психические расстройства и расстройства поведения

Психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және мінез-құлықтың бұзылулары

341061

329126

2964.7

2821.6

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ

Нерв жүйесінің аурулары

474135

450441

4121.5

3861.6

Болезни нервной системы

Көз және оның қосалқы аппаратының аурулары

642790

658297

5587.6

5643.6

Болезни глаза и его придатков

Құлақ пен емізік тәрізді өскіннің аурулары

223520

215371

1943.0

1846.4

Болезни уха и сосцевидного отростка

Қан айналым жүйесінің аурулары

1782237

1890398

15492.5

16206.4

Болезни системы кровообращения

Тыныс алу ағзаларының аурулары

1765094

1835706

15343.4

15737.6

Болезни органов дыхания

Ас қорыту ағзаларының аурулары

889409

863642

7731.4

7404.0

Болезни органов пищеварения

Тері қабаты мен тері шелмайының аурулары

413159

371578

3591.5

3185.6

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Сүйек-бұлшық ет жүйесі мен дәнекер тіннің аурулары

551162

563226

4791.1

4828.6

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Несеп-жыныс жүйесінің аурулары

1144673

1129645

9950.3

9684.5

Болезни мочеполовой системы

Жүктілік, босану және босанудан кейінгі кезеңдегі асқынулар *)

391060

348644

8495.8

7571.2

Осложнения беременности, родов и послеродового периода *)

Туа біткен ауытқулар (даму кемістіктері), пішінінің бұзылулары мен хромосомдық бұзылулар

19430

19161

168.9

164.3

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения

Басқа айдарларда жіктелмеген, клиникалық және зертханалық зерттеулерде анықталған симптомдар, белгілер және қалыптан ауытқулар

14501

11238

126.1

96.3

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках

Жарақаттар, уланулар және сыртқы себептер әсерінің кейбір басқа салдары

442420

430851

3845.8

3693.7

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

Ескертпе: *) Әйелдің ұрпақты болу жасына есептелген Примечание: *) Расчет на женщин репродуктивного периода (возраст)

9-кесте (жалғасы) Таблица 9 (продолжение)

ЕМДЕУ-ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДА АУРУЛАРДЫҢ ТОПТАРЫ

БОЙЫНША ТІРКЕЛГЕН ХАЛЫҚТЫҢ ЖАЛПЫ СЫРҚАТТАНУШЫЛЫҒЫ

ОБЩАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ,

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Барлық ведомстволар Все ведомства


Аурулар тобы


15-17Класс болезниабсолюттік саны

абсолютные числа

тиісті халықты 100 000

адамға шаққанда

на 100 000 человек соответствующего

населения

БАРЛЫҒЫ оның ішінде:

1116887

1099632

132725.7

137299.5

ВСЕГО в том числе:

Жұқпалы және паразитарлы аурулар

17686

17498

2101.7

2184.8

Инфекционные и паразитарные болезни

Ісіктер

1532

1542

182.1

192.5

Новообразования

Қан және қан түзілу ағзаларының аурулары және иммундық механизмдер қатысқан жекелеген бұзылулар

80486

75994

9564.6

9488.6

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм

Ішкі секреция жүйесінің аурулары, қоректену мен зат алмасудың бұзылулары

39413

40355

4683.7

5038.7

Эндокринные болезни, расстройства питания и нарушения обмена веществ

Психикалық бұзылулар және мінез-құлықтың бұзылулары

20095

18197

2388.0

2272.1

Психические расстройства и расстройства поведения

Психобелсенді заттарды қолданумен байланысты психикалық бұзылулар және мінез-құлықтың бұзылулары

11912

10960

1415.6

1368.5

Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ

Нерв жүйесінің аурулары

60766

57761

7221.2

7212.0

Болезни нервной системы

Көз және оның қосалқы аппаратының аурулары

88548

88281

10522.6

11022.7

Болезни глаза и его придатков

Құлақ пен емізік тәрізді өскіннің аурулары

31214

29968

3709.3

3741.8

Болезни уха и сосцевидного отростка

Қан айналым жүйесінің аурулары

24989

22945

2969.6

2864.9

Болезни системы кровообращения

Тыныс алу ағзаларының аурулары

347089

357848

41246.5

44680.7

Болезни органов дыхания

Ас қорыту ағзаларының аурулары

143917

149252

17102.4

18635.5

Болезни органов пищеварения

Тері қабаты мен тері шелмайының аурулары

63305

58072

7522.9

7250.8

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Сүйек-бұлшық ет жүйесі мен дәнекер тіннің аурулары

51036

45821

6064.9

5721.2

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Несеп-жыныс жүйесінің аурулары

65998

61110

7842.9

7630.2

Болезни мочеполовой системы

Жүктілік, босану және босанудан кейінгі кезеңдегі асқынулар *)

951

1212

20.7

26.3

Осложнения беременности, родов и послеродового периода *)

Туа біткен ауытқулар (даму кемістіктері), пішінінің бұзылулары мен хромосомдық бұзылулар

8170

7736

970.9

965.9

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения

Басқа айдарларда жіктелмеген, клиникалық және зертханалық зерттеулерде анықталған симптомдар, белгілер және қалыптан ауытқулар

4351

3869

517.1

483.1

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках

Жарақаттар, уланулар және сыртқы себептер әсерінің кейбір басқа салдары

55429

51211

6586.9

6394.2

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин

Ескертпе: *) Әйелдің ұрпақты болу жасына есептелген Примечание: *) Расчет на женщин репродуктивного периода (возраст)

Каталог: files -> sbornik
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
sbornik -> Здоровье населения республики казахстан и деятельность
sbornik -> Омская гуманитарная академия
sbornik -> Омская гуманитарная академия


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   121
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет