АҚпараттық хат «павлодар облысының тарихы, МӘдениеті мен өнері» атты ғылыми-тәжірибелік конференциясын өткізу туралыДата12.03.2018
өлшемі73,68 Kb.
АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

«ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНЫҢ ТАРИХЫ, МӘДЕНИЕТІ МЕН ӨНЕРІ» АТТЫ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯСЫН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ
Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының «Павлодар облыстық көркемсурет музейі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
«Рухани жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасының құрамдас бөлігі болып табылатын «Туған жер» іс-шаралары аясында «Павлодар облысының тарихы, мәдениеті мен өнері» атты ғылыми-тәжірибелік конференциясын ұйымдастырып өткізуде.


Конференция 2017 жылдың 17 қараша күні сағат 10.00-ден 16.00-ге дейін Павлодар облыстық көркемсурет музейінде өтеді.

Конференцияға қатысуға музей мамандары, өнертанушылар, тарихшылар, ЖББО оқытушылары мен студенттер, ортаңғы арнайы оқу мекемелері, аспиранттар мен магистранттарды қатыстырушылар ретінде шақыртылады.Мақсаты: Павлодар облысының тарихи-мәдени мұрасының қалыптасуына тарихшылардың, ғалымдардың, суретшілердің, өнертанушылардың қосқан үлестері мен мағынасын зерттеу. Музей тәжірибесіне инновациялық тәсілдердерді енгізу, Қазақстан өнері мен мәдениетінің заманауи кеңістігінде Павлодар аумағының рухани мұрасын өзекті ету.
Конференция тапсырмасы:

- Музей ісінің практикасы мен теориясын зерттеу.

- Павлодар облысының музей мамандарының кәсіби деңгейін көтеру мен шығармашылық бастамаларын қолдау.

- Облыс музей мамандары мен педагогикалық жұмыскерлер, студенттер арасындағы кәсіби тәжірибесімен алмасу.

- Павлодар облысының шығармашылық байланыстарды өркендету.

- Облыстық гуманитарлық білім салаларын өзара әрекеттестігін күшейту, жаңашыл идеяларды практикалық қолданысқа енгізу.
Негізгі сұрақтар:

- Павлодар облысының мәдени ортаның тарихи және мәдени-әлеуметтік қалыптасуының алғышарттарын аңықтау.

- Павлодар облысы бейнелеу өнерінің тарихы мен теориясының тенденциясы.- Павлодар облысы музейлерінің аймақтың мәдени әлеуетін дамуына қосқан үлесі.

- Заманауи көркемөнер саласындағы стилдердің даму бағыттары мен үдерістері.

- Павлодар облысының мәдениет пен өнер қайраткерлерінің заманауи арт-үдерісіне ықпалын айшықтау.

Ұйымдастырушылар конференцияның басталуына дейін баяндама жинақтамасын шығаруды көздеген. Осыған орай, басылым мәтіні мен қатысу өтінімін 2017 жылдың 1 қарашасына дейін жіберуінізді сұраймыз. Аталған мерзімнен кеш жіберілген мәтін қабылдандабайды. Конференция тақырыбына сәйкес келмеген баяндамаларды ұйымдастырушы комитет қабылдамауға құқылы. Шеттегі қатысушыларға кіру жарнасы 1 мың тенге, авторлық басылым данасы алуына құқылы.

Басылым кезінде авторлық редакциясы сақталынады. Мақаланың мазмұны мен жіберген қателікке автор жауапты. Мәтіннің ресімдеуі барлық талаптарға сай болуы керек.

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақша, орысша.

Безендіру шарттары:

Мақаланың мәтіні Word, TimesNewRoman, шрифт - 14, тасымалсыз, жоларалық интервал -1, барлық шеттері – 2,0. Мәтін 5 беттен артық болмауы қажет. Мәтінге 5 иллюстрация тіркеуге рұқсат етіледі.

Парақтың үстіңгі оң жағында – Аты, жөні, тегі (толық), жұмыс орны, лауазымы, ғылыми дәрежесі жазылады. Баяндаманың тақырыбы ортасында.

Баяндаманың түйіні мәтіннің басты жазылған тілінде (300 белгіге дейін). Реттік нөмірі мен беттері көрсетілген шеткі сілтемелерде. Әдебиеттер тізімі сілтемені ресімдеу шарттарына сай мәтіннің соңында жазылады.
Басқа қалалардан келген қатысушылардың іс-сапарлық шығындарын жіберген жақ өтеп төлейді.
Қатысуға сұраным мен мәліметтерді осы мекен-жайға жіберуіңізді сұраймыз:

Павлодар қаласы 140005, Торайғыров көшесі, 44/1

немесе электрондық адреске: pvlmusei@mail.ru

Конференция ұйымдастырушысы:

Пашко Ольга Витальевна,

Найденова Ярослава Витальевна

тел.: 8(7182) 53-69-19, факс: 8(7182) 53-58-11

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О ПРОВЕДЕНИИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

КГКП «Павлодарский областной художественный музей»

Управления культуры, архивов и документации Павлодарской области Акимата Павлодарской области
В рамках программы «Рухани жанғыру», подпрограммы «Туған жер»

проводит научно-практическую конференцию «ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ».


Конференция состоится 17 ноября 2017года с 10.00 до 16.00

в Павлодарском областном художественном музее.

К участию в конференции приглашаются специалисты музеев, искусствоведы, историки, преподаватели и студенты ВУЗов, средних специальных учебных заведений, аспиранты, магистранты.
Цель: осмысление и анализ вклада историков, ученых, художников, искусствоведов в формирование исторического наследия Павлодарской области. Внедрение инновационных методов работы в музейную практику, актуализация наследия Павлодарского региона с современное пространство культуры и искусства Казахстана.
Задачи Конференции:
- исследование теории и практики музейного дела

- поддержка инициативы и повышение профессионального роста музейных специалистов Павлодарской области;

- профессиональный обмен опытом среди специалистов музеев области и педагогическими работниками, студентами;

- развитие творческих коммуникаций Павлодарской области

- усиление междисциплинарного взаимодействия в гуманитарных областях знания и внедрение их в практическую деятельность
Основные вопросы:

- Исторические и социокультурные предпосылки формирования культурной среды в Павлодарской области

- Тенденции теории и истории изобразительного искусства Павлодарской области

- Вклад музеев Павлодарской области в развитие культурного потенциала региона

- Стилеобразующие тенденции современного художественного процесса

- Влияние ведущих мастеров культуры и искусства Павлодарской области на современные арт-процессы

Организаторы конференции намерены выпустить сборник докладов к началу конференции. В связи с чем, просим направлять заявки для участия (образец в приложении) и тексты публикаций до 1 ноября 2017 года. Позднее тексты приниматься не будут. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тексты для публикаций в случае несоответствия темы конференции. Для сторонних участников вступительный взнос составляет 1 тысяча тенге, дающий право на получение авторского экземпляра сборника.

При публикации будет сохранена авторская редакция. Ответственность за содержание и допущенные ошибки несет автор статьи. Убедительная просьба придерживаться всех требований к оформлению текста.

Рабочие языки конференции – казахский, русский.Требования к оформлению:

Отредактированный текст доклада выполняется в текстовом редакторе Word, TimesNewRoman, шрифт 14, без переносов, межстрочный интервал – 1, все поля – 2,0. Объем текста не должен превышать 5 страниц. Текст может сопровождаться иллюстрациями в количестве не более 5.

Справа в верхней части листа – ФИО (полностью), место работы, звание, ученая степень. Название доклада в центре. Резюме статьи на языке основного текста (до 300 знаков). Сноски концевые с указанием порядкового номера источника и страницы. Список литературы помещается в конце текста с установленными требованиями к оформлению сносок.
В случае участия иногородних специалистов командировочные расходы покрываются за счет направляющей стороны.
Заявку на участие и материалы просим направлять по адресу:

140005 Павлодар, ул. Торайгырова 44/1

или по электронной почте: pvlmusei@mail.ru

Координаторы конференции:

Пашко Ольга Витальевна,

Найденова Ярослава Витальевна

тел.: 8(7182) 53-69-19, факс: 8(7182) 53-58-11

Приложение 1
ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ
Фамилия, имя, отчество (полностью)____________________________________________________

Место работы__________________________________________________

Должность_____________________________________________________

Ученая степень, звание (если есть) _______________________________________________________________

Тема доклада __________________________________________________

Адрес__________________________________________________________

Телефон, факс__________________________________________________

E-mail_________________________________________________________

Тема выступления______________________________________________

Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА
Резникова Екатерина Ильинична,

кандидат искусствоведения,

ученый секретарь

ГМИ РК им. А. Кастеева,

Казахстан, Алматы
К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА
В исследовании затрагиваются многообразные аспекты взаимодействия теории и практики музейного дела на примере Государственного музея искусств РК им. А. Кастеева в период Независимости Казахстана.
В деятельности Государственного музея искусств РК им. А. Кастеева ... текст статьи.

Искусствовед … так характеризует это явление: «сноска» [3, с.34].


Список литературы

  1. Алпатов М.В. Очерки по истории портрета. – М.- Л., 1937, с. 136.

  2. Барманкулова Б.К. Архетипы в искусстве Казахстана // Актуально об актуальном: Сборник статей о современном искусстве. – Алматы, 2000.

  3. Малая история искусств. – М: Искусство, 1965.

Каталог: images -> october2017
images -> БАҒдарламасы қазақ филологиясы кафедрасы Орал-2014
images -> АҚПараттық хат қҰрметті әріптестер!
images -> Абай Құнанбайұлы (1845—1904)
images -> Автобиография кандидата в депутаты районного маслихата по избирательному округу №5
images -> «Қазақстан тарихы» пәнінен «6М020300-тарих» мамандығына арналған жазбаша емтихан сұрақтары 1 блок
images -> Мазмұны Қазақстандағы жоғары білім, Ғылым және МӘдениет
images -> Үлгілік оқу жоспары
images -> Сембі Жансая Хасанқызы Қазақ тілі мен әдебиеті
october2017 -> Ташкент химия-технология институты


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет