* формувати і розвивати навички читання літературною болгарською мовоюбет3/5
Дата31.12.2019
өлшемі97.43 Kb.
1   2   3   4   5

2 класс

Съдържание на учебния материал

Държавните изисквания за степента на ообразователната подготоака на учениците

Литературни произведения

Произведения от българската детска литература, които са достъпни и интересни за тази възрастова категория ученици.

Устно народно творчество: малки български фолклорни форми - гатанки, скоропоговорки, броилки, детски фолклор (който придружава игри), приказки, пословици, поговорки,залъгалки.

Малки фолклорни форми, създадени от други народи и преведени на български език.

Българска народна приказка, преразказана от литератори (3-6 истории, избрани от учител).

Поезия. Детски стихове, създадени от български поети (2-5 стихотворения, избрани от учител).

Проза (разкази, откъси от творбите на български писатели и произведения от чужди автори в превод на български език (2-4 произведения на българските писатели, 1-3 творби , преведени от други езици, по избор на учителя).

Хумористични произведения на български писатели (1-3 произведения,избрани от учител).

Научни-художествена: малки по обем творби, адаптирани към възрастта на учениците (1-3 по избор на учителя).

Чуждестранна литература в превод на български език: народни приказки (3-4 приказки, избрани от учител).
Ученикът:

* има представа за жанровата и тематична насоченост на изучените през учебната година творби;

* правилно диференцира малки български фолклорни форми;

* правилно назовава автори на българската литература за деца и техните произведения;

* правилно назовава чуждестранни детски писатели, чиито творби бяха прочетени на български през учебната година, както и техните произведения;


Формиране и развитие на навиците за четене

Четене и работа с текст. Четене на глас и наум.

Формиране на навиците за съзнателно, правилно четене на цели думи на глас.

Формиране на начални умения за четене наум.

Темп на четене. Формиране на навиците за развитие на темпото при четене на глас, разширяване на четивното поле.

Правилност на четене. Подобряване на звуковата културата, развитие на ясна дикция. Овладяване на правоговора: правилен изговор (потъмняване на гласните, асимилиране на съгласните, слагане на ударението според ортоепичната норма на съвременния български книжовен език) .

Четене с разбиране. Семантичното разбиране на думи в текста (пряко и преносно значение); семантични отношения между изреченията и части на текста. Развитието на езиковата догадка. Цялостно възприемане и разбиране на текста.

Изразителност на четене.

Формиране на умения да се спазват паузи между изреченията, ритмични паузи; най-простите методи за регулиране на скоростта на четене, силата на гласа, тон, в зависимост от съдържанието и жанровата спецификак на творбата.
 • чете на глас познат текст (след предварително обучение: работа с нови думи, четене на отделни думи и изрази);

 • в края на учебната година чете на глас правилно, съзнателно, плавно цели думи (разрешава се четене на дълги и сложни думи по срички);

 • придобива начални умения и навици за четене наум;

 • умее да използва похвати за увеличаване на темпото при четене на глас;

 • в края на първия семестър чете на глас 25-40 думи на минута; в края на втория семестър - 40-60 думи на минута;

 • като чете на глас, изоваряйки думите, спазва ортоепичната норма на съвременния български литературен език, правилно акцентува;

 • разбира и обяснява значението на думите в текста, употребени в прякото или косвеното сизначение;

 • в текста открива непознати думи и изрази, думи от изречението, изречения и части от текста, свързани помежду си;

 • може да обясни връзките между фактите и събитията в творбата;използва елементарни интонационни средства за изразителност;

 • регулира скоростта на четене, силата на гласа (според задача и с помощта на учителя);
Читателски опит


Литературоведска пропедевтика.

Работа с текст: тема и основна мисъл на творбата, сюжет, композиция, герой, персонажи на произведението, постъпки на героя, портрет, реч (без употреба на термини и върху текстове с малък обем и елементарна структура).

Автор на творбата. Първоначална представа за езика на произведението (образност, точност на използване на думите).

Запознаване с елементарни жанрови особености на гатанки, приказки, стихове, разкази и детски фолклор, който придружава игри.

Разбирането на жанровата специфика на произведения: идентифициране и обозначаване на жанра на творбата.

Семантичен и структурен анализ на текста (постоянно) .

Средства за художествена изразителност, за емоционално отношение към съдържанието на произведението.

Формиране на умения да се създават художествени образи на базата за сравнение на реално и образно описание на даден предмет или явление.

Изграждане на умения да се предадат впечатленията си от прочетеното с използването на свързани изкавания. Устни и писмени изказвания относно прочетеното.

Възпроизвеждане на текстовото съдържание, като се вземат предвид особеностите на езика на творбата.

Изграждане на умения да се определя общото емоционално настроение на творбата, да се използват подходящи думи от текста за характеристика на събитията и главните герои.


 • пояснява какво е изобразено в творбата, за какво се разказва;

 • отговаря на въпросите по текста (с помощта на учителя);определя елементите на на сюжета;

 • разграничава в текста събитие, случка, епизод;

 • възпроизвежда сюжетната линия;

 • назовава персонажите, разграничава ги според постъпките и държането им;

 • има първоначална представа за автора като за създателя на творбата;

 • назовава името на автора и заглавието на творбата му;

 • разграничава елементарните жанрови особености на малките фолклорни форми;

 • по молба на учителя може да чете текста на роли;

 • рецитира стихове и възпроизвежда по памет кратки прозаически текстове;

 • разбира въпросите на учителя и може да открива в текста отговори, необходими за преразказване на текста;

 • умее да анализира речта, постъпките, мотивите на героите (с помощта на учителя);

 • преглежда текст или част от него и открива следните елементи: знак, дума, изречение, текст, епизод и т.н.;

 • преразказва съдържанието на текста, като отчита езиковите му особености;

 • определя емоционално настроение на творбата;

 • съставя устни и писмени изказвания по прочетеното;
Опитът на четене и книжовна дейност

Развитие на творческата дейност на учениците въз основа на прочетеното: илюстриране на художествени образи от творбата, създаване на вербални картини, разкази по рисунки, на игрови ситуации за четене по роли.

Обсъждане на творческите работи. Дописване на приказки и разкази по даденото начало.

Създаване на мини-съчинения за приказни герои и по наблюдение. Съставяне на устни истории от името на персонажите на творбата.

Подбор на верижки от римувани думи . Съставяне на гатанки, броилки, залъгалки по прочетеното.

Работа с книги: практическо запознаване на учениците с книговедските понятия.

Развитие на уменията учениците самостоятелно: да си намерят необходимата творба в списъка на произведенията; да разграничават детските книги в зависимост от типа на издаването; да подбират книги по определена тема.

Извънкласно четене. Запознаване на учениците с видове библиотечно-библиографическа помощ, със списъка на препоръчаната литература, с изложбата на книги.

Запознаване на учениците с понятието «читателски абонамент» , с разполагането на книгите в библиотеката.

Практическо запознаване на учениците с понятието "рубрика".


 • измисля словесни картини на епизоди, разкази по рисунка, по собствени наблюдения, по опорни думи;

 • инсценира диалози по съдържание на прочетеното;

 • изказва собствената си оценка;

 • преразказва творбата от първо лице, като променя времето на събитията;

 • идентифицира и описва елементите на детски книжки (заглавна страница, предговор, съдържание, условен графичен знак), обяснява използването им;

 • разграничава детски книги от типа на издаването (книга-творба, книга-сбирка);

 • самостоятелно избира книги по темата от тематичния списък;

 • обяснява предназначение на списъка на препоръчаната литература, на книжната изложба, на библиотечния абонамент;

 • разказва как се разполагат книги в библиотеката;

 • самостоятелно преглежда периодични издания за деца, по молба на учителя открива съответната рубрика;

 • участва активно в обсъждането на прочетените самостоятелно произведения в час по извънкласно четене.
3 класс

Съдържание на учебния материал

Държавните изисквания за степента на ообразователната подготоака на учениците

Литературни произведения

Произведения на българската детска литература, които са достъпни и интересни за тази възрастова категория ученици и имат художествена и естетическа стойност.

Устно народно творчество: малки български фолклорни форми - детски песни, игри, гатанки, скоропоговорки, броилки, детски фолклор, който придружава игрите, приказки, поговорки, пословици, легенди, народни песни.

Малки фолклорни форми от други народи в български превод.

Българска литературна приказка (3-4 приказки по избор на учителя).

Поезия. Детски стихове, създадени от българските поети поети Български деца. (по 1-2 сюжетни, пейзажни, хумористични, фантастични стихотворения, избрани от учителя).

Небивалици, залъгалки: български и чужди, преведени на български език (по 1-2, избрани от учителя).

Проза (разкази, откъси от повести и романи на български писатели и чужди автори в превод на български език (2-3 произведения от български писатели, 1-2 чужди творби в български преводбор, по избор на учителя).

Хумористична произведения на български писатели (1-2 творби, по избор на учителя).

Научно-художествена литература: малки по обем произведения, адаптирани към възрастта на учениците (1-2 по избор на учителя).

Чуждестранна литература на български език: приказки от различни страни (3-4 приказки, избрани от учителя).

Българска справочна литература в контекста на задачите на литературното развитие на младшите ученици.

Страниците на списания за деца.


Ученикът:

 • има представа за жанровата и тематична насоченост на изучените през учебната година творби (приказка, стихотворение, разказ, залъгалка, легенда, пиеса);

 • правилно назовава малки български фолклорни форми;

 • правилно назовава имената на българските детски писатели и поети и произведенията им;

 • правилно назовава имената на чуждестранни автори, чиито творби бяха прочетени в български превод през учебната година, както и техните произведения;

 • знае сюжети на 4-5 народни приказки, рецитира 4-5 стихотворени, 5-6 пословици и поговорки;

 • осъзнава важността на книги в живота на човека;
Формиране и развитие на навиците за четене

Четене и работа с текст. Четене на глас и наум.

Развитие на умения за съзнателно, правилно четене на глас на цели думи и групи от думи.

Интензивно формиране на навиците за четене наум.

Увеличаване на темпа на четенето на глас; разширяване на областта на четене.

По-нататъшно подобряване на звуковата култура на речта, ясна дикция. Подобряване на уменията за правилно произнасяне и акцентуване на думите (съгласно ортоепичната норма на съвременния български литературен език) по време на четене.

Развитие на умения за откриване на думи в текста и разграничаването им според значението (пряко или преносно); семантични отношения между изреченията и частите на текста. По-нататъшно развитие на езиковата догадка; на навика за цялостно възприемане и правилно разбиране на текста.

Развитие на умения за изразително четене.

Усъвършенстване на уменията да се спазват паузи между изречения, ритмични паузи, най-простите похвати за регулиране на скоростта на четене, силата на гласа и тона, в зависимост от съдържанието и жанровата специфика на творбата.
 • в края на учебната година чете правилно, съзнателно, изразително, гладко, по цели думи и групи думи с темпото не по-малко от 70 думи на минута;

 • овладява продуктивния способ за четене наум;

 • като чете на глас, използва определени изразителни средства (тон, темпо, логическо ударение) самостоятелно и с помощта на учителя;

 • в процеса на четене произнася думи и акцентува в съответствие с българското книжовно произношение;

 • разбира и обяснява значението на думите от текста, използвани в преносно или пряко значение;

 • открива в текста непознати думи и изрази; думи от изречението, изречения и части от текста, свързани помежду си;

 • обяснява връзките между факти и събития;

 • изпълнява разнообразни задачи и упражнения, способстващи за развитие на артикулационния апарат, за разширяване на оперативното поле на зрението; на езиковата догадка; за развитие на темпото на четене на глас и наум, развитието на паметта и умения за елементарно анализиране на текст;

 • използва елементарни интонационни средства за изразителност;

 • регулира темпото на четенето си, силата на гласа (според задачата и с помощта на учителя).

Читателски опит


Литературоведска пропедевтика.

По-нататъшната работа с текст: тема и основна идея на творбата, сюжет и композиция, характер, характер на работа. Развитие на уменията: за самостоятелно определяне на темата и основната идея на произведението, на сюжета и композицията (без употребана термини), действията на героя, на главни и второстепенни персонажи на творбата; за откриване в текста на портретите на героите (по молба на учителя); за анализиране на езика на творбата. Пейзаж, портрет, диалог като композиционни елементи на творбата.

Автор на произведението. Епизоди от живота на автора. Епизоди от живота на един писател. По-нататъшно развитие на представата за езика на произведението (образност и точност на използването на думи).

Развитие на умения за откриване в текста на сравнения, епитети, метафори (без употребяване на термини).

По-нататъшното запознаване с елементарните жанрови особености на детския фолклор, придружаващ игри, на гатанки, приказки, стихове, разкази).

Български народни вълшебни приказки. Наблюдение върху структурните особености, характера на сюжета, фантастични предмети, същества, герои на произведението).

Залъгалка като малка по обем творба. Хумористично и алегорично изобразяване на човешки постъпки, характери. Персонажи.

Повест, повест-приказка като прозаична творба. Тяхното отличие от разкази и приказки.

Пиесата като драматична творба. Персонажи. Диалози като основна характеристика на творбата. Монолози, думите на автора, действия в творбата.

Понятие за научно-художествена творба, в която се съчетават художествена измислица и наукови факти, реални или исторически събития.

Развитие на осъзнаване на жанровата специфика на творбите: идентифициране и обозначаване на жанра на творбата.

Развитие на навиците за структурно-семантичен анализ на текста ( през учебната година).

Изграждане на умения за откриване на художествени средства за изразителност, емоционално отношение към съдържанието на произведението.

Развитие на умения за възпроизвеждане на художествени образи чрез сравнение на реални и образни описания на предмет или явление.

Развитие на умения за предаване на впечатленията си от прочетеното чрез свързани изказвания. Устни и писмени изказвания на базата на прочетеното.

Самостоятелно възпроизвеждане на текста с отчитане на езиковите му особености. Развитие на умения за определяне на общото емоционално настроение; за използване на подходящи думи от текста за характеризиране на персонажите и описване на събитията.

Самостоятелно съставяне на прости планове за преразказ и неголеми по обем текстове. Развитие на умения да питат и да отговарят на въпросите, да влизат в диалог (5-6 реплики).


 • самостоятелно определя и описва какво е изобразено в произведението, за какво се разказва в него;

 • самостоятелно отговаря на въпроси по текста;

 • самостоятелно формулира въпроси по текста, съставя неголеми диалози;

 • иентифицира и самостоятелно назовава съставни елементи на сюжета;

 • отделя в текста събитие, случка, епизод и разказва за тях;

 • самостоятелно възпроизвежда поредица от събития в творбата;

 • назовава персонажите, разграничава ги според постъпките и държането им;

 • има определена представа за автора и разказва за отделни епизоди от биографията му и литературното творчество;

 • назовава името на автора и название на творбата му;

 • диференцира най-елементарните жанрови особености на малките фолклорниформи;

 • чете текста на роли (по молба на учителя);рецетира стихове и преразказва малки по обем прозаически текстове;

 • * Разбира въпросите на учителя и може да открие в текста отговори, необходими за преразказванена прочетеното;

 • умее да анализира речта, постъпките, мотивите на поведението на персонажите (с помощта на учителя);

 • анализира текста и открива в него следните елементи: знак, дума, изречение, епизод, откъс и т.н.;

 • преразказва съдържанието на текста, като отчита особеностите на неговия език;

 • определя емоционалнотонастроение на творбата;

 • създава неголеми писмени и устни изказвания по прочетеното;

 • самостоятелно определя жанровите особености на приказки, стихове,разкази, залъгалки, повести, пиеси;

 • участва в драматизация (пиеси, диалози);

 • открива в научно-художествен текст думи, словосъчетания, изречения, които описват наукови факти , събития и т.н.;

 • умее да открие в текста елементи на разкази, описания, съображения;

 • може да състави елементарен план за малки по обем текстове (с помощта на учителя);

 • да преразказва текстове според съставения план;

 • може да се изкаже и да докаже мнението си по темата;
Опитът на четене и книжовна дейност

По-нататъшно развитие на творческата дейност на учениците въз основа на прочетеното (илюстриране на художествени образи от творбата; вербални картини; съставяне на разкази по рисунка/рисунки; създаване на игрови ситуации за драматизация).

Обсъждане на творческите работи. Завършване на приказки и разкази по даденото начало.

Развитие на умения за създаване на съчинения-миниатюри за приказни герои, по наблюдение. Развитието на умения за съставяне на устни разкази от името на персонажи.Изпълняване на творчески задачи въз основа на възприятието на различни видове произведения на изкуството, създадени от писатели, художници, композитори.

Съставяне на верижки от римувани думи. Измисляне на гатанки, броилки, залъгалки по прочетеното.

Работа с книгата: по-нататъшно запознаване на учениците с книговедски понятия.

Усъвършенстване на уменията за самостоятелно откриване на нужното произведение по списъка на рекомендована литература; за разграничаване на детските книги пспоред типа на издаването; за подбиране на книги по определена тема.

Извънкласно четене. Запознаване на учениците с понятието «анотация на книгата». Практическо запознаване на учениците с понятието "информация за писател."

Формиране на умения у учениците за търсене на желаната книга в библиотека, използвайки каталози; за съставяне на най-простата анотация към книгата; за ползване на справочна литература;за самостоятелно четене на детски периодични издания; за участване в обсъждането на прочетеното. • измисля словесни картини към епизоди, разкази по рисунка, по собствени наблюдения, по опорни думи;

 • инсценира диалози по съдържание на прочетеното;

 • изказва собствената си оценка;

 • преразказва творбата от първо лице, като променя времето на събитията;

 • идентифицира и описва елементите на детски книжки (заглавна страница, предговор, съдържание, условен графичен знак), обяснява тяхното предназначение;

 • разграничава детски книги по типа на издаването (книга-творба, книга-сбирка);

 • самостоятелно избира необходимите книги с помощта на тематичния списък;

 • обяснява предназначението на списъка на препоръчаната литература, на* книжната изложба;

 • обяснява понятията «анотация на книгата», «информация за автора»;

 • разказва как трябва да се търсят книги в библиотеката;

 • самостоятелно чете детски периодични издания; по молба на учителя намира съответна информация;

 • участва активно в обсъждането на прочетените самостоятелно произведения четат самостоятелно в часовете по извънкласно четене.

Каталог: doc -> files -> news
doc -> 6 Хромтау гимназиясы тәрбие жұмысының жылдық жұмыс жоспары Азаматтық-патриоттық, құқықтық және полимәдениеттік тәрбие
doc -> Ғарыш әлеміне саяхат
doc -> Сабақ тақырыбы: Шерхан Мұртаза «Ай мен Айша» романы Сабақ мақсаты: ҚР «Білім туралы»
doc -> Сабақтың тақырыбы Бала Мәншүк ( Мәриям Хакімжанова) Сілтеме
doc -> Ана тілі №2. Тақырыбы: Кел, балалар, оқылық Мақсаты
doc -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
doc -> Қазақстанның театр режиссурасы: сабақтастық және жаңашылдық
doc -> Сабақ жоспары «Сәулет және дизайн» кафедрасының арнаулы пән оқытушысы, ҚР «Еуразиялық Дизайнерлер Одағының» мүшесі: Досжанова Галия Есенгелдиевна Пәні: Сурет және сұңғат өнері
news -> Урок № Тема года: «Музыкальное искусство и современность». Тема Ι семестра: «Отзвуки эпох в музыкальном искусстве»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет