«Қазақ тілінің теориясы» топтамасы бойынша емтихан тақырыптарының тізіміДата27.02.2020
өлшемі24.85 Kb.
«Қазақ тілінің теориясы» топтамасы бойынша емтихан тақырыптарының тізімі
1. Түркі тілдерінің жіктелімі

2. Лингвистикалық зерттеудің әдістері.

3. Тілдік қатынастағы қостілділік мәселесі.

4. Диглоссия және билингвизм.

5. Тілдердің типологиялық жіктелуі

6. Тілдің актив және пассив лексикасы, олардың стильдік ерекшеліктері. 

7. Қазақ тіліндегі транспозиция құбылысы, тіл деңгейлерімен байланысы

8. Фразеологизмдер, оларға тән ерекшеліктер мен ұқсас тұлғалар

9. Негізгі грамматикалық ұғымдар

10. Функционалды стильдер

11. Грамматикалық мағына, грамматикалық форма, грамматикалық ұғымдардың бірлігі, арақатысы.

12. Салалас құрмалас сөйлемдер. Мағыналық түрлері.

13. А.Байтұрсыновтың лингвистикалық мұрасы.

14. Аналитикалық тәсілдің ішкі ерекшеліктері, түрлері.

15. Экспрессивті мағыналар жөнінде тұжырымдар.

16. Грамматикалық мағына, оның түрлері.

17. Семасиологияның лингвистика аясындағы орны.

18. С. Аманжолов. Құрмалас сөйлем мәселелері жайындағы пікірлер.

19.Сөзжасамдық перифраз

20.Жаңа қолданыстардың жасалу сипаты

21.Грамматикалық форма

22.Сөздердің лексика-грамматикалық мағынасына қарай сипаты.

Семантикалық принциптің ерекшеліктері

23. Етістіктің лексика-грамматикалық сипаты.

24. Тілдер семьясы, оның түрлері. 

25. Қосымша морфеманың белгілері

26. Тіл біліміндегі структурализм, тілдің функционалдық қызметі. 

27. Грамматикалық мағына, оның түрлері. 

28.Зат есімнің лексика-грамматикалық сипаты

29.Зат есімнің жасалуы. Субстантивтену процесі

30.Сын есімнің лексика-грамматикалық сипаты

31.Сын есімнің адъективтену процесі

32.Етістіктің лексика-грамматикалық сипаты

33.Аналитикалық форманттар

34.Үстеудің лексика-грамматикалық сипаты

35.Шылаудың грамматикалық сипаты

36.Модаль сөздер, оның лексика-грамматикалық сипаты

37.Сөздің лексикалық және грамматикалық мағыналары

38. Сөздердің грамматикалық жағынан тіркесу ерекшеліктері

39.Негізгі грамматикалық мағыналар: грамматикалық мағына мен грамматикалық форма

40.Тіл білімінің семасиология, этимология, лексикография тараулары

41.Қазіргі қазақ лексикасының шығу арналары.

42.Жалпы тіл білімінің нысаны, салалары, басқа ғылымдармен байланысы.

43. Қазіргі қазақ лексикасының стильдік мәні.

44.Заттық негізді сын есімдер.

45. Одағайдың лексика-грамматикалық сипаты.

46.Грамматикалық мағына және оның жасалу тәсілдері.

47.Лингвистикалық типология және тілдік тип.

48.Таным категориясының ұлттық сипаты

49. Қазақ әдеби тілінің қалыптасу кезеңдері.

50. Табудың этномәдени негіздері.
«Қазақ әдебиеті» топтамасы бойынша емтихан тақырыптарының тізімі
1. Түркітану ғылымының қалыптасуы, дамуы

2. Түркітануға қатысты ортағасырлық еңбектер

3. Абай өлеңдеріндегі сезім, ой даналық тұтастығы

4. М.Әуезов әңгімелеріндегі психологизм

5. Ел бірлігі Бұқар толғауларының басты тақырыбы. Бұқар поэзиясы – нақылдық поэзия

6. Махамбет Өтемісұлы шығармаларындағы реалистік-романтикалық сарын

7. А. Байтұрсынұлы – қазақ әдебиеті тарихындағы ірі тұлға. «Әдебиет танытқыш»

8. М. Әуезов - әлемдік тұлға. «Абай жолы» романының әдеби-тарихи маңызы

9. Ғ. Мүсіреповтің «Оянған өлке», «Жат қолында» роман-дилогиясының тарихилығы

10. Сүйінбай Аронұлы шығармаларындағы заман шындығы

11. С.Торайғыров өмірі мен шығармашылығы жайындағы сын-зерттеу

еңбектер


12. Қазақ әдеби деректануының бүгінгі өзекті мәселелері

13. Абай лирикасы және қазіргі қазақ поэзиясы

14. Қазіргі қазақ поэзиясындағы ұлттық идея

15. С. Мұқановтың «Өмір мектебі» роман-трилогиясындағы тарихи кезең шындығы.


16. Қазақ әдебиетіндегі романтизм

17. Қазіргі қазақ повестеріндегі заман шындығы

18. М.Әуезов «Абай жолы» эпопеясындағы тарихи шындық

19. Дулат Бабатайұлы өлеңдеріндегі заман шындығы мәселелері

20. Ә. Нұрпейісовтің «Қан мен тер» роман-трилогиясының поэтикалық ерекшеліктері

21. С.Көбеевтің «Қалың мал» романындағы басты кейіпкерлерді даралай

мінездеу ерекшеліктері


22. Әдеби ағымдар, жаңа көзқарастар, тұжырымдар

23. Қазақ ертегілеріндегі ежелгі салт-дәстүрлер көрінісі

24. Қазақ мәтінтануының өзекті мәселелері

25. Қазіргі қазақ эпикалық поэзиясын зерттеудің көкейкесті мәселелері

26. Ш.Құдайбердіұлы шығармашылығындағы көркемдік тәсілдер

27. Абай қарасөздеріндегі тақырып, мазмұн және түр ерекшеліктері

28. Әдебиеттегі дәстүр және жаңашылдық

29. Көркем шығармадағы образ және тип

30. Қазақ әдебиеті тарихының дәуірлеу кезеңі

31. І. Есенберлиннің «Көшпенділер» роман-трилогиясы: ел тарихы және

көркем шындық


32. Қазіргі балалар әдебиеті және романтизм мәселесі

33. Көркем фольклор жанрлары

34. Б. Майлиннің «Сексен сом», «Талақ», «Арыстанбай» әңгімелеріндегі тақырып, идея, көркемдік шешім мәселелері

35. Ғ. Мүсіреповтің «Қазақ солдаты» романы: тарихи шындық және кейіпкерді мінездеу


36. Көркем әдебиеттегі натурализм, модернизм, постмодернизм


37. Мағжан поэзиясындағы дәстүр жалғастығы

38. М.Жұмабаевтың «Батыр Баян» поэмасының зерттелуі

39. Сал-серілер шығармашылығындағы дәуір шындығы

40. Батырлық эпостың жанрлық сипаты. Тарихи жырлармен арақатынасы.

41.ХХ ғ.б. діни-ағартушылық бағыттағы ақындар шығармашылығының

ерекшеліктері.

42.Қазақ әдебиетінде әскери прозаның қалыптасуы және Ұлы Отан соғысы

тақырыбы.

43. Қазақ әдебиеті тарихында жыраулар поэзиясының алатын орны.

44. «Күлтегін» ескерткішінің тарихи маңызы және көркемдігі.

45.А.Байтұрсыновтың «Әдебиеттанытқыш» еңбегінің теориялық маңызы.

46. Орхон-Енисей ескерткіштерінің зерттелуі.

47. Абай Құнанбаев мұрасының жиналуы, жариялануы, зерттелуі.

48. Ж.Жабаев – қазақ поэзиясының алыбы.

49. Халық ауыз әдебиеті жырларының көпнұсқалық сипаты.

50. М.Дулатовтың «Оян, қазақ!» өлең жинағының саяси-әлеуметтік мәні.«Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі» топтамасы бойынша емтихан тақырыптарының тізімі

1. Қазақ тілін оқыту әдістемесінінің ұстанымдары

2. Қазақ тілін оқыту әдістерінің жүйесі

3. Қазақ тілін оқытудың формалары мен түрлері

4. Қазақ тілінің фонетикасын оқыту әдістемесінің формалары

5. Қазақ тілінің лексикасы мен фразеологиясын оқыту әдістемесінің күрделілігі

6. Сөзжасамды оқыту әдістемесіндегі негізгі ұстаным

7. Грамматиканы оқыту әдістемесінің тиімді жолдары

8. Морфологияны оқыту әдістемесінің басты ерекшеліктері

9. Синтаксисті оқыту әдістемесінің тиімді бағыттары

10. Сөз тіркесін оқыту әдістемесінің ұстанымдары

11. Жай сөйлемді оқыту әдістемесінің жолдары

12. Сөйлем мүшелерін оқыту әдістемесінің тиімді бағыттары

13. Құрмалас сөйлемді оқыту әдістемесіндегі жаңашылдық

14. Мәтінді оқыту әдістемесіндегі ұстанатын басты қағида

15. Орфографияны оқыту әдістемесінің тиімді жолдары

16. Пунктуацияны меңгерту әдістемесіндегі ерекшеліктер

17. Тіл дамыту әдістемесінің көп қырлылығы

18. Лексиканы оқыту әдістемесіндегі негізгі ұстанымдар

19. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің ғылым ретінде қалыптасуы

20. Әдебиет сабақтарындағы пәнаралық байланыс, оның әдеби білім берудегі алатын орны

21. Көркем шығарманы жанрлық ерекшелігіне байланысты оқыту

22. Оқыту әдістері мен тәсілдерінің көптүрлілігі

23. Әдебиетті оқытудың шығармашылық сипатын күшейту

24. Эпикалық, драмалық шығармаларды оқыту

25. Лириканы оқыту жолдары

26. Әдебиет сабақтарында көркем шығармамен жұмыс істеу кезеңдері

27. Жоғары эстетикалық талғам мен қажеттілікті қалыптастырудың жолдары

28. Әдебиет сабақтарындағы тіл дамыту жұмыстарының рөлі

29. Мектептегі дәріс түрлері және олардың тиімділігі

30. Әдеби теориялық ұғымдар жүйесі

31. Әдебиетке байланысты жүргізілетін сыныптан тыс оқу жұмыстары (5-8 сыныптар).

32. І. Жансүгіровтің өмірі мен шығармашылығын оқыту (11-сынып).

33. Көркем шығармашылық қабілетті дамыту

34. Әдебиетті оқытудағы эвристикалық әдіс

35. Қазіргі кезеңдегі қазақ поэзиясын (М.Шаханов, Н.Оразалин, Т.Медетбек, И.Оразбаев, М.Айтқожина, т.б.) оқытудың ерекшелігі

36. Шешендік өнерді оқыту барысында қойылатын талаптар

37. Әдеби кейіпкерге салыстырмалы мінездеме берудің жолдарын оқыту әдістері

38. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің қазіргі кезеңдегі бағыттары

39. Шолу тақырыбын оқытудың ерекшеліктері

40. Педагогикалық технологиялардың түрлері және ерекшеліктері

41. Қазақ тілін орыс тілді мектептерде оқытудың дидактикалық ұстанымдары

42. Қазақ тілінде оқытпайтын мектептерде қазақ тілін оқыту әдістемесінің даму тарихы

43. Оқушылардың жазба тілін дамытудың тиімді жолдары

44. Қазақ тілін оқытудың жаңа технологияларының басты мақсаты. Күтілетін нәтижесі.

45. Қазақ тілі мен әдістемесінің тіл білімі, педагогика, психологиямен және басқа ғылымдармен байланысы

46. Қазақ тілін оқытудың пәндік ұстанымдары

47. Күнтізбелік жоспар, тақырыптық жоспар және сабақ жоспары

48. Сабақта ойын технологиясын қолданудың маңызы.

49. Тілді оқытудың мақсаты мен міндеттері50. Қазақ тілі сабағында оқушының ауызша сөйлеу тілін дамытуға арналған жаттығу түрін құрастыру
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Комутова Айгуль Сериковна, кмм
2018 -> Комутова Айгуль Сериковна, кмм
2018 -> Сабақтың мақсаты: а/ Оқушылардың сөздік қорын молайту. Білім, білік дағдыларын қалыптастыру
2018 -> Сабақтың тақырыбы: Физика-табиғат туралы ғылым
2018 -> Сабақ мақсаты Тұздар гидролизін түсіну және тұздардың суда ерігенде қандай процестер жүретінін анықтау
2018 -> Сабақтың мақсаты: Білімділік: Көміртек және оның қосылыстары туралымәлімет алады
2018 -> 5В011700- Қазақ тілі мен әдебиет мамандығы бойынша 3-курс студенттердің элективті пәндер каталогы 2017-2018 оқу жылы
2018 -> Сабақтың тақырыбы Салынған циклдер. Мақсаты Қайталау операторлары туралы білімнің кеңеюі
2018 -> Сабақ тақырыбы: Теңдеулер жүйесін қолданып есептер шығару Мерзімі
2018 -> Даулетиярова Зауре Ермаханқызы А. Пушкин атындағы №41 көпсалалы гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Тараз қаласы


Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет