Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі с. Аманжолов атындағы шығыс қазақстан мемлекеттікPdf көрінісі
бет43/68
Дата15.05.2020
өлшемі1,05 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   68
8.  Оқытудың  ұтымды  қағидалары.  Қашықтан  оқыту  жүйесі  жобасы 
қажетті  әлеуметтік және экономикалық тиімділік шарты бойынша, егер  Бұл 
білім  алушының  оқып  жүрген  оқу  орнында  сәйкес  қызмет  кӛрсетулер 
болмаған  жағдайда,  қажетті  бағыттағы  ӛзінің  білім  беру  бағдарламасын 
түзетуге  немесе  толықтыруға  ықпал  ететін  ақпараттық  жүйелерді  және 
қашықтан  оқыту  үшін  берілген  білім  базалары  мен  банктерін  құруда 
жасалады. 
9. Білім берудің ҚО қолданылатын түрлеріне қайшы емес қағидалары.  
Егер  жасалған  және  енгізілген  ақпараттық  технологиялар  жоғары  білім 
берудің  дәстүрлі  жүйесінде  бӛтен  емес  элемент  болып,  яғни  оған 
біріктірілетін  табиғи  бейнеде  болса,  ҚО  жобасы  қажетті  әлеуметтік  және 
экономикалық тиімділігін бере алады. 
10. 
Білім 
берудің 
алдына 
шығу 
қағидалары.  
Бұл  оқытудың  қағидасы  ӛткен  ұрпақтан  қалып  жинақталған  ғылыми  және 
мәдени  мұраларын  кейінгі  буындарға  жеткізу  ғана  емес,  сонымен  қатар,  
қазіргі  ұрпақтың  ӛзгеріп  отыратын  заманға   тез  бейімделіп,  оның  сана  – 
сезімі мен дүниетанымын қалыптастыруға кӛмек жасау болады.  
Қашықтан  оқыту  типтерін  бірнеше  кӛзқарас  тӛңірегінде  кӛрсету 
мүмкін.  Қашықтан  оқытуды  тағайындау  бағдарында  білім  берудің  толық 
масштабтағы  және  сайланатын  жүйесі  деп  бӛлуге  болады.  Білім  берудің 
толық  масштабтағы  жүйесінде  белгілі  бір  бағыттағы  бакалаврларды  немесе 
нақты  мамандықтың  инженерлерін  дайындау  бойынша  оқу  жоспарының 
толық  орындалуын  қамтамасыз  етеді.  Демек,  мұндай  жүйеде  барлық 


жоспарланған  пәндерді  оқып  үйрену  үшін,  құралдардың  жеткілікті 
түрде(оқулықтар  мен  оқу  құралдары,  зертханалық  практикумдер,  курстық 
және  дипломдық  жобаларды  орындау  үшін  құралдар)  бар  болуы  қажет. 
Білім  берудің  сайланатын  жүйесі  деп  аталған   шартты  жүйесі  ӛнеркәсіп 
қызметкерлерінің  біліктілігін  жоғарылату  үшін,  қосымша(екінші)  жоғарғы 
білім  алу  үшін,  білім  беру  қызметін  пайдаланатындарға  жеке  сауалдарын 
қанағаттандыру  үшін  бағытталады.  Қашықтан  оқыту  жүйесінің  әрбір 
типтерінен  оқу  үрдісін  жабдықтау  және  ұйымдастырудағы  ерекшеліктері 
қатарына 
қарамастан, 
орындалатын 
функциялар 
мен 
ұқсас 
тағайындауларының құрылымды компоненттерін кӛрсету керек. 
Қашықтан оқыту жүйесінің құрылымына келесі элементтер кіреді: 
- Оқыту мақсаты. Маманның үлгісімен және мемлекеттік тапсырыспен 
сәйкес  қалыптасатын,  білім  және  білік  жүйесін  оқып  үйренушілердің 
меңгеруі. 
- Оқыту мазмұны. Әлеуметтік сұраныстың педагогикалық үлгісі. Оқыту 
үрдісі,  әдістері  мен  ұйымдастыру  түрлерінің  жүзеге  асырылуы  оның 
мазмұнымен анықталады. 

Оқыту  объектісі.  Қашықтан  оқыту  білім  беру  қызметін 
пайдаланушылар  білім  алатын  берілген  түрінің  объектісі  болып  табылады 
(студенттер,  тыңдаушылар,  оқушылар  және  т.б.).  Қашықтан  оқыту 
тыңдаушылары білім алудың дәстүрлі түрі студенттерінен ӛзгешелігі, ерекше 
қайсарлық,  білімге  деген  құштарлық,  ұйымдастырушылық  кӛрсетіп,  ӛз 
бетімен  жұмыс  істей  білу,  компьютермен  жұмыс  істей  білу  және 
телекоммуникациялық байланыс  құралдарымен  дағдысы болу керек.  
-  Оқыту  субъектісі.  Қашықтан  оқыту  субъектісі  оқытушылар  болып  
табылады.  Оқытушы  -  қашықтан  оқыту  білім  беру  үрдісінің  жоғары 
тиімділігін  қамтамасыз  ететін  басты  буын. Қашықтан  оқыту  оқытушысы  іс-
әрекетіне  тән  бірқатар  ерекшелік  тьютор  терминін  енгізу  қажеттілігін 
туғызды. Ол - кеңес беруші, оқытушы, информатика және телекоммуникация 
іргетасы  негізін  білетін  болу  керек,  оның  білімділігі  алдыңғы  озық  сипатта 
болу керек. 
- Оқыту әдістері. Қашықтан оқыту түрі: ақпараттық – ереже жиынтығы, 
репродуктивті  (дауыс  күшейткішін  реттеу),  мәселелі  мазмұндау,  теориялық 
зерттеудегі  логикалық  тәсілдер  мен  ережелер  жиынтығы  мен  зерттейтін  5 
жалпы  дидактикалық  оқыту  әдістерінен  тұрады.  Олар  оқытушы  мен  білім 
алушылардың  ӛзара  іс-әрекеті  педагогикалық  актілерінің   барлық 
 жиынтығын қамтиды. 
-  Оқыту  құралдары. Қашықтан  оқыту  білім  беру   үрдісінде   оқытудың 
дәстүрлісі  
қалай 
қолданылса, 
компьютерлік 
техниканы 
және 
телекоммуникацияны, сонымен бірге білім беру технологиясы облысындағы 
соңғы  жетістіктерін  қолдануға  негізделген  инновациялық  оқыту  құралдары 
да солай қолданылады. 
- Ғылыми – білім материалдық базасы. Оқу бағдарламасына  сәйкес оқу 
үшін  қажетті  материалдық  және  техникалық  құралдар  жиынтығы. Олар  оқу 
және  оқу-кӛмекші  бӛлмелері;  зертханалық  қондырғылар,  техникалық  оқыту 


құралдары,  оқулықтар,  оқу  құралдары  және  басқа  да  оқу  -  әдістемелік 
материалдардан тұрады. 
- Идентификациялық бақылау жүргізу жүйесі.  Қашықтан оқыту кіретін 
бақылаудың  ерекшелігі  абитуриенттің  кәсіптік  сапалары  мен  қабілеттерінің 
даму  деңгейін  бағалау,  тиімді  құралдар  мен  оқыту  әдістерін  таңдайтындай, 
онымен сәйкес әлеуметтік психологиялық бейнесін құру болып табылады. 
Оқу  үрдісін  қашықтықтан  оқыту  технологиясын  пайдаланумен 
ұйымдастырудың негізгі міндеттері келесілер болып табылады: 
   - ақпараттық технологияларды білім беруге енгізу; 
 
- білім беруді жекелеу; 
 
- білім берудің тиімділігін (сапасын) арттыру; 
 
-  дәстүрлі  білім  беру  түрлеріне  қолы  жетпейтін  адамдарға  білім  беру 
қызметтерін ұсыну. 
  Қашықтықтан  білім  беру  технологиялары  бойынша  оқу  үрдісін 
ұйымдастырудың қажетті шарты білім беру ұйымында: 
  - 
білім 
алушыларға 
арналған 
оқу-әдістемелік 
және 
ұйымдастырушылық-әкімшілік  ақпараты  бар  парақтарымен  білім  беру 
Интернет-порталы;  
   -  телекоммуникациялық  желіге  шығатын  жабдықтың  (Интернет, 
спутниктік теледидар);  
  -  әртүрлі  терминалдардың:  мультимедиялық  сыныптар,  электрондық 
оқу залдарының; 
   -  CD,  DVD  дискілердегі  оқу  контентінің  (жеке  және/немесе  сатып 
алынған);  
-  контенттің  желілік  оқу  мультимедиясының  (жеке  және/немесе  сатып 
алынған);  
-  тиісті  дайындықтан  ӛткен  оқытушылық,  оқу  кӛмекші  және 
техникалық персоналдың;  
-  меншік  контент  (локалді  және  желілі)  құру  үшін  зертханалар 
мультимедиясының;  
- желілік тестілеу кешендерінің;  
   -  оқытуды басқарудың желілік жүйесінің (Learning Management System 
– LMS);  
  -    оқу контентін басқару жүйесінің (Learning Content  Management Syst 
– LCMS) болуы қажет.  
 Қашықтан  оқыту  үлгілері.  Педагогикалық  практикада  танымал 
оқыту түрлері қалыптасқан. Олардың ішіндегі  ең кең тарағандары: дәрістер, 
семинарлар, зертханалық  жұмыстар,  бақылау  жұмыстары,  емтихандар  және 
т.б. 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   68
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет