Бағдарламасы №2 басылым 5В051000 «Мемлекеттік және жергілікті басқару»


Егер студенттерге берілген тапсырмалар белгіленген уақыттан кейін тапсырылсабет10/10
Дата23.10.2020
өлшемі52,65 Kb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Егер студенттерге берілген тапсырмалар белгіленген уақыттан кейін тапсырылса, олар қабылданбайды немесе әр кешіккен күн үшін 5 балл алынады.

Студенттер жазбаша жұмыстарды орындағанда, Шәкәрім атындағы университетінің компьютерлерін қолдана алады (арнайы бөлмелерде).

Студенттер кітапханада жұмыс істеуге немесе кітапты үйге алуып дайындалуға құқығы бар (сәйкес ережелерге қарай).
6 БАҒАЛАРДЫ ҚОЮ САЯСАТЫ
Оқушыларды жүйелі өзіндік жұмысқа ынталандыру үшін әрбір пәнге несие санына байланыссыз бір академиялық кезеңге 600 балл бөлінеді. (1- ші және 7- ші аптаға 300 балл, 8-ші және 15- ші аптаға 300 балл).

Академиялық кезеңнің бір жартысына бақылау түрлері бойынша балдарды бөлудің

«Мемлекет және бизнес» пәні бойынша баллдың бөлінуі

«Мемлекет және бизнес» пәні бойынша балдың бөлінуі

Кесте 2

Жұмыс түрлері

Баллдар

Аудиториялық сабаққа қатысуы

30

Семинар сабағында жауап беру

100

ОЖСӨЖ тапсырмаын орындағаны үшін

100

Межелік бақылау 1 аралық бақылау бойынша

70

Барлығы 1 межелік бақылау бойынша

300

Аудиториялық сабаққа қатысуы

30

Семинар сабағында жауап беру

100

ОЖСӨЖ тапсырмаын орындағаны үшін

120

2 межелік бақылау бойынша

50

Барлығы 2 межелік бақылау бойынша

300

Емтихан үшін балл

400

Академиялық кезең үшін барлық балл

1000

Аралық аттестация кезеңінде жүргізілетін емтихан түріндегі қорытынды бақылауға 400 балл беріледі.

Академиялы кезеңдегі жалпы балл саны 1000 баллды құрайды.

Барлық аудиториялық сабақтар түрлеріне қатысуға (дәріс, семинарлық және лабораториялық) 30 балл беріледі, оқытушы электронды журналда оқытушының сабақта қатыспау фактасын ғана белгілейді, ал жүйе автоматты түрде ол сабаққа қатысқанбалдар санын санайды.

Дәріс сабақтары нәтижелері бойынша ағымдағы бақылау жүргізуге балдар бөлінбейді.

Оқытушы қалған 270 баллды 2 – ші кестеде келтірілген шекті параметірлерді сақтай отыра оқушының пәнді оқу барысында жұмыс түрлері бойынша орындаған баллдарды бойынша өз бетімен бөледі.

Алғашқы шекті бақылау 7- ші аптада, 2- ші шекті бақылау 15- ші аптада жүргізіледі.

3 кесте мәліметтерін оқытушы электронды базаға енгізіеді (электронды журнал) студенттердің рейтингін есептеу.Студенттердің рейтингін есептеу
Кесте 3

Сабақ түрі

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

1 рб

8

9

10

11

12

13

14

15

2 рб

Дәріс


30

30

Прак

-

20

20

20

20

20

-

100

-

20

20

20

20

20

-

-

100

СӨЖ

-

-

50

-

50

-

-

100

-

-

-

50

-

-

50

-

100

Бақылау түрі
С

С

С

С

С

Б Ж

РБ 70
С

С

С

С

С

Б Ж

С

РБ 70

Балл


300

300

Пайыз


100%

100%7. Әдебиеттер

7.1. Негізгі әдебиеттер

 1. Конституция РК.

 2. Гражданский кодекс РК.

 3. Стратегия развития «Казахстан - 2050».

 4. Стратегия индустриально-инновационного развития на 2003-2015 гг.

 5. «О развитии конкуренции и ограничение монополитической деятельности» Закон РК.

 6. Государственное регулирование экономики / под общ.ред. д.э.н., проф. В.И.Кушлина и д.э.н., проф. Н.А. Волгина. – М.: Экономика, 2000.

 7. Государственное регулирование рыночной экономики /Под.ред. Петрова Р.П. СПб, 1999.

 8. Елемесов Р., Жатканбаев Е. Государство и рынок: учебное пособие. – Алматы: Каржы – Каражат, 1997.

 9. Ихданов Ж.О., Сансызбаева Г.Н., Саханова А.Н. Планово-финансовые механизмы регулирования экономики. – Алматы: Экономика, 1998.
 10. . Добрынин Л. А., Марковская Е. И.Медведь А. А., Привалов Н. Г., Рагимова Н. С., Троицкая И. В. Взаимодействие государства и бизнеса: учебное пособие, СПБ.: Издательство Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, 2014 г.


 11. Кошанов А.К. и др. Формирование государственного предпринимательства в Республике Казахстан в условиях смешанной экономики. – Алматы, 2000.

 12. Ливщиц А. Государство в рыночной экономике (кратки спецкурс) // Российский экономический журнал. 1993, №1.

 13. Мамыров Н.К. Проблемы развития экономики и образования в Казахстане. - Алматы: Даур, 1998.

 14. Мамыров Н.К., Ихданов Ж.О. Государственное регулирование в условиях Казахстана: теория, опыт, проблемы: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 1998.

 15. Экономическая теория/Под ред.В.Д.Камаева.М., 2000.

 16. Сәбден О.,Тұрғынбаева А. Шағын бизнес негіздері: оқу құралы. - Астана: Фолиант, 2008.-176 б.

 17. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000.

 18. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие / под.ред. Т.Г. Морозовой и А.В. Пикулькина. – М.: ЮНИТИ, 2000.

 19. Сансызбаева Г.Н. Система социальной защиты населения и ее проблемы. – Алматы: Экономика, 1998.

 20. Стиглиц Д.Ю. Экономика государственного сектора: пер. с англ. – М.: Инфра – М, 1997.

 21. .Стратегическое планирование / под.ред. Э.А. Уткина. – М. ТАНДЕМ, 1998.

 22. Хадов Л. Государственное воздействие на цены в экономике западных стран // Экономические науки. 1991. №10.

 23. Черныш В.Г. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. –М., 1999.

 24. Мамыров Н.К., Саханова А., Ахметова Ш., Брузати Л. Государство и бизнес. А., Экономика, 1999

 25. Якобсон Л.И.Гос.сектор экономики: экон..Теория и политика – М., 2000. Курс экономической теории/Ред.Чепуриной, Кисилева. – Киров, 2000.

 26. Общая экономическая теория/Шеденов О. – актобе, 2004.

 27. Макконел, Брю.Экономикс.М., 2000.

 28. Козырев В.М.Основы современной экономики, М., 2000.

 29. Экономическая теория/Ред.Добрынин Спб.М.,2003.


7.2 Дополнительная литература

 1. Аткинсон Э.Б, Стигму Д.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора, Москва 1995г.

 2. Ашитов 3.0. Право суверенного Казахстана. Алматы 1995 г.

 3. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Анатомия бюрократизма. Знание, Москва, 1990г.

 4. Брузати Л.Ж. Этика и эффективность в отношениях между деловыми кругами и правительством. Департамент государственного управления. Школа менеджмента университета Баккони, Милан, 1996г.

 5. Габитов Т.Х., Жатканбаев Е.Б. Этика бизнеса: Курс лекций для студентов факультета экономики и социологии. Каз ГНУ, Алматы, 1995г.

 6. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Москва 1949г.

 7. Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику. Москва, 1992г.

 8. Макконел К.Р., Брю С.А. Экономикс. Талин, 1993г.

 9. Мамыров Н.К., Ихданов Ж.О. Государственное регулирование экономики в условиях Казхстана. Алматы, 1998г.

 10. Мамыров Н.К., Саханова А.Н., Ахметова Ш.С., Брузати Л. Государство и бизнес. Алматы, , 1999г.

 11. Мамыров Н.К., Саханова А.Н., Ахметова Ш.С,Брузати Л.Ж. Цикл учебников «Государство и бизнес». Книга первая.- Государство, предпринимательство и общество; Книга вторая - Отношения между правительством и обществом; Книга третья - Менеджмент государственного сектора; Книга четвертая - Теория государственного предпринимательства. Алматы, Издательство «Экономика» 2002 год.

 12. Худокормов А.Г. Экономические корни бюрократизма, Москва 1988г.

 13. Ильясова Ж.Р. Бизнес-этикет: Учебник. - Астана: Фолиант, 2011.- 264 с

 14. Казиева Р. Основы бизнеса: Учебник.-Астана: Фолиант, 2008. - 368стр.

 15. Қазақстан және оның аймақтарындағы шағын және орта кәсіпкерліктің даму жағдайы туралы есеп / [құраст. "Даму" Кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ] = Отчет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах.- Алматы: [б. ж.], 2010.- 2-шығарылым-. 299 б.

 16. Государственное регулирование экономики: учеб. / [Б. К. Казбеков и др.]; КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2011.- 171

 17. www.zakon.kz

 18. www.minplan.kz

 19. ж. Саясат

 20. ж. Вопросы экономики

 21. ж. Аль – Пари

 22. ж. Транзитная экономика

 23. ж. Казахстан: экономика и жизнь

 24. ж. Экономика и статистика

 25. ж. Экспресс

 26. ж. Мысль

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет