Бағдарламасы (Syllabus) пму ұс н 18. 3/37бет1/2
Дата22.05.2018
өлшемі460.97 Kb.
  1   2
Студенттерге арналған Нысан

пән бағдарламасы

(Syllabus) ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Энергетика факультеті
«Жылуэнергетика» кафедрасы

ПӘНДІ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)
Энергожабдықтарды монтаждау, жөндеу және пайдалану пәні бойынша

050717 «Жылуэнергетика» мамандығы студенттеріне арналғанПавлодар

Студенттерге арналған Нысан

пән бағдарламасын ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

бекіту парағы

(Syllabus)БЕКІТЕМІН

ЭФ деканы

_______Кислов А.П.

20__ж.«__»________


Құрастырушы: доцент, жылуэнергетика магистрі _________Талипов О.М.
«Жылуэнергетика» кафедрасы

Энергожабдықтарды монтаждау, жөндеу және пайдалану пәні бойынша

050717 «Жылуэнергетика» мамандығының
СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

Пән бағдаламасы 20__ж.«__»_________, хаттама №___бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде жасалды.


Кафедра отырысында ұсынылған 20__ж.«__»_________, хаттама №___


Кафедра меңгерушісі___________С.А.Глазырин
Энергетика факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданды
20__ж.«__»_________, хаттама №___
ОӘК төрағасы _____________М.М.Кабдуалиева

Оқытушы жайлы мәлімет:


Талипов Олжас Манарбекұлы, «Жылуэнергетика» кафедрасының аға оқытушысы (дәріс).

Кафедрада болу уақыты: күнде, А-311а, т. 67-36-26.
Пән туралы мәлімет:

Пәннің жұмыстық көлемі


Семестр

Кредиттер саны

Аудиторлық сабақтар бойынша қатынастық сағаттар саны

СӨЖ сағаттары саны

Бақылау түрі

барлығы

Дәріс

Тәжірибелік

зертханалық

студиялық

меншікті

барлығы

СӨЖМ

7

1

15

7,5

7,5


30

15

Емтихан, курстық жұмыс

барлығы

1 Пререквизиттер

«Энергожабдықтарды монтаждау, жөндеу және пайдалану» курсын зерттеу үшін келесі пәндерден алған білім қажет болады: Қазандық қондырғылар, ЖЭС қосымша жабдықтары, Сығымдағыштар мен жылулық қозғалтқыштар теориясы мен қүрылымы.Энерготасығыштарды өндіру мен тарату жүйелері, Жылутехнологиялық процестер мен қондыргьілар.

2 Постреквизиттер

«Жылуэнергетикалық жабдықтарды жөндеу және пайдалану» курсын оқу, зерттеу нәтижелерін дипломдық жұмысты орындағанда қолданады
3 Пәнді оқыту мақсаты
Пәннің негізгі мақсаты студенттерге білім беру және оларда негізгі және көмекші жылуэнергетикалық жабдықтармен техникалық дұрыс жөндеу мен пайдалану негіздерінен және жұмыс тэртіптерін тиімдеу әдістерінен іс жүзі дағдыларын даму.

Пэннін міндеті

- пәнді оқу негізінде студенттер энергожабдықтарды жөндеу мен


пайдалану туралы қажетті дағдыларға ие болады.

Пәнді оқу нәтижесінде студенттер білуі керек:

- ЖЭС-ның жабдықтарының пайдалану ерекшелігін;- ЖЭС-ның жабдықтарының жіберу-тоқтату тәртіптерін;

- Қондырғыларды техникалық пайдалану ережелері мен өндірістік кәсіпорындарын жылумен қамтамасыз ету жүйелерін.

Пәнді оку нәтижесінде студенттер істей білуі керек:

- ЖЭС-ның жабдықтармен ең төменгі жүктемелерді өтуінің есептерін


шешу;

- жылуалмастығыштарының жүмысының танымалы тәртіптеріне


арналған есептерді шешу;

- өндірістік кәсіпорындар қондырғылары мен жүйелерінде отын
энергетикалық және материалдық ресурстар шығының анықтау.
4 Пәннің мазмұны
4.1 Пәннің тақырыптық жоспары
Тақырып атауы

Сабақтардың түрлері бойынша сагаттар саны

Дәріс

практи-калық (сем)

Зерт.

студия-лык

жекеме ңшік

СРС

1

ЖЭО

құралжабдықтарын пайдалану тәртіптері

1,5

1,5


6

2

Жылулық желілерді және сужылтқыш қазандарын пайдалану тәртіптері

1

2


6

3

ЖЭС жабдықтарының жұмыстарының жіберу-тоқтату тәртіптері

2

2


6

4

Энергожабдықтарды ң жөңдеу жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу

2

2


6

5

Жылумен қамтамасыз ету жүйелерінде жылуды жіберуді реттеу

1

6

Барлығы:

7,5

7,5
.
30Курстың компонеттері
050717 - «Жылуэнергетика» мамандығының студенттеріне арналған, «Энергожабдықтарды монтаждау, жөндеу және пайдалану» пәні бойынша бақылау түрлері: МБ1, МБ2, емтихан, курстық жұмыс (7 семестр).
Практикалық сабақтар тақырыптарының тізімі.
Практикалық сабақтар мазмұны

Тақырып 1 ЖЭО құралжабдықтарын пайдалану тәртіптері.

ЖЭС үшін бу қазандардың көректендіру есебі. Қазанды үздіксіз үрлеудің кеңейту есебі. Жоғары қысымды өазандардың алдынан жіберу химиялық тазарту үшін реагентті шығынның тандауы мен есебі. Орташа қысымды қазандардың алдынан жіберу химиялық тазарту үшін реагентті шығынның тандауы мен есебі. Түдды қышқыл ерітіндісімен орта қысымды дағдыр қазанның пайдалану химиялық тазалау схемасын өндіру. Тұзды қышқыл ерітіндісімен орта қысымды сужылтқыш қазанының пайдалану химиялық тазалау схемасын өндіру. Жөндеу мен зерттеу жүмыстарының мақсаттары мен үйымдастыру.Тақырып 2 Жылулық желілерді және сужылтқыш қазаңдарын

пайдалану тәртіптері.Сужылтқыш қазандарды химиялық тазартуына реагенттік есебі. Тұзды қышықыл ерітіндісімен орта қысымды сужылтқыш қазанының пайдалану химиялық тазалау схемасын өндіру. Жөндеу мен зерттеу жұмыстарьшың мақсаттары мен ұйымдастьфу. Құралжабдықтағы зерттеу жұмыстарын өткізудегіөлшеу қателіктерінің есебі.

Тақырып 3 ЖЭС жабдықтарының жұмыстарының жіберу-тоқтату тәртіптері.

Қазандар мен шығыр агрегаттардың әр түрлі халдан жіберу. Энергоблоктың жіберу ерекшеліктері. Авариялық токтату.Тақырып 4 Энергожабдықтардың жөндеу жұмыстарын ұйымдастьфу және жүргізу.

Жөндеу жұмыстарының түрлері мен сүлбелері. Негізгі жабдықтардың ең жиі кездесетін сынық себептері. Көмекші жабдықтардың түрлерң жэне жиі кездесетін сынық себептері.
Студенттерінің өздік жұмысының мазмұны
050717 «Жылуэнергетика» мамандығы студенттерінің өздік жұмысының мазмұны, күндізгі ЖОБ негізіндеСӨЖ түрі

Есептік түрі

Бақылау түрі

Сағаттар көлемі

1

Дәрістік сабақтарға дайындалу
Сабақ жұмысына қатысу

7

2

Тажірибелік сабақтарға дайындалу, ұй жұмыстарды жасау

Жұмыстық дәптері

Сабақ жұмысына қатысу

6,3

3

Курстық жұмысқа дайындалу

Қажетті кесте-лердің дайындауы және басқалар

КЖ-қа жіберулуі

5

4

Есептерді орындау

Есептер және сызба бөлім-дерінің жасалуы

Есептерді қорғау

5

5

Бақылау шараларға дайындалу
АБ 1, АБ 2 емтихан және басқалар

6,7

Барлық

30

Өздік жұмыс тақырыптары
1 ЖЭО құралжабдықтарын пайдалану тәртіптері

Энергетикалық құралжабдықтағы жылу соққыларының физикалық негіздері. Газ тэрізді отын беру. Мазутты мазут шаруашылығына қабылдау және өртгеу. Темендетілген жүктемедегі дабылдық қазанның жұмысы. Жоғарлатылған жүктемедегі дабылдық қазанның жұмысы. ЖЭС-дағы майшаруашылығының жобалау және пайдалану. Дабылдық қазандардың сухимиялық тәртіптерін салыстьфу. Қазан үрлеу схемалары, тәртіптері. Диірмендердің түрлері және олардың пайдалану ерекшеліктері. Аралық бункері бар шаң жүйесінің схемасы мен пайдалану. Электр химиялық коррозия. Реакциялар. Төмендеу жолдары.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1] & 2, 3; [3] & 5.1-5.5; [4] & 3.8.

2 Жылулық желілерді және сужылтқыш қазандарын пайдалану
тәртіптері.


ЖЭО шығыр жұмысынына жылу желісінің ыстықтық тәртібінің әсері.

Станциялық жылуфикациялық (бойлерлық) қондыргыларды пайдалану.

Ұсынылатын әдебиеттер: [3] & 9.4; [4] & 4.6.

3 ЖЭС жабдықтарының жұмыстарының жіберу-тоқтату тәртіптері
Энергоблоктардың жіберу және тоқтатудың жылумықтылық мәселелері. Энергоблоктар қуатын реттеу тәсілдерінің жылудинамикалық анализі.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1] & 1.4 Энергожабдықтардың жөндеу жұмыстарын үйымдастыру және
жүргізу.


Жөндеудің кейінгі және алдынала күрастырылатын қажетті қркаттама. Наряд-кіру рүқсаты.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1] & 8.1-8.5.5 Жылумен қамтамасыз ету жүйелерінде жылуды жіберуді реттеу.

Жылу берудің орталықтандырылған реттеу әдісін таңдау. ЖЭО жылуды беру режимдері. ЖЭО және шындық қазандыөтардың бірлескен жұмысы.

Ұсынылатын әдебиеттер: [3] & 4.7-4.9. [2] & 12.
Курстық жұмыстың тақырыбы мен мазмүны
Курстық жұмыстың тақырыбы: жылу электр станцияның жобасы.

Берілген қуатты ЖЭС-ны жобалау (КЭС, ЖЭО, МАЭС). Жылу сүлбесін қүрастыру және есептеу. Есептегенде анықтау керек:Жылулық сүлбесінің элементтерінде жұмыс дене ағындардың параметрлерін, шығындарын және бағыттарын. Жобалаған ЖЭС-ның қөмекші қызметшіліктерін қүрастыру: шаңдайындау, отынберу, гидрокүлшығару, күлаулау, химиялық су тазалау. ЖЭС-ның керек жабдықтарын таңдау және пайдалану.Әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиеттер:

  1. Глазырин А.И., Глазырин А.А., Орумбаев Р.К.. Орумбаева Ш.Р. Жылуэнергетикалық жабдықтардың тоттануы және сақтауға қойылуы. Монография. Павлодар: ЭКО, 2012. – 704 б.

  2. Қадырбаев А.К. Cұйық және газ механикасы, гидропневможетектер. Алматы: Бастау. –2008. 270 б.

  3. Әділбеков М. Жылутехника. Оқу құралы. Алматы, 2003.- 145 б.

  4. Қабашев Р.А. Жылутехника. Оқу құралы. Алматы, 2008.


Қосымша әдебиеттер:

  1. Қазан агрегаттарының жұмыс қағидасы және құрылымы, 050717 «Жылуэнергетика» мамандығының студенттерге арналған қысқаша дәрістер конспекті / құраст. Ж.А. Тулебаева – Павлодар: Кереку, 2009. – 52 б.

  2. Орысша-қазақша түсіндірме сөздік: Энергетика. Бірінші бөлімі / Жалпы редакциясын басқарған э.ғ.д., профессор Е.Арын –Павлодар: ЭКО, 2010. – 248 с.

  3. Сұйық және газ механикасы. Сорғылар. Оқу құралы. – Е. Нұрекен; Алматы: АЭЖБИ, 2005. -193 бет.


Курс саясаты

Әр студент сабақтың әр түрінде болып, талқылауларда және топ жұмыстарына белсенді қатысуы керек. Сабақтан кешікпеулеріңізді сұраймын, бұл Сіздердің курстастарыңыздың жұмыс істеуіне кедергі жасайды. Сабақ үстіндегі тәртіпбұзушылықтың бәрі жазаланады, тіпті аудиториядан шығарып жіберуге дейін. Бір дәріс сабағына қатысқан үшін 4 бал қойылады.

Сабақты босатқан үшін келесі айып санкциялары орнатылды:


  • Дәрісте немесе практикалық сабақты себепсіз босатқаны үшін - 0 бал;

  • Зерттеу жұмысында болмаса - 5 бал әр тапсырылмаған жұмысқа алынып отырады, ал егер кейіннен тапсырылса 4 бал қосылады;

  • Сабаққа кешіккен үшін – 1 бал алынады;

Босатылған зертханалық жұмысты тапсыру, ол оның орындалуы және теориялық бөлімің қорғауы болып саналады.

Егер Сіз бір себептен бақылау шаралары жүргізілгенде болмасаныз, онда Сізге келесі сабақтың басында тапсыруға мүмкіндік беріледі, қарсы жағдайда 0 бал аласыз.

Берілген материалды оқып шығу сияқты әр сабаққа дайындықпен келу міндетті.

Сіздің дайындығыңыз пәннің тиісті бөлімін оқытқаннан кейін практикалық жұмыстар және тестілеу кезінде сұрақтармен тексеріледі.

Емтихан тестік тапсырмалар бойынша қабылданады және жүз балдық жүйе бойынша бағаланады. Тестік тапсырмалар үш вариантта, әр кайсында 60 сүрақтан.

Пән бойынша қорытынды рейтингін есептеу әдісі

Пән бойынша қорытынды бақылауы оқу жұмыс жоспарына сай емтиханнан құралады. Университеттің Ғалымдар Кеңесімен қорытынды бақылауы және үлгерім бойынша келесі салмақ үлестері орнықтырылған, 2-кестеде көрсетілген.


2-кесте - үлгерім және қорытынды бақылауы бойынша салмақ үлестері

Қорытынды бақылауының түрі

Бақылау түрі

Салмақ үлесі

Емтихан


Емтихан

0,4

Үлгерім бақылауы

0,3
Курстық жұмыс

0,3

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Методические указания по прохождению учебной практики для студентов специальности 5В020400 «Культурология»
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Бағдарламасының титулдық пму ұс н 18. 4/19 парағы (syllabus) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет