Барлығы – 135 сағат


" Книголюб" газетінен тақырып бойынша материалдар қарау. 59бет8/8
Дата27.05.2017
өлшемі1,62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

58." Книголюб" газетінен тақырып бойынша материалдар қарау.

59.Бір баспаға сипаттама: құрылу тарихы, дамуы, қазіргі кезеңдегі репертуары.

60.Кітап дүкеніне бару, жеке баспалардың басылымдарын қарау.

61." Книжное дело" және " Мир библиографии" журналына сипаттама.

62.Студенттің таңдауы бойынша журналға сипаттама.

63.Қазіргі кезеңдегі даму тенденциясы.

64. Студенттің таңдауы бойынша екі кітап басылымына сипаттама.

65. Баспа фирмаларының жарнамалық материалдарымен танысу.

66." Кітапхана" , " Библиотека", " Мир библиография", " Библиография" журналдарындағы кітапты насихаттаумен жарнмалау материалдарымен танысу, қарап шығу.

67.№13 семинарға дайындық

68.Алғашқы кітап бастырып шығарушылар Ш. Фиоле, Ф. Скорина, А. Мануцийлердің баспа қызметін зерттеу.

69.Бір баспагердің баспа қызметіне сипаттау жасау.

70. №14 семинарға дайындық.

71.Ф. Брокгауздың баспагерлік қызметін зерттеу. Басылымдарын қарау.

72.Бір баспа фирмасын сипаттау.

73.Материалды пысықтау. Тақырып бойынша әдебиеттерге шолу.

74." ХХғ .... кітап ісі" атты рефератты дайындау. ( студенттің таңдауы бойынша )

75. Семинарға дайындық.

76. Тақырып бойынша шолу.

77. Рефератты көркемдеп аяқтау.

78.Рефератты көркемдеп аяқтау.
Емтиханға дайындыққа арналған сұрақтар
1. ХІ – ХІІ ѓ шежірелер жазуыныњ ењ ірі орталыѓы ќандай монастырды білесіз?

A Киев - Печора

B Новгород

C Псков


D Астрахань


 1. Славяндардыњ ењ алѓаш єліппесін ќ±растырушыларды атањыз?

A Ярослав Мудрый

B Кирилл, Мефодий

C Иван Грозный

D Дмитрий Константинович
 1. Ертеорыс кітабыныњ ішінен ќайсысын 1 орыс энциклопедиясы деп атаймыз?

A Изборник Святослава

B Лаврентьев шежіресі

C Остромиров евангелиесі

D Апостол 1. Орыстыњ ењ алѓашќы кітап басып шыѓарушы баспагері кім?

A А. Н. Радищев

B И. Крылов

C И. Федоров

D С. Полоцкий 1. И. Федоровтыњ ењ алѓашќы кітабы “Апостол” ќай жылы жарыќ кµрді?

A 1564

B 1560


C 1562

D 1567


 1. Х‡ІІ ѓ Ресейде ќолжазба кітаптарыныњ орталыѓы болып ќандай орындар саналады?

A кітапханалар

B баспаханалар

C монастырлар

D шеберханалар

7. Х‡ІІІ ѓ ІІ ж Ресейде ќандай шетелдіњ кµркем єдебиетініњ аудармаларын басып шыѓаруѓа ‰лкен назар аударылды?

A поляк


B итальян

C украин


D француз

 1. ХІХ ѓ. І ж. дворяндыќ кітап баспагері-меценаттар кімдер?

A И.Н.Глазунов, А.Ф.Маркс

B Н.М.Карамзин, М.О.Вольф

C М.И.Хересов, И.Д.Сытин

D П.П.Бекетов, Н.П.Румянцев

9. Кењестік алѓашќы баспаханалар ќай жылы ќ±рыла басталды?

A 1925


B 1920

C 1917


D 1919

10. “Молодая гвардия” баспасыныњ негізін салушы жазушыны атањыз?

A М. Горький

B А. Гайдар

C В. Маяковский

D Н. Гоголь

11. ¦лы Отан соѓысы кезіндегі жауынгерлерді патриоттыќ рухта тєрбиелеуде ќандай басылымдар ќолданылды?

A техникалыќ єдебиеттер

B зањ, ќ±ќыќ туралы єдебиеттер

C экономика туралы

D саяси жєне жауынгерлік беттер, єскери кітаптар, брошюралар

12. “Кітаптану” деген терминді ењ алѓаш енгізген орыстыњ белгілі библиографын атањыз?

A В.Г.Анастасевич

B Н.А.Рубакин

C Н.К.Крупская

D Н.В.Здобнов 1. “Аннотация” дегеніміз не? Аныќтамасын атањыз.

A жылтыр беті

B кµмекші кµрсеткіш

C кітаптыњ ќысќа мазм±ны

D иллюстрациясы

14. Кітаптыњ элементтерін атањыз?

A жеке шыѓарма, тањдамалы басылым

B єњгіме, шолу

C энциклопедия, сµздіктер

D м±ќаба, жылтыр беті, титулдыќ бет, текст, кітап жолдары, аныќтама аппарат, иллюстр.

15. “Сериялыќ басылым” дегеніміз не, аныќтамасы ќандай?

A аныќтамалыќ басылым, єдістемелік ќ±рал

B белгілі бір таќырып жєне бірыњѓай сериялыќ атау бойынша, бірдей кµркем-ген басылым

C мерзімді жєне мерзімсіз басылым

D монография, брошюра

16. “Титулдыќ бет” дегеніміз не, аныќтамасын табыњыз?

A ѓылыми аныќтама аппарат

B мазм±ны, рецензия

C кітаптыњ алѓашќы екі беті, оныњ оњ жаѓында автордыњ фамилиясы, кітап аты, шыѓу мєліметі жазылады

D алѓысµз, кіріспе

17. Құжат деген ұғымның анықтамасын табыныз

A рухани мєдениет

B єлеуметтік аќпарат

C б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдары

D адам жасаѓан єдіспен кењістік пен уаќытќа аќпаратты жеткізуге арналѓан материалдыќ объект (текстілік, дыбыстыќ-бейнелік, машинадан оќылатын т‰рлері)

18. ¤нер шыѓармаларыныњ басылымдарын атањыз?

A бейнелеу жєне ноталыќ басылымдар

B жарнамалыќ, аќпараттыќ

C мерзімді, мерзімсіз

D нормативті-техникалыќ

19. Кітаптың қ±жат ретіндегі негізгі ќызметі ќандай, атањыз?

A кµрнекілігі

B к‰рделілігі

C жан-жаќтылыѓы

D аќпараттыќ, єлеуметтік, коммуникативті, тарихи кµз, эстетикалыќ, этикалыќ, басќару, есептеу құралы, ретіндегі ќызмет?

20. Дєст‰рлі емес аќпарат тасушылар дегеніміз не, олардыњ т‰рлерін атањыз?

A кітаптар, брошюралар

B ќ±жаттар, репродукцияланѓан ќ±жаттар, машинада оќылатын ќ±жаттар

C газет, журналдар

D жарнамалар, естеліктер

21. Кітаптану ѓылымыныњ объектісін зерттеудіњ єдістері ќандай?

A функционалды

B библиографиялыќ

C типографиялыќ

D барлыќ жауап д±рыс

22. Кітап және кітап ісі туралы кітаптың қалыптасу заңдылығын, оның қоғамда дамуымен қоғамға қызмет етуін зерттейтін ғылым.

A кітаптану

B кітапханатану

C библиографиятану

D ќ±жаттану

23. Адам жасаѓан єдіспен кењістік пен уаќытќа аќпаратты жеткізуге арналѓан материалдыќ объектіні табыњыз?

A кітап

B библиографиялыќ ќ±ралC басылым

D ќ±жат


24. Кітапќа тєн емес ќызметті алып тастањыз

A аќпараттыќ

B коммуникативті

C кумулятивті

D делдалдыќ

25. Кітаптар єрт‰рлі белгілеріне байланысты жіктеледі, тµмендегі белгілердіњ ішінен жіктеу ж‰ргізілмейтінін табыњыз

A мазм±ны бойынша

B кµлемі бойынша

C ќ±жатты дайындау єдісі бойынша

D мерзімі бойынша

26. Теоретикалыќ немесе экспериментальды зерттеудіњ нєтижелерін, сонымен ќатар ѓылыми дайындалѓан мєдени ескерткіштер туралы жарияланымдарды, тарихи ќ±жаттарды, єдеби текстілерді ќамтитын басылым

A аныќтамалыќ

B ѓылыми

C оќулыќ


D ресми

27. Редакциялыќ-баспалыќ өңдеуден µткен, баспа немесе тањба салу арќылы алынѓан, кµркемделген шыѓу мєліметтері бар аќпаратты таратуѓа арналѓан басылым түрі?

A репродукцияланѓан

B машинадан оќылатын

C жарияланбаѓан

D басылым

28. Кітапты оќырмандыќ баѓыты бойынша жіктеуге келмейтін белгіні алып тастањыз

A жасөспірімдер үшін

B оќырмандар үшін

C демалуѓа арналѓан

D мамандар үшін

29. Мемлекеттік ұйымдар, мекемелер, ќоѓамдыќ ұйымдардың атынан жарияланатын материалды ќамтитын басылым

A аныќтамалыќ

B ѓылыми


C оќулыќ

D ресми


30. Төмендегі кітап элементтерініњ ќайсысы сыртќы элементі болып саналмайды?

A кітап блогы

B түптелген мұќаба

C кітаптың жылтыр беті

D иллюстрациялар
10. Оқу, өндірістік және дипломалды сараманды өткізу жөнінде әдістемелік нұсқаулар пән бойынша қарастырылмаған.
11. Білімді бағалау жөніндегі мәлімет

Білім бағалау мәліметінде білім бағалау шкаласы, критериясы, жұмыс түрлерінің тізімі және осы жұмыстарды орындау талаптары беріледі.

Әдетте силлабуста келесі мәліметтер көрсетіледі:


  • барлық жұмыс түрлерін бағалау ережесі (максималды балл, айыптық және көтермелеу балдары);

  • қорытынды (емтихан) бағасын қою критериялары және аппеляция ережесі;

  • сабаққа кешігу, сабақты қалдыру, дәрісханадағы тәртіп, жұмысты кеш тапсыру, емтиханға қатыспау т.б. мәселелер.


Бағалау саясаты

Бағалау саясаты келесі принциптерге негізделу керек: шынайлық, әділдік, айқындылық, икемділік, жоғары дифференциация.

Қорытынды бағалауға рейтингтік бақылау және емтихан кіреді.

Ќорытынды бағалау мен рейтингті бақылау

 • Семестрдің 7(8) аптасында (1-7 апта нәтижесі бойынша) және 15 аптада (8-15 апта нәтижесі бойынша) оқытушы 100 балдық шкала бойынша рейтингті бақылау нәтижелерін шығарады және оқытушы өткізген рейтингке қойылатын баға, ағымды, рубеждік бақылау балдарының сомасын көрсетеді.

 • Қорытынды баға мына формула бойынша есептеледі

U = [(P1 +P2) / 2] * 0,6 + E * 0,4

P1 - бірінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті

P2 - екінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті

Е – емтихандағы бағалаудың цифрлік эквиваленті

Яғни 30% (1 рейтинг) + 30% (2 рейтинг) + 40% (емтихан).
«Пән бойынша білімді бағалау кестесі»
Бағалау саясаты:«Кітаптану және кітап тарихы» пәні бойынша білімді бағалау кестесі


Бағалау критериясы


Бағалау түрі

Апта

Жұмыс үшін %

Барлығы

%


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Сабаққа қатысу. Үй тапсырмасын орындау.

0,5

7,5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Жеке тапсырма

5

20
++


+
+

3

Семинар, практикалық сабақтардағы белсенділік.

0,5

7,5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4

СӨЖ- ді орындау және есеп беру.

0,5

7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
5.

Аралық бақылау.

9

18+


+
Р1 + Р2
60


6.

Емтихан
40


Барлығы
100

Семестр барысында екі аралық бақылау жүргізіледі 7(8) және 15 апталарда.

Аралық бақылаулар бойынша студенттің максималды үлгерім көрсеткіші 60% құрайды. Семестр аяғында оқу пәні бойынша қорытынды аттестациялау – емтихан өткізіледі (максималды көрсеткіші - 40%).

Пән бойынша қорытынды емтихан бағасы аралық бақылаулар және қорытынды аттестациялаудың максималды көрсеткіштер сомасы ретінде анықталады.

Қорытынды емтихан пәннің негізгі теориялық және практикалық материалдарын қамтитын нұсқауларға бөлінген тест тапсырмалары түрінде өтеді.

Әріптік бағалау және оның балдардағы цифрлік эквиваленті дұрыс жауаптардың пайыздық көрсеткіші бойынша анықталады (кесте бойынша)


Студенттердің білімі келесі кесте бойынша бағаланады:

Бағалау

Бағаның әріптік баламасы

Бағаның сандық баламасы

Бағаның проценттік баламасы

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

A

4,0

95-100

өте жақсы

A-

3,67

90-94

B+

3,33

85-89

жақсы

B

3,0

80-84

B-

2,67

75-79

C+

2,33

70-74

қанағаттанарлық

C

2,0

65-69

C-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанарлықсыз12. Оқу сабақтарын бағдарламалық және мультимедиялық қолдау

«Кітаптану және кітап тарихы» курсы бойынша мультимедиялық және электрондық құралдар жоқ.


13. Арнайы аудиториялар және лабораториялардың тізімі.

Бұл пән №7 оқу корпусының дәрістерге арналған №307 аудиториясында өткізіледі.


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет