Бекітілді утвержденбет1/4
Дата13.02.2017
өлшемі0,78 Mb.
түріПротокол
  1   2   3   4
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті

Физика-математика факультеті

Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова

Физико-математический факультетБЕКІТІЛДІ УТВЕРЖДЕН

Университеттің ОӘК отырысында

на заседании УМС университета

Хаттама


Протокол № ___ от _________ 20__г

ОӘК төрағасы

Председатель УМС _______Мальтекбасов М.Ж.


5В010900 – Математика мамандығы бойыншаЭлективті пәндер каталогы

Қабылдау жылы: 2015 ж


Каталог элективных дисциплин

по специальности: 5В010900 – Математика

год приема: 2015 г

ТалдықорғанЭК

Пәннің шифры EB 2106

Пән атауы: Еңбекті қорғау

Пререквизиттері: жоқ

Постреквизиттері: өндірістік іс-тәжірибе

Мақсаты: студеттерде төтенше жағдайларда қорғауды және өндірісте еңбектің қауіпсіз және зиянсыз жағдайларын ұйымдастыру жөнінде өзбеті жұмыс жүргізуіне мүмкіндік беретін еңбекті қорғау бойынша негізгі білімді қалыптастыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттамасы: Ақпараттық қызметтеу кәсіпорындарындағы еңбекті қорғаудағы басқару (ЕҚБ) жүйесі. ЕҚБ жүйесінің негізгі қағидалары. ЕҚБ жүйесінің мөлшерлік-құқықтық негіздері. Еңбекті қорғауды басқару жүйесінің функциясы. ЕҚБ жүйесінің міндеттері. ЕҚБ жүйесінің психологиялық негіздері. Өндірістік санитария. Ақпараттық қызметету кәсіпорындарын құруға санитарлық талаптар.

Күтілетін нәтиже: негізгі заң шығару актілерімен нормативтерді, еңбек жағдайларын бағалау және өндірістік жарақаттану мен кәсіби сырқаттанудың себептерін талдау әдістерін, өрт пен апаттар, қауіпті және зиянды өндірістік факторлар туралы мағлұматтарды, ақпаратты жүйелер нысандарындағы күресу әдістері мен құралдарын білуі керек.

Құзыреті: Еңбекті қорғаудың нормативтері мен ережелерін сақтау мәселелері туралы білімді меңгерген. Жұмысшылардың қауіпсіз жүріс-тұрысын қалыптастыруға, еңбекті қорғауға бағытталған профилактикалық жұмысты жүргізуге дағдыланған. Еңбек жағдайын жақсарту үшін қажетті іс-шараларды қолдануға және ұйымдастыруға қабілетті.

ЭК

Шифр дисциплины OT 2106

Название дисциплины: Охрана труда

Пререквизиты: нет

Постреквизиты: производственная практика

Цель изучения: Изучение общих закономерностей опасных явлений и соответствующих методов и средства защиты человека в любых условиях его обитания. Подготовка студентов к действиями в чрезвычайных ситуациях и ликвидаций последствий в экстремальных ситуациях.

Краткое содержание основных разделов: Система управления охраной труда (УОТ) на предприятиях информационного обслуживания. Основные положения УОТ. Нормативно-правовые основы УОТ. Функция управления охраной труда. Задачи управления охраной труда. Психофизиологические основы системы УОТ. Производственная санитария.

Ожидаемые результаты: оценивать и оптимизировать условия труда, анализировать причины и прогнозировать условия производственного травматизма и профессиональных заболеваний, чрезвычайных ситуаций;

Компетенции: Владеет основными законодательными актами и нормативами по охране труда, методами оценки условий труда и анализа причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сведениям о пожаре и авариях, об опасных и вредных производственных факторах, методы и средства борьбы с ними на объектах.

ЭК

Пәннің шифры MA 1204

Пән атауы: Математикалық анализ 1

Пререквизиттері:жоқ.

Постреквизиттері:Математикалық анализ 2

Мақсаты: Математикалық талдаудың негізгі түсініктерін оқу және оларды қолдану;

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Нақты сандар. Нақты сандарды салыстыру. Сандық тізбектер және оның шегі. Функция ұғымы. Функцияны беру тәсілдер. Функцияның нүктедегі шегі. Функцияның нүктедегі үзіліссіздігі. Бір айнымалы функцияның туындысы, оның геометриялық және механикалық мағынасы. Жоғарғы ретті туынды және дифференциалдар. Лопиталь ережесі. Функция монотондылық аралықтары. Алғашқы функция және интеграл. Интегралдау әдістері. Анықталған интеграл.

Күтілетін нәтиже: теоремаларды дәлелдеудің негізгі әдістерін меңгереді, теориялық білімді және математикалық анализдің негізгі сандық әдістерін практикада қолдана алады, математикалық аппаратты қолдана отырып, өздігінен білім алу дағдыларын меңгереді.

Құзыреті: Бір айнымалы функциялардың дифференциалдық есептеулерінің теориясын жетік біліп, математиканың басқа салаларына қолдануға қабілетті

ЭК

Шифр дисциплины MA 1204

Название дисциплины: Математический анализ 1

Пререквизиты: нет

Постреквизиты: математический анализ 2

Цель изучения: изучение основных понятии математического анализа.

Краткое содержание основных разделов: Рассматриваются элементы введения в математический анализ. Функция. Предел функции. Непрерывность функции. Производная и дифференциал функции одной переменной: их геометрический и механический смысл. Производные и дифференциалы высших порядков. Правило Лопиталя раскрытия неопределенностей. Интервалы монотонности функции. Экстремум функции. Первообразная и интеграл. Методы интегрирования. Определенный интеграл.

Ожидаемые результаты: овладеет основными методами доказательства теорем; научится применять полученные знания на практике и использовать основные численные методы математического анализа; приобретет навыки самостоятельно получать знания, используя математический аппарат.

Компетенции: Способен эффективно использовать теорию дифференциального исчисления одной переменной для решения прикладных задач


ЭК

Пәннің шифры MA 1205

Пән атауы: Математикалық анализ 2

Пререквизиттері:Математикалық анализ 1

Постреквизиттері:Математикалық анализ 3

Мақсаты:Математикалық талдаудың негізгі түсініктерін оқу және оларды қолдану;

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Евклид кеңістігі. Ашық және тұйық жиындар. Көп айнымалы функциялар. Дербес туындылар және дифференциалдар. Функциялардың дифференциалдануы. Көп айнымалы функциялардың экстремумы. Экстремумның қажетті шарты. Айқындалмаған функциялар. Айқын түрде берілмеген функциялар

Күтілетін нәтиже: теоремаларды дәлелдеудің негізгі әдістерін меңгереді, теориялық білімді және математикалық анализдің негізгі сандық әдістерін практикада қолдана алады, математикалық аппаратты қолдана отырып, өздігінен білім алу дағдыларын меңгереді.

Құзыреті: Бір айнымалы функциялардың интегралдық есептеулерінің теориясын жетік біліп, математиканың басқа салаларына қолдануға қабілетті

ЭК

Шифр дисциплины MA 1205

Название дисциплины: Математический анализ 2

Пререквизиты: Математический анализ 1

Постреквизиты: математический анализ 3

Цель изучения: изучение основных понятии математического анализа

Краткое содержание основных разделов: Евклидово пространство. Открытые и замкнутые множества. Функции многих переменных. Частные производные и частные дифференциалы. Дифференцируемость функций многих переменных. Экстремум функции многих переменных. Наибольшее и наименьшее значения функции двух переменных. Неявные функции.

Ожидаемые результаты: овладеет основными методами доказательства теорем; научится применять полученные знания на практике и использовать основные численные методы математического анализа; приобретет навыки самостоятельно получать знания, используя математический аппарат.

Компетенции: Способен эффективно использовать теорию дифференциального исчисления одной переменной для решения прикладных задач


ЭК

Пәннің шифры MA 2213

Пән атауы: Математикалық анализ-3

Пререквизиттері:математикалық анализ (1-курс)

Постреквизиттері: математикалық анализ-4

Мақсаты:Математикалық талдаудың негізгі түсініктерін оқу

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:Сандық қатарлар. Жинақты қатарлардың қасиеттері. Оң мүшелі қатарлардың жинақталу шарттары. Таңбалары ауыспалы қатарлар. Лейбниц белгісі. Таңбалары айнымалы қатарлар. Абсолютті және шартты жинақтылық. Функционалдық тізбектер және қатарлар. Бірқалыпты жинақтылық. Бірқалыпты жинақтылық Вейерштрасс белгісі. Дәрежелік қатарлар. Қатардың жинақтылық радиусы және дөңгелегі. Абель теоремасы. Коши – Адамар формуласы. Аналитикалық функциялар. Қатарларды мүшелеп дифференциалдау. Қатарларды мүшелеп интегралдау.

Күтілетін нәтиже: теоремаларды дәлелдеудің негізгі әдістерін меңгереді, теориялық білімді және математикалық анализдің негізгі сандық әдістерін практикада қолдана алады, математикалық аппаратты қолдана отырып, өздігінен білім алу дағдыларын меңгереді.

Құзыреті: Қатарлар теориясын жетік біліп, математиканың басқа салаларына қолдануға қабілетті

ЭК

Шифр дисциплины MA 2213

Название дисциплины: Математический анализ-3

Пререквизиты:математический анализ(1курс)

Постреквизиты:математический анализ -4

Цель изучения:формирование у будущих учителей основ профессионально-математических знаний, представлений о математике.

Краткое содержание основных разделов: Числовые ряды. Сумма ряда. Критерий Коши сходимости ряда. Признаки сходимости положительных рядов. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. Знакопеременные ряды. Функциональные последовательности и ряды. Равномерная сходимость. Признаки равномерной сходимости. Свойства равномерно сходящихся рядов и последовательностей. Степенные ряды. Аналитические функции Разложение элементарных функций в степенные ряды.

Ожидаемые результаты: овладеет основными методами доказательства теорем; научится применять полученные знания на практике и использовать основные численные методы математического анализа;приобретет навыки самостоятельно получать знания, используя математический аппарат.

Компетенции: Способен эффективно использовать теорию ряда для решения прикладных задач


ЭК

Пәннің шифры AG 2215

Пән атауы: Аналитикалық геометрия

Пререквизиттері: элементар математика

Постреквизиттері: дифференциалдық геометрия және топология,

Мақсаты: болашақ мұғалімдердің кәсіби-математикалық білімдерін қалыптастыру;

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Векторлар.Векторларға қолданатын амалдар. Векторлардың скалярлық көбейтіндісі. Векторлардың векторлық көбейтіндісі. Векторлардың аралас көбейтіндісі. Координаталар әдісі туралы ұғым. Аффиндік координаталар жүйесі. Тікбұрышты координаталар жүйесі. Екі нүкте арасындағы қашықтық. Кординаталар арасындағы теңдеулер мен теңсіздіктердің геометриялық мағынасы.Түзудің әртүрлі берілу тәсілдері. Түзудің жалпы теңдеуі, оның зерттеуі. Екі түзудің өзара орналасуы.Жазықтықты түрлендіру.Жазықтықтың қозғалысы. Қозғалыстың аналитикалық өрнегі.

Күтілетін нәтиже: Білімгер негізгі геометриялық ұғымдарды және зерттеу әдістерін біледі; пәннің типтік есептерін шығара біледі; қолайлы математикалық әдістерді және есептің шешімінің алгоритмін таңдай алады; есептердің шешімін іздестіру кезінде қазіргі кездегі есептеу техникасын пайдаланып, сандық әдістерді қолдана алады.

Құзыреті: Аналитикалық геометрия есептерін шешу және зерттеудің негізгі әдістерін қолдана білуге қабілетті

ЭК

Шифр дисциплины AG 2215

Название дисциплины: Аналитическая геометрия

Пререквизиты: элементарная математика

Постреквизиты: диффренциальная геометрия и топология

Цель изучения: формирование у будущих учителей основ профессионально-математических знаний, представлений о математике.

Краткое содержание основных разделов: Элементы векторной алгебры. Понятие метода координат. Аффинная система координат. Прямоугольная система координат. Расстояние между двумя точками. Геометрическое истолкование уравнении и неравенств между координатами. Прямая линия на плоскости. Различные способы задания прямой. Общее уравнение прямой, его исследование. Преобразования плоскости. Движение плоскости. Аналитическое выражение движения.

Ожидаемые результаты: овладеет основными методами исследования геометрических фигур и решения задач; овладеет основными численными методами математики и их простейшими реализациями; будет иметь представление о различных пространствах.

Компетенции: Способен эффективно использовать основные методы исследования и решения задач аналитической геометрий

ЭК

Пәннің шифры Alg 2217

Пән атауы: Алгебра

Пререквизиттері:жоқ.

Постреквизиттері: сандар теориясы

Мақсаты: Алгебраның зерттеу әдістерінің негізін игеру және есептер шығару;

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Жиындар теориясының элементттері. Жиын түсінігі. Ішкі жиын. Жиындарға қолданылатын амалдар және олардың негізгі қасиеттері.Эйлер-Венн диаграммалары.Жиындардың тік көбейтіндісі. Бинарлы қатынастар. Ақырлы бинарлы қатынастарды графтармен кескіндеу.Эквиваленттік қатынас, жиындарды жіктеу. Реттеу қатынасы. Функция түсінігі. Функциялар композициясы. Пікірлер және оларға қолданылатын амалдар. Предикаттар мен кванторлар. Пікірлерді логикалық тіл көмегімен жазу. Матрицалар және оларға қолданылатын амалдар. Матрицалық амалдардың негізгі қасиеттері. Кері матрица түсінігі. Кері матрицаларды есептеу. Орналастырулар тобы.

Күтілетін нәтиже:Алгебралық түсініктермен зерттеу әдістері мен негіздерін біледі; Математикалық теориялардағы теоремаларды дәлелдей алады және алған білімдерін қолданады; Алгебралық обьектілер арасындағы сандық және сапалық арақатынастарды өрнектеуге қажетті математикалық символдарды қолдану тәжірибесіне ие болады

Құзыреті: Алгебраның негізгі ұғымдарын біле отырып, практикада қолдануға қабілетті

ЭК

Шифр дисциплины Alg 2217

Название дисциплины: Алгебра

Пререквизиты: нет

Постреквизиты: теория чисел

Цель изучения: является изучение основных классических алгебр

Краткое содержание основных разделов: Множество и операции над множествами. Бинарные отношения. Композиция отображений. Отношение эквивалентности и разбиение на классы. Фактор-множество. n – местные отношения и n – местные операции. Алгебры и алгебраические системы. Высказывания, предикаты и логические операции над ними. Законы логики. Аксиоматические определения группы, кольца, поля и их простейшие свойства. Гомоморфизмы и изоморфизмы алгебрических систем. Поле комплексных чисел. Понятие векторного пространства, примеры. Арифметическое векторное пространство. Линейная зависимость и независимость системы векторов. Базис и ранг системы векторов. Изоморфизм векторных пространств одинаковой размерности.

Ожидаемые результаты: будет знать доказательства теорем; научится применять полученные знания на практике и использовать основные методы алгебры матриц и определителей; приобретет навыки самостоятельно получать знания, используя математический аппарат.

Компетенции: Способен владеть основными понятиями алгебры и применять их на практике

ЭК

Пәннің шифры MA 2214

Пән атауы: Математикалық анализ-4

Пререквизиттері:математикалық анализ (1-курс)

Постреквизиттері: дифференциалдық теңдеулер

Мақсаты:Математикалық талдаудың негізгі түсініктерін оқу

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Риманның еселі интегралы. Еселі интегралды қайталанбалы интегралға келтіру. Бірінші текті қисықсызықты интеграл және оның қасиеттері. Екінші текті қисықсызықты интеграл және оның қасиеттері. Грин формуласы. Бет. Беттің ауданы. Бірінші текті беттік интеграл және оның қасиеттері. Екінші текті беттік интеграл және оның қасиеттері. Скалярлық өрістер. Векторлық өрістер. Остроградский – Гаусс формуласы. Стокс формуласы. Параметрден тәуелді интеграл.

Күтілетін нәтиже: теоремаларды дәлелдеудің негізгі әдістерін меңгереді, теориялық білімді және математикалық анализдің негізгі сандық әдістерін практикада қолдана алады, математикалық аппаратты қолдана отырып, өздігінен білім алу дағдыларын меңгереді.

Құзыреті: Еселі қатарлар мен еселі интегралдар теориясын жетік біліп, математиканың басқа салаларына қолдануға қабілетті

ЭК

Шифр дисциплины MA 2214

Название дисциплины: Математический анализ-4

Пререквизиты: математический анализ(1курс)

Постреквизиты: дифференциальные уравнения

Цель изучения: изучение основных понятии математического анализа.

Краткое содержание основных разделов: Кратный интеграл Римана. Сведение кратного интеграла к повторному. Замена переменных в двукратном интеграле. Криволинейные интегралы первого и второго рода. Формула Грина. Поверхность. Площадь поверхности. Поверхностные интегралы первого и второго рода. Особое внимание уделяется использованию методов математического анализа для решения прикладных задач.

Ожидаемые результаты: овладеет основными методами доказательства теорем; научится применять полученные знания на практике и использовать основные численные методы математического анализа; приобретет навыки самостоятельно получать знания, используя математический аппарат.

Компетенции: Способен эффективно использовать теорию кратных интегралов и рядов для решения задач

ЭК

Пәннің шифры MEShP 3223

Пән атауы: Математикалық есептерді шешу практикумы

Пререквизиттері: элементар математика

Постреквизиттері: математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі

Мақсаты: Мектеп математика курсының есептерін шығара білу біліктерін қалыптастыру; Есептерді шешудің негізгі әдіс-тәсілдерін меңгеру;

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Рационал және иррационал өрнектерді тепе тең түрлендірулер қарастырылады. Көрсеткіштік және логарифмдік өрнектерді түрлендіру зерттеледі. Теңдеулерді, теңдеулер жүйесін және теңсіздіктерді шешуге баса назар аударылады. Тригонометрия, стандарт емес теңдеулер мен теңсіздіктер қарастырылады. Планиметрия мен стереометрияның негізгі ұғымдары мен аксиомалары қарастырылады.

Күтілетін нәтиже: мектеп математика курсы бойынша теориялық материалдарды, негізгі формулаларды және оларды дәлелдеуді, есептер шеше білу әдістерін, оған қойылатын педагогикалық талаптарды меңгереді, теориялық материалдарды есептер шығаруда пайдаланады.

Құзыреті: Заманауи педагогикалық технологияларды пайдаланып мектептерде, лицейлерде және арнайы мектептерде математикадан практикалық сабақтарды педагогикалық іс-әрекеті нәтижесін және процесін талдауға, өз пәнінің аясында әрекетті ұйымдастыруға қабілетті

ЭК

Шифр дисциплины PRMz 3223

Название дисциплины: Практикум по решению математических задач

Пререквизиты: Элементарная математика

Постреквизиты: Теория и методика обучения математике

Цель изучения: Формирование умений решать задачи школьного курса математики; овладение основными методами решения задач.

Краткое содержание разделов: Рассматриваются тождественные преобразования рациональных и иррациональных выражений. Изучаются тождественные преобразования показательных и логарифмических выражений. Уделяется внимание решениям уравнений, систем уравнений и неравенств. Изучается тригонометрия, нестандартные уравнения и неравенства. Рассматриваются основные понятия и аксиомы планиметрии и стереометрии.

Ожидаемые результаты: будет знать значение курса математики, взаимноотношения курса школьной математики и научной математики; будет иметь опыт при примений полученные знания к решению проблем преподавания математики.

Компетенции: Владеет навыками выбора методов обучения математике, планирования учебного процесса.


ЭК

Пәннің шифры DT 3225

Пән атауы: Дифференциалдық теңдеулер

Пререквизиттері: математикалық анализ (1-3 семестр)

Постреквизиттері: жай дифференциалдық теңдеулер үшін шектік есептер

Мақсаты: Дифференциалдық теңдеулер теориясымен таныстыру, негізгі дифференциалдық теңдеулерін шешуге үйрету;

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Дифференциалдық теңдеулердің негізгі түсініктері қарастырылады. Дифференциалдық теңдеулер мен олардың түрлері, шешу әдістері қарастырылады. Дифференциталдық теңдеулер жүйелері зерттеледі, шешімнің Ляпунов бойынша орнықтылығы қарастырылады.

Күтілетін нәтиже: теоремаларды дәлелдеудің негізгі әдістерін меңгереді, теориялық білімді және математикалық анализдің негізгі сандық әдістерін практикада қолдана алады, математикалық аппаратты қолдана отырып, өздігінен білім алу дағдыларын меңгереді.

Құзыреті: Дифференциалдық теңдеулердің есептерін шешуге және зерттеу әдістерін қолдана білуге қабілетті

ЭК

Шифр дисциплины DU 3225

Название дисциплины: Дифференциальные уравнения

Пререквизиты: математический анализ (1-3 семестр)

Постреквизиты: Краевые задачи для обыкновенных дифференциальных уравнений

Цель изучения: изучение основных понятии дифференциального уравнения.

Краткое содержание основных разделов: Рассматриваются основные понятия дифференциальных уравнений. Изучаются виды, типы и общая структура решения дифференциальных уравнений, методы их решения. Изучаются системы дифференциальных уравнений и методы их решения. Исследуется устойчивость решений по Ляпунову.

Ожидаемые результаты: овладеет основными методами доказательства теорем;будет знать элементы общей теории дифференциальных уравнений и уметь строить математические модели реальных процессов и явлений; овладеет навыками и приемами использования этих знаний в теоретических и практических целях; приобретет навыки решения типовых задач курса.

Компетенции: способен применять методы исследования и решения задач дифференциального уравнения

ЭК

Пәннің шифры ST 3227

Пән атауы: Сандар теориясы.

Пререквизиттері: Алгебра

Постреквизиттері: математикалық логика және дискреттік математика

Мақсаты: сандар теориясының негізгі ұғымдарымен таныстыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Бөлу қатынасы және оның қасиеттері. Санның бүтін және бөлшек бөлігінің функциясы. Қалдықпен бөлу туралы теорема. Жүйелі сандар. ЕҮОБ, оны табу үшін Евклид алгоритмі. Өзара жай сандар. ЕКОЕ. Жай сандардың ақырсыздығы. Арифметиканың негізгі теоремасы. Сандық функциялар. Натурал санның бөлгіштер саны мен бөлгіштерінің қосындысы. Мебиус функциясы. Эйлер функциясы. Гаусс тепе теңдігі. Үзіліссіз бөлшектер. Салыстырулар. Бірінші дәрежелі салыстырулар. Екі мүшелі салыстырулар. Бөлінгіштік белгілеулер.Күтілетін нәтиже: алгебра және геометрия негіздерін, дербес туындылы теңдеулер, математикалық логиканы білу керек; осы білімдерді теориялық және тәжірибелік мақсаттарда қолдана білу қабілеті мен тәсілдеріне ие болу керек; негізгі түсініктер мен анықтамаларды меңгеру керек;

Құзыреті: Сандар теориясының негізін меңгеріп, зерттеулер жүргізуге қабілетті

ЭК

Шифр дисциплины TCh 3227

Название дисциплины: Теория чисел

Пререквизиты: алгебра,

Постреквизиты: математическая логика и дискретная математика

Цель изучения: изучение основных понятии теории чисел.

Краткое содержание основных разделов: Теория делимости и его простейшие свойства. Функции целой и дробной частей от числа.теорема о делении с остатком. Систематические числа. Наибольший общий делитель. Алгоритм Евклида. Нахождение НОД. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. Простые числа. Бесконечность простых чисел. Разложение целых чисел в произведение простых чисел. Числовые функции. Число и сумма натуральных делителей данного числа. Функции Мебиуса. Функция Эйлера. Тождество Гаусса. Непрерывные дроби. Подходящие дроби. Конечные цепные дроби. Сравнения в кольце целых чисел и их приложения.

Ожидаемые результаты: в результате обучения и сдачи экзамена студент будет иметь представление о роли теории чисел в прикладных исследованиях; знать и уметь использовать основные понятия и методы теории чисел;

Компетенции: способен владеть основой теорией чисел и проводит исследования

ЭК

Пәннің шифры DGT 3231

Пән атауы:Дифференциалдық геометрия және топология

Пререквизиттері: аналитикалық геометрия

Постреквизиттері: дербес туындылы теңдеулер,

Мақсаты: дифференциалдық геометрия және топология саласы бойынша жалпы білім алу

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Топологиялық кеңістіктер. Топологиялық кеңістіктің ішкеңістігі. Ажырамдылық, байламдылық, компактілік. Гомеоморфизм. Топологиялық көпбейнелер.Көпбейнелердің эйлерлік сипаттамасы. Евклидтік кеңістіктегі сызық ұғымы.Күтілетін нәтиже: математикалық статистиканың жалпы теориясының элементтерін біледі, теориялық білімді практикада қолдана алады, негізгі ұғымдар мен анықтамаларды меңгереді және оны нақты есеп шығару барысында қолдана алады.

Құзыреті: Дифференциалдық геометрияның әдістері көмегімен зерттеу жұмыстарын жүргізуге қабілетті

ЭК

Шифр дисциплины DGT 3231

Название дисциплины: Дифференциальная геометрия и топология

Пререквизиты: Аналитическая геометрия

Постреквизиты: уравнений в частных производных,

Цель изучения: получение обобщенных знаний по дифференциальной геометрии и топологии.

Краткое содержание основных разделов: Рассматриваются понятия топологии. Основное содержание дисциплины составляет изучение линиий и поверхностей в евклидовом пространстве. Уделяется внимание изучению внутренней геометрии поверхностей.

Ожидаемые результаты: студент будет знать основные понятия и способы решения математических задач, применять полученные знания при решений задач различного типа, а также в профессиональной деятельности.

Компетенции: способен провести исследовательскую работу при помощи методов дифференциальной геометрии.

ЭК

Пәннің шифры ITMS 4333

Пән атауы:Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

Пререквизиттері:математикалық анализ, алгебра және сандар теориясы Постреквизиттері:

Мақсаты: есептерді шешудің және зерттеудің негізгі әдістерімен таныстыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Комбинаторика элементтері. Ықтималдықтар кеңістігі. Ықтималдықтың қасиеттері. Ықтималдық схемалары.Шартты ықтималдық. Оқиғалардың тәуелсіздігі.Толық ықтималдықтар формуласы. Байес формуласы.Тудырушы функция.Күтілетін нәтиже: математикалық статистиканың жалпы теориясының элементтерін біледі, теориялық білімді практикада қолдана алады, негізгі ұғымдар мен анықтамаларды меңгереді және оны нақты есеп шығару барысында қолдана алады.

Құзыреті: Ықтималдықтер теориясы мен математикалық статистика элементтерін нақты өмірде және математикалық модел құруда қолдана білуге қабілетті


ЭК

Шифр дисциплины TVMS 4333

Название дисциплины: Теория вероятностей и математическая статистика

Пререквизиты: математический анализ, алгебра и теория чисел

Постреквизиты:

Цель изучения: Овладение основными методами исследования и решения задач;

Краткое содержание основных разделов: Рассматриваются элементы теории комбинаторики. Основное содержание курса посвящено изучению случайных событий и случайных величин. Значительное место отведено элементам математической статистики.

Ожидаемые результаты: будет знать элементы общей теории математической статистики, теории вероятности, овладеет навыками и приемами использования этих знаний в теоретических и практических целях; усвоит основные понятия и определения; будет уметь применять их к конкретным задачам.

Компетенции: способен эффективно использовать элементы теории вероятностей и математической статистики в практике и строить математические модели


ЭК

Пәннің шифры MLDM 4334

Пән атауы: Математикалық логика және дискретті математика

Пререквизиттері: алгебра және сандар теориясы

Постреквизиттері:

Мақсаты: математикалық логика және дискретті математиканың негізгі ұғымдарымен және олардың қолданыстарымен таныстыру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Математикалық логика және дискретті математика курсының пәні және олардың математикадағы дамуындағы рөлі, математикалық индукция әдісі, дедукция теоремасы, предикаттар логикасы мен предикаттарды есептеу қарастырылады. Комбинаторика. Комбинаторлық талдаудың негізгі анықтамалары, қосу мен көбейту ережелеріне баса назар аударылады.Күтілетін нәтиже: Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер: Математикалық логика және дискретті математиканың зерттеу әдістерімен танысады; есептердің шешімін іздестіру кезінде қазіргі кездегі есептеу техникасын пайдаланып, сандық әдістерді қолдана алады; сапалы математикалық зерттеулерді іске асыра алады;

Құзыреті: Математикалық логика және дискретті математиканың әртүрлі бөлімдерінің теориялық және қолданбалы есептерін шешуге және моделдер құруға қабілетті

ЭК

Шифр дисциплины MLDM 4334

Название дисциплины: Математическая логика и дискретная математика

Пререквизиты: алгебра и теория чисел

Постреквизиты:

Цель изучения: ознакомить студентов с началами математической логики и основными разделами дискретной математики и их приложениями.

Краткое содержание разделов: Изучается предмет курса математической логики и дискретной математике и их роль в развитии математики и в предложениях. Дается краткий исторический обзор этапов в развитий. Рассматриваются основные правила комбинаторики, бином Ньютона, понятия графа, метод математической индукций. Рассматриваются мультиграф и граф без кратных дуг, связанный граф и области связанности. Особое внимание уделяется разновидностям графов.

Ожидаемые результаты: после изучения курса студенты научатся основным методам исследования математической логики и дискретной математики и решения задач; будут владеть навыками логического, аналитического и концептуального мышления.

Компетенции: Владеет фундаментальными знаниями по математической логике и способен решать задачи теоретического и прикладного характера.

ЭК

Пәннің шифры Fiz 4335

Пән атауы:Физика

Пререквизитері:элементар математика

Постреквизиттері:

Мақсаты:табиғаттың жалпы заңдарын іздеу және солардың негізінде нақтылы процестерді түсіндіру.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: кинематика, динамика негіздері, статика элементтері қарастырылады. Механикадағы сақталу заңдары, молекулалық физика, геометриялық оптика, толқындық оптика, атом ядросы және атомдық физика, кванттық физика оқылады. Электр өрісіне, магнит өрісіне, әр түрлі ортадағы электр тогы, электромагниттік толқындарға баса назар аударылады.

Күтілетін нәтиже: Білімгер пәнді оқып, емтиханды тапсыру нәтижесінде физиканың негізгі заңдарын және табиғат заңдарын, материяның нақты қасиеттерін, материяның қозғалыс формасын, физикалық шамаларды біледі.

Құзыреті: Классикалық және заманауи физиканың теорияларын, іргелі заңдарын және физикалық зерттеу әдістерін қолдануға қабілетті

ЭК

Шифр дисциплины FIZ 4335

Название дисциплины: Физика

Пререквизиты: элементарная математика

Постреквизиты:

Цель изучения: познакомить студентов с основами всех разделов физики и с новейшими достижениями науки.

Краткое содержание разделов: Изучается кинематика,основы динамики, элементы статики. Рассматриваются законы сохранения в механике, молекулярная физика, геометрическая оптика, волновая оптика, физика атома и атомного ядра, квантовая физика. Уделяется внимание изучению электрического поля, магнитного поля, электрического тока в различных средах, электромагнитных колебании и волн. Знакомятся с основами специальной теории относительности.

Ожидаемые результаты: после изучения курса студенты будут знать основы всех разделов физики: механику, молекулярную физику и термодинамику, электричество и магнетизм. Студенты научатся решать задачи по физике и объяснять на основе физических законов явления природы.

Компетенции: способен использовать теории классической и современной физики, основные законы и методы исследования.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет