Білім беру бағдарламасы «5B050800-Есеп және аудит»


Модуль 10. Аудит негіздері және ұлттық шоттар жүйесібет4/6
Дата18.02.2018
өлшемі1,09 Mb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6

Модуль 10. Аудит негіздері және ұлттық шоттар жүйесі

Модуль атауы және шифры

Аудит негіздері және ұлттық шоттар жүйесі, МТМ-10

Модульға жауапты

Сыздыкова Э.Ж.

Модуль түрі

Мамандық бойынша тандау

Модуль деңгейі

ВА

Апта ішіндегі сағат саны

4 сем. – 3 сағ., 5 сем. – 6 сағ.

Кредиттер саны

9

Оқыту формасы

Күндізгі

Семестр

4,5

Білім алушылардың саны
Модуль пререквизиттері

Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Экономикадағы математика, Информатика, Бизнесті бағалау, Статистика, Бухгалтерлік есеп негіздері, Эконометрика, Менеджмент

Модуль мазмұны

Берілген курс бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуы мен аудиторлық тексерістің әдістемесін игеруге арналған, аудиторлық қызметтің теориялық, әдістемелік және тәжірибелік аспектілерімен таныстыру, экономикалық мәселелер және экономикалық процестерді басқару бойынша мамандарды дайындауға қойылатын жоғары кәсіби білімнің Мемлекеттік стандартында бекітілген талаптарды орындау.

Білім беру нәтижесі

Білікті болуы тиіс: аудиторлық қорытындыға талдау жасау; нақты экономикалық ахуалдың статистикалық зерттеуiнiң жоспарын құру

Білуі тиіс: аудиторлық қызмет заңнамасының негізгі жағдайын білу; негiзгi экономикалық-статистикалық классификациялар және топтау, әлеуметтiк-экономикалық санақтың әр түрлi облыстарының көрсеткiштерiнiң жүйесi және олардың өлшемi немесе есептеудiң әдiстерiн білу

Дағдылары болуы тиіс: бухгалтерлік құжаттамалар негізінде аудиторлық есеп беруді дайындау, қажеттi экономикалық ақпаратты дербес жинақтау және өңдеу

Құзыретті болуы тиіс: статистикалық мәліметтерді жинау және өңдеу, талдау, жалпы қоғамдық құбылыстар мен үдерістердің даму заңдылықтары мен қарқынын зерттеу

Қорытынды бақылау формасы

Емтихан

Кредит алуға арналған шарттар

Кестеге сәйкес барлық жұмыс түрлерін орындау

Модуль ұзақтылығы

Бір семестр

Әдебиеттер

 1. ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы» Заңы 28.02.07 № 234 (02.05.2007ж. өзгерістермен және толықтырулармен)

 2. «Қазақстан Республикасындағы аудиторлық әрекет туралы» Қазақстан Республикасының Заңы. 20 қараша 1998 ж. №304 (01.01.2015 ж. өзгерістермен және толықтырулармен)

 3. Бухгалтерлік есептің шоттарының үлгі жоспары / ҚР Қаржы министрлігінің 2007ж. №185 бұйрығымен бекітілген.

 4. Елемесова А.М., Киіков Е.М., Мұханбетова С.М. Ұлттық есеп жүйесі / Оқу құралы. –Алматы: Экономика, 2000 – 142б.

 5. Каковкина, Т. В. Аудит-контроллинг. Теоретические и методологические основы: монография - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 183 с.

 6. Каренова, Г. С.  Аудит : учеб. пособие. - Караганды : Изд-во КарГУ, 2007. - 262 с.

 7. Кочинев, Ю. Ю. Аудит организаций различных видов деятельности: Настольная книга аудитора : учеб. пособие. - СПб. : Питер, 2010. - 288 с.

 8. Қаржылық бақылау, ревизия және аудит : оқу құралы / Д. О. Абленов [ж.б.] ; ғылыми ред. басқ. Д. О. Абленов. - Алматы: Экономика баспасы, 2014. - 559 б.

 9. Каковкина, Т. В. Аудит-контроллинг. Теоретические и методологические основы: монография / Т. В. Каковкина. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 183 с.

 10. Кочинев, Ю. Ю. Аудит организаций различных видов деятельности: Настольная книга аудитора: учеб. пособие / Ю. Ю. Кочинев. - СПб. : Питер, 2010. - 288 с.

 11. Суйц, В. П. Аудит: учеб. пособие для студ. образоват. учреждений ср. проф. образования, обучающихся по спец. "Экономика и бухучет" и "налоги и налогообложение". - 3-е изд., стер. - М. : КноРус, 2012. - 168 с.

 12.  Шәріпов А. Қ. Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп: оқулық. - Алматы : Дәуір, 2014

 13. Хахонова, Н. Н. Аудит: учеб. для студ. вузов / Н. Н. Хахонова, И. Н. Богатая. - М. : КНОРУС, 2011. - 718 с.

 14. Сагинов, Н. А. Аудит: "Есеп және аудит" мамандығының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құрал / Н. А. Сагинов, Г. А. Шакирова, М. С. Бердіходжаева ; Қарағанды мемлекеттік ун-ті . - Қарағанды : Қазақстан - Ресей Университеті баспасы, 2012. - 199 б.

Жаңартылған күні


Модуль 11. Қаржылық және басқарушылық есеп

Модуль атауы және шифры

Қаржылық және басқарушылық есеп, МММ-11

Модульға жауапты

Сыздыкова Э.Ж.

Модуль түрі

Мамандық бойынша міндетті

Модуль деңгейі

ВА

Апта ішіндегі сағат саны

4 сем. – 3 сағ., 5 сем. – 2 сағ.

Кредиттер саны

5

Оқыту формасы

Күндізгі

Семестр

4,5

Білім алушылардың саны
Модуль пререквизиттері

Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Экономикадағы математика, Информатика, Бизнесті бағалау, Статистика, Бухгалтерлік есеп негіздері, Эконометрика

Модуль мазмұны

Берілген курс бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуы әдістемесін игеруге арналған.

Бухгалтерлік есеп негіздерін, кәсіпорынның мүлігін және оның құрамдас бөліктерін бухгалтерлік есепке қоюды, шаруашылық операцияларды есептік тіркемелерде және қаржылық-шаруашылық қызметінің маңызды операцияларын қаржылық есеп беруде көрсетуді үйрету;

Экономикалық мәселелер және экономикалық процестерді басқару бойынша мамандарды дайындауға қойылатын жоғары кәсіби білімнің Мемлекеттік стандартында бекітілген талаптарды орындау.

Бұл курс университеттің экономика факультетінің студенттерін кәсіпорын, фирма, ұйым қызметін алға бастыруда, тиімділігін арттыруда басқарушылық есептің маңызын түсіндіріп, оны енгізу және жүргізу әдістерін игертіп, әрі қарай іс-жүзінде қолдана білу мақсатында дайындап оқытуға арналған.Басқарушылық есеп пәнін оқыту біліктілігі жоғары бухгалтерлерді дайындау негізінің қажетті деңгейінің талаптарына байланысты басқарушылық есеп жөнінде жалпы білім нәрін меңгеру, негізгі есеп категориясының мәні мен қолданбалы мағынасын ашу. Ақпаратты өңдеу, қабылдау және қолдану әдістерін дамытуға оның теориясының бағытын ғылым ретінде бухгалтерлік есепті қалыптастыру негіздерімен таныстыру табылады.

Білім беру нәтижесі

Білікті болуы тиіс: қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарын тәжірибеде қолдана білу, қаржылық және басқарушылық есепті ұйымдастыру, тәжірибеде есеп әдістерін қолдану

Білуі тиіс: қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарын , отандық және шетелдік тәжірибеде қолданылатын шығындар есебі мен өзіндік құнды калькуляциялау әдістерін білу

Дағдылары болуы тиіс: кәсіпорынның есептік саясатын қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес құрастыру, материалдық, еңбектік, үстеме шығындардың ауытқуын талдау

Құзыретті болуы тиіс: қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес ұйымның қаржылық есеп беруін қалыптастыру үшін қажетті ақпаратты жинау, тіркеу және өңдеу

Қорытынды бақылау формасы

Емтихан

Кредит алуға арналған шарттар

Кестеге сәйкес барлық жұмыс түрлерін орындау

Модуль ұзақтылығы

Екі семестр

Әдебиеттер

 1. Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары 2014 ж// www.uchet.kz

 2. ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы» Заңы 28.02.07 № 234 (02.05.2007ж. өзгерістермен және толықтырулармен)

 3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 31 қаңтардағы № 50 бұйрығымен бекітілген  Ұлттық қаржылық есептілік стандарты

 4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 қазандағы № 1172 қаулысымен  бекітілген  Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидалары

 5. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 23 мамырдағы N 185 бұйрығымен бекітілген Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары

 6. Международные стандарты финансовой отчетности: официальные тексты МСФО, утвержденные Фондом МСФО и принятые Министерством Финансов Республики Казахстан к применению с 1 января 2012 года. - Алматы: Теглан, 2012. - 663 с

 7. Каснина Р. Финансовый учет и отчетность. Учебное пособие – М.: Омега – А. 2007.

 8. Нұрсеитов Е.О. Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп: оқулық құралы. – Алматы, 2009. – 428 б.

 9. Баймұханова С.Б. Қаржылық есеп: оқулық. – Алматы: Экономика, 2008. – 295 б.

 10. Жакупов Г.С. Принципы бухгалтерского учета – 2: учебное пособие. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2008. – 262 с.

 11. Оразбекұлы Б «Бухгалтерлік есеп және аудит негіздері» - Алматы: Экономика, 2011

 12. Басқару есебі : оқу құралы / А. К. Ержанов [ж.б.] ; жалпы ред. А. К. Ержанов. - Алматы : Экономика , 2009. - 303 б

 13. Тайгашинова К. Т. Углубленный управленческий учет : учебник / К. Т. Тайгашинова , С. А. Сатаев, С. Ш. Лапбаева. - Алматы: Экономика , 2014. - 182 с.

 14. Алданиязов К. Н. Управленческий учет и анализ : учеб. пособие / К. Н. Алданиязов. - 2-е изд. - Т.1. - Алматы : Nurpress, 2014. - 202 c.

 15. Алданиязов К. Н. Управленческий учет и анализ : учеб. пособие / К. Н. Алданиязов. - 2-е изд. - Т.2. - Алматы : NURPRESS, 2014. - 167 c.

 16. Темирбекова Л. А. Управленческий учет 1 : учебно-метод. пособие / Л. А. Темирбекова, Г. А. Шакирова ; Карагандинский гос. ун-т. - Караганда : Изд-во КарГУ, 2014. - 236 с.

 17. Нургазина Ж. К. Управленческий учет : учебник / Ж. К. Нургазина ; МОН РК. - Алматы : [BOOKPRINT], 2014. - 410 с

Жаңартылған күні

Модуль 12. Қаржы және басқару есептегi қазiргi жолдары

Модуль атауы және шифры

Қаржы және басқару есептегi қазiргi жолдары, МТМ-12

Модульға жауапты

Сыздыкова Э.Ж.

Модуль түрі

Мамандық бойынша таңдау

Модуль деңгейі

ВА

Апта ішіндегі сағат саны

5 сем. – 3 сағ., 6 сем. – 6 сағ.

Кредиттер саны

9

Оқыту формасы

Күндізгі

Семестр

5,6

Білім алушылардың саны
Модуль пререквизиттері

Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Экономикадағы математика, Информатика, Бизнесті бағалау, Статистика, Бухгалтерлік есеп негіздері, Эконометрика, Менеджмент, Қаржылық есеп 1, Басқару есебі 1, Аудит

Модуль мазмұны

Нарықтық экономика жағдайында аудиторлық тексерістердің қазіргі нысандары мен әдістерін игеру өте маңызды болып табылады және оларды студенттер, болашақ аудиторлар өз беттерімен таңдау керек.

Бұл курс университеттің экономика факультетінің студенттерін кәсіпорын, фирма, ұйым қызметін алға бастыруда, тиімділігін арттыруда басқарушылық есептің маңызын түсіндіріп, оны енгізу және жүргізу әдістерін игертіп, әрі қарай іс-жүзінде қолдана білу мақсатында дайындап оқытуға арналған.Басқарушылық есеп пәнін оқыту біліктілігі жоғары бухгалтерлерді дайындау негізінің қажетті деңгейінің талаптарына байланысты басқарушылық есеп жөнінде жалпы білім нәрін меңгеру, негізгі есеп категориясының мәні мен қолданбалы мағынасын ашу. Ақпаратты өңдеу, қабылдау және қолдану әдістерін дамытуға оның теориясының бағытын ғылым ретінде бухгалтерлік есепті қалыптастыру негіздерімен таныстыру табылады.

Білім беру нәтижесі

Білікті болуы тиіс: қаржылық есептіліктермен жұмыс жасай білу, аудиторлық тексеріс нәтижелерiн және шешiмдi құрау, тереңдетілген басқарушылық есебін ұйымдастыру

Білуі тиіс: қаржылық бухгалтерлік есеп саласында барлық өзгерістерді, аудиторлық технологиясын білу

Дағдылары болуы тиіс: кәсіпорынның есептік саясатын қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес құрастыру, аудиторлық қызметті жүргізу, қорлар, өнiмге шығындар сметасын құрастыру және оларды талдау

Құзыретті болуы тиіс: қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес ұйымның қаржылық есеп беруін қалыптастыру, басқарушылық есеп жүйесін ұйымдастыру жолдарын өңдеу, аудиторлық тексерістердің қазіргі нысандары мен әдістерін

Қорытынды бақылау формасы

Емтихан

Кредит алуға арналған шарттар

Кестеге сәйкес барлық жұмыс түрлерін орындау

Модуль ұзақтылығы

Екі семестр

Әдебиеттер

 1. ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы» Заңы 28.02.07 № 234 (02.05.2007ж. өзгерістермен және толықтырулармен)

 2. Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары 2014 ж// www.uchet.kz

 3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 31 қаңтардағы № 50 бұйрығымен бекітілген  Ұлттық қаржылық есептілік стандарты

 4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 қазандағы № 1172 қаулысымен  бекітілген  Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидалары

 5. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 23 мамырдағы N 185 бұйрығымен бекітілген Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары

 6. Каснина Р. Финансовый учет и отчетность. Учебное пособие – М.: Омега – А. 2007.

 7. Нұрсеитов Е.О. Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп: оқулық құралы. – Алматы, 2009. – 428 б.

 8. Баймұханова С.Б. Қаржылық есеп: оқулық. – Алматы: Экономика, 2008. – 295 б.

 9. Жакупов Г.С. Принципы бухгалтерского учета – 2: учебное пособие. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2008. – 262 с.

 10. Оразбекұлы Б «Бухгалтерлік есеп және аудит негіздері» - Алматы: Экономика, 2011

 11. Басқару есебі : оқу құралы / А. К. Ержанов [ж.б.] ; жалпы ред. А. К. Ержанов. - Алматы : Экономика , 2009. - 303 б

 12. Алданиязов К. Н. Управленческий учет и анализ : учеб. пособие / К. Н. Алданиязов. - 2-е изд. - Т.1. - Алматы : Nurpress, 2014. - 202 c.

 13. Алданиязов К. Н. Управленческий учет и анализ : учеб. пособие / К. Н. Алданиязов. - 2-е изд. - Т.2. - Алматы : NURPRESS, 2014. - 167 c.Кеулимжаев К. К. Производственный и управленческий учет : учеб. пособие / К. К. Кеулимжаев, Н. А. Кудайбергенов. - Алматы : [б. и.], 2011. - 329 с.

 14. Темирбекова Л. А. Управленческий учет 1 : учебно-метод. пособие / Л. А. Темирбекова, Г. А. Шакирова ; Карагандинский гос. ун-т. - Караганда : Изд-во КарГУ, 2014. - 236 с.

 15. Нургазина Ж. К. Управленческий учет : учебник / Ж. К. Нургазина ; МОН РК. - Алматы : [BOOKPRINT], 2014. - 410 с

Жаңартылған күні


Модуль 13. Қаржылық-несиелік мекемелерінде бухгалтерлік есебін ұйымдастыру

Модуль атауы және шифры

Қаржылық-несиелік мекемелерінде бухгалтерлік есебін ұйымдастыру, МТМ-13

Модульға жауапты

Сыздыкова Э.Ж.

Модуль түрі

Мамандық бойынша таңдау

Модуль деңгейі

ВА

Апта ішіндегі сағат саны

7 сем. – 6сағ.

Кредиттер саны

6

Оқыту формасы

Күндізгі

Семестр

7

Білім алушылардың саны
Модуль пререквизиттері

Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика, Экономикадағы математика, Информатика, Бизнесті бағалау, Статистика, Бухгалтерлік есеп негіздері, Эконометрика, Менеджмент, Қаржылық есеп 1, Басқару есебі 1, Аудит, Практикалық аудит, Қаржылық есеп 2, Басқару есебі 2, Контроллинг

Модуль мазмұны

Пәнді оқытуда автокөлік кәсіпорындарында бухгалтерлік есеп тәжірибесінде қолданылатын негізгі түсініктермен, тұжырымдамалармен таныстыру; бухгалтерлік есептің ерекшеліктерін түсіндіру; студенттерді бухгалтерлік есепті реттейтін нормативтік актілермен, оқу және ғылыми әдебиеттермен өз бетінше жұмыс жасауға үйрету.

Білім беру нәтижесі

Білікті болуы тиіс: автокөлік, мемлекеттік казыналық кәсіпорындарында, банктерде, мамандырылған бюджеттік ұйымдарда операциялар жүргізу, нормативтік актілермен жұмыс істеу, банктік есептік құжаттаманы талдау

Білуі тиіс: автокөлік, мемлекеттік казыналық кәсіпорындарында, банктерде, мамандырылған бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есептің әдісін түсіну және олардың қолдану, банк ісі сферасындағы есептік саясат

Дағдылары болуы тиіс: автокөлік, мемлекеттік казыналық кәсіпорындарында, банктерде, мамандырылған бюджеттік ұйымдарда есепті жүргізу және ұйымдастыру, банктік қаржылық есеп берудің әдісін талдауды меңгеру

Құзыретті болуы тиіс: бухгалтерлік есептің теориялық білімі мен тәжірибелік қабілетін игеру, әртүрлі жағдайларда өз ойын жеткізе алу

Қорытынды бақылау формасы

Емтихан

Кредит алуға арналған шарттар

Кестеге сәйкес барлық жұмыс түрлерін орындау

Модуль ұзақтылығы

Бір семестр

Әдебиеттер

 1. Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары 2014 ж// www.uchet.kz

 2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 31 қаңтардағы № 50 бұйрығымен бекітілген  Ұлттық қаржылық есептілік стандарты

 3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 қазандағы № 1172 қаулысымен  бекітілген  Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидалары

 4. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 23 мамырдағы N 185 бұйрығымен бекітілген Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары

 5. Шалгимбаева, Н. Т. Применение международных стандартов финансовой отчетности в Казахстане: финансовые инструменты : от ежедневных операций к годовой финансовой отчетности / Н. Т. Шалгимбаева, А. И. Абдугапиров, Д. Д. Елеукенов ; Deloitte, Национальный банк РК. - Астана, 2012. - 368 с.

 6. Ломовцева Н. Н. Экономика и бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях [Текст] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. Н. Ломовцева. - М. : КНОРУС, 2011. - 191 с.

 7. Камысовская С. В. Банковский финансовый учет и аудит [Текст] : учебное пособие / С. В. Камысовская, Т. В. Захарова, Н. Н. Попова. - М. : Форум, 2012. - 287 с.

 8. Шәріпов А. Қ. Мемлекеттік мекемелердегі бухгалтерлік есеп : оқулық / А. Қ. Шәріпов. - Алматы : Дәуір, 2014. - 594 б.

 9. Международные стандарты финансовой отчетности: официальные тексты МСФО, утвержденные Фондом МСФО и принятые Министерством Финансов Республики Казахстан к применению с 1 января 2012 года. - Алматы : Теглан, 2012. - 663 с.

 10. Каснина Р. Финансовый учет и отчетность. Учебное пособие – М.: Омега – А. 2007.

 11. Нұрсеитов Е.О. Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп: оқулық құралы. – Алматы, 2009. – 428 б.

 12. Баймұханова С.Б. Қаржылық есеп: оқулық. – Алматы: Экономика, 2008. – 295 б.

 13. Жакупов Г.С. Принципы бухгалтерского учета – 2: учебное пособие. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2008. – 262 с.

Жаңартылған күні

Модуль 5. статистика, эконометрика және бағалау негіздері
Модуль 14. экономика салаларында бухгалтерлiк есепті ұйымдастыру

Каталог: file -> facultet -> MOP
MOP -> Білім беру бағдарламасы деңгейі: Бакалавриат Академиялық дәреже «5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті»
MOP -> Білім беру бағдарламасы деңгейі: Бакалавриат Академиялық дәреже «5В011200 Химия» мамандығы бойынша білім беру бакалавры
facultet -> Программа по специальности «5В090200-Туризм»
facultet -> Программа по специальности «5В091200-Ресторанное дело и гостиничный бизнес»
facultet -> Образовательная программа по специальности «5В051100 Маркетинг»
facultet -> Образовательная программа по специальности «5В090900 Логистика»
facultet -> «5В071700-Жылу энергетикасы»
facultet -> «5В051100 Маркетинг»
MOP -> Білім беру бағдарламасы «5В090800 Бағалау»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет