Білім беру бағдарламасы «5B050800-Есеп және аудит»бет2/6
Дата18.02.2018
өлшемі1,09 Mb.
түріБілім беру бағдарламасы
1   2   3   4   5   6

HE2214

Халықаралық экономика

БП/ТК

MMN2215
BK2215

Менеджмент және маркетинг негіздері
Баға қалыптастыру

емтихан

3,4

3

5

Модуль бойынша барлығы
6

10
Есепті халықаралық ұйымдастыру мен компьютерлендіру

БП/ТК

3216

1 C - Бухгалтерия

емтихан

5

3

5

Білікті болуы тиіс: халықаралық тәжірибені зерттеу негізінде есепті жетілдірудің негізгі бағыттарын, кәсіби біліктілігін, бухгалтерлік кәсіби этикасын анықтау, есепті жүргізу барысында ақпараттың толық және нақты болуын бағалау

Білуі тиіс: жеке елдердің есебінің әдістемесін, бухгалтерлік есепті автоматтандырудағы компьютерлік бағдарламалардың ерекшеліктерін білу

Дағдылары болуы тиіс: халықаралық есепті реттейтін нормативтік құжаттармен, ғылыми әдебиеттермен өзеркімен жұмыс істеу, бухгалтерлік есепті автоматизациялауда заманауи бағдарламалармен жұмыс атқару

Құзыретті болуы тиіс: бухгалтер жұмысында қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану

KSKB3216

Қоғамдық сектордағы компьютерлік бухгалтерия

БП/ТК

SKYEN3217

Сыртқыэкономикалық қызметті ұйымдастырудың және есебінің негіздері

емтихан

6

3

5

KSEHYE3217Қоғамдық секторда есепті халықаралық ұйымдастыру ерекшеліктері

Модуль бойынша барлығы
6

10
Шаруашылық субъектілердің қызметін талдау

БП/ТК

ET3220Экономикалық талдау

емтихан

5

3

5

Білікті болуы тиіс: қаржылық есептілік нысандарымен жұмыс істей білу

Білуі тиіс: қаржылық есептіліктің нысандарының мазмұнын және экономикалық талдау теориясының мәнін білу

Дағдылары болуы тиіс: талдаудың жүргізуде арнайы қабілеттерін білу

Құзыретті болуы тиіс: теориялық, тәжірибелік және кәсіби міндеттерді шешу үшін экономикалық талдау әдістерін мен тәсілдерін пайдалану және талдау процедурасын ұйымдастыру

ETT3220

Экономикалық талдаудың теориясы

БП/ТК

KET3221

Қаржылық есептілікті талдау

емтихан

6

3

5

KSKT3221

Қоғамдық сектордағы қызметті талдау

Модуль бойынша барлығы
6

10
Бухгалтерлік есептің стандарттары

БП/ТК

KKEB3218Кәсіпорынның қаржылық есеп беруіемтихан

6

3

5

Білікті болуы тиіс: қаржылық есептілік нысандарын құрастыру және дайындық жұмыстарын жүргізу техникасы

Білуі тиіс: қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарының құрамын білу, қаржылық есептілікке қойылатын мақсаттар мен талаптарды білу

Дағдылары болуы тиіс: кәсіпорынның қаржылық есептілік нысандарын құру кезінде халықаралық стандарттарды дұрыс қолдану

Құзыретті болуы тиіс: халықаралық стандарттарға сәйкес қаржылық есептілікті құрудың негізгі қағидаларын қолдануда

KSKEB3218

Қоғамдық сектордағы қаржылық есеп беру

БП/ТК

KEBHS3219
KSHKESSBE3219

Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары
Қоғамдық сектордың халықаралық қаржылық есеп стандарттарына сәйкес бухгалтерлік есебі

емтихан

6

3

5

Аудит негіздері және ұлттық шоттар жүйесі

БП/ТК

YShZh3222Ұлттық шоттар жүйесіемтихан

5

3

5

Білікті болуы тиіс: аудиторлық қорытындыға талдау жасау; нақты экономикалық ахуалдың статистикалық зерттеуiнiң жоспарын құру, аудиттің жоспары мен бағдарламасын құру

Білуі тиіс: аудиторлық қызмет заңнамасының негізгі жағдайын білу; негiзгi экономикалық-статистикалық классификациялар және топтау, әлеуметтiк-экономикалық санақтың әр түрлi облыстарының көрсеткiштерiнiң жүйесi және олардың өлшемi немесе есептеудiң әдiстерiн білу, мемлекеттік аудит әдістерін білу

Дағдылары болуы тиіс: бухгалтерлік құжаттамалар негізінде аудиторлық есеп беруді дайындау, қажеттi экономикалық ақпаратты дербес жинақтау және өңдеу

Құзыретті болуы тиіс: статистикалық мәліметтерді жинау және өңдеу, талдау, жалпы қоғамдық құбылыстар мен үдерістердің даму заңдылықтары мен қарқынын зерттеу, мемлкеттік кәсіпорындар есебінің мәліметтерін жинау, өңдеу, тексеру

ESS3222

Экономика салаларының статистикасы

БП/ТК

Aud2223

Аудит

емтихан

4

3

5

BR2223

Бақылау және ревизия

БП/ТК

MA3224Мемлекеттік аудит

емтихан

5

3

5

MKB3224

Мемлекеттік қаржылық бақылау

Модуль бойынша барлығы
9

15
Мамандық бойынша міндетті модульдер

Қаржылық және басқарушылық есеп

ПП/МК

KE2301

Қаржылық есеп 1

емтихан

4

3

5

Білікті болуы тиіс: қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарын тәжірибеде қолдана білу, қаржылық және басқарушылық есепті ұйымдастыру, тәжірибеде есеп әдістерін қолдану

Білуі тиіс: қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарын , отандық және шетелдік тәжірибеде қолданылатын шығындар есебі мен өзіндік құнды калькуляциялау әдістерін білу

Дағдылары болуы тиіс: кәсіпорынның есептік саясатын қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес құрастыру, материалдық, еңбектік, үстеме шығындардың ауытқуын талдау

Құзыретті болуы тиіс: қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес ұйымның қаржылық есеп беруін қалыптастыру үшін қажетті ақпаратты жинау, тіркеу және өңдеу

ПП/МК

BE3302

Басқару есеп 1

емтихан

5

2

4

Модуль бойынша барлығы
5

9
Мамандық бойынша таңдау модульдері

Қаржы және басқару есептегi қазiргi жолдары

ПП/ТК

Kon3303

Контроллинг

емтихан

6

3

5

Білікті болуы тиіс: қаржылық есептіліктермен жұмыс жасай білу, аудиторлық тексеріс нәтижелерiн және шешiмдi құрау, тереңдетілген басқарушылық есебін ұйымдастыру

Білуі тиіс: қаржылық бухгалтерлік есеп саласында барлық өзгерістерді, аудиторлық технологиясын білу

Дағдылары болуы тиіс: кәсіпорынның есептік саясатын қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес құрастыру, аудиторлық қызметті жүргізу, қорлар, өнiмге шығындар сметасын құрастыру және оларды талдау

Құзыретті болуы тиіс: қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарына сәйкес ұйымның қаржылық есеп беруін қалыптастыру, басқарушылық есеп жүйесін ұйымдастыру жолдарын өңдеу, аудиторлық тексерістердің қазіргі нысандары мен әдістерін игеру

BE(II)3303

Басқарушылық есеп II

ПП/ТК

KE(II)3304

Қаржылық есеп II

емтихан

5

3

5

IKE3304

Ілгерлемелі қаржылық есеп

ПП/ТК

SE3305

Салық есебі

емтихан

6

3

5

KSSE3305

Қоғамдық сектордағы салық есебі

Модуль бойынша барлығы
9

15
Қаржылық-несиелік мекемелерінде бухгалтерлік есебін ұйымдастыру

ПП/ТК

AKBEE4306Автокөлік кәсіпорындарында бухгалтерлік есептің ерекшеліктері

емтихан

7

3

5

Білікті болуы тиіс: автокөлік, мемлекеттік казыналық кәсіпорындарында, банктерде, мамандырылған бюджеттік ұйымдарда операциялар жүргізу, нормативтік актілермен жұмыс істеу, банктік есептік құжаттаманы талдау

Білуі тиіс: автокөлік, мемлекеттік казыналық кәсіпорындарында, банктерде, мамандырылған бюджеттік ұйымдарда бухгалтерлік есептің әдісін түсіну және олардың қолдану, банк ісі сферасындағы есептік саясат

Дағдылары болуы тиіс: автокөлік, мемлекеттік казыналық кәсіпорындарында, банктерде, мамандырылған бюджеттік ұйымдарда есепті жүргізу және ұйымдастыру, банктік қаржылық есеп берудің әдісін талдауды меңгеру

Құзыретті болуы тиіс: бухгалтерлік есептің теориялық білімі мен тәжірибелік қабілетін игеру, әртүрлі жағдайларда өз ойын жеткізе алу

MKKBEE4306

Мемлекеттік қазыналық кәсіпорындарында бухгалтерлік есептің ерекшеліктері

ПП/ТК

BEEB4307

Банктердегі есеп және есеп беру

емтихан

7

3

5

MBYBEE4307

Мамандандырылған бюджеттiк ұйымдардағы бухгалтерлiк есептің ерекшелiктерi

Модуль бойынша барлығы
6

10
Экономика салаларында бухгалтерлiк есепті ұйымдастыру

ПП/ТК

SKTYBEE4308Саудада және қоғамдық тамақтану ұйымдарында бухгалтерлік есептің ерекшеліктері

емтихан

7

3

5

Білікті болуы тиіс: сауда және қоғамдық тамақтану, ауыл шаруашылығы ұйымдарында, туризмдегі және қонақ үйлер бизнесіндегі бухгалтерлік есепті жүргізу, салық есебінің теориялық және тәжірибелік қабілеттерінің болуы

Білуі тиіс: сауда және қоғамдық тамақтану, ауыл шаруашылығы ұйымдарында, туризмдегі және қонақ үйлер бизнесіндегі қаржылық есеп берудегі бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың, салық есебінің негіздерін білу

Дағдылары болуы тиіс: сауда және қоғамдық тамақтану, ауыл шаруашылығы ұйымдарында, туризмдегі және қонақ үйлер бизнесіндегі бухгалтерлік есепті жүргізуді үйрену, нормативтік құжаттармен жұмыс істей алу

Құзыретті болуы тиіс: салық есебі төңірегінде барлық өзгерістерді білу, бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың негіздерін білу


SBE4308

Салалардағы бухгалтерлік есеп

ПП/ТК

PA4309

Практикалық аудит

емтихан

7

3

5

KSKBA4309

Қоғамдық сектордағы қаржылық бақылау және аудит

ПП/ТК

KBEE4310Құрылыстағы бухгалтерлiк есептiң ерекшелiктерi

емтихан

7

3

5

AShBEE4310

Ауыл шаруашылығындағы бухгалтерлік есептің ерекшеліктері

ПП/ТК

TKYBBEE4311

Туризмдегі және қонақ үйлер бизнесіндегі бухгалтерлiк есептiң ерекшелiктерi

емтихан

7

3

5

ShEETNM4311

Шет елдердегі есебі мен талдаудың негізгі модельдері

Модуль бойынша барлығы
12

20
Қосымша модульдер

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

ҚМ/ТК

MTIZh2301Мемлекеттік тілде ісқағаздарын жүргізу

емтихан

4

2

4

Білікті болуы тиіс: іс-қағаздарды сауатты толтыра білу, хабарламаларды, жаңалықтарды, нұсқауларды оқып, түсіну, ол туралы айта білу, әр түрлі стильде жазылған мәтіндер, өз мамандықтарына сәйкес еңбектер мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпараттарды ала білу.

Білуі тиіс: өз мамандығына қатысты құжаттарды қазақ тілінде сауатты толтыруға машықтану және дұрыс аударма жасай білу.

Дағдылары болуы тиіс: диалог түрлерін (хабар алмасу, пікір алысу, сұрақ-жауап, пікірталасқа араласу) меңгеру; тыңдалған мәтіннен тұлғалық, кәсіби бағалы ақпаратты бөліп ала білу, кәсіби бағыттағы сөздіктерді еркін пайдалана және сауатты түрде аударма жасай білу және мемлекеттік тілде іс-қағаздарымен жұмыс жасай білу, әр түрлі кәсіби қарым-қатынас жағдайында аударма жасай білу.

Құзыретті болуы тиіс: коммуникативтік, лингвистикалық, грамматикалық, кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру; кәсіби қызмет саласында коммуникативтік құзыреттілігін тиімді пайдалана білу.

Kyzh2301

Құжаттану

Модуль бойынша

барлығы
2

4
Қосымша оқу түрлері

ТәжірибеОқу2

1

Білікті болуы тиіс: бухгалтерлік есепті жүргізуге керекті мәліметтерді жинау, жүйелеу, әзірлеу және талдау, бағалау, қаржылық есептілікті құрастыру

Білуі тиіс: бухгалтерлік есеп және аудит аумағында ұғымдық–категориялық аппаратын, есеп және аудиттің халықаралық стандарттарын, нормативтік құжаттарын, болашақ мамандығының ерекшеліктерін.

Дағдылары болуы тиіс: аналитикалық жұмыстын (есептеулер, жалпылау, қортындылау, ұсыныстар) тәжірибелі дағдысына ие болу керек

Құзыретті болуы тиіс: өзінің болашақ біліктілік міндеттерін орындауға керекті жанжақты тәжірибелік дайындықты алу.Өндірістік8

20Диплом алды2

4

Модуль бойынша

барлығы
12

25
Мемлекеттік қорытынды аттестаттау

Мемлекеттік аттестацияДиплом жұмысын (жоба) жазу және қорғау немесе екі бейіндік пәндер бойынша мемлекеттік емтихандарын тапсыру2

4

Білікті болуы тиіс: халықаралық және ұлттық стандарттарын қолдану, ұйымның қаржылық есеп беру нысандарын құру

Білуі тиіс: бухгалтерлік есептің әдістемелік негіздерін, оның қағидаларын және тәсілдерін, бухгалтерлік есеп және аудиттің халықаралық және ұлттық стандарттарын

Дағдылары болуы тиіс: қаржылық есеп беру нысандарын талдау және басқарушылық шешімдерін ұсыну.

Құзыретті болуы тиіс: мүліктін барлық түрлерінің құнын анықтау кезінде бағалау есептепін жүргізу.Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан1

2

Модуль бойынша

барлығы
3

6


5.Модуль 1. Қоғамдық-коммуникативті

Модуль атауы және шифры

Қоғамдық-коммуникативті, ЖММ-1

Модульға жауапты

Джумабеков Ж.А, Сагатова А.С., Смагулова Г.Т., Балмагамбетова Ж.Т., Сыздыкова Н.К.

Модуль түрі

Жалпы міндетті

Модуль деңгейі

ВА

Апта ішіндегі сағат саны

1 сем. - 12 сағ., 2 сем.- 6 сағ.

Кредиттер саны

18

Оқыту формасы

Күндізгі

Семестр

1, 2

Білім алушылардың саны
Модуль пререквизиттері

Мектеп пәндері: Қазақстан тарихы, қоғамтану, орыс тілі, шет тілі

Модуль мазмұны

Модульдің мазмұны нақты тарихи материалға сүйене отырып, Қазақстан Республикасының қазіргі территориясындағы адамзат қоғамының қалыптасу үрдісін ашып көрсетеді, тарихи оқиғаларды объективті түрде қарастыра отырып, адамзат қоғамы дамуының барлық қарама–қайшылығын анықтап беруде қоғамдық–экономикалық құбылыстарды талдауда ғылымилық, тарихилық қағидаларды ескере отырып, курс тарихи білімдерді құрайтын фактологиялық материалдарды оқыту негізінде құрылған. Модульдың мазмұны шектеулі әлеуметтік тәжірибелердің, мәнімен және мағыналармен байланысты мәселелі кеңістіктің дүниетанымдық ұғымын аша білумен анықталады. Орыс және шетел тілідерінің фонетикасы: айтылу және ырғақтық-екпінді ерекшеліктері, сөйлем жүйесінің дыбыстық рецепциясы мен репродукциясы. Орфография: тілдің әріптік дыбыстық жүйесі, негізгі орфографиялық ережелері. Лексика: сөзжасам моделдері. Мамандық бағытына сәйкес келетін лексикалық минимум; қолдану саласы бойынша лексиканың айырмашылықтары. Грамматика, оқылым, айтылым, жазылым:, тыңдалым. Ақпараттық-коммуникативтік технологияларды, игерілген теориялық білім мен іскерлікті кәсіби қызметте қолдануға қажетті түсініктер мен қағидалар.

Білім беру нәтижесі

Білікті болуы тиіс: Қазақстан қазіргі тарихындағы себеп-салдар байланыстарды орнықтыру, салыстырып талдау негізінде тарихи оқиғалар мен құбылыстарды ойлану, коммуникативтік және кәсіби қызметте тіл құралдарын тіл нормасына сай қолдануға, ақпараттық және телекоммуникативтік технологияларды кәсіби қызметте қолдануда

Білуі тиіс: XX-XXI ғғ. ҚР даму қарқындарын және жаһандық әлемде олардың айқындалу ерекшеліктерін түсіну, философияның негізгі дүниетанымдық ұғымдарын және танымның философиялық әдістерін, оқып-үйренетін тілдің фонологиялық, лексикалық, грамматикалық құбылыстарын, MS WINDOWS операциялық жүйесін, MS WORD мәтіндік редакторын, MS EXSEL кестелік процессорын, MS ACCESS мәліметтер базасын.

Дағдылары болуы тиіс: заманауи Қазақстан тарихының мәселелерін талдауда сыни және өзіндік дүниетанымына қатынасы, заманауи өмірдің өзекті мәселелерін шешуде философиялық ұстаным, сөйлеу, дыбыстау (аудирования), оқу және жазу, компьютерді еркін пайдалану, заманауи бағдарламалық құралдарды пайдалануға бағытталған жаңа инновациялық технологияларды қолдану.

Құзыретті болуы тиіс: сыртқы саяси аренада оқиғаларды талдау мен бағалауда, нәтижелер мен салдарларын болжауда, Қазақстан халқының мәдени салт дәсүрлерін қадірлеуде, мәдениетаралық қарым-қатынас саласында тіл құбылыстарының ұлттық-мәдени ерекшеліктерін және шетел тілін пайдаланатындардың мінез-құлқын есепке алуда, ақпараттық-коммуникативтік технологияларды, игерілген теориялық білім мен іскерлікті кәсіби қызметте қолдануға

Қорытынды бақылау формасы

Емтихан

Кредит алуға арналған шарттар

Кестеге сәйкес барлық жұмыс түрлерін орындау

Модуль ұзақтылығы

3 семестр

Әдебиеттер

 1. Б. Аяған, Ә. Ауанасова, А. Сүлейменов. Қазақстанның қазіргі заман тарихы (1991-2014): ғылыми-танымдық басылым - Алматы : Атамұра, 2014. - 334 б.

 2. Қазақстан тарихы: оқу-әдістемелік құрал / жауапты ред. А. З. Смагұлова. - Астана : ұлттық тестілеу орталығы, 2013. - 98 б

 3. История Казахстана: новый взгляд: Сборник Материалов методологических семинаров Института истории и этнологии им.Ч.Ч. Валиханова, 2012-2013 гг. / отв.ред. К.Ш. Алимгазинов. –Алматы: «Издательство Елтаным», 2014. -140 с.

 4. Қазіргі Қазақстан тарихы: хрестоматия/ ҚР БҒМ, Мемлекет тарихы ин-ты; құраст.: Т.С.Каленова, А.Т.Серубаева, Ж.С. Абдраманов. - Алматы: Раритет, 2011.

5. Қазіргі Қазақстан тарихы: хрестоматия/ ҚР БҒМ, Мемлекет тарихы ин-ты; құраст.: Т.С.Каленова, А.Т.Серубаева, Ж.С. Абдраманов. - Алматы: Раритет, 2011.

6. Серік Мырзалы. Философия: оқу құралы - Алматы : Бастау, 2014. - 646 б.

7. Tims N. Face2face. B1 B2: Intermediate Workbook [Text] : учебное пособие / Nicholas Tims, Chris Redston, Gillie Cunningham. - 15th printing, First published 2006. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, 2013. - 88 p.

8. Chris Redston and Gillie Cunningham, Face2face, Pre-intermediate. Student’s book and Work book: Cambridge University Press, 2011

9. Chris Redston and Gillie Cunningham, Face2face, Intermediate. Student’s book and Work book: Cambridge University Press, 2011.

10. Philip Kerr, Straightforward, Pre-intermediate. Student’s book and Work book: Macmillan, 2012.

11. Philip Kerr, Ceri Jones, Straightforward, Intermediate. Student’s book and Work book: Macmillan, 2012.

12. Голицынский Ю.Б. Сборник упражнений. – СПб: КАРО, 2013.

13. Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles. Destination B1. Grammar & Vocabulary with Answer Key: Macmillan, 2012.

14. Русский язык и культура речи: учебник для бакалавров / под ред.: В. И. Максимова, А. В. Голубевой. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 382 с.

15. Ж. В. Ганиев. Современный русский язык: фонетика, графика, орфография, орфоэпия: учеб. пособие - М. : ФЛИНТА: Наука, 2012. - 199 с.

16. Қазақша-орысша, орысша-қазақша оқушыларға, студенттерге арналған сөздік : 30000 сөз / құраст.: Б. Исмағұлова, Э. Ережепова, Г. Әбдіжапбарова. - Алматы : Аруна Ltd, 2011. - 415 б.

17. Джумагалиева А. М. Информатика (ақпараттық жүйелер) : оқулық. - Алматы : Дәуір, 2011. - 247 б.


 1. 18. Информатиканы оқыту әдістемесі: оқулық / Е. Ы. Бидайбеков [ж.б.]. - Алматы : Дәуір, 2014. - 587 б.

Жаңартылған күніМодуль 2. Саяси - әлеуметтік және жаратылыстануМодуль атауы және шифры

Саяси - әлеуметтік және жаратылыстану, ЖММ-2

Модульға жауапты

Д.Б. Кошербаев,Тыкежанова Какимова М.Ш., Ауелбеков А.К.

Модуль түрі

Жалпы міндетті

Модуль деңгейі

ВА

Апта ішіндегі сағат саны

2 сем.- 4 сағ., 3 сем. – 3 сағ.

Кредиттер саны

7

Оқыту формасы

Күндізгі

Семестр

2,3

Білім алушылардың саны
Модуль пререквизиттері

Мектеп пәндері: адам және құқық, қоғамтану, экономика, биология

Модуль мазмұны

Берілген модульде әртүрлі әлеуметтік-саяси инвариантта қоғамның ерекше сипаттамаларына қол жеткізудің базалық координаттарының когнитивті үлгілерін алуға мүмкіндік беретін категориялы құралдарын игерудің эпистемологиялық технологиялары үндесіп үйлесім табады. Модуль қоғамдастықты қабылдаудың өзіндік әлеміндегі әлеуметтік әрекет субъектісі ретіндегі адамды және өзіндік маңызға ие болатын шындық әлемді зерттеуді қарастырады. Модуль қоғам мен адам болмысының неғұрлым маңызды аксиологиялық феномендерін зерттеуге мүмкіндік береді. Саяси ілімнің дамуын, саяси ғылымның қалыптасуын және саясаттың санқырлы салаларына ғылыми талдаулар жасай отырып, бүгінгі саясаттануда орныққан теориялар мен тұғырнамаларға талдау жасау. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясатының негізгі мақсаттарымен және жастардың азаматтық, әлеуметтік дербес тұлғалық қалыптасуын жүзеге асыру шараларымен таныстыру. Қазақстан Республикасында азаматтық қорғанысты (АҚ) құрудың және жұмыс істеуінің міндеттері, принциптері. Сонымен қатар негізгі мақсаттары мемлекет және құқық түсінігін, қағидаларын және пайда болуы мен даму заңдылықтарын, олардың өзара байланысын, сондай-ақ қазақстандық құқықтың жетекші салалары түсінігі мен қағидаларын ашатын мемлекет және құқық теориясы негіздері туралы көзқарастар қалыптастыру. Қазіргі нарықтық экономиканың қызмет істеу және даму заңдылықтарын оқытуға бағытталған; өндіріс ресурстарын тиімді пайдалануда эмпирикалық білім беру және ғылыми негізді қалыптастыру. Қазіргі экономикалық жағдайда болатын үрдіс түсініктерін және негізгі экономикалық ойларды студенттерге қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім жүйесін және осы негізде аталған құбылысқа қатысты азаматтық көзқарасты қалыптастыру

Білім беру нәтижесі

Білікті болуы тиіс: заманауи әлемде өтіп жатқан үдерістер мен құбылыстарды зерттеу теориясы мен жолдарын, қолданыстағы тұжырымдарды сын тұрғысынан талдауға, бүгінгі қоғамдағы құбылыстарды әлеуметтік тұрғыдан талдау, саясат мәселесі мен сұрақтарына қатысты құбылыстарға талдау, инновациялық әлеуметтік жобалау технологияларын қолдана білу, экологиялық білім негіздерін пайдалануға, төтенше жағдайларда шешім қабылдауға, құқықтық институттар мен олардың (мүдделер талабын) қамтамасыз ету нормаларын ажырату, нақты жағдайды (ситуацияны) талдау кезінде экономикалық сипаттау проблемаларын анықтау, моральдық құндылықтарды күнделікті өмірде санаға сіңдіруді жүзеге асыру, сондай-ақ қазақстандық құқықтың жетекші салалары түсінігі мен қағидаларын ашатын мемлекет және құқық теориясы негіздері туралы көзқарастар қалыптастыру.

Білуі тиіс: әлеуметтану ғылымын, оның пайда болу тарихы және дамуы, қоғамның негізгі теорияларына қатысты білімдерді және түсініктерді игеру;

саяси ілімдердің тарихын, саясаттану құрылымын, негізгі теориялар мен тұғырнамалар және саясат саласын меңгеруге қажетті эмпирикалық және теориялық құзыреттің болуы; Қазақстандағы мемлекеттік және қоғамдық жастар саясатының негізін; төтенше жағдай кезінде мүмкін болатын апаттар, табиғи қасіреттердің зардаптарын жою барысында халықты, өндіріс мамандарын және ауылшаруашылық объектілерін қорғау жөнінде бағдар алу және сауатты шешім қабылдап, қорғаныс құралдарын пайдалана білу; биосфера компоненттерінің өзара әркеттерінің негізгі заңдылықтары мен адамның шаруашылық іс-әрекеті әсерінің зардаптарын білу; мемлекет пен құқық теориясының негіздерін меңгеру, мемлекеттің пайда болуы мен даму заңдылықтарын, жемқорлықтың пайда болуы, негізін, мазмұнын, сыбайлас жемқорлық әрекеттер үшін құқықтық, моральдық жауапкершілікті, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру саласындағы күші бар заңнаманы білу, мемлекет және құқық туралы негізгі түсініктерді, қазақстандық заңнамада және халықаралық құқықта бекітілген адам және азамат құқықтары мен міндеттерін білу.Дағдылары болуы тиіс: теориялық және эмпирикалық білімдер негізінде қазақстандық қоғамының дамуындағы әлеуметтік процесстер мен құбылыстарды жобалау; саяси үдерістер мен құбылыстарға эмпирикалық және теориялық талдау жасай алу; саяси үдерістер мен құбылыстарға эмпирикалық және теориялық талдау жасай алу; өмір сүрудің қауіпсіз және зиянсыз жағдайын құру үшін қажетті теориялық біліммен және тәжірибелік дағдылары, табиғатты пайдаланудың қарқындылық жағдайында қоғамның және биосфераның жалпы қарым-қатынасы кеңістігіндегі тәжірибелік мәселелерді шешу, экономикалық және ұйымдастырушылық сипатта шешімдер қабылдау, микро, макроэкономикалық және құқықтық құбылыстарды дербес талдау, рухани-адамгершілік тетіктерін жемқорлықтың алдын-алу негізінде қолдану, құқықтық институттарды және оларды қамтамасыз ететін нормаларды ажырату.

Құзыретті болуы тиіс: қоғам және қоғамдық пікірін оқыту әдеттерін кәсіби қызметінде қолдану, ішкі және сыртқы саясатта, халықаралық қатынастардың ерекшелігі жайлі, бүгінгі саясаттың өзекті мәселелерін игеруде, саяси білімді тәжірибеде қолдана білу, төтенше жағдай кезінде өзін-өзі ұстай білуі, құтқару әдістерін толық меңгеру және алғашқы медициналық көмек көрсете білу, адамзат қоғамы мен табиғаттың өзара үйлесімді қарым-қатынасын қалыптастыруға деген ұмтылыс пен жауаптылықты қамтитын, экологиялық сауаттылық және экологиялық дүниетаным көз-қарастарын қалыптастыру, болашақ кәсіби іс-әрекетінде қолдануға бағыттау, қоғам өмірінің тиісті мемлекеттік-құқықтық құбылыстарына дәстүрлі де, жаңа да көзқарастар қалыптасу, отансүйгіштік және патриотизм сезімдерін баулу, моральді тұрғыдағы кикілжіңдермен мүдделерді талдау таңдауы; жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіру

Қорытынды бақылау формасы

Емтихан

Кредит алуға арналған шарттар

Кестеге сәйкес барлық жұмыс түрлерін орындау

Модуль ұзақтылығы

3 семестр

Әдебиеттер

 1. Артемьев, А. И. Әлеуметтану және тұлға психологиясы: оқу құралы. - Алматы : Бастау, 2013. - 382 б

 2. Әбдікерова Г. О. Әлеуметтану: оқу құралы; Әл - Фараби атын. Қазақ ұлттық ун-ті. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2011. - 192 б.

 3. Биекенов К.У. Социология: учеб. пособие. - Алматы: LEM, 2012.

 4. Утешов С. К., Чинасилова А.М. Этносоциология: оқу құралы. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2011. - 126 б.

 5. Әбсаттаров Р. Әлеуметтану: өзекті мәселелер: екі томдық: оқу құралы / Р. Әбсаттаров, М. Дәкенов ; Абай атын. Қазақ Ұлттық Педагогикалық ун-ті. - Алматы : Қарасай, 2013 - 406 б.

 6. Рахымбаева, А.С. Саясаттану: оқу құралы (дәрістер жинағы)- 2-ші басылым. - Астана: Фолиант, 2012. - 230 б.

 7. Әбсаттаров, Р. Б. Саясаттану негіздері: (екі томдық оқу құралы) / Раушанбек Әбсаттаров. - Алматы : Қарасай, 2011

 8. Нұрмағамбетов, Б. Ғ. Саясаттану негіздері : оқу құралы / Б. Ғ. Нұрмағамбетов. - Қарағанды : ҚР ПМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды Академиясы, 2011. - 93 б.

 9. Қазақстандағы құқықтық мемлекет және азаматтық қоғам институттары: ғылыми еңбектер жинағы = Институт правового государства и гражданского общества в Казахстане : сб. науч. тр. / Қарағанды мемлекеттік ун-ті ; құраст. А. В. Турлаев. - Қарағанды : TENGRI, 2012. - 242 б.

 10. Социальная активность молодежи Казахстана в современных социально-политических реалиях: монография / под общ. ред. З. К. Шаукеновой. - Алматы : ИФПР КН МОН РК, 2014. - 166 с.

 11. Қыстаубаева З. Т. Тіршілік қауіпсіздігі негіздері: оқу құралы. - Қарағанды: ҚарМУ басп., 2012. - 296 б

 12. Қуатбаев А. Т. Жалпы экология: оқулық . - Алматы : Дәуір, 2012. - 375 б.

 13. Әлинов М. Ш. Экология және тұрақты даму: оқу құралы. - Алматы : Бастау, 2012. - 270 б.

 14. Құқық негіздері: оқу құралы / Қ. И. Оспанов. - Толықт. 3-ші бас. - Алматы : Жеті жарғы, 2014. - 303 б.

 15. Құқық негіздері: оқу құралы / Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық ун-ті ; ред. Б. Ө. Алтынбасов. - Астана : Мастер ПО, 2014. - 348 б.

 16. Қазақстан Республикасының конституциялық құқық негіздері: оқу-әдістемелік құрал / Ф. А. Ержанова, М. И. Билялова ; Акад. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Қарағанды : ҚарМУ баспасы, 2015. - 107 б.

Жаңартылған күні

Модуль 3. Кәзіргі сараптамалық экономика және кәсіби - бағытталған тілдер

Модуль атауы және шифры

Кәзіргі сараптамалық экономика және кәсіби - бағытталған тілдер, МММ-3

Модульға жауапты

Сыздыкова Н.К., Сыздыкова Э.Ж., Балмагамбетова Ж.Т., Смагулов Г.Т.

Модуль түрі

Мамандық бойынша міндетті

Модуль деңгейі

ВА

Апта ішіндегі сағат саны

1 сем. – 5 сағ., 2 сем. – 2 сағ., 3 сем. – 7 сағ.

Кредиттер саны

14

Оқыту формасы

Күндізгі

Семестр

1,3

Білім алушылардың саны
Модуль пререквизиттері

Математиканың мектептік курсы, Шет тілі, Орыс тілі, Информатика

Модуль мазмұны

Экономикалық теория – қоғамдағы экономикалық қатынастардың жүйесін, оның даму заңдылықтары мен негізгі бағыттарын, ұтымды экономикалық шешімдердің әдістерін талдайтын және түсіндіретін ғылым.

Берілген модуль математиканың фундаментальды аппаратын игеруіне; практикалық және қолданбалы есептерді шеше білуге; математика бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды кеңейту және тереңдетуге көмектеседі. Курс келесі бөлімдерді қамтиды: матрицаларға амалдар, анықтауыштардың қасиеттері, САТЖ шешу, жазықтықтағы түзулер, кеңістіктегі түзулер мен жазықтықтар, екінші ретті қисықтар, функция мен тізбектің шегі, функция үздіксіздігі, үзіліс нүктелері, функция туындысы, функцияны зерттеп графигін салу, көп айнымалылы функциялардың дербес туындылары, анықталмаған және анықталған интеграл, сандық және дәрежелік қатарлар, дифференциалдық теңдеулер, ықтималдықтар теориясы және статистика элементтері.

Микроэкономика курсы болашақ экономистерді дайындаудағы базалық пәндердің бірі болып табылады. Микроэкономика жеке дербес экономикалық субъектердің ұтымды мінез-құлқы туралы мәселелерді зерттейді. Микроэкономика нарық пен баға жүйесінің көмегімен реттелінетін жеке дербес кәсіпкерлердің іс-әрекеттері мен қабылдайтын шешімдерін зерделейді.

Макроэкономика – жоғары оқу орындарыныдағы экономикалық факультеттің мамандықтарының студенттеріне арналған міндетті базалық пән болып табылады. Макроэкономика курсы - студенттерді макроэкономикалық теңдіктің қазіргі әдістерімен таныстыру болып табылады. Курсты оқу процесінде макроэкономикалық теория мәнін ашу міндеті қойылған, яғни бұл ұлттық экономиканы толығымен түсіну үшін пайдалы.Кәсіби орыс және шетел тілідерінің фонетикасы: айтылу және ырғақтық-екпінді ерекшеліктері, сөйлем жүйесінің дыбыстық рецепциясы мен репродукциясы. Орфография: тілдің әріптік дыбыстық жүйесі, негізгі орфографиялық ережелері. Лексика: сөзжасам моделдері. Мамандық бағытына сәйкес келетін лексикалық минимум; қолдану саласы бойынша лексиканың айырмашылықтары. Грамматика, оқылым, айтылым, жазылым:, тыңдалым.

Білім беру нәтижесі

Білікті болуы тиіс: математикалық және сандық модельдеудің, ғылыми-техникалық есептерді шешудің тиімді алгоритмдерін білу, есеп шешудің қолайлы әдстерін таңдау, микро және макро деңгейде көрсеткіштерді сипаттау, экономикалық теорияның негіздерін білу, тілдік (лингвистикалық), әлеуметтік-лингвистикалық, дискурстық, мәдени-лингвистикалық, кәсіби білік-дағдылардың жиынтығын қалыптастыру.

Білуі тиіс: математикалық және сандық модельдеуді, ғылыми-техникалық есептерді шешудің тиімді алгоритмдерін білу, статистикалық талдау әдістерін, ақпаратты есептеу және жинау әдістемесін білу, есептің қолданбалы сұрақтарын математикалық тұрғыда зерттей білу, білім алушылардың орыс және шет тілінде еркін сөйлесіп, түрлі жағдаяттарда қарым-қатынас орнатып, қолдай алу мүмкіндігін және коммуникативтік құзіреттілігін білу.

Дағдылары болуы тиіс: есеп шығаруға қажетті теориялық және практикалық мәліметтерді игеру іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру, алынған мәліметке байланысты экономикалық ақпараттарды өздігінен жинау және қажетті өңдеу, бухгалтерлік есеп әдістерін тәжірибеде колдана білу, коммуникативтік мақсаттағы сөйлемдер, оқығаны туралы өзінің бағасын бере отырып, пікірін, ойын дұрыс айта білу.

Құзыретті болуы тиіс: есеп шығаруға қажетті теориялық және практикалық мәліметтерді игеру, іскерліктерін және дағдыларын пайдалану, кәсібилік, тәжірибелік, орыс және шет тілдерін коммуникативтік-прагматикалық дәрежеде меңгерген тілдік тұлға қалыптастыру.

Қорытынды бақылау формасы

Емтихан

Кредит алуға арналған шарттар

Кестеге сәйкес барлық жұмыс түрлерін орындау

Модуль ұзақтылығы

Үш семестр

Әдебиеттер

 1. Балқияұлы, Н.Экономикалық теория негіздері: оқу-әдiстемелiк құрал / Н. Балқияұлы.- Алматы: ҚазҚҚА, 2010.- 272 б.

 2. Нарықты экономика негіздері: оқулық / Т. Қ. Қожаниязов, Ж. Т. Ходжаниязова. - Алматы : Эверо , 2015. - 175 б. - Библиогр.: 163-164 б.

 3. Экономикалық теория негіздері пәні бойынша семинар жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау: әдістемелік нұсқау / Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік ун-ті ; құраст.: Р. К. Ардарова, Ж. С. Хусаинова, Г. К. Рахимжанова. - Караганды : Print Shop, 2013. - 57 б.

 4. Темірбекова, А. Б.Экономикалық теория негіздері: қысқаша лекциялар курсы / А. Б. Темірбекова, Қ. С. Байшоланова, Ж. Ж. Бектұрсынова ; Т.Рысқұлов атын. қазақ экономикалық ун-ті. - Алматы : Экономика, 2011. - 197 б

 5. Ташенов, К. Н. Экономикалық теория негіздері: оқу құралы / К. Н. Ташенов. - Қарағанды : ҚР ПМ Б.Бейсенов атындағы Қарағанды Академиясы, 2011. - 148 б

 6. Айдос Е.Ж. Жоғарғы математика – 1, -2, -3. Алматы. Бастау, 2008. - 239 б., 2-кітап. - 2010. - 468 б., 3-кітап. - 2010. - 521 б.

 7. Досанбай, П. Т. Математикалық логика: оқулық / П. Т. Досанбай. - Алматы : Дәуір, 2011. - 277 б.

 8. Доғалов, А. Н. Макроэкономика: экономикалық мамандықтарға арналған оқулық / А. Н. Доғалов, Н. С. Досмағанбетов. - Алматы : Дәуір, 2012. - 415 б.

 9. Тілеужанова, М. Ә. Макроэкономика: оқу құралы / М. Ә. Тілеужанова. - Алматы : Экономика, 2008. - 511 б.

 10. Tims N. Face2face. B1 B2: Intermediate Workbook [Text] : учебное пособие / Nicholas Tims, Chris Redston, Gillie Cunningham. - 15th printing, First published 2006. - Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, 2013. - 88 p.

 11. Chris Redston and Gillie Cunningham, Face2face, Pre-intermediate. Student’s book and Work book: Cambridge University Press, 2011

 12. T. H. Cormen Introduction to Algorithms: научное издание / [et al.]. - Third Edition. - Cambridge : PHI Learning Private Limited, 2014. - 1292 p

Жаңартылған күні


Модуль 4. Бухгалтерлік есеп және қаржы негіздері

Модуль атауы және шифры

Бухгалтерлік есеп және қаржы негіздері, МММ-4

Модульға жауапты

Сыздыкова Э.Ж., Комекбаева Л.С.

Модуль түрі

Мамандық бойынша міндетті

Модуль деңгейі

ВА

Апта ішіндегі сағат саны

3 сем. – 3сағ., 4 сем. – 3сағ.

Кредиттер саны

6

Оқыту формасы

Күндізгі

Семестр

3,4

Білім алушылардың саны
Модуль пререквизиттері

Экономикадағы математика, Экономикалық теория, Микроэкономика, Макроэкономика

Модуль мазмұны

Бухгалтерлік есеп негіздері курсы студенттерге бухгалтерлік есепті жүргізу әдістерін игертіп, әрі қарай іс-жүзінде қолдана білу мақсатында дайындап оқытуға арналған.

Қаржы пәні – қоғамдағы қаржылық қатынастардың жүйесін, оның даму заңдылықтары мен негізгі бағыттарын, қаржылық шешімдердің әдістерін талдайтын және түсіндіретін ғылым.Білім беру нәтижесі

Білікті болуы тиіс: қаржылық есеп пен есеп берудің ролі мен қағидаларын сипаттау; есептік құжаттарда мүліктің, міндеттемелер мен капиталдың қозғалысын демезгілінде тіркеу; бухгалтерлік есепті реттейтін нормативті актілермен және оқу құралдарымен, ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу

Білуі тиіс: Бухгалтерлік корреспонденциясы және қаржылық есеп нысандарын жасау

Дағдылары болуы тиіс: бухгалтерлік есеп әдістемесін түсіну; ұйымның қаржылық жағдайын жақсарту бойынша ұсыныстар өңдей білу.

Құзыретті болуы тиіс: бухгалтерлік құжаттарды пайдалану, кәсіпорынның активтері мен пассивтерінің есебі, бухгалтерлік балансты құру

Қорытынды бақылау формасы

Емтихан

Кредит алуға арналған шарттар

Кестеге сәйкес барлық жұмыс түрлерін орындау

Модуль ұзақтылығы

Екі семестр

Әдебиеттер

 1. Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары 2014 ж// www.uchet.kz

 2. ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы» Заңы 28.02.07 № 234 (02.05.2007ж. өзгерістермен және толықтырулармен)

 3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 31 қаңтардағы № 50 бұйрығымен бекітілген  Ұлттық қаржылық есептілік стандарты

 4. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 қазандағы № 1172 қаулысымен  бекітілген  Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидалары

 5. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2007 жылғы 23 мамырдағы N 185 бұйрығымен бекітілген Бухгалтерлік есеп шоттарының үлгілік жоспары

 6. Шалгимбаева, Н. Т. Применение международных стандартов финансовой отчетности в Казахстане: финансовые инструменты : от ежедневных операций к годовой финансовой отчетности / Н. Т. Шалгимбаева, А. И. Абдугапиров, Д. Д. Елеукенов ; Deloitte, Национальный банк РК. - Астана, 2012. - 368 с.

 7. Международные стандарты финансовой отчетности: официальные тексты МСФО, утвержденные Фондом МСФО и принятые Министерством Финансов Республики Казахстан к применению с 1 января 2012 года. - Алматы : Теглан, 2012. - 663 с

 8. Кулик В. Б. Бухгалтерский учет от первичного документа до отчетности : учеб. пособие / В. Б. Кулик. - Алматы : LEM, 2015. - 121 с.

 9. Кабылова Н. К. Бухгалтер (основы бухгалтерского учета): учебник / Н. К. Кабылова, Ш. Абайхан, Д. А. Абайханова. - 4-е изд. - Астана : Фолиант , 2014. - 262 с.

 10. Султанова Б. Б. Принципы бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : практикум / Б. Б. Султанова. - Алматы : NURPRESS, 2015.

 11. Әбдішүкіров Р.С., Мырзалиев Б.С. Бухгалтерлік есеп: оқу құралы. –Алматы: Нұр-пресс, 2008. -326

 12. Ұлттық қаржылық есептілік стандарттары. - Алматы: ЮРИСТ, 2013

 13. Құлпыбаев, С. Қаржы: оқулық / С. Құлпыбаев, С. Ж. Ынтықбаева, В. Д. Мельников. - Өңделген және толықт. 3-ші бас. - Алматы : Экономика , 2011. - 539 б.

Жаңартылған күні

Модуль 5. статистика, эконометрика және бағалау негіздері
Модуль 10. аудит негіздері және ұлттық шоттар жүйесі
Модуль 14. экономика салаларында бухгалтерлiк есепті ұйымдастыру

Каталог: file -> facultet -> MOP
MOP -> Білім беру бағдарламасы деңгейі: Бакалавриат Академиялық дәреже «5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті»
MOP -> Білім беру бағдарламасы деңгейі: Бакалавриат Академиялық дәреже «5В011200 Химия» мамандығы бойынша білім беру бакалавры
facultet -> Программа по специальности «5В090200-Туризм»
facultet -> Программа по специальности «5В091200-Ресторанное дело и гостиничный бизнес»
facultet -> Образовательная программа по специальности «5В051100 Маркетинг»
facultet -> Образовательная программа по специальности «5В090900 Логистика»
facultet -> «5В071700-Жылу энергетикасы»
facultet -> «5В051100 Маркетинг»
MOP -> Білім беру бағдарламасы «5В090800 Бағалау»


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет