Әлеуметтанудағы мәліметтерді талдаубет1/2
Дата09.12.2023
өлшемі47,6 Kb.
#196160
  1   2
Байланысты:
дев СИЛЛАБУС
перевод гос 2021, Русский язык, Week 7, Әлеуметтік зерттеулер, M nay-zh ne-gaz- ymalaryn-paydalanu, metodich-politologiya, 898816c2-78b9-435c-bec6-799e4e15a35c

әл-Фараби атындағы ҚазақҰлттық университеті
Силлабус
Әлеуметтанудағы мәліметтерді талдау
Күзгі семестр 2016-2017 оқу жылы

Пәннің коды

Пәннің атауы

Типі

Аптасына сағат саны

Кредиттер саны

ECTS

Дәріс

Практ

Лаб
Әлеуметтанудағы мәліметтерді талдау

ОК

1

2

0

3

5

Пререквизиттері

Курсты дұрыс меңгеру үшін ең алдымен келесі курстарды меңгерген дұрыс: «Әлеуметтік институттар мен процестер», «Қазіргі бұқаралық мәдениет әлеуметтануы», «Әлеуметтанулық зерттеудің әдіснамасы мен әдістері», «Әлеуметтанудағы әлеуметтік статистика» және т.б.

Дәріскер

Мамытқанов Дархан Қожанович, социо.ғыл. кандидаты, доцент м.а.

Офис-сағаты

Кесте бойынша

e-mail

darchan777@mail.ru

Телефондары

3773331

Аудитория

334

Пәннің сипаттамасы

 • Студенттердің өздерін жеке талдауға, негативті әлеуметтік құбылыстар саласындағы тенденцияларды болжау мен бағалауға үйрету;
Курстың мақсаты

студенттердің мінез-құлық ауытқуының туралы білім беру және оның қоғамды танып білудегі маңызын анықтау; берілген ғылымның пәндік, анықтамалық аппаратын анықтау; пәннің негізгі теоретико-әдіснамалық және тәжірбиелік проблемаларын терең меңгеру.

Оқытудың нәтижелері

 • әлеуметтік ауытқулар процесін талдауда маңызы бар негізгі түсініктер мен категориялармен таныстыру;

 • ауытқыған мінез-құлықты талдау мен зерттеудің әдіснамалық тәсілдерін меңгеру;

 • ауытқыған мінез-құлықтың негізгі формаларын талдаудың негізгі әлеуметтанулық әдістері мен принциптерін үйрету;


Әдебиеттер мен ресурстар

Негізгі әдебиеттер.

 1. Агафонов, А. Н. Подготовка соционома к работе с молодежью девиантного поведения : учеб.-метод. пособие.- 2-е изд.- Астана: Парасат Әлемі, 2010.- 107, [1] с.

 2. Джаманбалаева, Ш. Е. Общество и подросток: социологический аспект девиантного поведения/ Ш. Е Джаманбалаева; КазНУ им. аль-Фараби.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2002.- 277, [2] с.

 3. Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2009. – 520 с.

 4. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. М., 2010. (ч. II: 65, ч. III: 215, 221, 261).

 5. Дюркгейм Э. Норма и патология // Социология преступности. М., 2006. (ч. И: 62, 63, 64, ч. IV.: 20).

 6. Яковлев А. М. Социология преступности (криминология). Основы общей теории. М., 2001

 7. М. Құдиярова. «»Жасөспірімдердің мінез-құлық ауытқышылық себептері. Алматы, 2006Қосымша әдебиеттер.

 1. Джаманбалаева, Ш.Е. Социологический анализ девиантного поведения подростков: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра социол. наук: 22.00.04 / Шолпан Ерболовна Джаманбалаева; [Науч. конс. М. С. Аженов].- Алматы: [Б. и.], 2003.- 47, с. 

 2. Қазымбетова Д.К. Девиантное поведение молодежи как обьект социологического исследование, Дисс к.с.н. Алматы, 1999г.с. 260

 3. Жаназарова З.Ж. Отбасы социологиясы 2007 ж.

 4. Абсаттаров Р.Б. Социология .Оқу құралы Алматы, 2003

 5. Емельянов В. П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования. СПб., 2008. (ч. III: 97).

6. Масионис, Дж. Социология / Дж. Масионис. - СПб.: Питер, 2004. - 752 с.
7. Ритцер, Дж. Современные социологические теории / Дж. Ритцер. - СПб.: Питер, 2002. - 688 с.Курсты ұйымдастыруБұлкіріспекурсынжүзегеасырылатынжалпытанысукөлеміүлкентеориялықматериалды, сондықтан дайындық барысында пән оқулыққа жәнетапсырма жинағынаелеулірөлбереді. Бұлреттенақтыбағдарламалау аз көңілаударылатынболады. Үйтапсырмасын (жаттығулар) жәнеекіжобаны (бір дизайн-жобасыжәнебіржобабойыншабағдарламалаупайдаланаотырып, коммерциялықбағдарламалыққамтамасызету ДҚБЖ) теориялық материалмен танысу практикалық қолдану үшін үлкен мүмкіндік береді.

Курс талаптары

 1. ӘрбіраудиторлықсабаққаСізтөменде көрсетілген кесте бойынша алдын-ала дайындалуыңыз қажет. Тақырыпқа сай тапсырмалар дайындалуы аудиториялық сабақ бітпей жатып талқыланылуы керек.

 2. Пәннің графигі бойынша үй тапсырмалары кесте бойынша, семестр уақытында бөлінеді.

 3. Үй тапсырмалары жауап беруге болатын бірнешесұрақтардан тұрады, мысалы; мәліметтербазасындағы сауалдар арқылы орындауға,SQL оқу ресурстары арқылы жұмыстарды қажетті сұраныстарды іздеу мүмкіндігі.

 4. Семестр бойы, Сіз меңгеретінматериалдыжобада қолданасыз, Ондаған кестелерді қажет ететін Сізқалауыңызбойынша мәліметтербазасының қосымшаларын дайындайсыз.Нақтыжобағақойылатыннегізгіталаптараудиториялық сабақта бөлінеді. Пәннің қорытынды бағасыжобаның 10% құрайды.

 5. Оқытушы ұсынған құрылымдық мәліметтерді қолдана отырып, ДҚБЖ әзірлеуді көздейтін, бағдарламалау жобасын аяқтауғатиістісіз. Нақты талаптар аудиториялық сабақта бөлінеді. Бұл қорытынды бағаның 15 пайызын құрайды.

Үй тапсырмаларын орындау кезінде сақталуға тиісті ережелер:
• Үй тапсырмалары көрсетілген мерзімде орындалуы тиіс. Мерзімі өткен кейін үй тапсырмасы қабылданбайды.
• Үй тапсырмасы А4парақтың бір жағында орындалуы тиіс және беттіңреті бойынша бекітілуі тиіс (тапсырмалар). Сұрақтар (тапсырмалар) нөмірленуі және соңғы жауаптар (қажет болған жағдайда) ерекшеленуі тиіс. (Осы стандарттарға сай болмайтын үй жұмыстары қанағаттанарлықсыз бағамен қайтарылады).
• Сіз өзге студентпен бірігіп тапсырма орындауыңызға болады,бірақ орындау кезінде әр студент жұмыс бойынша жеке мәселе (жеке тапсырма) қарастыруы қажет.
Егер жаттығубағдарлама жазуды міндеттесе, оны қолмен жазып, компьютерге енгізу міндетті емес.

Бағалау саясатыӨзіндік жұмыстың сипаттамасы

Пайыздық көрсеткіш

Оқытудың нәтижелері

Үй жұмысы
Деректербазасын әзірлеу жобасы
Бағдарламалау бойынша жоба
Емтихандар
БАРЛЫҒЫ

35%
10%
15%
40%
100%

1,2,34,5,6
2,3,4
4,5,6
1,2,3,4,5,6

Сіздіңқорытындыбағаңызмына формуламенесептеледі
Пән бойынша қорытынды баға= ∙0,6+0,1 МТ+0,3 ИК
Төменде бағалау үлгісіпайызбен көрсетілген:
95% - 100%: А 90% - 94%: А-
85% - 89%: В+ 80% - 84%: В 75% - 79%: В-
70% - 74%: С+ 65% - 69%: С 60% - 64%: С-
55% - 59%: D+ 50% - 54%: D- 0% -49%: F

Пәннің саясаты

Университеттің Академиялық саясатына сәйкес, үй тапсырмаларының немесе жобалардың тиісті мерзімдері дәлелді себептер болған жағдайда ұзартылуы мүмкін (мысалы, сырқаттанып ауырып қалу, аяқ астынан болған төтенше жағдайлар, апаттар, ойламаған оқыс оқиғалар т.б.). Студенттің сабақ кезінде пікірталастар мен жаттығулар орындауға қатысуы пәннің жалпы бағасын қойған кезде ескерілетін болады. Пән бойынша қойылатын жасампаздық сипаттағы сұрақтар, диалог, және кері байланысқа көзқарас жағымды және оларға қолдау көрсетіліп, ынталандырылады. Сондықтан оқытушы пән бойынша қорытынды баға қойған кезде әрбір студенттің сабаққа қатысуын ескереді.

Пәннің графигі

Апта

Тақырып атауы

Сағаттар саны

Мах
балл

1

Лекция 1. Девиантты мінез-құлық арнайы әлеуметтік теория ретінде

1


1

Семинар сұрақтары.

 1. Девиантты мінез-құлық әлеуметтік басқа ғылымдармен байланысы

 2. «Девиантты мінез-құлық» әлеуметтік категория ретінде

 3. Девиантты мінез-құлық пәндік міндеттері

2

5

2

Лекция 2. Девиантты мінез-құлықты биологиялық, психологиялық, әлеуметтік, мәдениеттанулық түсіндіру

1

1
Семинар сұрақтары.

 1. Девиантты мінез-құлықты биологиялық, түсіндіру

 2. Психологиялық түсіндіру

 3. Әлеуметтік түсіндіру

 4. Девиацияны мәдениеттанулық түсіндіру
2

5

3

Лекция 3. Девиантты мінез-құлықтың батыстық және отандық әдебиеттердегі теориялары.

1


1

Семинар сұрақтары.

 1. Девиантты мінез-құлықты зерттеудің негізгі теориялық-әдістемелік амалдары: әлеуметтік-құрылымдық бағыт, мәдениеттанулық амал, тұлғалық модельдер.

 2. Девиантты мінез-құлық ТМД елдерінде дамуы.

 3. Биологиялық теориялар.

 4. Аномия теориясы.

 5. Құрылымдық қысымдылық теориясы.

2

5
 1. СОӨЖ 1. Эссе: Позитивті және негативті девиациялар20

4

Лекция 4. Әлеуметтік норма девиантты мінез-құлықты анықтаудағы негізгі көрсеткіш

1

1

Семинар сұрақтары.

 1. Әлеуметтік норманың негізгі сипаттамалары.

 2. Нормативтік жүйелердің өзара байланысының ерекшеліктері.

 3. Әлеуметтік нормалар және құндылықтар деформациясы.

 4. Әлеуметтік нормалар сапалық және сандық аспектілері қоғамдық шаралар ретінде

 5. Норма шығармашылық (нормотворчество) адамзаттық іс-әрекеттің түрі ретінде. «Ресми» және «биресми» нормалардың өзара қатынасы.

 6. Әлеуметтік нормалар және құндылықтар деформациясы ауытқымалы мінез-құлықтың факторы ретінде.

 7. Қазіргі Қазақстандағы құқықтық және адамгершіліктік нормалары.

2

5

5

Лекция 5. Девиантты мінез-құлық генезисі және механизмі.

1

1

Семинар сұрақтары.

 1. Әлеуметтік қажеттіліктер және олардың девиантты мінез-құлықты қалыптастырудағы ролі.

 2. Нақты өмірлік проблемалық ситуация девиация факторы ретінде.

 3. Тұлғаның биоәлеуметтік ерекшеліктері.


2

5
СӨЖ Ауытқымалы мінез-құлық детерминант жүйесі тобырлық әлеуметтік мінез-құлық ретінде.
20

6

Лекция 6. Ауытқымалы мінез-құлық классификациясы.

1

1

Семинар сұрақтары.

 1. Девиантты мінез-құлық типологиясы мен классификациясының критерийлері.

 2. Құқыққа қайшы, асоциальды және деструктивті мінез-құлық.

 3. Қылық, іс-әрекет және өмір бейнесі девиантты мінез-құлықтың көріну деңгейі (формасы) ретінде.

2

5
СӨЖ Әлеуметтік бақылауды игерудің негізгі амалдары.
18

7

Лекция 7. Ауытқымалы мінез-құлықты әлеуметтік бақылаудың әлеуметтік жүйесі.

1

1

Семинар сұрақтары.

 1. Әлеуметтанудағы әлеуметтік бақылау түсінігі.

 2. Ауытқымалы мінез-құлықтың алдын алу және ескерту әдістері мен тәсілдері

 3. Девианттарға әлеуметтік көмек көрсететін ұйымдар мен қызмет орындар жүйесінің мәні.

 4. Әлеуметтік бақылаудың әлеуметтік жүйесі.

 5. Әлеуметтік бақылауды жүзеге асыру механизмдері.

 6. Индивидтің өзіндік санасы және әлеуметтік бақылау.


2

5

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет