Г. И. Сал­ға­раева Л. А. Рса­ли­на А. Б. Есен­күлPdf көрінісі
бет1/146
Дата16.11.2022
өлшемі10,63 Mb.
#158495
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   146
Байланысты:
811-005-001к-20 Информатика 11 каз УЧЕБНИК ОГН
М.Әуезов Қарагөз


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұсынған
Г.И.Сал­ға­раева
Л.А.Рса­ли­на
А.Б.Есен­күл
ИНФОРМАТИКА
Жал пы бі лім бе ре тін мек теп тің
қо ғам дық-гу ма ни тар лық ба ғы ты ның
11-сы ны бы на ар нал ған оқу лық
11


ӘОЖ 373.167.1
КБЖ 32.973 я 72
С 18
Сал ға раева Г.И., ж.б.
С 18 
Ин фор ма ти ка: 
Жал пы бі лім бе ре тін мек теп тің қо ғам дық-гу-
ма ни тар лық ба ғы ты ның 11-сы ны бы на ар нал ған оқу лық. / 
Г.И.Сал ға раева, Л.А.Рса ли на, А.Б.Есен күл – Нұр-Сұл тан: 
«Ар ман-ПВ» бас па сы, 2020. – 224 бет.
ISBN 978-601-318-291-9
Оқу лық жал пы ор та бі лім бе ру дең гей інің жа ңар тыл ған маз мұн-
да ғы үл гі лік оқу бағдарлама сы на сәй кес оқу шы лар дың жас ерек ше-
лік те рі ес ке рі ле оты рып жа зыл ды. Оқу лық ті лі же ңіл, маз мұ ны қо-
сым ша мә лі мет тер мен қам тыл ған.
ӘОЖ 373.167.1 
КБЖ 32.973 я 72
© Сал ға раева Г.И., 
Рса ли на Л.А., 
Есен күл А.Б., 2020
ISBN 978-601-318-291-9
© «Ар ман-ПВ» бас па сы, 2020
Бар лық құ қы ғы қор ғал ған. Бас па ның рұқ са тын сыз кө ші ріп ба су ға бол май ды.


3
ШАРТТЫ­БЕЛГІЛЕР
Жаңа тақырыпты меңгеру тапсырмалары – функционалдық сауаттылықты
қалыптастыру тапсырмалары
Сұрақтарға­жау­ап­бе­рейік
Компьютерде­орындайық
Ойланайық,­талқылайық
Ой­бө­лі­сейік
Талдап,­салыстырайық
Үйде­орындайық
Естеріңе­түсіріңдер:
Өткен тақырыптар дан бүгінгі 
са бақ қа негіз болатын тапсыр-
малар
Меңгерілетін­білім:
Та қы рып та ғы иге рі ле тін мә лі-
мет тер; кү ті ле тін нә ти же лер


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   146
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет