Г. И. Сал­ға­раева Л. А. Рса­ли­на А. Б. Есен­күл


Платформа қызметі ретінде (Platform as a Service, PaaS)Pdf көрінісі
бет6/146
Дата16.11.2022
өлшемі10,63 Mb.
#158495
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   146
Байланысты:
811-005-001к-20 Информатика 11 каз УЧЕБНИК ОГН
М.Әуезов Қарагөз
Платформа қызметі ретінде (Platform as a Service, PaaS) 
– 
пайдаланушы бұлттық провайдерлермен бірлесіп жұмыс істеу 
мүмкіндігіне ие болады. Мұнда виртуалдандыру, операциялық 
жүйелер, серверлер, сақтау қоймалары, желі, программалық 
жасақтама бұлттық провайдерлердің міндетіне кіреді. PaaS 
моделі интеграцияланған бір ортада жасалады, ал пайдала-
нушы өзі басқару мүмкіндігіне ие болады. Пайдаланушы 
серверді сатып алуға кететін шығындарды үнемдей алады. 
Осы модельдің мысалы ретінде веб-сайттарға арналған хостинг 
қызметтерін айтуға болады және Amazon Web Services (AWS), 
Microsoft Azure, Google App Engine, Jelastic, Apache Stratos, 
OpenShift түрлері жатады (
3-су рет
).
PaaS
3-су рет.
 PaaS мо де лі
IaaS
Service provider
MoE
2-су рет.
 IaaS мо де лі


9
Ком му ни ка ция лық қызметі (Communications as a Service, 
CaaS)
– Интернет же лі сі не ме се кез кел ген IP-же лі сі (VoIP) бо-
йын ша сиг нал бе ру ді, ха бар ла ма (IM) ал ма су ды, ви деокон фе-
рен ция лар ды қам та ма сыз ете тін кә сіп орын үшін бұлт та құ рыл-
ған ком му ни ка ция лық ше шім. CaaS үл гі сі қо сым ша тө лем жа-
сау ар қы лы ком му ни ка ция құ рал да ры мен қыз мет түр ле рін 
ұл ғай ту ға бо ла ды (
4-су рет
).
Прог рам ма лық жа сақ та ма қызметі (Software as a Service, 
SaaS)
– қол да ну шы «бұлт тар да ор на лас қан» бұлт тық сервис 
ие ле рі нің мен ші гін де гі про грам ма лар мен жұ мыс іс теу мүм кін-
ші лі гі не ие бо ла тын мо дель тү рі. Қол да ну шы кез кел ген жер ден 
Ин тер нет ке қо сыл ған ком пью тер лік құ рыл ғы ар қы лы өз де рек-
көз де рі мен жұ мыс жа сай ала ды. Прог рам ма ның үз дік сіз жұ-
мыс іс теуін қам та ма сыз етіп, ке те тін шы ғын дар ды то лы ғы мен 
бұлт тар ды ұсы ну шы қызмет ие ле рі өз мой ны на ала ды да, ал 
қол да ну шы (егер қызмет ақы лы бол са) тек сол бұлт тық сервисті 
қол дан ға ны үшін ға на ай лық жар на тө леп оты ра ды. Осы лай ша, 
тұ ты ну шы өзі не ке рек ті про грам ма ның ли цен зия сын са тып 
алу ға көп шы ғын дал май ды, ал про грам ма құ рас ты ру шы лар 
өз өнім де рі нің заң сыз та ра лу ынан жә не заң сыз пай да ла нуы-
нан сақ тан ды ры ла ды. SaaS мо де лі нің өз ге ше лі гі – тұ ты ну шы
бел гі лі бір про грам мамен ға на емес, про грам ма лар жи ын ты-
ғы мен жұ мыс іс тей алуында. Мысалы: Google Apps, Box.net, 
icloud.com, Яндекс.Диск, mail.kz және т.б. (
5-су рет
).


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   146
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет