Г. И. Сал­ға­раева Л. А. Рса­ли­на А. Б. Есен­күл


Сөздік: Үш тілдегі ғылыми ұғымдар Маңызды­мәлімет­Pdf көрінісі
бет2/146
Дата16.11.2022
өлшемі10,63 Mb.
#158495
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   146
Байланысты:
811-005-001к-20 Информатика 11 каз УЧЕБНИК ОГН
М.Әуезов Қарагөз, 1 бақылау сурактары
Сөздік:
Үш тілдегі ғылыми ұғымдар
Маңызды­мәлімет­
Тақырыпты тереңірек түсі нуге 
қажетті ма ңызды мәлі меттер 
Назар аудар
Электронды қосымша жүктелген CD қолжетімсіз болған 
жағдайда, қосымшаны 
arman-pv.kz 
сайтынан тауып, өз 
компьютеріңе жүктеп алуыңа болады


4
Алғы сөз
Қым бат ты шә кі рт тер! Жа ңа оқу жы лы ның бас та лу ымен құт тық-
тай мыз! Биыл ғы оқу жы лын да қо ғам дық-гу ма ни тар лық ба ғы тын да ғы 
ин фор ма ти ка кур сын жал ғас ты рып, осы пән ге қа тыс ты бі лім де рің ді 
те рең де те тү се сің дер.
Қол да рың да ғы оқу лық «Бұлт тық тех но ло гия лар», «3D мо дель деу», 
«Мо биль ді қо сым ша лар», «IT Startup», «Цифрлық сау ат ты лық» бө лім-
де рі нен тұ ра ды. 
«Бұлт тық тех но ло гия лар» бө лі мін де бұлт тық тех но ло гия ның не 
еке нін, бұлт тық сер вис тер мен бұлт тық де рек тер қой ма сы, жал пы ға қол-
же тім ді файл дар ды (күн тіз бе лер, мә тін дік құ жат тар, пре зен та ция лар
кес те лер) қол да ну, қа шық тан жә не бір ле сіп өң деу жол да ры мен та ны са-
сың дар.
«3D мо дель деу» бө лі мін де вир туал ды жә не ке ңейт іл ген шын дық тың 
мақ са тын тү сі ніп, адам ның пси хи ка лық жә не фи зи ка лық ден сау лы ғы на 
вир туал ды жә не ке ңейт іл ген шын дық тың әсе рі жай лы бі ле сіңдер жә не 
3D па но ра ма (вир туал ды сая хат) жа сау жол да рын қа рас ты ра сыңдар.
«Мо биль ді қо сым ша лар» бө лі мін де конст рук тор да ың ғай лы мо биль ді 
қо сым ша сы ның ин тер фей сін код блок та ры мен цикл дері ар қы лы жа сап 
кө ре сің дер жә не әзір лен ген мо биль ді қо сым ша ны ор на ту жо лын тү сі не-
сіңдер. 
«IT Startup» бө лі мін де Startup ұғы мын, Crowdfunding плат фор ма-
ла ры ның жұ мыс іс теу қа ғи да ла рын, жо ба ны на си хат тау жә не са ту жол-
да рын, мар ке ти нг тік жар на ма жа сау әдіс те рін си пат тау қа рас ты рыл ды.
«Цифрлық сау ат ты лық» бө лі мі Қа зақ стан да цифр лан ды ру про це сі нің 
ағым да ғы үрдісте рін тал дау, ақ па рат тар ды жә не зият кер лік мен шік ті 
(1996 жыл ғы 10 мау сым да ғы «Ав тор лық құ қық жә не са бақ тас құ қық тар 
ту ра лы», 2015 жыл ғы 16 қа ра ша да ғы «Ақ па рат қа қолжет кі зу ту ра-
лы», 2003 жыл ғы 7 қаң тар да ғы «Электронды құ жат жә не электронды 
цифр лық қол таң ба ту ра лы» Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Заң да ры) қор-
ғау дың қа жет ті лі гін, цифр лық қол таң ба мен сер ти фи кат тың мақ са тын, 
электронды үкі мет пор та лын да электронды цифр лық қол таң ба ны қол-
да ну, электронды үкі мет пор та лы ның функ ция ла рын си пат тау тә різ ді 
өз де рің үшін ең қы зық ты де рек тер мен тап сыр ма лар жүй есі нен тұ ра ды.
«Сұ рақ тар ға жау ап бе рейік», «Ойла най ық, тал қы лай ық», «Тал дап, 
са лыс ты рай ық», «Ком пью тер де орын дай ық», «Ой бө лі сейік», «Үйде 
орындайық» тап сыр ма лар то бын орын дау ба ры сын да жа ңа та қы рып ты 
жеңіл мең ге ре сің дер.
Оқу лық қа қо сым ша элект рон ды оқу құ ра лы (СD диск) бе ріл ген. 
Дис кі де бе ріл ген ин те рак тив ті тап сыр ма лар ды орын дап, сы нып та ал ған 
бі лім де рің ді үй де бе кі те ала сың дар. 
Сен дер дің осы пән ді қы зы ға оқып, ал ған бі лім де рің ді прак ти ка лық 
тұр ғы дан күн де лік ті өмір де та быс ты қол да на ды де ген се нім де міз.
Сәт ті лік ті лей міз!
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   146
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет