Г. И. Сал­ға­раева Л. А. Рса­ли­на А. Б. Есен­күлPdf көрінісі
бет22/146
Дата16.11.2022
өлшемі10,63 Mb.
#158495
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   146
Байланысты:
811-005-001к-20 Информатика 11 каз УЧЕБНИК ОГН
М.Әуезов Қарагөз
Жа зу (На пи сать)
те ре зе сі нің тө мен гі бұ ры шын да ор на-
лас қан
Google Диск файл дар ға сіл те ме қою
түй ме ше сін 
ба сып, ашыл ған Дискінің ішіндегі жі бе ре тін құ жат ты 
таң дап, тір кей сіңдер. 
Жа ңа ха бар ла ма жі бе ру те ре зе сі 
Google ұсын ған
қо сым ша қыз мет 
түр ле рі


33
4. Google Диск те ре зе сін ашың дар, ашыл ған те ре зе ден 
Құ-
ру (Соз дать)
ба тыр ма сы ар қы лы ком пью тер жа ды нан 
фай лды Диск қой ма сы на жүк тең дер.
Google Диск те ре зе сі не фай лды жүк теу
Жүк тел ген фай лды 
Ме нің 
дис кім (Мой диск)
бө лі мі нен 
ба қы лаң дар жә не ерек ше леп
те ре зе нің оң жақ бұ ры шын да 
ор на лас қан ор тақ қол же тім-
дік ті құ ру ға бо ла тын ба тыр-
ма лар дың бар лық тү рі мен та ны сып шы ғың дар.
1. Бөлісуге болатын сілтеме алу (Ко пи ро вать ссыл ку
об ще го дос ту па); 
2. Бөлісу (Отк рыть дос туп);
3. Ал дын ала қа рау (Пред ва ри тель ный прос мотр); 
4. Жою (Уда лить);
5. Қо сым ша әрекеттер (Дру гие раз де лы).
Ор тақ қол же тім дік пен бө лі су сіл те ме сі
1
2
3
4
5
Ор тақ қол же тім дік ті
бап тау


34
Сіл те ме ал ма су бу фе рі не кө ші рі ле ді.
Фай лға ор тақ қол же тім дік ті ашу
 
 
Ерек ше лен ген фай лға қол же тім дік ті ашу (Отк рыть 
дос туп к объ ек ту ...) 
ба тыр ма сын ба сың дар. Ашыл ған 
те ре зе де қол же тім дік ті бе ре тін се рік тес те рің нің элек-
трон ды пош та ме кен жай ын ен гі зің дер. 
ба тыр ма сы 
ар қы лы қол же тім дік ті ор на ту 3 түрлі нұсқада іс ке 
аса ды: се рік те сі мен бір ге өң деу ге (ре дак ти ро ва ние); се-
рік те сі не тек оны қа рау ға (прос мотр) жә не пі кір лер қал-
ды ру ға (ком мен ти ро ва ние) бо ла тын функ ция ла ры бар. 
Жал пы ға қол же тім дік ха бар ла ма сы элек трон ды пош та 
ме кен жай ы на ке ліп тү се ді.
 
Элек трон ды пош та ға ке ліп түс кен қол же тім дік фай лы
Бұлт тық қой ма да ғы файл дар ға қол же тім дік ті ор на ту 
жұ мы сы – осы.
5. Google 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   146
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет