Г. И. Сал­ға­раева Л. А. Рса­ли­на А. Б. Есен­күлPdf көрінісі
бет28/146
Дата16.11.2022
өлшемі10,63 Mb.
#158495
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   146
Байланысты:
811-005-001к-20 Информатика 11 каз УЧЕБНИК ОГН
М.Әуезов Қарагөз
Сөздік:
Құжаттар­–­
Документы –
 Documents
Мәтіндік­құжат­–
Текстовый документ
 – 
Text document
Кестелер­–­
Таблицы –
 Sheets
Презентация­–­
Презентация –
 Presentation
Үлгілер­–­
Формы –
 Forms
29-су рет.
 Бұлттық 
технологиялар ортасында 
құжаттармен жұмыс 
моделі


44
• 
Үнем ді лік.
Ма ңыз ды ар тық шы лық тар дың бі рі. Пай да ла ну-
шы ға қа жет ті про грам ма лық жа сақ та ма лар ды ор на ту дың 
қа же ті жоқ (мы са лы, ком пью тер де гі про грам ма лар ды жа-
ңар ту), бар лық қыз мет түр ле рі бір ап па рат тық жүйе де бі-
рік ті рілген.
• 
Икем ді лік.
Про вай дер лер бар лық қа жет ті ре сурс тар дың
ав то мат ты түр де ше ші мін тау ып, жұ мыс бо йын ша қо лай лы 
жағ дай жа сай ды.
• 
Жо ға ры тех но ло гия 
. Үл кен есеп теу қу аты, олар де рек тер ді 
сақ тау, тал дау жә не өң деу үшін қол да ну шы ның қа ра ма ғы на 
бе рі ле ді.
• 
Се нім ді лік.
Кей бір 
са рап шы лар 
ау қым ды же лі лік ре сурс та ры на қа ра-
ған да бұлт тық тех но ло гия лар дың 
қыз мет түр ле рін әл де қай да се нім ді деп 
са най ды. 
Бұлттық технологиялар ортасында 
құжаттармен жұмыс жасау үшін тиімді 
деп санайтын бұлттық сервис түрлерін таң-
дау қажет. Алдыңғы сабақта өткен Google 
компаниясы ұсынған қосымша қызмет 
түрлерінің бірі 
Google Құжаттармен 
(Google Документы)
жұмыс жасап көрейік.
 
Google Құ жат та р (Google До ку мен ты) 
де ге ні міз не?


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   146
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет