Жандарбек збет3/3
Дата05.11.2016
өлшемі0,66 Mb.
1   2   3

Әдебиеттер

 1. История Казахстана: Народы и культуры. Учебное пособие. – Алматы: Дайк-Пресс, 2001. – 296 с.

 2. Жандарбек З. Насаб-нама нұсқалары және түркі тарихы. – Алматы: Дайк-Пресс, 2002. – 168 б.

 3. Бартольд В.В. Сочинения. – Москва: Изд. Вост. Лит-ры, 1963. – Т. II-1. 1020 с.

 4. Жандарбек З. Йасауи жолы және қазақ қоғамы. – Алматы: Ел-шежіре, 2006. – 255 б.

 5. Бартольд В.В. Сочинения. – Москва: Изд. Вост. Лит, 1963. – Т. I. – С. 739.

 6. Қарахандық қожалар әулетінің шежіресі. Автордың жеке архиві.

 7. Сапаргалиев М.Г. Распад Золотой Орды // На стыке континентов и цивилизации. – Москва: Иман, 1996. – С 277-526.

 8. Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Извлечения из сочинения арабских. – СпБ.: тип-я ИАН. 1884. – Т. І. – 564 с.

 9. Федоров-Давыдов Г. Общественный строй Золотой Орды. – Москва: Изд. МГУ, 1973. – 180 с.

 10. Торланбаева К. Титулы древных тюрков // ҰҒА Хабарлары. Қоғамдық ғылымдар сериясы. НИЦ «Ғылым», 2002. – C. 25-37.

 11. Ибн ан-Надим. Ал-Фихрист // Ясауи тағлымы. – Түркістан: Мұра, 1996. –115 б.

 12. Сәдібеков З. Қазақ шежіресі. – Тошкент: Узбекистон, 1994. – 144 б.

 13. Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. – Москва: 2001. – 752 с.

 14. Материалы по истории Казахских ханств XV-XVIII веков. – Алматы: «Наука» Казахской ССР, 1969. – 651 с.

 15. Өзбек шежіресі. Автордың жеке архиві.

 16. Кузеев Р. Очерки исторической этнографии башкир. – Уфа: Башкирское книжное издательство, 1957. – 184.

 17. Бабаджанов Б. Кокандское ханство: Власть, политика, религия. – Ташкент; Токио: Yangi nashr, 2010. – С.113. – 774 c.

 18. Сейфуллин С. Билер сөздері // Қазақтың Ата заңдары. – Алматы: Жеті Жарғы, 2003. – Т. 2. – 376-385-бб.

 19. Шәкәрім Құдайберідұлы. Түрік, қырғыз-қазақ һәм хандар шежіресі. –Алматы: 1991. – 80 б.

 20. Семенов А.А. К вопросу проихождения и состав узбеков Шайбани-хана. –Сталинабад: издат. АН Тадж. ССР, 1954. – 151 с.

 21. Фазаллах ибн Рузбехан Исфахани. Мехман-наме-ии Бухара (Записки Бухарского гостья)./ Перевод с персидского, предсл. Примичания Р.П. Жалиловой. – Москва: Наука, 1976. – 106 с.

 22. Курмансейтова А.Х. Ярлык Токтамыш хана к Польскому королю Ягайле и Эдиге // историко-географические аспекты. Развитие Ногайской Орды. –Махачкала: 1993. – С. 94-97.

 23. Ислам: Энциклопедический словарь. –Москва: Наука, ГВЛ, 1991. – 315 с.

 24. Наливкин В. Краткая история Кокандского ханства. – Казань: 1886. – 215 с.

 25. Темір-нама. ХҚТУ қолжазба қоры.

 26. 1991 жылғы Әзірет Сұлтан қорық музейінің Созақ ауданына ұйымдастырған ғылыми экспедиция материалдары.

 27. Марғұлан Ә. «Қасым ханның қасқа жолы» // Қазақтың Ата заңдары. –Алматы: Жеті Жарғы, 2005. – 104-105 бб.

 28. Мұхаммед Хайдар Дулати. Тарихи Рашиди. – Ташкент: ФАН, 1996. -728 с.

 29. История Казахстана (с древнейших времен до наших дней в пяти томах). –Алматы: Атамұра, 1997. – 619 с.

 30. Абусейтова М.К. Казахстан и Центральная Азия в XV-XVII вв.: история, политика, дипломатия. – Алматы: Дайк-Пресс, 1998. – 268 с.

 31. Стюарт Д. Сведения агиографической литературы по истории и религии казахов (Ходжа Исхак Вали) // Шелковый путь и Казахстан (Материалы научно-практической конференции, Алматы, 2-3 сентября 1998 г.). –А.: «Жібек жолы», 1999. – С. 89-100.

 32. Султанов Т.И. Поднятие на белой кошме. Потомки Чингис хана. – Алматы: Дайк-Пресс, 2001. – 276 с.

 33. Қожаев М. Йасы-Түркістан тарихы. – Алматы: ҚАЗақпарат, 2000. – 44 б.

 34. Бабаджанов Б. Ясавия и накшбандия в Мавераннахре. Из истории взаимоотношении // Ясауи тағлымы. –Түркістан: Мұра, 1996. – С 75-96.

 35. Байболов Қ. «Еңсегей бойлы Ер Есім» - дастан. Қолжазба. Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ-і, Түркология инст-ты қолжазба қоры.

 36. Жанәділұлы Ш. Үш Арыс ынтымағы. ҚҚ «Үш Арыс», 2000. – 259 б.

 37. Тынышпаев М. Наймандар туралы // Найман. 10 том. Бірінші кітап. –Алматы: «Алаш» тарихи зерттеу орталығы, 2008. – 433-436-бб.

 38. Ұлы Пайғамбар ұрпақтары. – Астана: Арай баспасы, 2007. – 312 б.

 39. Қарнақ тарихы. Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ-і, Түркология ҒЗИ қолжазба қоры.

 40. Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Жамбыл облыстары бойынша жүргізілген ғылыми экспедиция материалдары, 2002-2003 жж.

 41. Шортанбай // Зар-заман. Жыр-толғаулар. – Алматы: Жалын, 1993. – 69-135-бб.

 42. Смагулов Е. К вопросу этнической принадлежности позднесредневековой культуры древных городов Южного Казахстана // Тезисы докладов научно-практической конференции, посвященной Чимкентского областного историко-краеведческого музея (10-12 октября 1990) – Алма-Ата: ИИАиЭ, –– С. 47-50.

 43. Тынышпаев М. История казахского народа. Учебное пособие. – Алматы: Санат, 1998. – 224 с.

 44. Левшин А.И. Описание киргиз-казачих или киргиз-кайцаских орд и степей. – Алматы: Санат, 1996. – 656 с.

 45. Әйтеке би. – Алматы: Атамұра, 1998. – 224 б.

 46. Мағауин М. Қазақ тарихының әліппесі. – Алматы: Қазақстан, 1995. – 208 б.

 47. Ерофеева И.В. Родословное казахских ханов и кожа XVIII-XIX вв. – Алматы: ТОО Print-S, 2003. – 178 с.

 48. Машһүр Жүсіп Көпеев. Шығармалары. – Павлодар: 2006. – 9 т. – 366 б.

 49. Артықбаев Ж. Қаз дауысты Қазыбек би. – Астана: Фолиант, 2000. – 320 б.

 50. Майлықожа. Шығармалары. –Алматы: 2005. – 864 б.


References

1 Istorija Kazahstana: Narody i kultury. Uchebnoe posobie. Masanov N. i drugie. – Almaty: Dajk-Press, 2001. – 296 s.

2 Zhandarbek Z. Nasab-nama nyskalary zhane tyrkі tarihy. – Almaty: Dajk-Press, 2002. – 168 b.

3 Bartold V.V. Sochinenija. – Moskva: Izd. Vost. Lit-ry, 1963. – T. II-1. – 1020 s.

4 Zhandarbek Z. Jasaui zholy zhane kazak kogamy. – Almaty: El-shezhіre, 2006. -255 b.

5 Bartold V.V. Sochinenija. – Moskva: «Izd. Vost. Lit. 1963. – T.I. – s. 739.

6 Karahandyk kozhalar auletіnің shezhіresі. Avtordyk zheke arhivі.

7 Sapargaliev M.G. Raspad Zolotoj Ordy // Na styke kontinentov i civilizacii. –Moskva: Iman, 1996. – S. 277-526.

8 Tizengauzen V.G. Sbornik materialov, otnosjashhihsja k istorii Zolotoj Ordy. Izvlechenija iz sochinenija arabskih. – SpB.: tip-ja. IAN. 1884. – T.І. – 564 s.

9 Fedorov-Davydov G. Obshhestvennyj stroj Zolotoj Ordy. – Moskva: Izd. MGU, 1973. – 180 s.

10 Torlanbaeva K. Tituly drevnyh tjurkov // UGA Habarlary. Kogamdyk gylymdar serijasy. NIC «Gylym», 2002. – C 25-37.

11 Ibn an-Nadim. Al-Fihrist // Jasaui taglymy. –Tyrkіstan: Myra, 1996. – 115 b.

12 Sәdіbekov Z. Kazak shezhіresі. –Toshkent: Uzbekiston, 1994. – 144 b.

13 Trepavlov V.V. Istorija Nogajskoj Ordy. – Moskva: 2001. – 752 s.

14 Materialy po istorii Kazahskih hanstv XV-XVIII vekov. – Almaty: Izd. «Nauka» Kazahskoj SSR, 1969. – 651 s.

15 Uzbek shezhіresі. Avtordyn zheke arhivі.

16 Kuzeev R. Ocherki istoricheskoj jetnografii bashkir. – Ufa: Bashkirskoe knizhnoe izdatelstvo, 1957. -184.

17 Babadzhanov B. Kokandskoe hanstvo: Vlast', politika, religija. – Tashkent; Tokio: Yangi nashr, 2010. – S.113. – 774 c.

18 Sejfullin S. Biler sozderі // Kazaktyn Ata zandary. – Almaty: Zhetі Zhargy, 2003. – T. 2. – 376-385-bb.

19 Shakarіm Kydajberіdyly. Tүrіk, kyrgyz-kazak һam handar shezhіresі. –Almaty: 1991. – 80 b.

20 Semenov A.A. K voprosu proihozhdenija i sostav uzbekov Shajbani-hana. –Stalinabad: izdat. AN Tadzh. SSR, 1954. – 151 s.

21 Fazallah ibn Ruzbehan Isfahani. Mehman-name-ii Buhara (Zapiski Buharskogo gost'ja)./ Perevod s persidskogo, predsl. Primichanija R.P. Zhalilovoj. – Moskva: Nauka, 1976. -106 s.

22 Kurmansejtova A.H. Jarlyk Toktamysh hana k Polskomu korolju Jagajle i Jedige // istoriko-geograficheskie aspekty. Razvitie Nogajskoj Ordy. – Mahachkala: 1993. –S94-97.

23 Islam: Jenciklopedicheskij slovar. –Moskva: Nauka, GVL, 1991. – 315 s.

24 Nalivkin V. Kratkaja istorija Kokandskogo hanstva. –Kazan: 1886. – 215 s.

25 Temіr-nama. HKTU kolzhazba kory.

26 1991 zhylgy Azіret Syltan koryk muzejіnіn Sozak audanyna yjymdastyrgan gylymi jekspedicija materialdary.

27 Margylan A. «Kasym hannyn kaska zholy» // Kazaktyn Ata zandary. – Almaty: Zhetі Zhargy, 2005. – 104-105-bb.

28 Myhammed Hajdar Dulati. Tarihi Rashidi. –Tashkent: FAN, 1996. – 728 s.

29 Istorija Kazahstana (s drevnejshih vremen do nashih dnej v pjati tomah). –Almaty: Atamyra, 1997. – 619 s.

30 Abusejtova M.K. Kazahstan i Centralnaja Azija v XV-XVII vv.: istorija, politika, diplomatija. – Almaty: «Dajk-Press», 1998. – 268 s.

31 Stjuart D. Svedenija agiograficheskoj literatury po istorii i religii kazahov (Hodzha Ishak Vali) // Shel'kovyj put' i Kazahstan (Materialy nauchno-prakticheskoj konferencii, Almaty, 2-3 sentjabrja 1998 g.). izdatelskij dom «Zhіbek zholy», 1999. –S. 89-100.

32 Sultanov T.I. Podnjatie na beloj koshme. Potomki Chingis hana. – Almaty: Dajk-Press, 2001. – 276 s.

33 Kozhaev M. Jasy-Tүrkіstan tarihy. – Almaty: ҚAZakparat, 2000. – 44 b.

34 Babadzhanov B. Jasavija i nakshbandija v Maverannahre. Iz istorii vzaimootnoshenii. // Jasaui taglymy. –Tyrkіstan: Myra, 1996. – S. 75-96.

35 Bajbolov Қ. «Ensegej bojly Er Esіm» – dastan. Kolzhazba. Koja Ahmet Jasaui atyndagy HKTU-і, Tyrkologija inst-ty kolzhazba kory.

36 Zhanadіlyly Sh. Үsh Arys yntymagy. KK «Үsh Arys», 2000. – 259 b.

37 Tynyshpaev M. Najmandar turaly // Najman. 10 tom. Bіrіnshі kіtap. – Almaty: «Alash» tarihi zertteu ortalygy, 2008. – 433-436 bb.

38 Yly Pajgambar yrpaktary. –Astana: Araj baspasy, 2007. – 312 b.

39 Karnak tarihy. Қ.A. Jasaui atyndagy HKTU-і, Tyrkologija GZI kolzhazba kory.

40 Ontүstіk Kazakstan, Қyzylorda, Zhambyl oblystary bojynsha zhyrgіzіlgen ғylymi jekspedicija materialdary, 2002-2003 zhzh.

41 Shortanbaj // Zar-zaman. Zhyr-tolgaular. Almaty: Zhalyn, 1993. – 69-135-bb.

42 Smagulov E. K voprosu jetnicheskoj prinadlezhnosti pozdnesrednevekovoj kultury drevnyh gorodov Juzhnogo Kazahstana // Tezisy dokladov nauchno-prakticheskoj konferencii, posvjashhennoj Chimkentskogo oblastnogo istoriko-kraevedcheskogo muzeja (10-12 oktjabrja 1990) – Alma-Ata: II AiJe, – S. 47-50.

43 Tynyshpaev M. Istorija kazahskogo naroda. Uchebnoe posobie. – Almaty: Sanat, 1998. – 224 s.

44 Levshin A.I. Opisanie kirgiz-kazachih ili kirgiz-kajcaskih ord i stepej. –Almaty: Sanat, 1996. – 656 s.

45 Ajteke bi. – Almaty: Atamyra, 1998. – 224 b.

46 Maғauin M. Kazak tarihynyn alіppesі. – Almaty: Kazakstan, 1995. – 208 b.

47 Erofeeva I.V. Rodoslovnoe kazahskih hanov i kozha XVIII-XIX vv. – Almaty: TOO Print-S, 2003. – 178 s.

48 Mashһүr Zhysіp Kopeev. Shygarmalary. – Pavlodar: 2006. – 9 t. – 366 b.

49 Artykbaev Zh. Kaz dauysty Kazybek bi. – Astana: Foliant, 2000. – 320 b.

50 Majlykozha. Shygarmalary. – Almaty: 2005. – 864 b.

ЖАНДАРБЕК З.

МКТУ имени Х.А. Яссауи, к.и.н.


ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ КАЗАХСКОЙ ГЕНЕАЛОГИИ
Резюме

В данной статье рассматривается вопрос о времени сложения казахских шежере и когда они сложились и эти шежере имеют ли историческую основу в своем появлении как вид исторической памяти казахского народа. В чем разница, чем они отличаются друг от друга. Автор статьи отвечает на эти вопросы на основе исторических материалов и духовно-религиозных процессов которые произошли в просторах Евразии.Ключевые слова: путь Яссави, Озбек хан, генеалогия, Жанибек хан Алаша хан, Абулхайыр хан, Касым хан, Есим и Тауке ханы, Абылай хан.
ZHANDARBEK Z.

Akhmet Yesevi University,

Candidate of Historical Sciences
THE HISTORY OF ORIGIN AND FORMATION

OF THE KAZAKH GENEALOGY
Summary

This article addresses the issue of the period the Kazakh shezhere formation, when they were formed and whether these shezheres have a historical basis as a kind of historical memory of the Kazakh people. What is the difference between these shezhires, how they differ from each other. The author answers these questions basing on historical materials and spiritual and religious processes that occurred in Eurasia.Keywords: Yassavi path, Ozbek Khan, genealogy, Zhanybek Khan, Alash Khan Abulkhayir Khan, Kassim Khan, Yessim and Tauke Khans, Ablai Khan.
Каталог: edu.history -> media -> upload -> 2209 -> 2016
2016 -> Хайрулдаева А. М. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ және «Ғылым ордасы»
2016 -> Досекеева К. А. Ахатаева К. Б
2016 -> 1916 ж., Түркістан: патшалық отаршылдық жүйе дағдарысы
2016 -> Орта мектептерде арнаулы күндерді оқытудың тәрбиесі мен мәні
2209 -> Сериккалиева а. Е
2016 -> Н.Ә. Атығаев «тарих-и рашиди»: жаңа басылым ескі кемшілік
2016 -> 1920-шы жылдары түркістан акср-індегі билікті қОРҒау органдарын қайта ұйымдастыру
2016 -> Әож 821. 512. 122. 09+821. 512. 122. 092 Сымбат Игиликқызы Әл Фараби атындағы ҚазҰу сүйінбай би


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет