Жұмыс бағдарламасы Мамандық: 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»бет4/4
Дата31.01.2018
өлшемі414,2 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
1   2   3   4


2.8 Оқыту мен сабақ берудің әдістері

  • Дәрістер: жалпы шолу.

  • Тәжірибелік сабақтар: Сабақтың негізгі сұрақтар бойынша пікірталас, клиникалық жағдайлардың синдромдарын талдау, диагностикалық зерттеулер жүргізуді талдау және сараптама нәтижелерін интерпретациялау, клиникалық синдромдардың даму механизмін теориялық талдау, патогенездің сызбанұсқасын құрастыру, тесттерге жауап беру, сабақтың негізгі сұрақтар бойынша пікірталас, тесттерге жауап беру, есептерді шығару. Клиникалық патология тақырыбы бойынша тәжірибелік жұмысты орындау, зерттеу нәтижелерін талқылау, микроскоппен гистологиялық препараттарды көру, суретін салу, кестелермен, патологиялық гистологиялық атласпен жұмыс атқару, макропрепараттарды сипаттау, тақырыпты ауызша талдау, сұрақ жауаптар, облыстық патологоанатомиялық бюроның материалының негізінде тақырыпты талқылау, ойындық кликалық-анатомиялық конференция, оқытушының басшылығымен операциялық материалды кесу бөлмесінде, гистологиялық зертханада жұмыс істеу.

Патанатомиялық құжаттамалармен және мәйіт жару хаттамасын толтыру тәртіптерімен танысу. Мәйіт жару хаттамасымен, клиникалық және клиникалық-анатомиялық эпикризді толтыру тәртіптерімен танысу.

Стационарда өлген аурудың стационарлық медициналық картасымен танысу, Өлімнен кейінгі эпикризді және клиникалық диагнозды талдау. Мәйіт жару кезінде макроскопиялық зерттеу мәліметтерін талдау, оларды талқылау.

Оқытушының басшылығымен студенттердің мәйіт жару хаттамасын толтыру. Патологоанатомиялық диагнозды құрастыру, негізгі ауруды, асқынуларын, өлім себебін ілеспелі ауруларды анықтау, жүргізілген аутопсия бойынша патологиялық анатмоиялық эпикризді құрастыру.

Оқытушының басшылығымен өлім туралы «медициналық куәлікті», «перинаталдық өлім туралы куәлікті» толтыру. «Өлім туралы медициналық куәліктің» және перинаталдық өлім туралы куәліктің үлгілік бланктерін толтыру бойынша мәселелерді шешу.

Диагностикалық қателіктерді, олардың себептерін, жүргізілген аутопсияның патологоанатомиялық ерекшеліктерін анықтау.

Сұрақ жауаптар. Облыстық патологоанатомиялық бюроның материалының негізінде тақырыпты талқылау.

Патологоанатомиялық зертханаға биопсиялық және аутопсиялық материалды алу әдісімен танысу. Биопсиялық материалдарды клиникалық-анатомимиялық талдау бойынща жағдайлық есептерді шешу

Ойындық кликалық-анатомиялық конференция.

Оқытушының басшылығымен операциялық материалды кесу бөлмесінде,

гистологиялық зертханада жұмыс істеу

Студенттің өз бетінше атқаратын жұмысы - реферат дайындау және қорғау, тест тапсырмаларын, кроссворд құрастыру, презентация дайындау және қорғау, глоссарий , жағдайлық есептерді құрастыру.

Тестік тапсырмаларды шешу, жағдайлық есептерді шешу, ауызша сұрау.2.9 Білім алушылардың білімі мен дағдарларын бағалау әдістері

  • Ағымды бақылау: ауызша сұрау, тестілеу, сұхабаттасу, студенттің микропрепаратты микроскоппен көру және макропрепараттарды суреттеу кезіндегі студенттердің орындаған тапсырмаларын тексеру.

Аралық бақылау: Тестік тапсырмаларды шешу, жағдайлық есептерді шешу, ауызша сұрау

Қорытынды бақылау: тестілеу, емтихан.

Құралдар мен жабдықтар: мультимедиялық проекторлық аппараттары, гистологиялық аппараттық комплекс, макропрепараттар және микропрепараттар.

2.9. Негізгі және қосымша әдебиет

Қазақ тілінде

негізгі:

1. Нұрмұхамбетұлы Ә. Патофизиология: оқулық. – Алматы- 2007.-648б

2.Сапарғалиева А.Д. «Клиникалық патоморфология» -Алматы, 1995 ж. 200 б

3. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға

кіріспе: Оқу құралы. – Ақтөбе: Ақтөбе медициналық академиясы. -1999. -

С.5-34.
қосымша :

1. Хасенова К. Патологиялық физиологиядан дəрістер жинағы. –

Түркістан, 2005.

2. Струков А.И. Патологиялық анатомия: медициналыќ жоғары оқу

орындардың студенттеріне арналған оқулық/ Струков А.И., Серов В.В.

– Ақтөбе. Жалпы білімі– 2-ші бас.-2010.-350 б. Перевод на казахский

Айткулова М.Т.

4. Струков А.И. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу

орындардың студенттеріне арналған оқулық/ Струков А.И., Серов В.В. –

Ақтөбе. II бөлімінің 1-ші кітабы: жеке аурулар білімі. – 2-ші бас. - 2010.-338 б. Перевод на казахский Айткулова М.Т.

5. Струков А.И. Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу

орындардың студенттеріне арналған оқулық/ Струков А.И., Серов В.В. –

Ақтөбе. II бөлімнің 2-ші кітабы: жеке аурулар бөлімі. – 2-ші бас. - 2010.-330 б. Перевод на казахский Айткулова М.Т.

6. Ахметов Ж.В. Патологиялық анатомия. – Алматы.- 2003.-393 б

Орыс тіліндегі

негізгі

1. Литвицкий П.Ф. Патофизиология. Учебник для вузов.- 4 издание– М.:

Гэотар-Медиа, 2010. - 496 с.

2. Патологическая анатомия. Курс лекций: Учебное пос. (Под.ред. В.В.Серова, М.А.Пальцева. –М.:Медицина, 1998.-640с.:ил.- (учебн.лит.для студ.мед.вузов).

3. Пальцев М.А., Аничков Н.Н. Патологическая анатомия: Учебник. В 2-х т. Т.1,2 М.:Медицина, 2001.

4. Струков А.И. Патологическая анатомия: учебник, 5 издание//Под ред.

Струкова А.И., Серова В.В. – М.: Литтерра, 2011. – 848 с.

5. Патологическая физиология. Учебник. 5 издание//Под ред. Зайко

Н.Н., Быця Ю.В., Атаман А.В. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 635 с.

қосымша:

1. Пауков В.С. Патология: учебник//Под ред. Паукова В.С., Литвицкого

П.Ф. – М.: Медицина, 2004. - 400 с.

2. Общая патология//Под ред. Чесноковой Н. – М.: Академия, 2006 - 336 с.

3. Ефремов А.В., Самсонова Е.Н., Начаров Ю.В. Патофизиология.

Основные понятия//Под ред. Ефремова А.В. – М.: Гэотар-Медиа, 2008. –

256 с.

4. Зайратьянц О.В., Бойкова С.П., Дорофеев Д.А. и др. Патологическаяанатомия. Атлас//Под ред. Зайратьянц О.В. – М.: Гэотар-Медиа, 2010. – 472 с.

5. Патофизиология: учебник в2 томах//Под ред. Новицкого В.В.,

Гольдберга Е.Д., Уразова О.И. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Гэотар-Медиа, 2010. – Том1 -848 с., Том2 – 640 с.

6. Роуз А.Г. Атлас патологии. Перевод с англ. под ред. Коган Е.А. – М.:

Гэотар-Медиа, 2010.- 576 с.

7. Крылов Ю.В., Крылов А.Ю. Основы патологической анатомии. – М.:

Медицинская литература, 2011. – 288 с.

8. Патология: учебник+ CD. В2 томах. //Под ред. Пальцева М.А.,

Паукова В.С. – М.: Гэотар-Медиа, 2011. - Том1 -512 с., Том2 – 488 с.

9. Литвицкий П.Ф. Патофизиология. Учебник для вузов в2 томах. - 5

издание– М.: Гэотар-Медиа, 2012. – Том1 – 624 с., Том2 – 792 с.

10. Фролов В.А., Билибин Т.П., Дроздова Г.А., Демуров Е.А. Общая

патологическая физиология. – М.: Высшее

Электрондық ресурстар

1. Атлас человеческой морфологии на русском языке (электронный ресурс): учебник по Человеческой анатомии.-М, 2004.

2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон. текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).

3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.

5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM).

7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.


2.11.Қосымшалар: №1 үлгі


2014-2019 оқу жылына жұмыс бағдарламасының 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» басқа пәндермен келісу хаттамасы.

Келісілетін пәндер

Материалдық пропорциясын және оны баяндау ретін өзгерту туралы ұсыныстар және т.б.

Келісімге қатысқан кафедралардың мәжіліс хаттамаларының нөмірлері және күндері.


1

2

3

Реквизитке дейінгі:

1.Физиология«Зат алмасуының бұзылуы», «Қан айналу жұйесі», «Тыныс алу физиологиясы», «Несеп шығару физиологиясы» атты тақырыптарын өткенде студенттердің назарын осы жүйелердің физиологиялық үдерістерінің бұзылыстарына аудару керек.

Хаттама № _________

_____________2014ж
2.Патологиялық физиология


Пән және міндеттері. Жалпы патологиялық физиология. Ауру туралы ілім. Аурудың сыртқы және ішкі себептері туралы ұғым. Зақымдану, организімнің қорғаныстық және қалпына келтірушілік реакциялары, сауығу механизимдері. Патологияда ағзаның реактивтілік рөлі,тұқым қуалаушылық рөлі.Типтік патологиялық үрдістер:қан айналымның және микроциркуляцияның бұзылуы,тромбоз және эмболия, қабыну,қызба,аллергия. Зат алмасудын патологиялық физиологиясы.Гипоксиялар.Тіннің өсуінің бұзылуы.

Хаттама № _________

_____________2014ж

3. Анатомия

Дистрофиялар, аурулар, қан айналу бұзылыстары және басқа патологияларды оқып үйренгенде қалыпты анатомияны білу қажетті, оларды түсінбей патологиялық үрдістердің және аурулардың морфологиясын түсіну мүмкін емес.

Хаттама № _________

______________2014ж
4.Патологиялық анатомия

Патологиялық анатомияны оқып үйренгенде қалыпты анатомияны білу қажетт, оларды түсінбей патологиялық үдерістердің және аурулардың морфологиясын түсіну мүмкін емес.

Хаттама № _________

______________2014ж
5.Гистология

Дистрофиялар, аурулар, қан айналу бұзылыстары және басқа патологияларды оқып үйренгенде қалыпты анатомияны білу қажетті, оларды түсінбей патологиялық үдерістердің және аурулардың морфологиясын түсіну мүмкін емес.

Хаттама № _________

______________2014ж

Реквизиттен кейінгі:

1.ХирургияХирургиялық патология аутопсия және операциялық материал түрлерінде патологоанатомның жұмысында жиі кездесетін жағдай. Хирургиялық аурулардан болған өлім патологиялық анатомияның негізгі зерттеу материалдарының бірі болып саналады. Клиникалық патоморфология курсын өткенде студенттер нормативті құжаттарды, хирургиялық аурулардан өлгендерді жару ерекшеліктерін, өлім туралы медициналық куәлікті толтыруды білу керек.

Хаттама № _________

______________2014ж


2.Терапия

Клиникалық патоморфология курсын өткенде студенттер нормативті құжаттарды, терапиялық аурулардан өлгендерді жару ерекшеліктерін, медициналық өлім туралы куәлікті толтыруды білу керек.

Хаттама № _________

_____________2014ж
3. Инфекциялық аурулар

Инфекциялық аурулардан болатын өлім жітім патологиялық анатомияның зерттейтін негізгі материалының бірі болып саналады. Клиникалық патоморфология курсын өткенде студенттер инфекциялық аурулардан өлгендерді жару ерекшеліктерін, олардан сақтану шараларын, инфекциялық аурулардан өлгендерді беруді және көму тәртібін, медициналық өлім туралы куәлікті толтыруды білу керек.

Хаттама № _________

______________2014ж
4. Еңбек гигиенасыПәні,мазмұны,міндеттері,әдістері.Еңбек туралы зандар. Еңбек гигиена саласындағы ескертпелі және ағымды санитарлық қадағалау.Өңдірістік зияндылықтарға(микроклимат, шу және діріл, ультрадыбыс,инфрадыбыс,өндіріс

тік шаң,өндірістік улар,төмен және жоғары атмосфералық қысым)және өндірістік жарықтану,желдендіру жылыту жүйелеріне гигиеналық баға беру. Өндірістік жарақат .Көмір,металлургия,машина жасау,химия өнеркәсіптериндегі құрылыс материалдарын жасау өндірісіндегі,ауыл шаруашылығындағы еңбек гигиенасы,медицина қызметкерлерінің,әйелдердің және жасөспірімдердің еңбек гигиенасы.Физиологияның және еңбек психофизиологиясының негіздері. Жұмысшылардың денсаулық жағдайын кешенді бағалау.Өнеркәсіптік токсикология негіздері.


Хаттама № _________

____________2014ж


5.ЭпидемиологияЭпидемиологиялық үдеріс туралы ілім.Эпидемиологиялық талдау, эпидемиологиялық талдау,эпидемиологиялық диагностика, эпидемиологиялық қадағалау.Мақсаты,міндеттері,түрлері, жұқпалы және жұқпалы емес аурулардың алдын алуды ұйымдастырудың негізгі бағыттары.Жұқпалы аурулардың арнайы алдын алу,кезендері,оларды қолдану әдістері,тиімділігіне баға беру.Дезинфекциялық істің негіздері.Жеке эпидемиология.Қазақстан Республикасының шекарасын және аумағын ерекше қауіпті жұқпалардан санитарлық қорғау,төтенше жағдайларда жұқпалы ауруларды болжау әдістері және эпидемиологиясы(табиғи және әлеуметтік катаклизмдер,биотерроризм).

Хаттама № _________

____________2014ж

Морфологиялық пәндер кафедрасының

меңгерушісі, м.ғ.д. профессор Сисабеков Қ.Е.

Физиология және патологиялық физиология

кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.к. доцент Жолымбекова Л.Д.

Инфекциялық аурулар және дерматовенерология

кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.к, доцент Әбуова Г.Н.

Терапия бакалавриат кафедрасының

меңгерушісі м.ғ.д., профессор Бекмұрзаева Э.Қ.

Хирургиялық пәндер кафедрасының меңгерушісі

м.ғ.к., доцент Жұмабаев Т.Ж.
Гигиена -2 кафедрасының меңгерушісі,

к.м.н., доцент Ескерова С.УТәжірибелік сабақтың тақырыптық жоспары
Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспары

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сәлім меңдібаев армысың, алтын таң! Журналист жазбалары Қостанай – 2013 ж
2014 -> Қазақ тілі мен латын тілі кафедрасы Қазақ Әдебиеті пәні бойынша әдістемелік өҢдеу мамандығы: Фельдшер Мейірбике ісі Стамотология Курс: І семестрі: ІІ
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> Жақсыбай Мусаев шығармашылығы және көркемдік Зерттеуші оқушы: Мұратбаева Назерке
2014 -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
2014 -> М.Ә. Хасен төле би әлібекұлы
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев
2014 -> 3-деңгейлерге: а/берілген сөздерді аударыңдар


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет