Жұмыс бағдарламасы Мамандық: 5В110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»бет1/4
Дата31.01.2018
өлшемі414,2 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
  1   2   3   4


ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Қалыпты және патологиялық физиология кафедрасы.

Морфологиялық пәндер кафедрасы.


044 -31/15-(1)

беттің -беті«Клиникалық патология» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы

Мамандық: 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау»


БЕКІТЕМІН

ОӘжТЖ проректоры,

м.ғ.д. Анартаева М.У._________

«_____»_____________ 2014жЖұмыс бағдарламасы

Пән: Клиникалық патология

Пән коды: КP - 5302

Мамандық: 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау»

Оқу сағатының (кредиттің) көлемі – 90 (2 кредит)

Оқытылатын курс пен семестр: V- курс ІХ - семестр

2014ж
Жұмыс бағдарламасы «Қалыпты және патологиялық физиология», «Морфологиялық пәндер» кафедраларымен бірге 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығына арналған «Клиникалық патология» пәнінен құрастырылған.

Кафедра мәжілісінде қаралды.

«___» ______ 2014 ж Хаттама № _____
Морфологиялық пәндер каф.меңгерушісі

м.ғ.д., профессор _____________ Сисабеков К.Е.

Қалыпты және патологиялық физиология

кафедрасының меңгерушісі м.ғ.к., доцент _____________ Жолымбекова Л.Д.


Қоғамдық денсаулық және медико – профилактикалық пәндер бойынша желілік әдістемелік комиссия мәжілісінде талқыланды.

«___» ______ 2014ж Хаттама № _____
Төрайымы _____________ доцент З.И. Бейсенбаева

Әдістемелік Кеңесінде мақұлданды


«___» ______ 2014ж Хаттама № _____
2. Бағдарлама

2.1 Кіріспе

Клиникалық патология пәнінің бағдарламасы «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығына арналған ол іргелі теориялық білімін беруді қамтамасыз ету үшін қажетті медико-биологиялық ғылым салаларының міндетті түрде қолданылатын және маңызды орын алатын қазіргі жетістіктері негізінде құрастырылған.

Қазақстанда заманауи әлеуметтік экономикалық жағдайда отандық денсаулық сақтау саласын дамыту мен медициналық сақтандыруды енгізу, тұрғындардың денсаулығын сақтау жүйесін реформалау. Емдік диагностикалық жұмысты жақсартуда, диагностикалық сапаны қамтамасыз ету жұмысына байланысты клиникалық патология қызметінің ролі өсуде.

Клиникалық патология пәні (электив) бойынша алған білімін тәжірибе жүзінде қолдануы қажетті болып табылады.2.2 Пән мақсаты: жоғарғы медициналық білім беру жүйесіндегі негізгі мақсаты бұл студенттерді тәжірибелік денсаулық сақтау жүйесіндегі патологияның негізгі міндеттерімен таныстыру, осы міндеттерді ұйамдастырушылық-тәжірибелік шешу жолдарын, студенттерде клиникалық ойлау қабілетін қалыптастыру, кәсіптік білім беру стандартының талаптарына жауап беретін білікті маман дайындау.

2.3 Пән міндеттері: • Адамның өмірге маңызды ағзаларының қызметтері бұзылыстарының сипатын және ауырлық дәрежесін аурудың әр кезеңінде оқып білу және сараптама жасау;

 • Аурудың патогенезі мен оның клиникалық көріністерінің бір-бірімен байланысын таба білу;

 • Зақымданған ағзаға, сонымен қатар организмнің басқа да маңызды ағзалары мен жүйелеріне дерттік үрдістің әсер ету дәрежесін анықтау;

 • адам ағзасында жүйелік патоморфологиялық өзгерістерінің ерекшелігін аңықтап, алған білімін клиникада қалыптастыру;

 • адам ағзасының біртұтас әсерленіс әрекеттерін қалыптасуындағы негізгі заңдылықтар жайындағы түсінікті, патологиялық үрдістердің (аурулар) қорғаныстық–бейімделу механизмдерін меңгеру;

 • ұйымдастырушылық - тәжірибелік шешу формалары оқытып үйрету;

 • медициналық пәндердің ғылыми және теориялық негізін қамтамасыз ету және аурудың алдын алу мүмкіндіктері туралы көзқарасты қалыптастыру;

 • биопсиялық секциялық материалдар бойынша клиникалық анатомиялық талдау әдістері мен таныстыру;

 • патологиялық анатомиялық құжаттарды жүргізу бойынша білімін және тәжірибелік дағдыларын жетілдіру;

 • ағзалардағы (тіндер, жасушалар) құрылымдық өзгерістерді макро- және микроскопиялық деңгейлерде анықтауды үйрету;

 • гистологиялық препараттарды микроскопиялау және патологиялық үдерістерді идентификациялау бойынша дағдыларды қалыптастыру.

2.4 Оқытудың соңғы нәтижесі

Дублин дескрипторлары

ОҚМФА-да әзірленген мамандық

құзыреттілігіПәнді оқытудың нәтижесі


Тұжырымдама бойынша оқытудың нәтиже

лері


А

Зерттеліп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, сол сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу.

Жаратылыстану ғылымдары және кәсіпкерлік саласындағы құзыреттілік


Пәннің мақсаты мен міндеттерін және өзі нің болашақ кәсібі үшін оның маңыздылы ғы туралы білімін демонстрация жасай ды. Әлеуметтік маңыз ға ие мәселелер мен жағдайларға сараптама жасауға дайындығын және қабілеттілгін көрсете біледі.

Р 1


Әртүрлі профессио- налды және әлеумет тік қызметтерде гума нитарлық, ғылыми жаратылыстану, меди ко-биологиялық және клиникалық ғылым- дардың әдістерін тәжірибеде қолдана алады. Жалпы нозоло гиялар бойынша негіз гі ұғымдары туралы білімін демонстрация лайды.

Кеңінен тараған қабыну ауруларының, ісіктердің, иммунды патологиялық, зат алмасу, дегенератив ті-дистрофиялық және басқа да ауру лардың этиологиясы, патогенезі, негізгі морфологиялық белгілері және нәти желері туралы білі- мін демонстрация- лайды.

«Денсаулық адвокаты» құзыреттілігі

Науқасты сұрау және қарауды клиникалық тексеруді, заманауи лабораториялық–инс трументалдық зерттеу лер нәтижелерін, нау- қастың биопсиялық, операциялық және секциондық материал дарының патомарфоло гиялық анализін жүргі зеді және интерпрета циялайды. Дерттік үрдістерді зерттеуде эксперименттік әдісті қолдануды регламент тейтін құжаттарды, оның артықшылығы мен кемшілігін, болаша ғын біледі. Сонымен қатар медициналық құжаттамаларды сауатты толтырылуына заңды жауапкершілік- ті алады.

Р 6«Коммуникативтік дағдылар» құзыреттілігі

(мәдени құзыреттілік, сыни ойлау, жаңашылдық, командада жұмыс жасай білу қабілеттілігі, шеттілділік құзыреттілігі)Клиникалық синдром дарға патофизиоло гиялық анализ жүргі зуге, жастық-жыныс тық топтарын ескере отырып, ересек тұрғындар мен жас өспірімдер арасында диагностиканың, емдеудің, реабилита ция және алдын-алу дың белгілі патоге нездік әдістерін (принциптерін) негіз деуге дайындығын (қабілеттілігін)көрсетеді. Прозектураға бар ған кезде және

деонтология шекарасы нан шықпай өзін қалай дұрыс ұстау керектігін біледі.

Мультидисциплинарлы командада жұмыс атқарғанда өзінің әріп тестермен қарым қатынасын көрсетеді (коммуникативті қабілеттер).


Р4

В

Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу.

Жаратылыстану ғылымдары және кәсіпкерлік саласындағы құзыреттілік


Клиникалық пәндерді оқу кезінде клиника лық патоморфология дан алған білімдерін келешекте емдеу-алдын алу іс шарала рын жүргізуде қолда- на алады.

Мультидисциплинарлы командада өзінің қаты суын дұрыс қабылдай -ды, сонымен қатар оған мүмкіншілік беретін автономды және өз бағытымен оқуды жалғастырудың жолда рын біледі.

Патологиялық процес- тердің және аурулар дың пайда болуында, дамуында және аяқталуында организм нің реактивтігінің ролін бағалай біледі.

Денсаулықты сақтау саласындағы заңдылық тарға сәйкес мамандық тың профилі бойынша медициналық құжатта маларды толтыруды біледі.В

С

Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы проблемаларды шешу.

Жаратылыстану ғылымдары және кәсіпкерлік саласындағы құзыреттілік


Ағзалардағы, жүйе лердегі және бүкіл организімдегі патоло- гиялардың даму заң- дылықтарының ағы- мын есепке ала отырып және биоло- гиялық сұйықтықтар дың биохимиялық зерттеулер нәтиже- сінің негізінде диаг ноз қоя білу қабілетін және дайындығын көрсетеді. Тәжірибе лік жұмыстар бойын ша қорытынды хатта маларын құру дағды- ларын меңгерген.

Әр түрлі патология-лық үдерістердің құрылымдық–функ циялық өзгерістерін бағалау дағдыларын меңгерген

Р1

Әртүрлі патология лық үдерістер кезін дегі макроскопиялық және микроскопия лық өзгерістерді сипаттайды.«Ғылыми зерттеулердің дағдылар» құзыреттілігі

Жануарларға тәжірибе жүргізеді және жоспар-лайды, олардың нәтиже лерін өңдейді және сараптайды

Р 3

Д

Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру

«Ғылыми зерттеулер дағдылары» құзіреттілігі

Әртүрлі аурулардың нәтижесі бойынша өз пікірін ортаға сала алады, өзінің жеке көз қарасын реферат, презентация, проект түрінде дайындап, оларды тәжірибелік сабақтарда, студент тердің үйірме отырыс тарында, студенттер дің ғылыми конферен цияларында т.б ұсына алады.

Р8

Жаратылыстану ғылымдары және кәсіпкерлік саласындағы құзыреттілік


Науқастармен жұмыс істеу кезінде қолданы латын медико-техни калық аппаратуралар ды пайдалана алады, компьютерлік техни- каны меңгереді, әр-түрлі компьютерлік желілердегі ақпарат тармен жұмыс істей ді; заманауи информа циялық технологияла мүмкіндіктерін кәсі би мәселелерді шешу де қолданады. Әртүрлі патологиялық үрдіс тердің этиологиясын, патогенезін, морфоло гиялық өзгерістерін және ақыр соңын біле отырып, дұрыс бол жам беріп, жағдай лық есептерді шеше алады.

Р19«Коммуникатив-тік дағдылар» құзыреттілігі (мәдени құзыреттілік, сыни ойлау, жа-ңашылдық, ко-мандада жұмыс жасай білу қабі-леттілігі, шеттілділік құзыреттілігі)

Жекелеген ағзалар және жүйелердің қыз меттері заңдылықта рын сараптау, анато миялық-физиология лық негіздері бойын ша білімдерін пайда лану, негізгі клиника лық-иммунологиялық тексерулер әдістерін және аурулар мен дерттік үрдістерін заманауи диагности- касы үшін ересектер мен жасөспірімдер организмінің функ- ционалды жағдайын бағалауды меңгереді. Клиникалық-зертхана лық зерттеулер нәтиже лерін сараптайды

Р 3

Е

Ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.

«Коммуникативтік дағдылар» құзыреттілігі (мәдени құзыреттілік, сыни ойлау, жаңашылдық, командада жұмыс жасай білу қабілеттілігі, шеттілділік құзыреттілігі)

Өзінің жеке көз қарасын реферат, презентация, проект түрінде дайындап, оларды тәжірибелік сабақтарда, студенттердің үйірме отырыстарында, студенттердің ғылыми конференцияларында т.б ұсына алады.

Р8Жаратылыстану ғылымдары және кәсіпкерлік саласындағы құзыреттілік


Әртүрлі аурулардың нәтижесі бойынша өз пікірін ортаға сала алады.

Әртүлі патологиялық үдерістердің макроскопиялық, микроскопиялық көріністерін сипаттап, бағалай біледі.
Оқытудың дербес зейінін әрі қарай жалғастыру
хирургия, терапия, инфекциялық аурулар.

2.5 Реквизитке дейінгі: анатомия, физиология, гистология, патологиялық анатомия, патологиялық физиология.

2.6 Реквизиттен кейінгі: хирургия, терапия, инфекциялық аурулар эпидемиология, жалпы гигиена

2.7 Тақырыптық жоспар: тақырып, әр сабақтың өткізілу түрі мен ұзақтылығы (дәріс, тәжірибелік, өзіндік жұмыс)
Дәрістің тақырыптық жоспарыДәрістер тақырыбы

Өткізілу

түрі


Сабақтың ұзақтылығы

(са (сағат түрінде)


Кредит №11.

Клиникалық патология пәні, міндеттері, әдістері. Қазақстандағы клиникалық патофизиологияның дамуы. Тін бүліністеріне организмнің жалпы серпілістері.

жалпы шолу

0,5

Патологиялық анатомияның практикалық денсаулық сақтау жүйесіндегі орны. Патологиялық анатомиялық қызметті ұйымдастыру, оның Қазақстандағы және шет елдердегі даму тарихы. Патологиялық анатомия қызметінің міндеттері.

жалпы шолу

0,5

2.

Клиникалық патофизиологияның ғылыми зерттеулер этикасы. ҚР ДМ №442 бұйрығы «ҚР клиникаға дейінгі зертттеулерді, медициналық-биологиялық эксперимент тердің және клиникалық сынауларды жүргізу тәртібін бекіту».

жалпы шолу

0,5

Емдеу мекемелеріндегі патологиялық анатомиялық бөлімдердің қызметін реттейтін нормативтік құжаттар: ҚР өкімет қаулысы № 1454, ҚР ДСМ бұйрықтары, нұсқаулары (емдеу мекемелерінде мәйіттерді осып-кесу тәртібі: АҚИ-дан өлгендердің мәйіттерін жару тәртібі, патанатомиялық қызметті жетілдіру, патанатомиялық бюро және ПАО ұйымдастыру туралы).

жалпы шолу

0,5

3

Анемиялардың клиникалық патофизиологиясы. Оларды емдеудің патогенездік ұстанымдары.

жалпы шолу

0,5

ХАЖ-10. Халықаралық жіктеуге және аурулар түрлеріне (номенклатурасына) сәйкес клиникалық және патологоанатомиялық диагноздардың құрамы және логикасы.

жалпы шолу

0,5

4

Жүрек жеткіліксіздігінің клиникалық көріністері, патогенездік емдеу негіздері, табиғи және ятрогендік асқынулары.

жалпы шолу

0,5

жалпы шолу


0,5


Клиникалық және патологоанатомиялық диагноздарды салыстыру, диагноз қайшылықтарының категориялары, диагностикалық қателіктердің себептері.

5

Артериялық гипертензиялар, алдын-ала сақтандыру мен емдеу әдістерінің патофизиологиялық негіздері.

жалпы шолу

0,5

Аутопсия. Патологоанатомиялық зерттеудің техникасы. Хирургиялық, акушер-гинекологиялық, инфекциялық және басқа аурулардан өлгендерді зерттеу ерекшеліктері.

жалпы шолу

0,5
Жалпы сағат:
5
Кредит №2

1

Гемостаз жүйесі бұзылыстарын патогенездік коррекциялау негіздері. ТШҚҰ синдромы.

жалпы шолу

0,5

Гистологиялық, бактериологиялық, серологиялық және басқа да зерттеу түрлеріне материалдарды алу.

жалпы шолу

0,5

2

Өкпені жасанды желдетудің патогенездік негіздері. Асфиксиялық синдром.

жалпы шолу

жалпы шолу0,5

0,5


Өлім туралы куәлік. Перинаталды өлім туралы куәлік.

3

Бауыр қызметінің жеткіліксіздігі. Сағыштану.

жалпы шолу

0,5

Биопсия. Биопсия және операциялық материалдарды зерттеу. Материалды алу және кесу тәсілдері. Гистологиялық зерттеуге жолдаманы толтыру. Патогистологиялық қортындыны толтыру тәртіптері.

жалпы шолу

0,5

4

Бүйрек қызметінің жіті (БЖЖ) және сүлде (БСЖ) жеткіліксіздігі. Нефролитиаз, уролитаз. Уремия.


жалпы шолу

0,5

Өлім -жітімді тексеру комиссиясы (ӨЖТК).

Емдік бақылау комиссиясы (ЕБК). Клиникалық анатомиялық конференция (КАК). Клиникалық анатомиялық анализ (патологоанатомиялық экспертиза).жалпы шолу

0,5

5

Жүйкелік нәрленістің бұзылыстары және нейродистрофиялық бұзылыстар. Мый қанайналымының бұзылыстары.

жалпы шолу

0,5

Патологоанатомиялық зерттеу нәтижелерін амбулаториялық және стационарлық қызметін бағалау критериі ретінде қолдану.

0,5
Жалпы сағат:
5
Барлығы:
10


Тәжірибелік сабақтың тақырыптық жоспары
Студенттің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспары
Дәрістер: жалпы шолу. тәжірибелік сабақтар:

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сәлім меңдібаев армысың, алтын таң! Журналист жазбалары Қостанай – 2013 ж
2014 -> Қазақ тілі мен латын тілі кафедрасы Қазақ Әдебиеті пәні бойынша әдістемелік өҢдеу мамандығы: Фельдшер Мейірбике ісі Стамотология Курс: І семестрі: ІІ
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> Жақсыбай Мусаев шығармашылығы және көркемдік Зерттеуші оқушы: Мұратбаева Назерке
2014 -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
2014 -> М.Ә. Хасен төле би әлібекұлы
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев
2014 -> 3-деңгейлерге: а/берілген сөздерді аударыңдар


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет