Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Наукова бібліотека бібліографічні покажчики у фондах наукової бібліотеки кам'янець-подільського національного університету імені івана огієнка метабібліографіябет1/22
Дата23.11.2016
өлшемі3,32 Mb.
түріПротокол
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Наукова бібліотека


БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ У ФОНДАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

МЕТАБІБЛІОГРАФІЯ

Кам'янець-Подільський

2013
УДК 011:[027.7:378.4(477.43)]

ББК 91я1


Б 59
Рекомендовано до друку вченою радою Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Протокол № __ від ___________ 2013 р.


Голова редакційної колегії:

С. А. Копилов – доктор історичних наук, професор,

ректор Кам'янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка


Відповідальний редактор:

В. С. Прокопчук – доктор історичних наук, професор, директор наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка


Члени редколегії:

Л. В. Баженов, доктор історичних наук, професор;

О. М. Завальнюк, доктор історичних наук, професор;

І. М. Конет, доктор фізико-математичних наук, професор;

С. О. Кантлін, заступник директора наукової бібліотеки університету;

Т. М. Опря, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу;

В. М. Пархоменко, провідний бібліограф
Укладачі: В. С. Прокопчук, В. М. Пархоменко, Г. В. Гайшук
Бібліографічний редактор: Т. М. Опря
Бібліографічні покажчики у фондах наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : метабібліографія / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека ; [уклад.: В. С. Прокопчук, В. М. Пархоменко, Г. В. Гайшук ; редкол.: С. А. Копилов (голова), Л. В. Баженов, І. М. Конет та ін. ; бібліогр. ред. Т. М. Опря]. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 242 с.
Бібліографічний покажчик містить повний перелік бібліографічних видань з різних галузей знань, наявних у фондах наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вперше за багато років існування бібліотеки зібрано і систематизовано бібліографічні покажчики різної тематики, які хронологічно охоплюють період з 50-х рр. ХХ ст. по 2013 рік.

Видання адресоване працівникам бібліотек, науковцям, аспірантам, студентам, тим, хто цікавиться бібліографічним ресурсом наукової бібліотеки університету.
ЗМІСТ
Від укладачів

Список скорочень назв відділів бібліотеки0 Загальний відділ

001 Наука та знання в цілому

01 Універсальні бібліографічні посібники. Каталоги

Бібліографічні видання України

02 Бібліотечна справа

1 Філософські науки. Психологія

1 Філософія

159.9 Психологія

2 Релігія. Теологія

3 Суспільні науки

31 Демографія, соціологія, статистика

32 Політика. Політичні партії та рухи

33 Економіка. Економічні науки

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління

355 Військова справа

37 Освіта. Виховання, навчання. Дозвілля

39 Етнологія. Етнографія

5 Математика. Природничі науки

502/504 Природа. Дослідження та збереження природи. Екологія

51 Математика

52 Астрономія

53 Фізика

54 Хімія


55 Геологія

57 Біологічні науки6 Прикладні науки. Медицина. Техніка. Сільське господарство

61 Медицина

62 Техніка

63 Сільське господарство7. Мистецтво. Спорт

796 Фізична культура. Спорт8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови

82 Художня література. Літературознавство

821.161.2 Українська література

821(100) Світова література

9 Географія. Історія

902 Археологія

908 Краєзнавство

Краєзнавство України

Краєзнавство Поділля

Довідково-бібліографічні видання Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Наукові школи Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Серія “Постаті в освіті та науці”

Серія “Видатні випускники Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка”

Викладачі Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Бюлетень з проблем вищої школи

Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Покажчики періодичних видань

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн

93 Історія. Історична наука. Допоміжні історичні дисципліни

Загальна історія

Історія стародавнього світу

Історія середніх віків

Нова і новітня історія

Історія частин світу і окремих країн

Історія країн Європи

Історія країн Азії

Історія країн Латинської Америки

Історія України

Історія Російської держави. Історія СРСР. Історія Російської ФедераціїІменний покажчик

Покажчик назв

Список скорочень назв відділів бібліотеки
Центральний абонемент – Центр. абон.

Інформаційно-бібліографічний відділ – Інф.-бібліогр. від.

Відділ рідкісних і цінних видань – ВРЦВ

Читальний зал історичного факультету – Ч. з. іст. фак.

Читальний зал № 2 – Ч. з. № 2

Абонемент мистецької літератури – Абон. мист. л-риВід укладачів
Невід'ємною складовою бібліотечного фонду наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, як і будь-якої спеціалізованої бібліотеки, є зібрання довідково-бібліографічних видань. При формуванні фонду цих видань врахована профільна специфіка навчального закладу. Поповнення фонду довідково-бібліографічної літератури здійснювалося з врахуванням інформаційних потреб користувачів, тому до його складу входять як універсальні, так і галузеві видання.

Бібліографічні покажчики виконують важливу роль у забезпеченні інформаційних потреб. Вони подають інформацію про книги, статті із журналів, офіційні видання, праці наукових установ і організацій, дисертації, наукові доповіді і повідомлення конференцій, рецензії тощо, допомагають користувачам скласти уявлення про стан розробки наукових проблем, які їх цікавлять.

Окрім традиційних видів бібліографії існує й особливий її вид – метабібліографія або бібліографія другого ступеня. Метабібліографія інформує про наявну бібліографічну продукцію – бібліографічні посібники усіх видів.

Вашій увазі пропонується видання, в якому вперше зібрана і систематизована інформація про бібліографічні посібники, наявні в 14-ти структурних підрозділах наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. До покажчика увійшли як зарубіжні, так і українські бібліографічні видання, а також довідково-бібліографічні покажчики, видані колективом наукової бібліотеки університету, які хронологічно охоплюють період з 50-х рр. ХХ ст. до 2013 р.

Бібліографічні записи згруповано відповідно до таблиць “Універсальної десяткової класифікації”. У межах розділів, підрозділів, рубрик бібліографічні записи подано за алфавітом авторів і назв. Даний посібник має суцільну нумерацію.

Бібліографічний опис здійснено згідно зі стандартом ДСТУ 7.1:2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. Скорочення зроблено відповідно до ДСТУ 3582-97 “Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила” та ГОСТУ 7.12-93 “Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”. В кінці опису подано відомості про місце знаходження покажчика. Кожне видання переглянуто de visu.

Для полегшення пошуку необхідної інформації складено іменний покажчик, де відображено прізвища авторів, укладачів, редакторів, а також осіб, яким присвячено матеріали та покажчик назв творів і зміст.

Видання розраховане на науковців різних галузей знань, аспірантів, студентів, книгознавців.0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ
001 Наука та знання в цілому


 1. Библиографический указатель научных трудов сотрудников Ленинградского педагогического института имени А. И. Герцена 1986 г. / Гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена, Фундамент. б-ка ; [сост.: Н. А. Клименко, Т. С. Миронова, И. В. Храпунович ; редкол.: Л. И. Бондаренко (отв. ред.) и др.]. – Л., 1989. – 164 с.

Центр. абон.


 1. Библиографический указатель трудов научных работников Казанского педагогического института 1946–1967 / Мин-во просвещения РСФСР, Казан. гос. пед. ин-т, Фундамент. б-ка ; [сост.: Р. Т. Шулятьева, Л. А. Москаленко, Е. В. Мятлина ; отв. ред. Р. М. Насыров]. – Казань, 1970. – 194 с.

Центр. абон.


 1. Бібліографічний збірник Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького (друковані праці співробітників інституту 1944–1975 рр. Покажчик до видань інституту 1939–1957 рр. Дисертації, які були захищені в інституті в 1948–1957 рр.) / Київ. держ. пед. ін-т ім. О. М. Горького ; склали: О. Д. Балабанов, Н. М. Недоступ ; [редкол.: Ф. Ф. Бугайко (голов. ред.) та ін.] – К., 1958. – 22 с.

Центр. абон.


 1. Бібліографічний покажчик друкованих праць вчених кафедри української літератури Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова (по липень 1991 р.) / МВССО УРСР ; Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова ; [упоряд.: Є. В. Савельєва, П. Т. Маркушевський ; наук. ред. П. Т. Маркушевський ; ред.-бібліограф М. О. Подрєзова]. – Одеса, 1991. – 96 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького за 1973–1979 рр. : у 2 ч. / Мін-во освіти УРСР, Київ. держ. пед. ін-т ім. О. М. Горького ; [уклад.: Е. В. Татарчук, Н. І. Тарасова, А. П. Сопільник, С. В. Комендант ; редкол.: М. І. Шкіль (відп. ред.) та ін.]. – К., 1981. – Ч. 2. – 212 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Бібліографія основних видань Інституту історії України НАН України 1936–2001 / НАН України, Ін-т історії України ; [уклад.: І. С. Азарх, Л. Я. Муха ; відп. ред. С. В. Кульчицький]. – К., 2002. – 161 с.

Ч. з. іст. фак.


 1. Библиография изданий Академии наук СССР : ежегодник / АН СССР, Б-ка АН СССР. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1957–1991.

Т. 1 : Издания, вышедшие из печати в 1956 г. – 1957. – 340 с.

Т. 2 : Издания, вышедшие из печати в 1957 г. – 1958. – 488 с.

Т. 11 : Издания, вышедшие из печати в 1966 г. – 1969. – 893 с.

Т. 12 : Издания, вышедшие из печати в 1967 г. – 1970. – 880 с.

Т. 13 : Издания, вышедшие из печати в 1968 г. – 1971. – 1082 с.

Т. 14 : Издания, вышедшие из печати в 1969 г. – 1972. – 922 с.

Т. 15 : Издания, вышедшие из печати в 1970 г. – 1972. – 1041 с.

Т. 16 : Издания, вышедшие из печати в 1971 г. – 1974. – 908 с.

Т. 17 : Издания, вышедшие из печати в 1972 г. – 1974. – 884 с.

Т. 18 : Издания, вышедшие из печати в 1973 г. – 1975. – 972 с.

Т. 19 : Издания, вышедшие из печати в 1974 г. – 1977. – 1019 с.

Т. 21 : Издания, вышедшие из печати в 1976 г. – 1979. – 1002 с.

Т. 22 : Издания, вышедшие из печати в 1977 г. – 1980. – 1119 с.

Т. 23 : Издания, вышедшие из печати в 1978 г. – 1981. – 1024 с.

Т. 24 : Издания, вышедшие из печати в 1979 г. – 1982. – 1103 с.

Т. 25 : Издания, вышедшие из печати в 1980 г. – 1983. – 1224 с.

Т. 26 : Издания, вышедшие из печати в 1981 г. – 1984. – 596 с.

Т. 27 : Издания, вышедшие из печати в 1982 г. – 1984. – 517 с.

Т. 28 : Издания, вышедшие из печати в 1983 г. – 1985. – 638 с.

Т. 29 : Издания, вышедшие из печати в 1984 г. – 1986. – 716 с.

Т. 30 : Издания, вышедшие из печати в 1985 г. – 1987. – 778 с.

Т. 31 : Издания, вышедшие из печати в 1986 г. – 1988. – 740 с.

Т. 32 : Издания, вышедшие из печати в 1987 г. – 1989. – 751 с.

Т. 33 : Издания, вышедшие из печати в 1988 г. – 1990. – 732 с.Т. 34 : Издания, вышедшие из печати в 1989 г. – 1991. – 799 с.

Центр. абон.


 1. Библиография научных трудов профессорско-преподавальтельского состава 1918–1968 / Мин-во просвещения РСФСР, Смоленский гос. пед. ин-т им. К. Маркса ; [под общ. ред. А. А. Кондрашенкова ; отв. за вып. Л. Т. Стеклова]. – Смоленск, 1970. – 262 с.

Центр. абон.


 1. Видання Академії наук УРСР (1919–1967). Суспільні науки : бібліогр. покажч. / АН УРСР, ЦНБ ; [склали: П. Ю. Висоцька (керівник) та ін. ; відп. ред. М. М. Онопрієнко]. – К. : Наук. думка, 1969. – 649 с.

Центр. абон.


 1. Видання Академії наук УРСР (1919–1967). Фізико-технічні та математичні науки : бібліогр. покажч. / АН УРСР, ЦНБ ; [склали: П. Ю. Висоцька (керівник) та ін. ; відп. ред. М. М. Онопрієнко]. – К. : Наук. думка, 1970. – 783 с.

Центр. абон.


 1. Доклады Академии наук СССР : сист. указ. к томам 101–155 за 1955–1964 гг. / Б-ка АН СССР ; [сост.: О. П. Белявская, Д. С. Березина ; под ред. С. П. Луппова]. – Л. : Наука, 1967. – 833 с. – (Новая серия).

Центр. абон.


 1. Доклады Академии наук СССР : сист. указ. к томам 156–175 за 1964–1967 гг. / Б-ка АН СССР ; [сост.: О. П. Белявская, Д. С. Березина ; под ред. С. П. Луппова]. – Л. : Наука, 1967. – 412 с. – (Новая серия).

Ч. з. № 2


 1. Доклады Академии наук СССР : сист. указ. к томам 196–215 за 1971–1974 гг. / АН СССР, Б-ка АН СССР ; [сост. Д. С. Березина ; под ред. М. В. Петровской]. – Л. : Наука, Ленингр. отд., 1978. – 403 с.

Центр. абон.


 1. Друковані праці наукових співробітників установ Західного наукового центру АН УРСР за 1979 рік : бібліогр. покажч. / [уклад.: М. П. Дубовик, О. О. Яворська ; наук. ред. І. Р. Юхновський (відп. ред.) та ін.]. – Львів, 1980. – 236 с.

Центр. абон.


 1. Друковані праці професорів, викладачів і співробітників Львівського університету за 1966–1970 роки : бібліогр. покажч. / Львів. держ. ун-т ім. Івана Франка, Наук. б-ка ; [склали: О. В. Гущина, Л. Ф. Палей, Л. В. Шаповал та ін. ; наук. ред. М. Л. Бутрин ; відп. ред. В. К. Потайчук]. – Львів : Вид-во при Львів. держ. ун-ті, вид. об'єднання “Вища школа”, 1980. – 586 с.

Центр. абон.


 1. Наукові записки Ужгородського державного університету : бібліогр. покажч. змісту (1947–1963 рр.) / Мін-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Наук. б-ка ; [уклад.: Т. В. Туренко, Л. О. Мельник ; відп. за вип. О. І. Почекутова]. – Ужгород : Вид-во Ужгород. нац. ун-ту, 2005. – 88 с.

Центр. абон.


 1. Науковці України ХХ – ХХІ століть : метабібліографія / Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України ; [уклад.: М. Г. Железняк, Л. М. Гутник, Т. А. Галькевич]. – К., 2010. – 472 с.

Центр. абон.


 1. Научное предвидение и экономическое прогнозирование : библиогр. указ. Л-ра на русском, украинском и иностранных языках за 1971 – первую половину 1972 г. / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [сост. В. С. Шидловская]. – М., 1974. – 259 с.

Центр. абон.


 1. Научное предвидение и социально-экономическое прогнозирование (на глобальном и региональном уровнях) : указ. отечественной и зарубежной л-ры, опубл. во второй половине 1976–1978 гг. / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина ; [сост.: В. С. Шидловская, Н. С. Краснова, Г. Л. Левин, М. Л. Шварц ; отв. ред. М. А. Колтун]. – М., 1981. – 381 с.; 1985. – опубл. в 1980 г. – 1989. – опубл. во второй половине 1985 – первой половине 1987 гг. – Ч. 1. – 146 с. ; ч. 2. – 143 с. ; ч. 3. – 92 с.

Центр. абон.


 1. Научные труды преподавателей и сотрудников Петрозаводского государственного университета им. О. В. Куусинена (1940–1965) : библиогр. указ. / Мин-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Петрозавод. гос. ун-т им. О. В. Куусинена, Фундамент. б-ка ; [науч. ред. Е. А. Веселов ; ред. библиогр. описания Н. Ф. Модина]. – Петрозаводск, 1973. – 251 с.

Центр. абон.


 1. Незрячие деятели науки и культуры : биобиблиогр. словарь / Мин-во культуры РСФСР ; Всерос. о-во слепых ; Респ. центр. б-ка для слепых ; [сост.: З. С. Ермакова, Д. С. Жарков, Д. С. Клюшин и др. ; ред. Л. И. Задерман]. – М., 1971. – Т. 1. : Незрячие писатели. – 420 с.

Центр. абон.


 1. Публікації науково-педагогічних працівників : бібліогр. покажч. / Луцький держ. пед. ін-т ім. Лесі Українки ; уклад.: О. М. Михайлик, В. П. Левчук. – Луцьк, 1980. – 142 с.

Центр. абон.


 1. Развитие советской науки за 40 лет : указ. юбилейной л-ры 1957–1958 / АН СССР ; [сост.: З. В. Гурко, О. В. Стулова]. – М., 1960. – 87 с.

Центр. абон.


 1. Развитие советской науки за 50 лет : указ. юбилейной л-ры 1967–1969 / [сост.: З. В. Гурко, Л. В. Морозов, Е. В. Чаплеевская, Е. М. Яковлева ; отв. ред. О. А. Барыкина]. – М. : Наука, 1972. – 327 с.

Центр. абон.


 1. Сборники научных трудов МГПИ им. В. И. Ленина 1976–1980 гг. : библиогр. указ. / Моск. гос. пед. ин-т им. В. И Ленина ; [сост. В. А. Ситникова ; ред. Л. В. Миронова]. – М., 1985. – 158 с.

Центр. абон.


 1. Сборники научных трудов института 1972–1975 гг. : библиогр. указ. / Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина ; [сост.: Т. И. Айвазова, О. Н. Сотницкая]. – М., 1980. – 169 с.

Центр. абон.


 1. Соколовская З. К. 200 научных биографий : биобиблиогр. справ. / З. К. Соколовская ; АН СССР. – М. : Наука, 1975. – 191 с.

Центр. абон.


 1. Соколовская З. К. 300 биографий учёных. О книгах серии «Научно-биографическая литература» 1959–1980 : биобиблиогр. справ. / З. К. Соколовская ; АН СССР. – М. : Наука, 1982. – 389 с.

Центр. абон.


 1. Технико-экономические проблемы научно-технической революции в СССР : рек. указ. л-ры / Гос. б-ка им. В. И. Ленина ; [сост.: Г. И. Гришина, Е. Ф. Борисов]. – М., 1973. – 77 с.

Центр. абон.


 1. Труды АПН СССР 1973 : библиогр. ежегодник / АПН СССР, Гос. науч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского, НИИ общей педагогики АПН СССР ; [сост. М. С. Верникова ; науч. ред. Н. П. Кузин] – М., 1975. – 260 с.

Центр. абон.


 1. Труды и материалы научных конгрессов и совещаний, опубликованные за рубежом в 1971 году : указатель / АН СССР, Б-ка АН СССР ; [отв. ред. А. А. Смольевский]. – Л., 1972. – Вып. 12. – 121 с. ; 1974. – Вып. 13. – 129 с. ; 1975. – Вып. 14. – 168 с. ; 1977. – Вып. 15. – 159 с. ; 1977. – Вып. 16. – 262 с.

Центр. абон.

***


 1. Семен Яковлевич Брауде / АН СССР. Биобиблиография ученых УССР ; вступ. ст. А. В. Мень ; указ. составили: Ю. М. Брук, И. Н. Жук. – К. : Наук. думка, 1981. – 41 с.

Центр. абон.


 1. Михаил Иванович Варенцов (1902–1977) / АН СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; вступ. ст. В. В. Тихомирова ; библиогр. сост. Н. М. Ансеровой ; [глав. ред. А. А. Логинов ; отв. ред.: В. А. Виноградов, Е. С. Лихтенштейн]. – М. : Наука, 1985. – 65 с.

Центр. абон.


 1. Николай Севастьянович Державин / АН СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; [вступ. ст. П. Н. Беркова ; библиогр. сост. Н. М. Асафовой ; отв. ред.: О. В. Исакова, Е. С. Лихтенштейн]. – М. : Изд-во АН СССР, 1949. – 69 с. – (Сер. л-ры и языка ; вып. 1).

Центр. абон.


 1. Михаил Васильевич Ломоносов : указ. основной науч. л-ры / АН СССР ; Музей М. В. Ломоносова ; [сост. Г. М. Коровин ; под общ. ред. Комиссии АН СССР ; председатель С. И. Вавилов]. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1950. – 70 с.

Центр. абон.


 1. Володимир Григорович Матвіїшин : покажч. публ. / Мін-во освіти і науки України, Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника ; [упоряд.: О. Б. Гуцуляк, І. В. Козлик ; відп. ред. М. В. Бігусяк]. – Івано-Франківськ : Поліграфлюкс, 2002. – 36 с. – (Сер. “Вчені Прикарпатського університету”).

Центр. абон.


 1. Анатолий Васильевич Наливкин / АН СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; библиогр. сост. К. В. Шпис ; [редкол.: С. И. Вавилов (гл. ред.) и др.]. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1950. – 33 с. – (Сер. геолог. наук ; вып. 9).

Центр. абон.


 1. Іван Огієнко: “Я все зробив, що міг зробити...” : бібліогр. покажч. / Управління культури Тернопільської обл. держ. адміністрації, Тернопільська обл. універсальна наук. б-ка ; [уклад.: Л. Оленич, В. Чупрова ; відп. за вип. В. І. Вітенко]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 112 с. – (Родом з України ; вип. 2).

Інф.-бібліогр. від.


 1. Ляхоцький В. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) : покажч. архівних джерел / В. Ляхоцький ; Український держ. НДІ архівної справи та документознавства ; Історичне т-во Нестора-літописця. – К., 1998. – 80 с. – (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки ; вип. 1).

Інф.-бібліогр. від.


 1. Мацько В. Повна бібліографія праць Івана Огієнка / В. Мацько, П. Маліш. – Хмельницький : Просвіта, 1998. – 32 с.

Інф.-бібліогр. від.


 1. Іван Григорович Підоплічко : бібліогр. покажч. / АН СССР ; [склали: Н. Г. Дмитренко, І. Г. Шовкопляс ; вступ. ст.: І. Г. Шовкопляс, Г. І. Малявка, І. Б. Люрина ; редкол.: Г. С. Писаренко (голова) та ін.]. – К. : Наук. думка, 1976. – 76 с. – (Бібліографія вчених УРСР).

Центр. абон.


 1. Наукова школа академіка Олександри Савченко / АПН України, Ін-т педагогіки АПН України ; ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Я. П. Кодлюк, Т. Я. Довга, Л. М. Ворон та ін. ; бібліографію праць підгот.: П. І. Рогова, Л. М. Заліток, О. А. Печенежська]. – К. : Пед. преса, 2008. – 188 с.

Центр. абон.


 1. Віталій Григорович Сарбей (1928–1999). Заслужений діяч науки і техніки України, доктор історичних наук, професор : бібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т історії України ; [наук. ред. В. А. Смолій ; відп. за вип. В. О. Савчук]. – К., 1999. – 103 с.

Центр. абон.


 1. Юрій Ібрагімович Султанов (1948–2003) : покажч. публ. / Мін-во освіти і науки України, Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, Наук. б-ка ; [упоряд.: І. В. Козлик, О. Б. Гуцуляк ; відп. ред. М. В. Бігусяк]. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2004. – 57 с. – (Сер. “Вчені Прикарпатського університету”).

Центр. абон.


 1. Всеволод Иванович Толубинский / АН СССР. Биобиблиография ученых Украинской ССР ; вступ. ст. О. А. Кремнева ; указ. составила С. А. Ласточкина ; [редкол.: К. М. Сытник (председатель) и др.]. – К. : Наук. думка, 1985. – 81 с.

Центр. абон.


 1. Михайло Фіголь (до 80-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Наук. б-ка ; Народ. музей освіти Прикарпаття ; Івано-Франків обл. орг. Всеукр. Спілки краєзнавців ; [уклад.: О. Фіголь, Ю. Угорчак, І. Шимків ; авт. передм. В. Лукань ; наук. ред. О. Гуцуляк ; відп. ред. М. Бігусяк]. – Івано-Франківськ, 2007. – 66 с. – (Сер. “Вчені Прикарпатського університету”).

Центр. абон.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Дәріс №1 Тақырыбы: Саясаттану ғылым және оқу пәні ретінде
2016 -> ОҚУ Әдістемелік кешен пәН «Қазақ Әдебиетін жаңа технология бойынша оқыту әдістемесі» мамандық
2016 -> Қазақстанның ірі мемлекет қайраткері, ұлт жанашыры, ел қамқоры, халқымыздың біртуар перзенті
2016 -> Сабақтың тақырыбы Үш бақытым. Мұқағали Мақатаев Туған тілім. Дихан Әбілов Жалпы мақсаты
2016 -> «Алаштану негіздері» таңдау курсы Түсінік хат «Алаштану негіздері»
2016 -> Сабақтың атауы Н.Әлімқұлов Қоңырау Мақсаты
2016 -> Силлабус Пән: Педагогика тарихы Курс: 4 Мамандық: 5В010200 «Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» Кредит саны: 2 Экзамен: 7 семестр Семей-2015 «Педагогика тарихы»
2016 -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
2016 -> Сабақтың атауы Бейнелеу өнерінің түрлері Сілтеме Сабақтың жабдығы
2016 -> Сабақтың тақырыбы: Менің Отаным Қазақстан


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет