КровообращеііияДата04.11.2023
өлшемі128,96 Kb.
#189292
Байланысты:
КТП 1
Рубежный контроль по философии, пед мамандыкка кириспе, «Педагогикалық менеджмент – басқару қызметінің мәдениетін дамыту және мектепішілік басқаруды жетілдіру факторы», Талапкер сауалнамасы, прак1, Metodicheskie-rekomendatsii-po-oformleniyu-referatov-Operator-DPU-v-HP, file-3798, ЖББ, Шәкәрім атындағ, 33768, лекция 5, лекция 6, презентация Дария Нуржан, эссе, Презентация Что такое тренинг


казацша

opыcuia

агылшынша

Ашыц дан
айналым жуйесі

Незамкнутая
кровепоснця система

Open citculatory
system

Жабы к дан
айналым жуйесі

замкнутая
кровеносная
система

С losed
circulatory system

Кіші сан
айналым жуйесі

Малый круг
кровообращсния

S mall circulation
s\ stem

Улкен кан
айналым жуйесі

большой круг
кровообращеііия

Large circulalion
system


Оь;у жоспар: Журек, каіі айналым
жуйесі

«СЕМЕИ «а»‹ніі»« шака ім атыітдагы
УНИВЕРСИТЕТ» КеАЦ

Куні: 15.1 t.2021

Мугалімніц пты-жвні:
Мапатцызы

Топ: ХБ-903

К,атысцаидар саны: Цатыспаг"андар сары:

Сабаь;тыіі такырыбы : Цантамырлар жуйесі мушелерін іц щрылыс ьі (журек, сан
тамырлары) меіі цызметі.

Осы сабац арпылы
жузеге асатын оцу
максаттары:

Адаыныц сан замырлар жуііесі муіиелерін in щрылысы меті
цызметін сипаттау.

Саfiаь;тыц мацсаты

Барлыц оцушы.зар: Адамнын йаи тамыріlарын ажырата алады,
цызметін біледі
Квпшілік ому шылар: У.зкеіі ;›кане кіші кан айналым шецбер.аері срекшеліктерін талдау, айналпгм сызбанускасын щрастыру Кейбір окутылар: Адам журегі ніц кЈрылысы жане цызметін
критерийлері

  • Адамныц цанайнальш жуйесі турлерін сипаггайды

  • Улкетт жене кіші цаіі айналым турлері мен олардыі} ерекшеліктерін сшіыстырады

  • Адамнын журегііііц цызметі мен щрылысын зерделе йді
Білу, Тусіну, Талдау

Тіядік мацсаттар

-Пандік лексика жане терминология (академиялыц тілін дамыту)
тgйык, 6ip шеііберлі, екі шецбсрлі.
-Диалогка арналган паіідалы свз тіркестер: У:ікен кан айналым баста букіл денеден втеді. Кіші кан айналым шецбері. аркылы
втеді.
-Уш тілді енгізу, тацырыпта г ы термин свздермен жри ыс
-Фмlр бобы окуга дайын болу;
-Индустрняландыру мен инновацияларга негізделгенэкономпкалык всу;
-Шыгармашылыт; жагте сынн т\ргысынан oй:tay ;
байланыс

—Химия aya, газ тасьтмалдары
—Ar ылшын з ілі терминдер

Сабацтыіt барысы
Жоспарланган
сабацтыц
кезеіщері

Жоспар бойынша орындалуы тиіс іс-арекеттер

Дерекквздер

Сабацтыц басы
1-3 мин
  • Амандасу

« Сабацца цатысуларын тексеру

  • Сыртцы кврінісі

« Жагымды психологиялыц орта калылтастыру
«Журектен шыццан жылы свз-жанга syaт береді» Жылы свз жаксы тілек демекші бір- бірімізге тілек айтайыц! (Бір-біріие жылы свз
4-6 мин

Ой ъ;озгау
Окушылармен бірге сабацтыц максаттарын аныцтайды. (сабацтыц мацсатын тацтага жазыіі коюга болады)

ИТ,
Презентация
Сабацтыц ортасы 7- l2мин

Алдыцгы білімді взектендіру. Тыііьтс алу


N•.1 тапсырма «Суреыі сойлет» адісі, жеке Цина кагаз Суретті пайдаланып адамныц тыныс алу
мушелерініц атауын жазып шыгады. Жазылган маліметті вздері тексереді, балл койып багалайды.

lЗ-20мин

21-35мин
36-45мин
ЦБ: 2 студент бір-бірініц ысын тексеріп, бір- біріп багалайды
N.•2 тапсырма «Терминдер конверті» адісі Op’гara вз калауларымен 8 студент шыгады. Мугалімніц колыпдагы 8 конвертті алып, арцайсысы ішіндегі 8 терминді тусіндіру керек. Терминніц взін айтпайды. Тек сол жайлы айтады. К,алган студенттер цандай термин екен ін табады. Термин саздер. тыныс алу жуйесі, альвеолалар, бронхы, квкет, тыныс алу квлемі,мурыіЈ цуысы Х,Б: Шападац адісі
III. Жара спбіtщ Жара сабицтеі цысцашп
т/сіндіру
3-тапсырма. Тест (Kяhoot программасы
Термин жазылгаіі копверт’гер


Презентация


Kahoot
Сабацтын соцы
46-50 мин

Kepi байланыс алу
«Меніц кеніл иуйім баспалдагы» адісі бойынша кері байланьтс жасапапы. Оцушылар стикерге вз есімдерін жазып, тактада салынган баспалдацтардыц біреуіне жабыстырады.

Керемет!
8зіме сепімдімін! Жацсы!


Жамагі емес!

Саралау.
Саралау тасілдері: Тапсырмалар Дерекквздер Цорытынды К,олдау кврсету Багалау

Сабаутыц мацсаты Оцушьшар децгейіне Сарай щрастырылды.


Оц uіклa га тапсы иала децгейіне карай берілді. Оцушыларга унемі цолдау кврсетілді.

Критериалды багалау
Дескgяггтод Формвтивті багалау

Ауызша мадацтау Тецге беру
Бір свзбен Fеометриялыц фигура Агылшынша смайликтер Фзін-взі багалау

Денсяулыъ; сацтау,
техника кауіпсіздігін сацтау.
Интербелсенді тактамен
я tзчыс істегенде сад болу, тоцтан алыс болу.
Оsушыныц цауіпсіздігін цадагалау,

Сабак бойынша рефлеисне
Меніц окушыларым бугін не уйренді? Бщан не acep етті? Сабацтагы ому адістерім сатті болды ма?Оцуиіыпардыц мецгерген білімдері меніц уйрету тасілдеріммен байланысты ма? Келешекте нені ескеруім керек?
Цорытынды бага
Ен табысты екі саті цандай еді ? 1:
Сабаі;тыц кандай екі сатін жаксарттым?

Менсабат;тасыныпжанежекелегенадамдартуралыненібілдім, менкелесісабацтаненіацгімелеймін.
Достарыңызбен бөлісу:
©engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет