Мейрманова Гүлжан Асановна – т.ғ. к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Археология, этнология және музеология кафедрасының доцент м аДата26.06.2018
өлшемі216,77 Kb.
Мейрманова Гүлжан Асановна – т.ғ.к., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Археология, этнология және музеология кафедрасының доцент м.а.
ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ ТИПОЛОГИЯСЫ1

Түйін


Мақалада негізгі этнографиялық зерттеулердің принциптерімен бірге қолөнерге қатысты мәліметтерді жинау ерекшелігі деректік негізде қарастырылады. Автор этнографиялық жазбалар мен қатар мәлімдемелері сияқты далалық деректеріне сүйене отырып, өлкедегі қолөнер түрлері мен сақталуының негізгі факторларын жахандану жағдайынан деген тұжырым жасайды.

Экспедицияның тақырыбы мен тапсырмасына байланысты тұрақжайларды, қолөнершілерді зерттеуде жинақталған материалдардың көрнекілігін қамтамасыз ететін әртүрлі тәсілдер қолданылады. Басты тәсілдер: іріктеу және жаппай зерттеу тәсілі. Сонымен қатар, этнографиялық зерттеулер тарихына толық тоқталған. Мақалада далалық жағдайда адаптациялану мәселесі де қарастырылады.Түйін сөздер: ҚР МОМ, қолөнер, мәлімет берушілер, «қар үйіндісі» әдісі.
ТИПОЛОГИЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аннотация

В данной статье рассматривается основные принципы этнографических исследовании при опросах по теме ремесло казахов. Полевое исследование описывается как изучение людей, действующих в естественных условиях их повседневной жизни. Полевое исследование привлекательно для тех, кто любит наблюдать за людьми или предпочитает свободный подход в проведении исследования. Автор непосредственно общается и наблюдает за людьми, которых изучает. Взаимодействуя в течение ряда месяцев или лет, он (она) многое узнает о них: историю их жизни, увлечения и интересы, привычки, надежды, страхи и мечты. Также в качестве метода рассматривается выборка полевого исследования в которых используется метод "снежного кома".Ключевые слова: ЦГМ РК, ремесло, респонденты, метод "снежного кома".

G. A. Meirmanova - Associate Professor, Department of Archeology, Ethnology and museology of KazNU. Al-Farabi, Almaty
TYPOLOGY OF ETHNOGRAPHIC RESEARCH

Summarry

in this article, the basic principles of ethnographic research are examined in regard to the subject of the Cossacks. A sophisticated research describes how people are learning about the natural phenomena in their lives. The free search engine is for anyone who likes to watch for, or prefers a free approach in research. The author is incompetent and watching for the people, who are learning. Interacting with the number of months or years, the ten most commonly acquainted with the history of their lives, their affection and interest, their ambivalence, their trustworthiness, their trust, and their intoxicants. Alternatively, the method is considered to be a selective method for the use of a "polluted coma" method.Key words: ZGM RK, respondents, respondents, method of "snow coma".
Далалық этнографиялық зерттеу - бұл күнделікті өмірдің табиғи жағдайындағы адамдарды танып білу. Дала зерттеушісі басқа адамдардың әлеміне еніп, қалай өмір сүріп жатқанын, қалай сөйлейтінін, қалай әрекет ететінін, қандай іспен айналысатынын, көңіл-күйлеріне қатысты деректер жинауға тырысады ... Роберт Эмерсон [1].

Дала зерттеулерінің тарихы.

«Сапалылардың» далалық зерттеулері этнографияға ұқсас, яғни бақылаумен де айналысады. Оларда математика немесе күрделі статистикасы жоқ, абстрактілі дедуктивті гипотезаға бағдар жоқ. Оның орнына бұл табиғи ортада тікелей әлеуметтік қарым-қатынас («бетпе-бет») болып табылады.

Зерттеу жұмыстары адамдарға бақылау жасауды ұнататын немесе зерттеу жүргізудің еркін тәсілін қалайтын адамдар үшін қызықты. Ғалым зерттеп жатқан адамды тікелей бақылайды және онымен байланыста болады. Бірнеше айлар мен жылдар бойы өзара қарым-қатынас жасау арқылы олар туралы көп нәрсе біледі: олардың өмірін, қызығушылығын, әдеттерін, мақсаттарын, қорқынышы мен армандарын анықтай алады. Мысалы, Н.Н. Миклухо-Маклайдың папуас Жаңа Гвинея аборигендері арасында өмір сүруін айтуға болады [2].Зерттеу кезіндегі сұрақтар

Дала зерттеулері қашан жүргізіледі? Зерттеу тақырыбы өзара әрекеттесетін адамдардың тобын оқытуды, түсінуді немесе сипаттауды талап етеді. Ол кезде басқа әдістер (сауалнамалар, эксперимент) қолданылмайды бірақ, көше бригадаларын зерттеу кезінде пайдаланылуы мүмкін. Джек Дугластың пайымдауынша, әлеуметтік ғалымдардың білгісі келетін көптеген нәрселерді тек зерттеушіні осы салаға тікелей шақыру арқылы алуға болады [3].

Дала зерттеушілері адамдарды белгілі бір жерде зерттейді. Этнографиялық зерттеу, сонымен қатар тәжірибе алуға қол жеткізудің жалғыз жолы - қарқынды сұхбат пен бақылау жүргізу кезінде белгісіз аморфтық әлеуметтік тәжірибені зерттеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Зерттеудің тақырыбы, мысалы, шабуыл жасаған тұлғаның сезімі немесе күйеуі өзіне қол жұмсаған жесірдің жағдайы болуы мүмкін.

Терминологияны үйлестіру мақсатында біз зерттеген адамдарымызды тобымыздың мүшелері деп қабылдаймыз.
Этнографиялық зерттеудің қысқаша тарихы

Басталуы. Дала зерттеулері саяхатшылардың қашықтан жүру туралы жазбаларына негізделген[4]. 1200 жылдары саяхатшылар мен миссионерлер шетелдік мәдениеттер мен халықтарды сипаттады. Адамдар бұл сипаттамаларды басқа мәдениеттер туралы көбірек білу үшін оқыды. Кейінірек, он тоғызыншы ғасырда Еуропадағы сауданың қарқынды дамуына байланысты, білімді саяхатшылар көбейді және осындай еңбектер саны артты.

Ғылыми-зерттеу жұмыстары антропологияның пайда болуымен, XIX ғасырдың аяғында басталды, Алғашқы антропологтар саяхатшылардың, үкімет шенеуніктерінің немесе миссионерлердің еңбектерін ғана оқыған, олар бірақ зерттелген адамдармен тікелей байланыста болмады. Этнографтар экзотикаға бағытталған және көп жағдайда нәсілшіл және этноцентрлік болды. Саяхатшылар жергілікті тілдерде сирек сөйледі, сондықтан аудармашылардың көмегіне жүгініп отырған. 1890 жылдары. Еуропалық антропологтар басқа елдерді зерттеу мақсатында алыс елдерге бара бастаған [5].

Британдық әлеуметтік-антрополог Бронислав Малиновский (1844-1942) адамдар тобында ұзақ уақыт өмір сүрген және жиналған деректер туралы жазған алғашқы зерттеуші болды. 1920 жылдары ол жаңа әдіс ретінде қарқынды далалық жұмыстарды ұсынды және зерттеушінің тұжырымдарынан жергілікті тұрғындардың тікелей байқауымен және жергілікті тұрғындар арасындағы айырмашылықты белгіледі. Оның айтуынша, әлеуметтік ғалымдар жергілікті тұрғындармен тікелей өзара әрекеттесуі керек, олардың арасында өмір сүруі, әдет-ғұрыптар, идеялар мен әлеуметтік процесстерді зерттеуі керек.

Зерттеушілер өздерінің ортасын зерттеу үшін далалық зерттеулерді пайдаланды. 1890-жылдары Ч.Бут және Б.Веб арқылы жүргізілген Лондондағы кедейлерді бақылау арқылы антропологиядан тыс далалық зерттеулерді бастады. 1890-шы жылы Германияда бақылау жұмыстары пайда болды. П.Горет үш ай бойы зауыттың шәкірті болып жұмыс істеді және зауыттың өмірін зерттеу үшін әр түнде өзіне белгі қойып отырды жасады. Оның жұмысы ғалымдарға, соның ішінде Макс Веберге де әсер етті.

Чикаго әлеуметтану мектебі. АҚШ-тағы әлеуметтанулық зерттеулер Чикаго университетінің әлеуметтану кафедрасында жүзеге асырыла бастады, содан кейін белгілі Чикаго социология мектебі құрылды. Чикаго мектебінің далалық зерттеулерге ықпалы екі кезеңнен өтті. Бірінші кезеңде, 1910-1930 жылдар аралығында, мектепте нақты зерттеулер, бейресми сұхбат, құжаттарды оқу, ресми есептер сияқты кейстер немесе өмірлік әңгімелерге негізделген әр түрлі әдістер қолданған. 1916 жылы Р.Е. Саябақ Хи Каагодағы қаланың әлеуметтік зерттеу бағдарламасын құрастырды. Өзінің бұрынғы тәжірибесінің репортер ретінде әсер еткенінде ол әлеуметтік ғалымдардың көшелерде, барларда, люкс қонақ үйлерде тікелей бақылаулар мен әңгімелер жүргізіп, кітапханаларды алып тастайтынын айтты. Бірнеше ерте зерттеулер Чикагодағы Әлеуметтану мектебінің негізі болып, кішігірім талдаумен бірге көше өмірін сипаттаушы зерттеу ретінде қалыптасты.

Бірінші кезеңде зерттеудің журналистік және антропологиялық үлгілері біріктірілді. Екінші кезеңде (1940-шы жылдардан бастап 1960-шы жылдардың басына дейін) Чикаго мектебі арнайы техника ретінде арнайы байқау жасады. Ол зерттеушінің өзі өмір сүрген қоғамдағы топтар мен орталарға қатысты кеңейтілген антропологиялық модельді қолданды. Үш қағида: адамдарды табиғи ортаға немесе жағдайға зерттеу; адамдармен тікелей қарым-қатынас арқылы адамдарды зерттеу; әлеуметтік әлем туралы түсінікке жетуге және топ мүшелерінің перспективалары туралы теориялық тұжырым жасауға мүмкіндік береді.

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін сапалы қызметкерлерге арналған далалық зерттеулер сауалнамалар мен сандық зерттеулерден бәсекелестікті артқан. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезеңде 1970 жылдарға дейін барлық әлеуметтік зерттеулер арасында сапалы далалық зерттеулердің үлесі азайған Алайда, 1970-1980 жж. кейбір өзгерістер оларды қайта жандандырды. Біріншіден, когнитивтік психологиядан, мәдени антропологиядан, фольклордан және тілтанудан далалық зерттеулер көп болды. Екіншіден, зерттеушілер осы әдісті растайтын әлеуметтік ғылымның эпистемологиялық тамыры мен философиялық алғышарттарын қайта қарады. Зерттеушілер этнографиялық әдістерге байланысты өз мәліметтерін іріктеді. Олар әдістемелік және жүйеленген ғылыми-зерттеу жабдықтары туралы жазды.

Қазіргі кезде далалық зерттеушілердің арнайы әдістемелері бар. Олар өздерінің перспективаларын «ішінен» түсіну үшін табиғи ортада топ мүшелерімен тікелей байланысады және өзара әрекеттеседі. Сонымен қатар, олар қоғамдық өмірдің белсенді немесе әлеуметтік-конструктивистік көзқарастарында қалады.

Зерттеушілер әлеуметтік конструктивистік перспективаны зерттеу үдерісіне аударады. Олар бір уақытта зерттеуді әлеуметтік әлемнің сипаттамасы ретінде де, оның бір бөлігі ретінде қарастырады. Бұл саладағы зерттеушінінің рөлі қалыптасқан әлеуметтік ортаның бөлігі болып табылады және тек бейтарап ақпарат жинауы мүмкін емес.Этнография және этнометодология

Әлеуметтік жобалау тәсіліне негізделген этнография мен этнометодологияда сапалы зерттеулер жүргізілді. Оларда далалық зерттеулер жүргізудің дәстүрлі әдіснамасын қарастыруда. Дегенмен, олар әлі күнге дейін далалық зерттеулердің негізі болмады, сондықтан мұнда өте аз талқылануда.

Этнография мәдени антропологиядан шығады [5]. Этнография - бұл мәдениет сипаттамасы және басқа халықтың тұрмыс тіршілігін түсіну. Чарльз Фрэнк былай деп жазады: «Мәдениет, біздің сипаттамамыздың мәні байырғы адамдардың идеяларынан келеді» [6, с.61]. Этнографияда адамдар болжам жасайды деген пікір қалыптасқан, яғни олардың тұжырымдары көпшілікке жарияланады. Адамдар белгілі бір әлеуметтік контекстте мінез-құлық (мысалы, сөйлеу, әрекеттер) арқылы өздерінің мәдениетін (олар ойлайтыны, олардың ойлары, не ойлайтыны) біледі. Мінез-құлықтың көріністері құндылықтарды жеткізбейді. Этнографияның ортасында бұл шын мәнінде қандай нәрсеге қол жеткізілгендігінен байқалады.

Этнографтар топ мүшелерінің ұнататын айқын және жасырын мәдени білімдерін сипаттайды. Толық сипаттама және мұқият талдау бөлек сипатталған мәліметтерді қосуға көмектеседі.

Антрополог Клиффорд Герцт этнографияның маңызды бөлігі ретінде «мағыналы» сипаттаманы - сипаттамалардың әр бөлігін нақты сипаттау (қысқаша сипаттамадан, стандарттаудан, қорытудан немесе айнымалылардан айырмашылығы) деп санайды [7]. Үш минуттық оқиғаның толық сипаттамасы көптеген беттерді алады. Бұл оқиғалардың мән-мағынасын және оқиғалардың драмасын түсінеді, көптеген түсіндірмелер үшін орын қалдырады. Оқиғалар этнографиялық еңбектің оқырманы болып жатқан оқиғалардың мәдени маңызы туралы қорытындыға келуі үшін контексте орналастырылады.

Этнометодология - бұл 1960 жылдары дамыған ерекше тәсіл және өзінің қалыптасқан бірегей әдістемесі бар [8]. Ол теорияны, философия мен әдісті біріктіреді. Кейбір ғалымдар оны социологияның бір бөлігі ретінде қарастырмайды. Михан және Вуд айтады: «Этнометодология - қорытындылар емес, жиынтық емес, әдіс емес, теориясы емес, идеология... Этнометодология - социологиялық деңгейде тыс бар шындық деңгейін анықтау әрекеті болып табылады[9]. Этнометодологияның қарапайым анықтамасы - «ақылды мағынада негізделген білімді зерттеу». Этнометологтар табиғи мағынада қарап, оның дамуын бақылап отырады және табиғатта мінез-құлық пен әлеуметтік өзара әрекеттесуде қолданылады. Этнометодология - феноменологиялық философия және әлеуметтік науқаны негізінде радикалды немесе төтенше нысан өрісі. Ол арнайы, жоғары егжей-тегжейлі талдауды (мысалы, транскрипт қысқа әңгімелер ) қамтиды. Чикагодағы далалық зерттеулер мектебімен салыстырғанда, этнометодология бұл әдіске үлкен мән береді және бұл зерттеулер зерттеудің әлеуметтік өмірі секілді қолданылған әдістердің нәтижесі болып табылады.

Этнометодология әлеуметтiк маңызы бар дүние нәзiк және ауыспалы, тұрақты немесе тұрақты емес екенiн бiлдiредi. Мән ағымдағы процесте үнемі жасалып, қайта өңделеді. Осы себепті этнометодологтар тілдерді, оның ішінде үзілістер мен сөйлеу контекстін талдайды. Адамдар ақыл-ойды түсінуді, жасырын, түсінікті әлеуметтік-мәдени ережелерді қолданып, «әлеуметтік өзара әрекеттесуді» шындықты жасау үдерісі деп есептейді. Адамдар күнделікті оқиғаларды мәдениет пен «кілттерді» әлеуметтік контексттен білу арқылы түсіндіреді. Этнометодологтар күнделікті өмірдегі қарапайым адамдардың (шындық, қоршаған орта) әлеуметтік өмірдің мәнін түсіну үшін жасырын ережелерді қалай қолданатынын зерттейді (мысалы, біреудің қиял-ғажайып немесе жоқ екенін білу үшін).

Этнометодологтар әдеттегі әлеуметтік өзара әрекеттестікті әлеуметтік шындықты және жалпы мағынаны құру ережелерін белгілеу үшін, осы ережелердің қалай қолданылатындығын және жаңаларын қалай жасау керектігін терең зерделейді. Олар, мысалы, стандартталған тестілер мен сауалнама интерьерлері жасырын кодтарды түсінуге және объективті фактілерді бағалаудан гөрі көп мағынаға ие екендігін анықтайды.

Этнометодологтар кейде күнделікті өмірде шындыққа мән беретін адамдарға қарапайым жазылмайтын ережелерді көрсету үшін «бұзу ережелері» эксперименттерін қолданады. Зерттеушілер болжамды әлеуметтік норманы әдейі бұзады. «Құқық бұзушылық» əдетте əдеттегі өмірдің ағыны үшін маңызы бар екенін көрсететін, əлеуметтік шындықтың нəзік екендігін көрсететін, ереженің бар екенін растайтын күшті əлеуметтік реакцияны тудырады.Сапалы далалық зерттеу дегеніміз не? Дәндік зерттеулерді нақты анықтау қиын, себебі ол аморфты. Бұл әдістердің қатаң жиынтығын қолдану емес зерттеулерге бағытталған бағдар. Дала зерттеушісі ақпаратты алудың әр түрлі әдістерін қолданады. Шатцман және Штраусс бұл анықтаманы береді: «Дала әдісі зерттеуі қажетті ақпарат алу үшін пайдалы болуы мүмкін кез келген техниканы пайдалануды қамтиды» [10]. Дала зерттеушісі ресурстары бар «әдістемелік прагматик»; дарынды жеке, өнертапқыш және өз бетімен ойлануға қабілетті болуы керек.

Дала зерттеулері басқа құбылыстарды (мұхит, жануарлар, өсімдіктер) зерттеу үшін пайдаланылатын натурализмге негізделген. Натурализм орнына өнертабыстарға қарағанда, табиғи әзірлемелер тұрақты мониторинг көздейді және қоршаған ортаны ғылыми құру болып табылады.

Натурализм және тікелей қатысу дегеніміз, сапалы зерттеулер сандық зерттеулерге қарағанда неғұрлым икемді. Сондай-ақ жобаның толық кезеңдерін алдын ала белгілеу мүмкін емес, бірақ олар «гид немесе карта» ретінде бола алады дегенді білдіреді.

Дала зерттеулерінің кезеңдерінде этнографқа қойылатып талаптар:

1. Өзіңізді дайындаңыз, әдебиеттерді оқып шығыңыз, нақты бір нәрсеге назар аудармаңыз.

2. Далалаық зерттеу бағытын таңдап, оған қол жеткізіңіз.

3. Топқа кіріп, топ мүшелерімен әлеуметтік қарым-қатынастарды орнатыңыз.

4. Қоғамдық рөлді қабылдап, қоршаған ортаны мұқият зерттеп, топ мүшелерімен достық қарым-қатынас орнатыңыз.

5. Сапалы деректерді сақтау, тыңдау және жинау.

6.Деректерді талдауды бастаңыз, жұмыс гипотезаларын қорытындылаңыз және бағалаңыз.

7. Қоршаған ортаны нақты аспектілеріне назар аударыңыз және теориялық модельдеуді пайдаланыңыз.

8. Ақпарат берушілермен далалық сұхбат жүргізуге тырысыңыз.

9. Далалық зерттеулерді талдауды аяқтап, ғылыми есеп жазу.

Этнографиялық зерттеудегі «сапалылық» деген не?

1. Әдеттегі оқиғалар мен күнделікті әрекеттерді табиғи ортада, сондай-ақ ерекше оқиғаларға байланысты бақылайды.

2. Оқытылған адамдармен және жеке тәжірибесімен тікелей байланыста, бұл саладағы күнделікті қоғамдық өмірдің процессін сезінеді.

3. Зерттелетін ортада өмір сүретін адамның көзқарасын қабылдайды және сол уақытта сырттағы адамға тән аналитикалық тәсілді немесе қашықтықты сақтайды.

4. Жағдайға сәйкес икемді түрде көптеген әдістер мен әлеуметтік дағдыларды қолданады.

5. Зерттеушіні өте егжей-тегжейлі ақпаратпен қамтамасыз ететін егжей-тегжейлі жазбаша жазбалар, сондай-ақ диаграммалар, карталар, фотосуреттер түрінде деректерді шығарады.

6. Оқиғаларды тұтастай алғанда (тұтастай емес, бөліктерде емес) және өздерінің әлеуметтік контекстінде жеке қарастырады.

7. Аудандағы топ мүшелерімен түсінікті және сочувствительно ғана емес, «суық» объективті фактілерді тіркейді.

8. Мәдениеттің сыртқы (танылған, саналы, расталған), сондай-ақ жасырын (кем танылған, болжамды, болжамсыз) аспектілері туралы ескертулер.

9. Қолданыстағы әлеуметтік процестерді бұзып, араласпай, бақылайды

сыртқы жағынан көзқарас орнату.

10. Күшті жеке стресстен, белгісіздік сезімінен, этикалық дилеммалардан және анықсыздықпен күреседі.

Икемділік. Сапалы сипаттамалар сирек қатаң белгіленген кезеңдерде орындалады. Іс жүзінде, икемділік - ғалымның бағытты өзгертуге және түйсігі сақталуына мүмкіндік беретін сапалы өрісті зерттеудің басты артықшылығы. Тәжірибелі біліктілер түсінеді, мүмкіндіктерді қолданады және өзгеретін әлеуметтік жағдайларға тез бейімделеді. Зерттеуші жұмысқа кірісе отырып, ол туралы деректерді бақылауды азайтады және зерттеудің шоғырлануының жоқтығын түсінеді. Бірақ көп ұзамай зерттеуші қоршаған ортаға біріктірілген, нақты мәселелер мен тақырыптар бағытталған және деректерді бақылайды .

Сапалы далалық зерттеу мұқият тыңдауға, жазба жасауға және жүйелі түрде жазуға мүмкіндік береді. Егістікке кірмес бұрын, жаңадан келген адам жағдайдың әдеттегі мәліметтерін қадағалап, оларды жазады. Тәжірибе жинақтаған кезде мәліметтер мен жадтан жазуды жақсартуға болады. Күнделікті жазбалар мен жеке күнделік - өріс жазбаларын оқытудың жақсы тәжірибесі. Далалық зерттеулер белгілі бір гипотезамен емес, жалпы тақырыптан басталады. Зерттеуші кейбір бастапқы, мүмкін болатын жалған түсініктерге тоқталмауы керек. Ол жақсы дайын болуы керек. Бұл салада жұмыс істеу үшін сұрақтарды дайындау уақытты талап етеді.

Мұқият бақылаудың екі түрі бар:

Біріншісі, жалпы жағдайды түсіну үшін, «зерттеуге қызығушылық танытатын нәрсені қамтуға және неге алып тастауға болатындығын» шешуге дейінгі жағдайлардың, адамдардың және әлеуметтік орталардың кең ауқымын қарастырады.

Екіншісі - зерттеушінің рөліне шоғырланбау. Зерттеуші өзінің негізгі міндеттерін зерттеушіге өзгертпестен, сол салада мүмкіндігінше аман қалу үшін өзінің әлеуметтік орынынан тыс шығуы керек.Дала зерттеушісінің рөліне дайындық тағы бір нәрсе - өзіңді білу. Бұл салада жұмыс зерттеушінің жеке басын және оның дүниетанымына әсерін тигізуі мүмкін.

Этнографиялық зерттеу жүргізетін орынды таңдау және оған қол жеткізу

Экология немесе өріс «платформа» - оқиғалар орын алған немесе іс-шаралар орын алған жағдай. Әлеуметтік топ бірнеше жерде өзара әрекеттесе алады. Орынды таңдаған кезде, далалық зерттеуші үш факторды қарастыруы керек: деректердің байлығы, танымалдылы, қолжетімділігі. Зерттеушіге «күзетшілермен» қарым-қатынас орнату маңызды. «кеңістікке» қол жеткізуді бақылау үшін ресми немесе бейресми билігі бар адамдар. Дала зерттеушілері оларға қол жеткізу туралы келіссөздер жүргізе алады.

Этнографиялық зерттеудегі стратегия

Жоспарлау. Этнографиялық әдісті енгізу, есікті ашқаннан гөрі, садақтарды тазалауға ұқсайды. Келіссөздер. Әлеуметтік қарым-қатынастар саласындағы жұмыс барысы туралы келіссөздер жүргізіледі. Келіссөздер арадағы байланыс орныққанша және арадағы келіспеушілікті жойып, мәліметтерге қол жеткізгенше топтың әр мүшесімен бірге жүргізіледі. Зерттеушінің «ашықтығы». Ол қандай дәрежеде шешім қабылдауға болатынын, өзіңіз туралы және зерттеу туралы айтып береді. Оның жеке хобби, мүдделері, өмірбаяны, туралы айтып, ол сенім мен ашықтық туралы бір қарым-қатынас орнатуға болады.

Зерттеу жұмысына қарай қаншалықты ашық болу керек екендігін зерттеуші өзі шешеді.

Жер таңдалып оған қол жеткізгеннен кейін, зерттеуші топ мүшелерімен достық қарым-қатынас орнатып, әр мәселені толыққанды зерттеуі қажет. Бәрінен бұрын зерттеуші келесі сұрақтарды өз-өзіне қоюы қажет : " Мен қалай танысамын ? Мен үшін өлшеу құралы ретінде болу қаншалықты маңызды? "

Өзін-өзі таныстыру. Біз өзімізді сыртқы ортаға өзіміздің келбетіміз арқылы таныстырамыз: қалай сөйлейміз жіне қалай әрекет жасаймыз . Бұл мүмкіндіктер оларға символдық хабарларды («Мен салмақты және еңбекқор ғалым емеспін», «және т.б.») жібереді.

Зерттеуші құрал ретінде. Зерттеуші далалық деректерді зерттеу құралы болып табылады. Бұл екі нәрсе білдіреді: бірінші, қажеттілік, тұрақты жазбалар жүргізу кезінде сезімтал болуың қажет. Екіншіден, зерттеушінің жеке адамға қатысты салдары. Дала жұмыстары басқа адамдармен және жеке тәжірибемен байланысты. Олар өздері бағалы және далалық деректерді түсіндіру болып табылады. Оның орнына, объективті болуы және жеке реакциялар елемеуге, кіреберіс зерттеушілер деректерге ретінде саласындағы оқиғаларға туындаған олардың сезімдеріне қараңыз.

Бөлшектің позициясы. Әдеттегідей, біз әдетте арнайы ештеңе көріп тұрған жоқпыз. Мәдениет соқтығысуларының немесе «мәдениет шоктың» екі артықшылықтары бар: ол оңай мәдениет элементтерін түсінуді құрайды, сонымен қатар, ол өзін-өзі ашуға ықпал етеді. Зерттеуші, осы артықшылықтарын пайдалану үшін алшақтану позициясын қабылдайды. Бұл ұстаным мынадайды қамтиды: әр қарапайым дәстүрге сырт адамның көзімен қарауды.

Алшақтатылу ұстанымы зерттеушіні өзінің әлеуметтік әлемін қайта қарауға ынталандырады. Зерттеушіні басқа ортада ығыстырып тастау ой мен әрекеттің дұрыс жолын бұзады.

Достық қатынастарды орнату. Шатцман мен Штраус айтуынша «зерттеуші бәріне сенеді және бір мезгілде ештеңеге сенбейді».

Сенім. Дала зерттеушісі достық қарым-қатынас орнату үшін коммуникативті дағдыларды және жеке харизманы қажет етеді.

Түсіну. Дала зерттеушісі топ мүшесінің көзқарасын түсінуіне жеткенде, ол келесі кезеңге ауысады - топ мүшелерінің ұстанымына негізделген ойлау және әрекет етуді үйрену. Бұл басқа адамның көзқарастарын түсінуі: «сіз басқа адамның ішкі жан дүниесіне кіресіз және онда жүре аласыз».

Этнографиялық экспедициядағы қырым-қатынастар

Күнделікті өмірде көптеген әлеуметтік рөлдерді ойнауға болады. Сіз таңдаған рөлдердің кейбіреулері және басқалары сізге арналған (ресми, бейресми). Зерттеуші бар рөлдерін алуға және жаңа құруға немесе бар рөлді өзгертуге құқылы.

Таңдалған рөлге қатысты шектеулер. Зерттеушінің сипаттамалары өзгермейді, мысалы, жас, жыныс, тартымдылық, нәсіл. Өзгертуге болатын қасиеттер бар (шаш, киім).

Жағдайларды мұқият зерделеу. Зерттеуші, өзінің стресстік жағдайына қарсы тұра алатын адам.

Бақылау. Бұл саладағы зерттеуші негізінен мыналарды қамтиды: ескертулер, қадағалау және мұқият тыңдау. Оның сезімін көру, есту, сезіну. Зерттеуші «барлық ақпарат көздерін сіңірген» құралға айналады. Ол өзінің «атмосферасын» түсіру үшін кеңістікті мұқият зерттейді (бұл жібінің түсі қандай, жиһаз қалай ұйымдастырылғаны, суреттер, плакаттар және т.б.).

Зерттеуші адамдарға (жасына, жынысына, нәсіліне, дене бітіміне), сыртқы көріністерге (шашты тазалау, шашты ұстау, қырыну сапасы, дезодорантты пайдалану,) назар аударады. Ешкім оған «қалыпты» көрінбейді. Мұндай мәлімдеме зерттеушінің әлеуметтік әлемді бейтаныс адамның көзімен көрмейтінін білдіреді.

Адамдардың іс-әрекеттерін қадағалайды (олар отырса немесе тұрса, олар қаншалықты жылдам жүрсе), ауызша емес сөйлесу үшін (қимылдар, бет-әлпет, адамның қалай тұратынын, қалай топта орналасқанын, көзбен байланыс жасайтындығын). Зерттеуші іс-әрекеттің орын алған жағдайын бақылайды: «кімнің кетіп бара жатқаны, бөлме ыстық болғаны». Бұл мәліметтер оқиғалардың мағынасы мен себептерін түсінуге көмектеседі.

Тыңдау. Дала зерттеушісі сөздерді тыңдауды, сөз тіркестерін, екпін жасауды, сөйлеудегі қателіктерді мұқият тыңдайды. Мысалы, адамдар жи айтатын сөзі: «Сен білесің», «әрине». Зерттеуші осы сөз тіркестерінің мәнін түсінуі керек.

Сленгті. Бір-бірімен өзара әрекеттесетін адамдар жалпы белгілер мен терминологияны дамытады. Олар жаңа сөздерді жасап, қарапайым сөздерге жаңа мәндерді тағайындайды. Арнайы оқиғалар, жорамалдар немесе қарым-қатынастар себепті жаңа сөздер пайда болады. Зерттеушілер өз әлемінде қолданылатын сөздер мен рәміздер бақыланатын субъектілердің әлемінде өзгеше мағынада болуы мүмкін деген болжамдардан басталуы керек. Сондай-ақ, олар жаңа сөздерге және білетіндерден басқа жағдайларда қолданылатын сөздерге назар аудару керек. Жаргон зерттеушіге топ мүшелеріне және олардың әлемді қалай көретініне кілттерді береді.

Ескертулер. Далалық зерттеулер деректері негізінен өріс ескертпелері болып табылады. Этнограф И.Фетерманның пікірі бойынша [12], далалық зерттеулердің «кірпіштері мен ерітіндісі» жақсы. Далалық жазбалардың толық көлемі даланың сыртында жасалған карталар, диаграммалар, суреттер, сұхбаттар, таспа жазбалары, бейне жазбалар, аналитикалық жазбалар (түйіндер), элементтер, қысқа жазбалар және егжей-тегжейлі жазбалар болуы мүмкін. Зерттеуші далалық зерттеуде болғаннан гөрі жазба жазуды дұрыс көреді.

Жазбаларды жазу - бұл өздігінен тәртіпті қажет ететін зәрменді, іш пыстырарлық рәсім. Жазбалар жадыдан жасалған толық сипаттама мәліметтерін қамтиды. Зерттеуші кеніштен шыққаннан кейін бірден жазбаларды жазып алуға әдетті болуы керек. Топтың мүшелері жасырын қалуға құқылы, зерттеуші бүркеншік аттарын пайдалана алады. Жазбаларды жазу зерттеушінің ақыл-ойының жай-күйіне, назар аудару деңгейіне, саладағы жағдайға әсер етеді.

Қорытынды.

Зерттеуші осы сәтте өзара әрекеттесетін кішігірім топты зерттеуге шешім қабылдағанда, сапалы өрісті зерттеу өте үлкен артықшылықтарға ие болуы мүмкін. Қазіргі уақытта өзара әрекеттесу кезінде микро деңгейде зерттеу үшін құнды. Бұл макро деңгейде және әлеуметтік құрылымдардағы процестерді зерттеуге қатысты тиімді болмайды. Бұны ұзақ уақыт өткен немесе онжылдықтар бойы созылған үдерістерді зерделеу үшін қолдануға болмайды.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

1.Г. Громов Методика этнографических экспедиций. - М., 1966.

2. Материальная культура Башкир. Программа для сбора этнографического

материала. - Уфа, 1975.

3.Атановский С.Н., Белицер Н.В. О сравнительно-историческом и

структурном методах в этнографии. Методологические вопросы

общественных наук. -Л., 1968. Вып.1.

4.Вопросы методики этнических и этно-социологических исследований. - М.,

1970.

5.Першиц Ю.И. О методике сопоставления показателей однонациональнойсмешанной брачности. // СЭ. 1967. № 4.

6.Токарев С.А. К методике этнографического изучения материальной

культуры. // Советская этнография. 1970. № 4.

7.Арутюнов Ю.В. и др. Этносоциология: цели, методы и некоторые

результаты исследования. М., 1984.

8.Слепенков И.М. Методологические принципы и методика конкретно-социологического исследования. М., 1974.

9. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. - М., 1987.

Ю.Кахк Ю.Ю.

10. Математические методы в исторических исследованиях //Вопросы истории. - 1989. - № 2. - С. 42-59.

11. П.Пименов В.В., Васильева Э.К., Христолюбова Л.С. Современные этнокультурные процессы в Удмуртии. (Программа и методика исследования) // СЭ. - 1970. - № 2. - С. 57-68.

12. Жлоба С.П., Чернякевич И.С. Теория и практика полевых этнографических исследований: Пособие для студентов исторических факультетов. Брест: БрГУ им. А.С. Пушкина, 2007. – 285 с.

13.Итс Р.Ф. Введение в этнографию /Учебное пособие. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1991. 168 с.

14. Козьмин В.А. Полевая этнография. СПб, изд.СПб, 2001. - 288 с.

15. Артыкбаев Ж. Этнология и этнография. – Астана: Нұр, 2001. 185 с.

Гаген-Торн Н.И., Громов Г.Г. К методике изучения одежды в этнографии СССР // СЭ. - 1933. - № 3-4. – С. 125-130.

16. Токарев С.А. К методике этнографического изучения материальной культуры. // Советская этнография, 1970. - № 4. – 40-48 сс.

17. Мейрманова Г.А., Исаева А.И. Этнологиялық зерттеу әдістері. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. – 185 бет.

18. Арутюнов Ю.В. Этносоциология: цели, методы и некоторые результаты исследования. - М., 1984. – 190 с.

19. Слепенков И.М. Методологические принципы и методика конкретно-социологического исследования. М.: Наука, 1974. - 285 с.
Reference

1.G. Gromov. Metodika ehtnograficheskih ehkspedicij. - M., 1966.

2. Material'naya kul'tura Bashkir. Programma dlya sbora ehtnograficheskogo

materiala. - Ufa, 1975.

3.Atanovskij S.N., Belicer N.V. O sravnitel'no-istoricheskom i

strukturnom metodah v ehtnografii. Metodologicheskie voprosy

obshchestvennyh nauk. -L., 1968. Vyp.1.

4.Voprosy metodiki ehtnicheskih i ehtno-sociologicheskih issledovanij. - M.,

1970.

5.Pershic YU.I. O metodike sopostavleniya pokazatelej odnonacional'nojsmeshannoj brachnosti. // SEH. 1967. № 4.

6.Tokarev S.A. K metodike ehtnograficheskogo izucheniya material'noj

kul'tury. // Sovetskaya ehtnografiya. 1970. № 4.

7.Arutyunov YU.V. i dr. EHtnosociologiya: celi, metody i nekotorye

rezul'taty issledovaniya. M., 1984.

8.Slepenkov I.M. Metodologicheskie principy i metodika konkretno-sociologicheskogo issledovaniya. M., 1974.

9. Koval'chenko I.D. Metody istoricheskogo issledovaniya. - M., 1987.

YU.Kahk YU.YU.

10. Matematicheskie metody v istoricheskih issledovaniyah //Voprosy istorii. - 1989. - № 2. - S. 42-59.

11. Pimenov V.V. Vasil'eva EH.K., Hristolyubova L.S. Sovremennye ehtnokul'turnye processy v Udmurtii. (Programma i metodika issledovaniya) // SEH. - 1970. - № 2. - S. 57-68.

12. Zhloba S.P., CHernyakevich I.S. Teoriya i praktika polevyh ehtnograficheskih issledovanij: Posobie dlya studentov istoricheskih fakul'tetov. Brest: BrGU im. A.S. Pushkina, 2007. – 285 s.

13.Its R.F. Vvedenie v ehtnografiyu /Uchebnoe posobie. L.: Izd-vo Leningradskogo un-ta, 1991. 168 s.

14. Koz'min V.A. Polevaya ehtnografiya. SPb, izd.SPb, 2001. - 288 s.

15. Artykbaev ZH. EHtnologiya i ehtnografiya. – Astana: Nur, 2001. 185 s.

Gagen-Torn N.I., Gromov G.G. K metodike izucheniya odezhdy v ehtnografii SSSR // SEH. - 1933. - № 3-4. – S. 125-130.

16. Tokarev S.A. K metodike ehtnograficheskogo izucheniya material'noj kul'tury. // Sovetskaya ehtnografiya, 1970. - № 4. – 40-48 ss.

17. Mejrmanova G.A., Isaeva A.I. Ehtnologiyalyk zertteu adіsterі. - Almaty: Kazakh universitetі, 2016. – 185 bet.

18. Arutyunov YU.V. Ehtnosociologiya: celi, metody i nekotorye rezul'taty issledovaniya. - M., 1984. – 190 s.19. Slepenkov I.M. Metodologicheskie principy i metodika konkretno-sociologicheskogo issledovaniya. M.: Nauka, 1974. - 285 s.

1 Мақала ҚР МОМ Н.Әлімбайдың «ҚАЗАҚТЫҢ ДӘСТҮРЛІ ҚОЛӨНЕРІНІҢ ТАРИХИ-ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ ДЕРЕКТІЛІГІ. МОНОГРАФИЯ-КАТАЛОГ» атты ғылыми-зерттеу жобасы негізінде жазылған.


Каталог: edu.history -> media -> upload -> 2639 -> 2017
2017 -> Әож 94(574. 41-25) «1856/1917» семей қыздар прогимназия мен гимназиясының тарихынан (1856-1917Ж. Ж.) Рахимова а. А. – Абай атындағЫ ҚАЗҰпу «6М011400 – тарих»
2017 -> Төленова З. М., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының жетекші ғылыми қызметкері, т.ғ. к., доцент артында өшпес мұра қалдырған айтулы ғалым
2017 -> Зият шәКӘрімұлының ТҰЛҒалық келбетінің Қалыптасуына ықпал еткен факторлар
2017 -> Қазақстан дербес прокуратурасының негізін қалаушы
2017 -> Қазақ-жоңҒар қатынасы алыс шетел зерттеушілерінің ЕҢбектерінде
2639 -> КӨне түркі тайпалары тарихындағЫ Ұлы әмірші бөГҮ ҚАҒАНҒА Қатысты аңыздағы ескі діни нанымдар
2639 -> Махамбет Жасқұстағы текетірес пен Тастөбедегі ұрыс
2639 -> Түркия қазақтарының этномәдениетінің ерекшеліктері
2017 -> Қазіргі халықаралық қатынастардың жаңа кезеңдік жүйесі қарсаңындағы Солтүстiк Африка мен Таяу Шығыс мемлекеттерi
2017 -> Тарихи зерттеулердегі фотодеректердің тарихи-мәдени маңыздылығы Түйіндеме


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет