Мырзалиев б. С


Қаржы - шаруашылық   операциялардың   журналын   толтыру .    ШоттардыңPdf көрінісі
бет14/63
Дата23.12.2021
өлшемі1,73 Mb.
#128453
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   63
Байланысты:
Мырзалиев бухгаотерлік

 
Қаржы
-
шаруашылық
 
операциялардың
 
журналын
 
толтыру

 
Шоттардың
 
байланыстары
 
Шоттардың
 
байланыстары
 
Шаруа
шылық
 
операци
яларды
ң
 
нөмірі
 
Сомасы
 
Дт
 
Кт
 
Шаруа
шылық
 
операци
яларды
ң
 
нөмірі
Сомасы
Дт
 
Кт
 
1  2  3 4 5 6 7 


1 400000 124  503 

30 12000 635 441 

2 300000 451  503 

31 30000 633 441 

3 36000 801
к
 687
жа
 

32 1200 687 451 

4 800000 441  601 

33 20000 333 451 

5 200000 441  451 

34 4000 801
к
 333 

6 928000 671  441 

35 200 333 
639
жт
 

7 800000 222-1 671 

36 400000 601  441 

8 128000 331  671 

37 32000 831 684 

9  750000 222-2 222-1 

38 32000 684 441 

10  300000 222-2 222-3 

39 18600 801
к
 333 

11  168000 222-2 222-4 

40 20000 
687
ж
а
 
451 

12 950000  451  701
к
 

41 450000 124  671 

13 678572 801
к
 222-2 

42 72000 331 671 


 
54

14 152000  451  633 

43 522000 671  451 

15 129280  633  331 

44 8500 
821
ай
441 

16  271428 222-2 222-3 

45 
20000 
821
қ
ж
 
441 
 

17  152000 222-2 222-4 

46 72000 124 
331 
 

18 100000 801
к
 681 

47 6500 801
к
 638 

19 2800  681 639
жт
 

48 8000 571 811 

20 10000  681  686 

49 32000 571 831 

21 18900 801
к
 635 

50 864072 571 801
к
 

22 1500 801
к
 687
əқ
 

51 8500 571 
821
ай
 

23 8000  811  671 

52 20000 571 821
қж
 

24 1280  331  671 

53 950000 701
к
 571 

25 9280  671  441 

54 13778 851 631 

26 10000  686  441 

55 13778 571 851 

27 87200  681  451 

56 3650 571 561 

28 540000  441  451 

57 3650 561 562 

29 3000 639
жт
 441 
Жиын
тығы

1072681

 
 
 
Қаржы
-
шаруашылық
 
операциялардың
 
бұл
 
жиынтығы
 
есепті
 
кезеңдегі
 
дебет
 
пен
 
кредит
 
бойынша
 
сомалардың
 
жиынтықтарына
 
тең
 
болуы
 
тиіс

 
III.
 
Енді
 
синтетикалық
 
шоттар
 (
проводкалар

бойынша
 
есепті
 
регистрлерін
 
құруға
 
көшеміз

Есеп
 
регистрлерін
 
нөмірлерінің
 
өсу
 
тəртібінде
 
құрамыз
 
(
мемориалды
 - 
ордерлі
 
түр
 
бойынша
). 
   
                  

 124 
шот
 «
Көлік
 
құралдары
» 
 
1) 
 
Дт
         124        
Кт
                                   
     
С
=0                                                            
1) 400000.                                                                  
41) 450 000               -                                                                                                              
46) 72000                                                       
Ай
 =922000               -                                  
С
 =922000                                                    
                                                                       
    1-
ші
, 41-
ші
, 46-
ші
 
операцияларда
 
шот
 
дебет
 
бойынша
 922000 
теңгеге
 
өтеді

ал
 
кредит
 
бойынша
 - 
өтпейді

          
Оларды
 
проводкада
 
бейнелейміз 
55
     
Ескерту

айлық
 
есепті
 
көрсеткіштің
 (2003 
жылда
 
АЕК
 872 
теңгеге
 
тең
 
болған
) 40-
реттік
 
мөлшерінен
 
құны
 
асқан
 
негізгі
 
құрал
 
немесе
 
материалдық
 
емес
 
актив
 
сатып
 
алынған
 
кезде

оның
 
ҚҚС
-
ы
 
өтелуге
 
алынбайды
 
жəне
 
негізгі
 
құралдың
 
баланстық
 
құнына
 
қосылады
.   
 

 222-1 
шот
 «
Тауарлар
 (
қоймадағы
)» 
 
2) 
Дт
       222-1      
Кт
                                          
     
С
=0                                                        
                                                                    
7) 800000       9) 750000                                     
                                                                                                                                                 
 
Ай
=800000   
Ай
=750000                           
 
С
=50000 
 
     7-
ші
 
операцияда
 
шот
 
дебет
 
бойынша
 800000 
теңгеге
 
өтеді

ал
 9-
шы
 
операцияда
 
кредит
 
бойынша
 – 750000 
теңгеге
 
өтеді

          
Оларды
 
проводкада
 
бейнелейміз

     
Бұл
 
жағдай
 
қоймада
 50000 
теңгеге
 
тауарлардың
 
қалдығы
 
бар
 
екендігін
 
білдіреді

 
 

 222-2 
шот
 «
Саудадағы
 
тауарлар
» 
 
3) 
Дт
       222-
2      
Кт
                           
   
С
=0                                                      
 9) 750000              13) 678572                 
10) 300000                                                 
11) 168000                                                                                                                               
16) 271428 
17) 152000 
Ай
=794572            
Ай
=678572                                 
   
С
=116000 
 
     9-
шы
, 10-
шы
, 11-
ші
, 16-
шы
, 17-
ші
 
операцияларда
    (
өткізу

шот
 
дебет
 
бойынша
  794572 
теңге
 
сомада

ал
 13-
ші
 
операцияда
 
кредит
 
бойынша
 - 678572 
теңгеде
 
өтеді

Оларды
 
проводкада
 
бейнелейміз

    
Бұл
 
жағдай
 
сауда
 
орындарында
 
үстеме
 
баға
 
мен
 
ҚҚС
-
ын
 
қоса
 
116000 
теңгелік
 
тауардың
 
қалдығы
 
бар
 
екендігін
 
білдіреді

 
 


 
56

 222-3 
шот
  «
Үстеме
 
баға
» 
4) 
Дт
       222-3      
Кт
                                        
                         
С
=0                                      
      ---            10) 300000                             
                        16) 271428                                        
 
Ай
=0              
Ай
=28572   
                         
С
=28572          
 
      
Бұл
 
шот
 
дебет
 
бойынша
 
өтпейді

ал
 
кредит
 
бойынша
 10-
шы
, 16-
шы
 
(
өткізу
)
 
операцияларда
 28572 
теңгеге
 
өтеді

Оларды
 
проводкада
 
бейнелейміз
.  
    
Бұл
 
жағдай

қалған
 
тауарларда
 
есептелген
 
үстеме
 
бағаның
 
сальдосы
 
бар
 
екендігін
 
білдіреді
.   
   

 222-4 
шоты
 «
Тауардың
 
бағасындағы
 
ҚҚС
-
тың
 
сомасы
» 
 
5) 
Дт
       222-4      
Кт
                                      
                          
С
=0                                   
 
      ---                11) 168000                         
17) 152000 
  
 
Ай
=0               
Ай
=16000                                
                         
С
=16000                               
 
Бұл
 
шот
 
дебет
 
бойынша
 
өтпейді

ал
 
кредит
 
бойынша
 11-
ші
, 17-
ші
 
(
өткізу
)
 
операцияларда
 16000 
теңгеге
 
өтеді

Оларды
 
проводкада
 
бейнелейміз
.  
    
Бұл
 
жағдай

қалған
 
тауарларда
 
есептелген
 
ҚҚС
-
ың
 
сальдосы
 
бар
 
екендігін
 
білдіреді
.   
 
          «
Тауарлар
» 
ұғымы
 
төрт
 
субшоттан
: 222-1, 222-2, 222-3, 222-4 
тұратындығына
 
назар
 
аударайық

Саудада
 
тауарды
 
белгілеудің
 
бұл
 
позициясының
 
қолайлылығын
 
атап
 
кеткен
 
орынды
 
болады

а
) 222-1 «
Тауарлар
 (
қоймада
)» 
субшоты
 
кəсіпорынның
 
қоймасындағы
 
тауардың
 
есебін
 
жүргізу
 
үшін
 
арналған

б
) 222-2 «
Саудадағы
 
тауарлар
» 
субшоты
 
сауда
 
үшін
 
сатушыға
 
берілген
 
тауарды
 
есептеу
 
үшін
 
арналған

в
) 222-3 «
Үстеме
 
баға
» 
субшоты
   
сатылған
 
тауарлардағы
 
үстеме
 
бағаның
 
есептелуі
 
мен
 
өткізілуін
 
есептеу
 
үшін
 
арналған 
57
г
) 222-4 «
Тауардың
 
бағасындағы
 
ҚҚС
-
тың
 
сомасы
» 
субшоты
 
сатылған
 
тауарлардағы
 
есептеліп
 
жəне
 
өткізілген
 
ҚҚС
-
тың
 
сомасын
 
есептеу
 
үшін
 
арналған

          
Тауарлар
 
өткізілген
 
кезде
 
оларға
 
үстеме
 
баға
 
жəне
 
ҚҚС
 
сомалары
 
сторноланады
  (
шегеріледі

жəне
 
тор
 
көзге
  (
рамочкаға

алынады

 
Сөйтіп

бұл
 
əдіс
 
бухгалтерге
 
тауарларды
 
өткізудің
 
əрбір
 
кезеңінде
 
оған
 
дұрыс
 
жəне
 
уақытылы
 
есеп
 
жүргізуге
 
мүмкіндік
 
береді

Бұл
 
бухгалтерлік
 
есеп
 
шоттары
 
Бас
 
жоспарының
 
бұрыңғы
 
бірыңғай
 
жоспарынан
 
артықшылығының
 
бірі
 
болып
 
саналады

 
Ұсақ
 
сауда
 
жағдайында
 

 301 «
Алуға
 
тиіс
 
шоттар
» 
шоты
 
болмайды

өйткені
 
тауарларды
 
өткізу
 
дəл
 
бір
 
адамға
 
емес

жалпы
 
алушыға
 
бағытталады

Сондықтан
 
əрбір
 
алушыға
 
шот
 
жазып
 
отырудың
 
қажеті
 
жоқ

 
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   63
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет