Мырзалиев б. СPdf көрінісі
бет2/63
Дата23.12.2021
өлшемі1,73 Mb.
#128453
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63
Байланысты:
Мырзалиев бухгаотерлік

          
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 


 
4
              I. 
Құрылыс
 
жəне
 
өнеркəсіптегі
 
бухгалтерлік
 
есеп
   
 
                  «
Бұлақ
» 
өндірістік
 
кооперативінің
 
реквизиттері
 
 
Кəсіпорын
 
сантехникалық

құрылыс
-
жөндеу
 
жұмыстары

сондай
-
ақ
 
батырмалы
 
насостарды
 
шығарумен
 
айналысады

СТТН
 

 
582000031768. 
Түркістандағы
 «
ТұранƏлем
» 
банкісінде
 002608421 
нөмірлі
 
есеп
 
айырысу
 
шоты
 
бар

Кəсіпорын
 
мына
 
мекен
 
жайға
 
жайғасқан

Түркістан
 
қ

Қазыбекби
 
атындағы
 
көше
 

 138 
үй

Төрағаның
 
аты
-
жөні
 – 
Ырысбеков
 
Қ
.
А

Бас
 
бухгалтердің
 
аты
-
жөні
 – 
Ходжаева
 
А
.
Ө
.  
I. 
Кəсіпорында
 2003 
жылдың
 1 
қаңтарына
 
мүліктің
 
төмендегі
 
түрлері
 
мен
 
олардың
 
көздері
 
бар
:
  
1)
 
 
Үйлер
 
мен
 
ғимараттардың
 
бастапқы
 
құны
 
бойынша
 
сомасы
  - 
1000000 
теңге

2)
 
Олардың
 
тозуы
  300000 
теңгені
 
құрайды

3)
 
Материалды
-
жауапты
 
тұлғалар
 
мен
 
қоймалардың
 
қалдықтарында
 
200000 
теңгелік
 
құрылыс
 
материалдары
 
бар

4)
 
Кəсіпорын
 
кассасында
  20000 
теңге
 
қолма
-
қол
 
ақша
 
бар
.  
5)
 
Есеп
 
айырысу
 
шотында
  80000 
теңге
 
бар

6)
 
Кəсіпорын
 
материалдарды
 
алғаны
 
мен
 
жеткізушімен
 
толық
 
есеп
 
айырысқан
 
жоқ
 - 
оның
 
қарызы
 340000 
теңгені
 
құрайды

7)
 
100000 
теңге
 
мөлшерде
 
еңбек
 
ақы
 
есептеліп

бірақ
 
берілген
 
жоқ
.. 
8)
 
Кəсіпорында
 
алдыңғы
 
жылдардың
 180000 
теңге
 
мөлшердегі
 
бөлінбеген
 
табыс
 
бар

9)
 
Банктен
 100000 
теңге
 
мөлшерде
 
қысқа
 
мерзімді
 
несие
 
алынып

əлі
 
қайтарылған
 
жоқ

10)
 
Негізгі
 
өндіріс
 
сол
 
кезде
 120000 
теңге
 
мөлшерді
 
құраған

11)
 
Кəсіпорында
  400000 
теңге
 
мөлшерде
 
жарғылық
 
капитал
 
қалыптастырылған

 
I. 
Осы
 
мəліметтер
 
бойынша
 
біз
 
кəсіпорынның
 2003 
жылдың
 1 
қаңтарындағы
  
жағдайға
 
кіріспе
 
балансын
 
құрастыруымыз
 
қажет

Бірінші
 
операция
  :   
үйлер
 
мен
 
ғимараттар
 
активке
 
жатады
 
жəне
 
бастапқы
   
                                 
сальдо
 
Сб
 

122 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
 
бейнеленеді

Екінші
 
операция
  :   
үйлер
 
мен
 
ғимараттардың
 
тозуы
 
пассивке
 
жатады
 
жəне
   
                                 
бастапқы
 
сальдо
 
Сб
 

131 
шоттың
 
кредиті
 
бойынша
   


 
5
                                 
бейнеленеді
.   
Үшінші
 
операция
  :   
құрылыс
 
материалдары
 
активке
 
жатады
 
жəне
 
бастапқы
  
                                  
сальдо
 
Сб
 

208 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
 
бейнеленеді
.  
Төртінші
 
операция
 : 
кассадағы
 
қолма
-
қол
 
ақша
 
активке
 
жатады
 
жəне
    
                                   
бастапқы
 
сальдо
 
Сб
 

451 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
   
                                   
бейнеленеді
.                                     
Бесінші
 
операция
  :   
есеп
 
айырысу
 
шотындағы
 
ақша
 
активке
 
жатады
 
жəне
   
                                  
бастапқы
 
сальдо
 
Сб
 

441 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
   
                                  
бейнеленеді
.  
Алтыншы
 
операция
:  
жеткізушілермен
 
есеп
 
айырысу
 
пассивке
 
жатады
   
                                   
жəне
 
бастапқы
 
сальдо
 
Сб
 

671 
шоттың
 
кредиті
   
                                   
бойынша
 
бейнеленеді
.   
Жетінші
 
операция
:   
еңбекке
 
ақы
 
төлеу
 
бойынша
 
есеп
 
айырысу
 
пассивке
  
                                   
жатады
 
жəне
 
бастапқы
 
сальдо
 
Сб
 

681 
шоттың
 
кредиті
   
                                   
бойынша
 
бейнеленеді
.   
Сегізінші
 
операция
:   
алдыңғы
 
жылдардың
 
бөлінбеген
 
табыстары
 
пассивке
  
                                   
жатады
 
жəне
 
бастапқы
 
сальдо
 
Сб
 

562 
шоттың
 
кредиті
   
                                   
бойынша
 
бейнеленеді
.   
 
Тоғызыншы
 
операция
 : 
банктердің
 
несиелері
 
пассивке
 
жатады
                                     
                                        
жəне
 
бастапқы
 
сальдо
 
Сб
 

601 
шоттың
 
кредиті
   
                                        
бойынша
 
бейнеленеді
.   
Оныншы
 
операция
:       
негізгі
 
өндіріс
 
активке
 
жатады
 
жəне
 
бастапқы
   
                                        
сальдо
 
Сб
 

900 
шоттың
 
дебеті
 
бойынша
 
бейнеленеді

Он
 
бірінші
 
операция
:       
жарғылық
 
капитал
 
пассивке
 
жатады
 
жəне
  
бастапқы
  
                                         
сальдо
 
Сб
 

503 
шоттың
 
кредиті
 
бойынша
   
                                        
бейнеленеді
.   
    
 
Нөмірлер
 
сандарының
 
өсу
 
тəртібімен
 
бухгалтерлік
 
шоттарды
 
бейнелеу
 
арқылы
 
кіріспе
 
баланстың
 
кестесін
 
құраймыз 
6
 
2003
ж
 1 
қаңтарына
 «
Бұлақ
» 
ӨК
-
ң
 
кіріспе
  
балансы

1.01.2003 
ж

сальдо
 

 
Шоттардың
  
аталуы
 
Дт
 
Кт
 
1 122 
Үйлер
 
мен
 
ғимараттар
 1000000 

2. 131 
Үйлер
 
мен
 
ғимараттардың
 
тозуы
 - 
300000 
3. 208 
Құрылыс
 
материалдары
 200000 

4. 441 
Есеп
 
айырысу
 
шотындағы
 
ақшалар
 80000 - 
5. 451 
Кассадағы
 
қолма
-
қол
 
ақша
 20000 

6. 503 
Салымдар
 
мен
 
пайлар
 - 
400000 
7. 562 
Алдыңғы
 
жылдардың
 
бөлінбеген
   
      
табысы
 (
жабылмаған
 
залалы

- 180000 
8. 601 
Банктердің
 
несиелері
 - 
100000 
9. 671 
Төленуге
 
тиіс
 
шоттар
  

340000 
10. 681 
Қызметкерлермен
 
еңбек
 
ақысы
   
       
бойынша
 
есеп
 
айырысулар
 
- 100000 
11. 900 
Негізгі
 
өндіріс
 120000 

 
Итого
 1420000 
1420000 
 
 
Активтердің
 
дебет
 
бойынша
 
сомасы
 
пассивтердің
 
кредит
 
бойынша
 
сомасына
 
тең
 
болуына
 
назар
 
аударайық

Бұл

кіріспе
 
баланстың
 
дұрыс
 
құрастырылғанының
 
белгісі
.  
 
 
II.
 2003 
жыл
 
бойы
 
кəсіпорында
 
төмендегі
 
қаржы
 
жəне
 
шаруашылық
  
операциялары
 
жүргізілді
 : 
1.  
Жеткізушілерден
 2000000 
теңгеге
 
құрылыс
 
материалдары
 
келіп
 
түсті
 (
шот
 – 
фактуралар
 
бойынша
). 
2. 
Алынған
 
құрылыс
 
материалдар
 
бойынша
 
өтелуге
 
тиіс
 
ҚҚС
-
ы
 
320000 
тенгені
 
құрайды
 (
шот
-
фактуралар
 
бойынша
). 
3. 
Құрылыс
 
материалдары
 2100000 
теңге
 
мөлшерде
 
негізгі
 
өндіріске
 
жұмсалды
 (
материалдық
 
есептер
 
бойынша
). 
4. 
Өндірістік
 
жұмысшылар
 
мен
 
қызметтегі
 
персоналдың
 
еңбек
 
ақысы
 
600000 
теңге
 
мөлшерінде
 
есептелді
 (
жүктелімдер
 
бойынша
). 
5. 
Əкімшілік
-
басқару
 
персоналының
 
еңбек
 
ақысы
 60000 
теңге
 
мөлшерінде
 
есептелді
 (
табельдер
 
бойынша
). 
6. 
Есеп
 
айырысу
 
шотынан
 
банктің
  
қызметі
 
үшін
 3000 
теңге
 
аударылды
 
(
төлем
 
тапсырмасы
 
бойынша
). 
7.  
Жеткізушіден
 
өндірістік
 
мұқтаждықтар
 
үшін
 40000 
теңге
 
мөлшерде
 
электр
 
қуаты
 
қабылданды
 (
шот
-
фактуралар
 
бойынша
). 
8. 
Алынған
 
құрылыс
 
материалдар
 
бойынша
 
өтелуге
 
тиіс
 
ҚҚС
-
ы
 6400 
тенгені
 
құрайды
 (
шот
-
фактуралар
 
бойынша
). 
9. 
Электр
 
қуаты
 
негізгі
 
өндірістің
 
мұқтаждықтарына
 40000 
теңге
 
мөлшерде
 
жұмсалды
  (
материалдық
 
есептер
 
бойынша
). 


 
7
10. 
Батырмалы
   
насостарды
 
орау
 
үшін
 18000 
теңге
 
мөлшерде
 
материалдар
 
келді
 (
шот
-
фактуралар
 
бойынша
). 
11. 
Алынған
 
материалдар
 
бойынша
 
өтелуге
 
тиіс
 
ҚҚС
-
ы
 2880 
тенгені
 
құрайды
 (
шот
-
фактуралар
 
бойынша
). 
12. 
Өтелуге
 
тиіс
 
ҚҚС
  329280 
теңге
 
мөлшерінде
 
есепке
 
алынды
 (
шот
-
фактуралар
 
мен
 
декларациялар
 
бойынша
). 
13. 
Ораудың

өнім

жұмыстар

қызметтерді
 
өткізу
 
бойынша
 
шығындарға
  18000 
теңге
 
мөлшерде
 
апарылды
  (
материалдық
 
есептер
 
бойынша
). 
14. 
Жеткізушілерге
 
материалдар

қуат
 
жəне
 
т
.
б

үшін
 2387280 
теңге
 
мөлшерінде
 
ақша
 
аударылды
 (
төлем
 
тапсырмалары
 
бойынша
) . 
15. 
Персоналдың
 
еңбек
 
ақысынан
 8000 
теңге
 
мөлшерде
 
табыс
 
салығы
 
ұсталды
 (
есептер
 
бойынша
). 
16. 
Персоналдың
 
еңбек
 
ақысынан
    10% 
мөлшерде
 
жинақтаушы
 
зейнетақы
 
қорына
 
жарналар
 66000 
теңге
 
мөлшерінде
 
ұсталды
  (
есептер
 
бойынша
). 
17. 
Жұмысшылардың
 
еңбек
 
ақысынан
 113400 
теңге
 
мөлшерінде
 
əлеуметтік
 
салық
 
есептелді
 (
есептер
 
бойынша
). 
18. 
Əкімшілік
-
басқару
 
персоналдың
 
еңбек
 
ақысы
 
негізінде
 11340 
теңге
 
мөлшерінде
 
əлеуметтік
 
салық
 
есептелді
 (
есептер
 
бойынша
). 
19. 
Жұмысшылардың
 
еңбек
 
ақысы
 
негізінде
 
əлеуметтік
 
қамтамасыз
 
етуге
 1,5% 
мөлшерінде
 9000 
теңге
 
есептелді
 (
есептер
 
бойынша
).  
20. 
Əкімшілік
-
басқару
 
персоналының
 
еңбек
 
ақысы
 
негізінде
 
əлеуметтік
 
қамтамасыз
 
етуге
 1,5% 
мөлшерінде
 900 
теңге
 
қаржылар
 
есептелді
 (
есептер
 
бойынша
). 
21. 
Жер
 
салығы
  45000 
теңге
 
мөлшерінде
 
есептелді
  (
салық
 
органдарының
 
есептері
 
мен
 
декларациялар
 
бойынша
). 
22. 
Мүлік
 
салығы
  7000 
теңге
 
мөлшерінде
 
есептелді
  (
салық
 
органдарының
 
есептері
 
мен
 
декларациялар
 
бойынша
). 
23. 
Көлік
 
құралдарына
  5000 
теңге
 
мөлшерде
 
салық
 
есептелді
  (
салық
 
органдарының
 
есептері
 
мен
 
декларациялар
 
бойынша
). 
24. 
Қоршаған
 
ортаны
 
ластағаны
 
үшін
  3000 
теңге
 
мөлшерінде
 
төлемдер
 
есептелді
  (
экология
 
басқармасының
 
есептері
 
мен
 
декларациялар
 
бойынша
). 
25. 
Тапсырысшыларға
 3500000 
теңге
 
көлемде
 
аяқталған
 
құрылыс
-
құрастыру
 
жұмыстары
  (
бұдан
 
былай
 
ҚҚЖ
-
ы

өткізілді
  (
қабылдау
 
актілері
 
мен
 
Ф№

анықтамалар
 
бойынша
). 
26. 
Өткізілген
 
құрылыс
-
құрастыру
 
жұмыстарына
 560000 
теңге
 
мөлшерінде
 
ҚҚС
-
ы
 
есептелді
 (
шот
 –
фактуралар
 
бойынша
). 
27. 
Алушылардан
 (
тапсырысшылардан

банктегі
 
есеп
 
айырысу
 
шотына
 
4060000 
теңге
 
ақша
 
түсті
 (
төлем
 
тапсырмасы
). 


 
8
28. 
Есеп
 
айырысу
 
шотынан
 
кассаға
 600000 
теңге
 
мөлшерде
 
қолма
-
қол
 
ақша
 
алынды
 (
чек
 
кітапшасы
 
мен
 
кіріс
 
кассалық
 
ордерлері
 
бойынша
). 
29.  
Кассадан
 
персоналға
 576000 
теңге
 
мөлшерде
 
еңбек
 
ақы
 
берілді
 
(
есеп
 – 
төлеу
 
ведомосы
 
бойынша
). 
30. 
Қызметкерлерге
 
шаруашылық
 
мұқтаждықтар
 
үшін
 20000 
теңге
 
есепті
 
ақша
 
берілді
 (
шығыс
 
кассалық
 
ордерлер
 
бойынша
). 
31. 
Іс
 
сапар
 
шығыстары
 10000 
теңге
 
мөлшерінде
 
негізгі
 
өндірістің
 
үстеме
 
шығыстарына
 
апарылды
 (
аванстық
 
есептер
 
бойынша
). 
32.  
Жеке
 
тұлғалардан
  (
патенті
 
жоқ

алынған
 
кеңсе
 
тауарларының
 
құны
 5000 
теңге
 
мөлшерінде
 
негізгі
 
өндіріске
 
апарылды
  (
акті
 
жəне
 
анықтамалар
 
бойынша
). 
33. 
Төлем
 
көзінен
 (5% 
мөлшерде
) 250 
теңге
 
жеке
 
тұлғалардан
 
табыс
 
салығы
 
есептелді
 (
есептер
 
бойынша
). 
34. 
Есеп
 
айырысу
 
шотынан
  8250 
теңге
 
мөлшерінде
 
жеке
 
тұлғалардың
 
табыс
 
салығы
 
төленді
 (
төлем
 
тапсырмалары
). 
35. 
Жинақтаушы
 
зейнетақы
 
қорына
 
еңбек
 
ақыдан
 10%-
дық
 
төлемдер
 
66000 
теңге
 
мөлшерінде
 
аударылды
 (
төлем
 
тапсырмалары
 
бойынша
). 
36. 
Есеп
 
айырысу
 
шотынан
 310720 
теңге
 
мөлшерінде
 
ҚҚС
-
ы
 
төленді
 
(
төлем
 
тапсырмалары
 
бойынша
). 
37. 
Есеп
 
айырысу
 
шотынан
 100000 
теңге
 
мөлшерде
 
əлеуметтік
 
салық
 
төленді
 (
төлем
 
тапсырмалары
 
бойынша
). 
38. 
Есеп
 
айырысу
 
шотынан
 65000 
теңге
 
мөлшерінде
 
жер
 
салығы
 
төленді
 (
төлем
 
тапсырмалары
 
бойынша
). 
39. 
Есеп
 
айырысу
 
шотынан
 7000 
теңге
 
мөлшерінде
 
мүлік
 
салығы
 
төленді
 (
төлем
 
тапсырмалары
 
бойынша
). 
40. 
Есеп
 
айырысу
 
шотынан
 3000 
теңге
 
мөлшерінде
 
көлік
 
құралдарына
 
салынатын
 
салық
 
төленді
 (
төлем
 
тапсырмалары
 
бойынша
). 
41. 
Негізгі
 
құралдарды
 
жөндеуге
 50000 
теңге
 
мөлшерінде
 
құрылыс
 
материалдары
 
жұмсалды
 (
материалдық
 
есептер
 
бойынша
). 
42. 
Салық
 
инспекциясына
 18400 
теңге
 
мөлшерінде
 
айыппұл
 
төленді
 
(
салық
 
инспекциясының
 
ұйғарымы
 
мен
 
төлем
 
тапсырмасы
 
бойынша
). 
43. 
Жергілікті
 
мектеп
-
интернатына
 30000 
теңге
 
мөлшерінде
 
қайырымдылық
 
жəрдемі
 
берілді
 (
төлем
 
тапсырмасы
). 
44. 
Орындалған
 
құрылыс
-
құрастыру
 
жұмыстарының
 
өзіндік
 
құны
 
2827400 
теңгеге
 
тең
 
болып
 
анықталды
 (
есептер
 
бойынша
). 
45. 
Материалдар
 
бойынша
 
шығындар
 
негізгі
 
өндіріске
 2145000 
теңге
 
мөлшерінде
 
апарылды
 (
калькуляция
 
бойынша
). 
46. 
Еңбек
 
ақы
 
бойынша
 
шығындар
 
негізгі
 
өндіріске
 600000 
теңге
 
мөлшерінде
 
апарылды
 (
калькуляция
 
бойынша
). 
47. 
Еңбек
 
ақыдан
 
бөлінген
 
қаржылар
 
бойынша
 
шығындар
 
негізгі
 
өндіріске
 122400 
теңге
 
мөлшерінде
 
апарылды
 (
калькуляция
 
бойынша
).  


 
9
48. 
Үстеме
 
шығыстар
 
негізгі
 
өндіріске
 10000 
теңге
 
мөлшерінде
 
апарылды
 (
калькуляция
 
бойынша
).  
49. 
Жыл
 
соңында
 
табыстардың
 
шоттары
 3500000 
теңге
 
мөлшерінде
 
571 
шотқа
 
жабылады
 (
есептер
 
бойынша
). 
50. 
Жыл
 
соңында
 
жұмыстардың
 
өзіндік
 
құны
 
шоты
 2827400 
теңге
 
мөлшерінде
 571 
шотқа
 
жабылады
 (
есептер
 
бойынша
). 
51. 
Жыл
 
соңында
 
жұмыстарды
 
өткізуден
 
болған
 
шығыстар
 
шоты
 
18000 
теңге
 
мөлшерінде
 571 
шотқа
 
жабылады
 (
есептер
 
бойынша
). 
52. 
Жыл
 
соңында
 
əкімшілік
 
шығыстарының
 
шоттары
 135240 
теңге
 
мөлшерінде
 571 
шотқа
 
жабылады
 (
есептер
 
бойынша
). 
53. 
Жыл
 
соңында
 
айыппұл
 
шығыстарының
 
шоттары
 18400 
теңге
 
мөлшерінде
 571 
шотқа
 
жабылады
 (
есептер
 
бойынша
). 
54. 
Жыл
 
соңында
 
қайырымдылық
 
жəрдем
 
беру
 
шығыстарының
 
шоттары
 30000 
теңге
 
мөлшерінде
 571 
шотқа
 
жабылады
  (
есептер
 
бойынша
). 
55. 
Жыл
 
соңында
 
корпоративтік
 
табыс
 
салығы
 155808 
теңге
 
мөлшерінде
 
есептелді
 (
есептер
 
бойынша
). 
56. 
Жыл
 
соңында
 
корпоративтік
 
табыс
 
салығы
 
бойынша
 
шығыстарының
 
шоттары
 155808 
теңге
 
мөлшерінде
 571 
шотқа
 
жабылады
 (
есептер
 
бойынша
).  
57. 
Жыл
 
соңында
 
табыстар
 
сомасын
 561 «
Есепті
 
жылдың
 
бөлінбеген
 
табысы
  (
жабылмаған
 
залалы
)» 
шотына
 315152 
теңге
 
мөлшерінде
 
өткізу
 (
есептер
 
бойынша
). 
58. 
Жыл
 
соңында
 
табыстар
 
сомасын
 562 «
Алдыңғы
 
жылдардың
 
бөлінбеген
 
табысы
  (
жабылмаған
 
залалы
)» 
шотына
 315152 
теңге
 
мөлшерінде
 
өткізу
 (
есептер
 
бойынша
). 
59. 
Банктің
 
несиелері
  100000 
теңге
 
мөлшерінде
 
қайтарылды
  (
төлем
 
тапсырмалары
). 
 


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63
©engime.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет