Н. В. Волкова Панфилова А. Пбет1/35
Дата09.04.2022
өлшемі99,28 Kb.
#138553
түріОқулық
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Байланысты:
кәсіби


КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУ


2014
А.П.ПАНФИЛОВА
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС
ПСИХОЛОГИЯСЫ
«Білім беруді дамытудың федералды институты»
федералды мемлекеттік автономды мекемесі («БДФИ» ФМАМ)
050000 «Білім беру және педагогика» мамандықтардың бекітілген тобы бойынша ОКБ бағдарламаларын жҥзеге асыратын білім беру мекемелерінің оқу ҥдерісінде қолдануға арналған оқу қҧралы ретінде ҧсынған
Рецензияның тіркеу нӛмірі 654, 18 желтоқсан 2012 ж. «БДФИ» ФМАМ
2-ші басылым, стереотипті
ACADEMA
Мәскеу
«Академия» баспа орталығы
Бҧл кітап Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі және «Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ арасында жасалған шартқа сәйкес «ТжКБ жҥйесі ҥшін шетел әдебиетін сатып алуды және аударуды ҧйымдастыру жӛніндегі қызметтер» мемлекеттік тапсырмасын орындау аясында қазақ тіліне аударылды. Аталған кітаптың орыс тіліндегі нҧсқасы Ресей Федерациясының білім беру ҥдерісіне қойылатын талаптардың ескерілуімен жасалды.
Қазақстан Республикасының техникалық және кәсіптік білім беру жҥйесіндегі білім беру ҧйымдарының осы жағдайды ескеруі және оқу ҥдерісінде мазмҧнды бӛлімді (технология, материалдар және қажетті ақпарат) қолдануы қажет.
Аударманы «Delta Consulting Group» ЖШС жҥзеге асырды, заңды мекенжайы: Астана қ., Иманов кӛш., 19, «Алма-Ата» БО, 809С , телефоны: 8 (7172) 78 79 29, эл. поштасы: info@dcg.kz
ӘОЖ159.9(075.32) КБЖ 88.53я723 П167
Р е ц е н з е н т — Мәскеу қ. №5 педагогикалық колледждің психология пәнін оқытушысы, РФ еңбек сіңірген мҧғалімі Н. В. Волкова Панфилова А.П. П167 Қарым-қатынас психологиясы : орта кәсіби білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған оқулық / А.П.Панфилова. — 2-ші бас., стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2014. — 368 б. ISBN 978-601-333-386-1 (каз.)ISBN 978-5-4468-0861-8 (рус.)
Оқулық «Білім беру және педагогика» мамандықтарының «Қарым-қатынас психологиясы» ЖГӘЭ.02 іріленген тобы ҥшін орта кәсіби білім берудің Федералды мемлекеттік кәсіби білім беру стандартының талаптарына сәйкес қҧрылды.
Оқулықта коммуникативті қҧзыреттіліктің, психологиялық аспектілері; қарым-қатынас ҥлгілері және стильдері; топтың ӛзара әрекет ету және ӛзара әсер ету тҧрғысынан тҧлға аралық және іскер қарым-қатынас ерекшелігі қарастырылады, қарым-қатынастың вербалды және вербалды емес қарым-қатынас қҧралдары, тыңдау тҥрлері және кері байланыс орнату техникасы қарастырылды; сенсорлық арналар және сендіру технологиялары; рӛлдік және қақтығысты мінез-қҧлық, ҧйымда осы процестерді және қарым-қатынастың этикалық мәселелерін басқару техникасы сипатталады. Теорияны баяндау тестілермен, тәжірибелік тапсырмалармен ілеседі. Коммуникативтік практикумға бағытталған жаттығуларды орындау және оқырманда тиімді коммуникация ҥшін қажетті білімдер мен дағдыларды дамыту ҧсынылады.
Орта кәсіби білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған Оқытушыларға, тәрбиешілерге, психологтарға, әлеуметтік қызметкерлерге, менеджерлерге пайдалы болуы мҥмкін.
ӘОЖ 159.9(075.32) КБЖ 88.53я723
© Панфилова А.П., 2013 © «Академия» Білім беру-баспа орталығы, 2013 © Рәсімдеу. «Академия» баспа орталығы, 2013 ISBN 978-601-333-386-1 (каз.)ISBN 978-5-4468-0861-8 (рус.)


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет