ОҚытудағы инновациялық технология – білім берудің жаңа сапасымен қамтамасыз етудің кепілі


Дана халқымыздың «Біліксіз қалар жырақта, білімді жетер мұратқа» - деген өсиетінің өзектілігі күннен күнге өсе түсудебет49/56
Дата31.12.2019
өлшемі5,4 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   56

Дана халқымыздың «Біліксіз қалар жырақта, білімді жетер мұратқа» - деген өсиетінің өзектілігі күннен күнге өсе түсуде.

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың білім саласын ерекше назарда ұстап, өзінің тікелей қамқорлығына алуы, оны – мемлекеттік даму саясатының өзегі деп қарауы да осының айғағы.

Оқытудың дуальді жүйесі – кадрлардағы қажеттілік пен оларды даярлау сұранысы мен ұсынысын теңгерімге келтіру іргетасы.

Білім берудің дуальді жүйесі дегенде белгілі бір кәсіп бойынша жастарға білім беру екі оқу орнында өтетін кездегі жүйе ұғынылады, яғни екі мекеме білім беруге қатысады. Бір жақтан бұл кәсіптік мектеп, ал басқа жақтан – оқытатын кәсіпорын. Екі мекеме де бір-біріне қатысты тәуелсіз әріптестер болып табылады.


Практикалық (өндірістік) бөлім оқу уақытының үштен екі бөлігін, ал мектеп (кәсіптік-теориялық) бөлімі оқу уақытының үштен бір бөлігін құрайды. Бұл жүйе тек Германияда ғана емес, ал сонымен бірге Австрия мен Швейцарияда да қолданылады. Осы жерде сіз кәсіптік даярлаудың кез келген жүйелеріне қатысты қажетті ақпаратты табасыз.

Оқытудың дуальді жүйесін пайдалану тәжірибесі дәстүрлі жүйемен салыстырғанда, мынадай артықшылықтарды көрсетті:

а) мамандарды даярлаудың дуальді жүйесі оқытудың дәстүрлі нысандары мен әдістерінің негізгі кемшілігін жояды – теория мен тәжірибе арасындағы ауытқу;

b) дуальді даярлау жүйесінің механизмінде маманның тұлғасына деген ықпал, болашақ жұмыскердің жаңа психологиясын құру салынған;

с) дуальді оқыту жүйесі білімдерді алудың және жұмыста дағдыларды иеленудің жоғарғы уәждемесін жасайды, сондықтан білім сапасы жұмыс орындарындағы қызметтік міндеттерді орындаумен тікелей байланысты;

d) тапсырыс берушімен тығыз байланыста жұмыс істейтін оқу мекемесі оқу барысында болашақ мамандарға қойылатын талаптарды ескереді;

e) дуальді оқу жүйесі жақын жылдарда Қазақстанның кәсіптік оқуында кеңінен қолданылуы мүмкін.

Басқаша айтқанда, дуальді жүйе бірден екі мақсатқа қол жеткізуге мүмкіндік береді, яғни оқу процесінде теориялық та, практикалық та даярлықты қосуға мүмкіндік береді. Білім алушылар оқумен бір уақытта таңдаған кәсіпті тікелей өндірісте меңгереді, яғни бірден екі жерде оқиды: аптасына 1-2 күн училищеде, қалған уақытта – кәсіпорында.

Қазақстанда Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша индустрияландырудың қажеттілігін ескере отырып, техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту процесі басталды:

Халықаралық тәжірибе негізінде ТжКБ-да дуальді оқыту жүйесін қалыптастыру басталуда.

Кадрларды дуальді даярлау элементтері бүгінгі күні ауыл шаруашылығы, көлік, металлургия, машина жасау, мұнай газ және химия өндірісі сияқты салалардың мамандықтары бойынша ТжКБ-дың 96 оқу орнында қолданылуда.

Білім және ғылым министрлігі дуальді оқу жүйесін (ДОЖ) әрі қарай дамыту мақсатында оны қолдануға болатын мамандықтардың тізілімін, сондай-ақ ДОЖ енгізу бойынша әріптес дайын болуға, негізгі кәсіпорындардың тізілімін айқындауды ұсынады.Қорытынды: жоба соңында демек, дуальді оқыту жүйесінің әлеуеті кадрлардағы қажеттілікті бағалауға, сондай-ақ оны ұзақ мерзімді кезеңге жоспарлауға мүмкіндік береді.

Біздің еліміз дамудың жаңа кезеңіне аяқ басты.

Интеллектуалды капитал, еңбек адамы, инновациялық ойлау – жаңа Қазақстанның басты құндылығына айналды.

Жалпыға ортақ Еңбек Қоғамын құру идеясы туралы мақаласында Елбасы білім саласы үшін маңызды тапсырмалар берді.

Бұл – Елбасының әлеуметтік мәселелерге, білім саласына, мұғалімдер мен жастарға көп көңіл бөлетінін көрсетті.

ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ - ПУТЬ К ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Табынбаева А.К. (Актобе)
Языковая ситуация– это контекст реального использования языка в обществе. Её возникновение и дальнейшее формирование обусловлены различными обстоятельствами, в том числе взаимодействием языковых и неязыковых (социальных, политических, психологических, исторических, географических и иных факторов).

Сознательное вмешательство общества в языковую жизнь включает многомерное воздействие, начиная с отдельной личности до государства. В современном казахстанском обществе происходит упорядочивание и совершенствование социально-коммуникативной системы. Увеличились возможности выразить свое мнение в поддержку родного языка в качестве его потребителя. Однако зачастую эта поддержка носит субъективный характер, не учитывает геополитические особенности, государственные интересы и языковые интересы других этносов. В полиэтническом обществе важна интерпретация языковых процессов политологами, социологами, правоведами и лингвистами. Выработка эффективной государственной языковой политики предполагает адекватную оценку реальной языковой ситуации.

В настоящее время в Казахстане существует реальное многообразие языков: в функциональных целях их используется свыше ста. Языки народов этнических групп страны неравнозначны по объему выполняемых ими функций.

Сегодняшняя ситуация диктует необходимость объективного, научного изучения языковых процессов в разных регионах страны и разработки системы мер по созданию оптимальной языковой среды.

Основополагающая идея современной школы заключается в поиске путей развития личности в процессе гуманизации и гуманитаризации образования, а цель обучения языковым дисциплинам– в формировании потребности учащихся в самовосптании, самовыражении, чтобы научить учиться, научить общаться, научить заботиться о своем здоровье, дать профессиональные навыки.

Работа учителей в условиях современной школы предполагает развитие творческих способностей учащихся путем поиска эффективных приемов и методов преподавания. Особенно актуальной проблема творчества учащихся стала в настоящее время – в период модернизации казахстанского образования.

Философы называют современный период общечеловеческого развития прогрессивизмом. Этот термин проник и в сферу образования, где он оттеняет термины «гуманизация» и «гуманитаризация», подчеркивая прогрессивность и перспективность названных процессов в данной сфере.

Учительская профессия– это человековедение, постоянное, никогда не прекращающееся проникновение в сложный духовный мир человека. Замечательная черта– постоянно открывать в человеке новое, изумляться новому, видеть человека в процессе его становления– один из тех корней, которые питают призвание к педагогическому труду.

Гуманистические цели диктуют необходимость пересмотра содержания образовательных технологий, дидактических и воспитательных концепций. Идея гуманизма и толерантности все больше закладываются в основу современной школы. Особое значение в этом контексте приобретает задача гуманизации и гуманитаризации при обучении языкам. Что же имеется в виду под терминами «гуманизация» и «гуманитаризация» в сфере образования? Гуманизация образования предполагает его «очеловечение» т.е. независимо от будущей специальности человек ставится в центр процесса обучения. При гуманизации образования исключаются ситуации следующего типа: педагог может быть хорошим филологом, биологом, историком и при этом не любить детей, не вызывать и не поддерживать у них желание изучать его предмет.

Гуманитаризация– является частью общего процесса гуманизации системы образования и связана она с получением знаний об истории развитии человеческого общества и собственного народа о его нравственно-эстетических ценностях. Гуманизация и гуманитаризация учебного процесса преследует цели через учебный материал и технологию обучения уделять максимум внимания развитию личности, ее правильному восприятию других людей делать ее более человечной. Суть этого подхода к обучению в одном: соединить процесс обучения языкам с чувствами, переживаниями, опытом и жизнью обучаемых. Другими словами, гуманистическое обучение преследует цель целостного воспитания личности в интеллектуальном и эмоциональном измерениях.

Сегодня ребенок становится главной заботой общественных, политических организаций. Детство само по себе – полноценный период человеческого бытия. А это означает, что образование должно давать не только знания, которые понадобятся в будущем взрослому, но также знания, умения и навыки, способные уже сегодня помочь ребенку в решении его насущных жизненных проблем. Иными словами, школа– это не место подготовки будущих взрослых, а место, где ребенка учат жить в окружающем мире, работать с другими людьми, и, в том числе, приобретать необходимые знания. Чтобы добиться этого, обучение должно ориентироваться на интересы и потребности учеников.

Обучения языкам требует личностно-ориентированного подхода в большей степени, чем какой-либо другой учебный предмет, т.к. индивидуальной прежде всего, является речь ученика. И действительно, речь ученика – это средство выражения его сугубо индивидуальных чувств, эмоций, взглядов и т.д. Можно сформулировать следующее правило: любое высказывание ученика должно быть по возможности естественно-мотивированным, т.е. исходить как бы из внутреннего «я». Для достижения целей обучения языкам, намеченных современной программой, для развития коммуникативной компетенции учащихся необходимо, прежде всего, общение. Современный ученик, это личность, которой все интересно. Ему хочется знать о культуре своей страны, он много общается, стремится быть всесторонне развитым, а, следовательно, ученик получает доступ к культурным ценностям своей Родины и новых для него стран, расширяя свой кругозор.

В современных условиях гуманистическая направленность образования реализуется с помощью разнообразных технологий, целью которых является не только трансляция знаний, а выявление, развитие, рост творческих интересов и способностей каждого ребенка, стимулирование его самостоятельной продуктивной учебной деятельности.

Развитая в ходе изучения языка речь – это орудие мышления, восприятие информации во всех областях знания, важнейшее средство обучения и достижения взаимопонимания между людьми. Речь выступает важным условием постоянного роста личности и ее гармоничного развития. Перенесение центра тяжести на формирование речевой деятельности отнюдь не означает ослабление роли лингвистических знаний для обеспечения сознательного отношения к языку и речи. Однако изучение теоретических сведений о языке рассматривается не как самоцель, а как средство обучения и развития учащихся. Так школьники учатся монологической и диалогической речи, используя устную и письменную формы языка, они должны знать специфику названных форм речи и языка. Умение ориентироваться в речевой ситуации предполагает знание компонентов речевой ситуации. Умение соблюдать правила речевого поведения будет опираться на знание этих правил, включая речевой этикет. Умение различать типы, стили, жанры речи основываются на знании признаков, различающих эти явления. Умение строить текст в соответствии с нужным типом речи предполагает комплекс знаний о строении текста. Умение отбирать нужные языковые средства в соответствии с речевой задачей и условиями общения требует свободного и сознательного обращения со звуковыми, словообразовательными, лексическими, морфологическими, синтаксическими средствами языка.

В основе технологии обучения языка лежат концепции:


 1. Коммуникативно-ориентированного подхода в обучении языка.

 2. Коммуникативного изучения иноязычной культуры.

 3. Коммуникативно-деятельностного и личностно-ориентированного подхода в обучении языкам.

Коммуникативно-деятельностный подход в обучении предполагает:

 • учебные действия с языковым материалом (наблюдение языковых фактов);

 • общеучебные интеллектуальные умения (осмыслить тему высказывания, основную мысль, задачу общения, удерживать в памяти и укреплять компоненты высказывания, контролировать логику развития мысли и т.д.).

Предметный компонент содержания (то, о чем говорим, читаем, пишем, хотим услышать) может оптимально приблизить учебно-речевую деятельность школьников к естественным ситуациям общения. В книге Э.Фромма «Иметь или быть» приводится такое рассуждение: «Дети и подростки ленивы потому, что изучаемый материал преподносится в сухой форме и не может вызвать у них настоящего интереса, если же устранить скуку и преподнести материал в живой и интересной форме, они обнаруживают необыкновенную активность и инициативу». Исследованиями установлено, что пассивное усвоение учащимися ценностями человеческой культуры не может быть результативным и лишь только в деятельности личности происходит становление ценностных ориентаций. Следовательно, необходимо изменить технологию обучения.

Во-первых, изменить парадигмы общения между учителем и учеником. Совместная деятельность участников педагогического процесса отражается на физическом, духовном и психическом здоровье. Нервозность, страх, напряженность ребенка– результаты неверно построенного педагогического общения. Мы считаем, что необходимо изменить стиль взаимоотношений, парадигмы деятельности, создать условия для раскрепощения личности, сформировать интерес к учению. По мнению философов, социологов, психологов, педагогов, общение– такой социальный процесс, в котором происходит обмен деятельностью, опытом, способами деятельности, воплощаемыми в материальную и духовную культуры. Общение является одним из важнейших условий формирования и самосознания личности, стимулятором его развития. Процесс обучения языку представляет собой модель процесса, реального общения.

В личностно-ориентированной системе не только обучение, но и контроль уровня обученности учащихся следует организовать методом, который также создает благоприятные, бесстрессовые условия, при которых ученик как самостоятельно, так и с участием учителя осуществляет контроль своей обученности, выявляет уровень своей готовности для дальнейшего изучения учебной дисциплины, оценивает свои успехи, сравнивает их с результатами других учащихся, а также осознает недостатки и составляет для себя дальнейший план обучения для перехода на новую ступень, новый уровень обучения. В качестве такого метода мы избрали метод текстов. Накоплен определённый теоретический и практический опыт решения проблемы.

Как известно, язык играет большую роль в жизни человека. Через язык мы выражаем свои мысли, чувства, познаем неизведанное. Во все времена образованные люди, знающие свой родной язык и много других языков, были в центре внимания любого общества.Литература

 1. Лазаренко Г.П. Приемы активизации и обратной связи на уроке русского языка//Русский язык в школе.- 1996. -№1

 2. Поиск новых путей: Из опыта работы / Сост. С.Н.Громцева. –М.: Издательство «Просвещение», 1990

 3. Русский язык. Большой учебный справочник для школьников и поступающих в ВУЗы.– 5-еизд., -М: Издательство «Дрофа», 2005

 4. Шанский Н.М. Лингвистический анализ художественного текста. – Л.: Издательство «Просвещение», 1986.НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ (СЭО)
Тулеков Р.О. (Петропавловск)
Активное внедрение современных информационных технологий в систему образования, массовая компьютеризация и развитие глобальной компьютерной сети позволяют организовать единое информационное пространство, открывающее абсолютно новые возможности в совершенствовании способов и методов управления системой школьного образования. Образовательные учреждения используют информационные электронные системы, автоматизирующие отдельные аспекты их функционирования: системы управления образовательным учреждением, системы дистанционного обучения, электронные дневники школьника и т.д.

Поэтому одной из задач в рамках реализации Государственной программы развития образования Казахстана на 2011–2020 годы предусмотрено внедрение системы электронного обучения (E–learning)в среднем, техническом, профессиональном и высшем образовании[1].

Казахстанская образовательная среда представлена в интернете сайтами организаций образования, региональных управлений образования и подведомственных структур Министерства. Каталоги электронных образовательных ресурсов публикуются в Интернете только на сайтах разработчиков. Отсутствуют единые каталоги образовательных сайтов Казахстана, что препятствует широкому распространению информации в сфере образования, по информатизации образования, популяризации казахстанских образовательных ресурсов.

Современная информационная образовательная среда должна объединять всех участников: структурных подразделений и подведомственных организаций Министерства, региональных управлений образования, руководителей и непосредственно преподавателей организаций образования, учащихся, их родителей.

С учетом потребностей всех участников такую среду взаимодействия могут обеспечить только открытая сеть передачи данных - интернет. При этом информационные системы для поддержки образовательных процессов должны обеспечивать: участие родителей, для получения информации о результатах успеваемости учащихся, их посещаемость, обмен информацией со школьными руководителями, педагогами и воспитателями. Через интернет должна быть доступна полная информация о тестировании по различным дисциплинам, о проводимых конкурсах и олимпиадах, о результатах этих мероприятий, а также о тестах для подготовки к Единому национальному тестированию[2].

Система электронного обучения включает в себя возможности дистанционного обучения с активным использованием сетевых технологий, через локальную сеть и глобальный интернет.

Такую среду и набор специализированных технологий предла­гает компания АО «НИТ» и Adobe Systems Inc. В частности, это пакет программ для разработки электронного учебного контента от компании Adobe и открытая система электронного обучения СЭО (http://e.edu.kz/), которая содержит полнофункциональную модульную среду LMS (Learning Management System – Система управления обучением).

Специализированный пакет программ от компании Adobe Systems Inc предназна­чен для создания учебных мультимедийных ре­сурсов. Основное преимущество состоит в том, что пользова­тели могут разрабатывать электронные учебные ресурсы и выкладывать свой контент на образовательных порталах.

Многие продукты компании Adobe пользуются огромным успехом в мире. В первую очередь это касается программ из пакета Creative Suite – Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Flash и других, предназначенных для создания мультимедийного контента. Немалым спросом пользуется и формат документооборота PDF со своим Adobe Reader и Adobe Acrobat. Но значительно меньшее число людей знает, что компания Adobe также активно занимается сферой e-learning (электронное образование), и у нее представлены программные пакеты Adobe eLearning Suite и Adobe Technical Communication Suite. Туда входит часть продуктов из Creative Suite – такие как Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver – и менее известные Adobe FrameMaker, Adobe RoboHelp, Adobe Captivate, Adobe Presenter. Наиболее важным программным обеспечением обоих пакетов на сегодняшний день является Captivate, который регулярно обновляется и находится в числе приоритетных направлений компании[3].

В связи с внедрением информационной образовательной среды компанией АО «НИТ» современному учителю нужен помощник для создания собственных Образовательных электронных ресурсов, облегчающих процесс обучения и повышающих его эффективность. Таким незаменимым помощником учителя может стать программный продукт AdobeCaptivate, который благодаря своим функциональным и дидактическим возможностям способствует реализации различных педагогических идей и технологий.

Программный продукт AdobeCaptivate позволяет любому педагогу создавать видеоролики, тесты, обучающие видеокурсы, что модернизирует и совершенствует образовательный процесс. Работать в данной программе очень удобно, достаточно интересно и не требуется каких-либо познаний в области программирования.

Выделяют два основных способа создания роликов в AdobeCaptivate: метод «конструирования» и метод «воспроизведения».

В методе «конструирования» пустые слайды вручную постепенно заполняются различными информационными объектами: текст, фотография, схема, график, аудио и видео материалы. В полученном ролике слайды можно просматривать по отдельности или прокручивать с определенной скоростью.

В методе «воспроизведения» в ролике можно отобразить все события, происходящие на экране компьютера. В этом методе в ролик непосредственно записываются: перемещение курсора, открытие меню, нажатие кнопок, ввод текста, графических объектов, звук т.д. Методом «воспроизведения» можно получить видеоизображение работы с отдельными окнами активных приложений, открытыми веб-сайтами и выделенными вручную областями экрана, а также со всем экраном целиком[4].

В методе «воспроизведения» можно создавать видеоролики не только для предъявления учебного материала, но и с элементами тренинга для формирования определённых умений и навыков и закрепления полученных знаний. Ученики, следуя указаниям и предписаниям такого видеоролика, выполняют некоторые шаги самостоятельно и наблюдают результаты своих действия, в случае необходимости они могут воспользоваться подсказкой. Использование видеороликов с элементами тренинга позволит педагогу реализовать технологию информационного взаимодействия в процессе обучения.

С помощью AdobeCaptivate можно создавать различные по типу и содержанию тесты для контроля и самоконтроля знаний. Эти тесты отличаются от тестов, созданных на других программных продуктах своей оригинальностью и уникальными возможностями.

В AdobeCaptivate можно создавать следующие виды тестов: множественный выбор, истина/ложь, заполнение пропусков, короткий ответ, установление соответствия, а также психологический тест. Тесты очень наглядны, так как в них можно вставлять картинки и анимацию. По окончанию тестирования ученик может получить не только суммарный результат, но обзор прохождения всего теста с анализом допущенных ошибок.

Видеоролики с учебным и демонстрационным материалом, а также тесты можно объединить с помощью слайд-меню и создать полноценный видеокурс. Слайд-меню реализует удобную навигацию по материалам курса.

В ролики можно импортировать тексты из Word, слайды из Power Point, объекты из других роликов созданных в Adobe Captivate.

Adobe Captivate имеет следующие возможности экспорта: из роликов можно экспортировать тексты в Word, сами ролики можно экспортировать во FLASH.

В AdobeCaptivate можно использовать готовые шаблоны обучающих видеокурсов, а также создавать собственные шаблоны и использовать их при подготовке других видеокурсов.

Готовые видеоролики, тесты и видеокурсы можно опубликовать HTML–формате, FLASH–формате, а также в виде EXE–файла. Любой продукт, созданный в Adobe Captivate, можно защитить паролем и назначить ему срок жизни. Еще одним преимуществом Adobe Captivate является возможность упаковки курсов в стандартные форматы SCORM (Shared Courseware Object Reference) 1.2, SCORM 2004 и AICC, которые можно импортировать в любую среду LMS, а именно в открытую систему электронного обучения СЭО (http://e.edu.kz/), которую предла­гает компания АО «НИТ».

Таким образом, новые программные пакеты от Adobe в ближайшем будущем могут существенно упростить работу преподавателей и методистов по подготовке и изданию электронных образовательных ресурсов, вывести учебный процесс на новый, более качественный и современный уровень, что особенно актуально в свете внедрения единой системы электронного обучения.

Литература


 1. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы. – Астана: Акорда, 2010. – 61 с.

 2. Концепция системы электронного обучения на 2010 – 2015 годы. – Астана: Акорда, 2010. – 30 с.

 3. Березовский В.С., Стеценко И.В. Создание электронных учебных ресурсов и онлайновое обучение. – Киев: Издательская группа BHV, 2013. – 174 с.

 4. Заседатель В.С. Новые технологии разработки электронных образовательных ресурсов и организации учебного процесса на основе пакетов Adobe // Официальный сайт: «РуШкольник». – URL: http://ttu.rushkolnik.ru/docs/571/index-20252.html (дата обращения: 13.01.2013).


ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ БИОГЕОХИМИИ В УЧЕБНОМ ПРАКТИКУМЕ

И НИР СТУДЕНТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Туремуратова Г.Т., Бакытжанова А.М., Утеулиева Д.Т. (Ақтөбе)
Статья посвящена обучению биогеохимии в ВУЗ-ах экологического направления и биогеохимической тематике НИР преподавателей и студентов. Обсуждается роль биогеохимии в современном естествознании, лабораторно-практическая компонента учебной дисциплины "Биогеохимия" или ее раздела "Химия с основами биогеохимии", эффективность сочетания экспериментальной и практической учебной работы с кружковой НИР студентов при подготовке экологов. Приводятся результаты научно-методической работы преподавателей и научно-исследовательских достижений студентов в этом направлении.

Ключевые слова: биогеохимия, экология, биогенные элементы, биоиндикация, качество воды, факторы физико-химической миграции.

Сегодня, в эпоху науки, особую актуальность приобретают проблемы феномена науки, ее мировоззренческая сущность и методология. В плане становления специалиста-эколога одной их современных химических дисциплин, изучаемых в высшей экологической школе, является биогеохимия – наука, особо приближенная к процессу формирования мировоззрения и мироощущения студенческой молодежи. И объект изучения биогеохимии – биосфера, и ее методологические подходы (синтез, анализ, конкретизация и абстрагирование) создают благодатную почву для самостоятельного развития сознания в процессе изучения этого мощного раздела естествознания через теоретическое наследие, опыт, экспериментальные методы и научные исследования. Проблема связи предметного изучения биогеохимии в ВУЗ-х и научных разработок в этом направлении является современной, интересной и перспективной, хотя и недостаточно освещенной в современной литературе.

Особо заманчивы практические решения в форме прогнозирования ситуаций и явлений как результат научного анализа и обобщения, основанные на экспериментальных данных биогеохимических процессов.

Биогеохимия как наука, или раздел, изучаемой в ВУЗ-х дисциплины "Химия с основами биогеохимии", преподается больше двух десятилетий. От ее зарождения прошло почти 80 лет, однако она не может похвастаться изобилием учебной литературы, учитывающей специфику экологического направления, наличие и качество которой обеспечивают знания по дисциплине, трансформирующиеся в экспериментальный интерес и стремление к научным изысканиям. Классическими работами В.И. Вернадского, статьями корифеев Биогеохимической лаборатории, пособиями 70-80-х г.г. В.В. Ковальского и А.М. Ивлева [1] и более поздним учебником по биогеохимии [2] до недавнего времени ограничивался учебный биогеохимический арсенал. Наиболее подходящие для экологов учебники России, например, [3], доступны не всем студентам. Раду­ют последние украинские издания 2010 г., но они пока не дошли до читателя.

Таким образом, возникает парадокс: многочисленные науки, возникшие на фундаменте биогеохимии (экология, экологическая химия, ландшафтоведение, геохимическая экология, биогеохимия почвенного покрова, биогеоценология, экотоксикология), развиваются и значительно прогрессируют, а биогеохимия, которая плодотворно используется своими дочерними ответвлениями, сама, несмотря на ее усиливающееся значение, остается в тени химии и экологии.

Справедливости ради следует отметить, что философия нашего времени, отражающая реальные процессы в науке и знании, не оставляет в стороне проблемы биогеохимии, накопленный материал которой способствует усовершенствованию представлений о природе и развитию общества. Рассматривая биогеохимию как науку, объединяющую на современном уровне достижения биологии, геологии, химии по определению, физику, математику и микробиологию по физико-химическим, математическим и биоиндикационным методам исследования, а минералогию, медицину и охрану окружающей среды по применению научных исследований, можно прогнозировать ценность такого рода перекрестных научно-практических результатов.

Развитие биогеохимии автор, прежде всего, видит в динамическом развитии ее теоретического базиса – основных концепций науки, а именно, концепции биосферы, живого и биокосного вещества, круговоротов в их обратимости и необратимости, а также в развитии различных теорий жизни и ее возникновения. С другой стороны, специфичны и интересны прикладные направления биогеохимии – биоиндикационные

исследования, моделирование природных экосистем и биогеохимической структуры биосферы, биотестирование, мониторинг биокосных систем (ила, почвы, коры выветривания), исследования в полевых условиях биогеохимических провинций или в естественных водоемах – жизненно важных элементов и опасных техногенных ксенобиотиков.

Целью данной работы является привлечение вузовского внимания к биогеохимии, ее научным возможностям и особой ценности при обучении экологов. Это, прежде всего, обучающая компонента, т. е. разработка и обновление учебных практических и лабораторных работ как базиса для получения навыков эксперимента, необходимых для исследовательской работы, поначалу студенческой.

К сожалению, человеку свойственно фрагментарное восприятие окружающей природы. Такая ситуация особенно усугубляется в современных реалиях экологической перегрузкой как природы, так и человека, прессинга научно-технического прогресса и его негативных последствий. Биогеохимия способна помочь нашему современнику воспринимать природу как целое, в единстве живой и косной материи, более того, в единстве себя и природы. Поэтому эксперимент в учебной работе должен быть максимально приближен к природным объектам.

Несомненно, практические и лабораторные работы по дисциплине или разделам "Биогеохимии" для студентов-экологов должны включать экологическую компоненту. Экологический ориентир имеет не только профессиональный акцент, важный для связи экспериментальной учебной базы и будущей специальности обучаемого, но и сближает исследователя с природой, создает позитив от ощущения полезности работы, а научный поиск рождает исследовательский азарт. Все это дает толчок к осознанию современной экологической обстановки, "врастания" в нее. Сознание современного студента-эколога в идеале должно соединить в целостную концептуальную систему звенья знания биогеохимических начал и понимания их неразрывности с экологическим контекстом.

Звено знания в ВУЗ-х, прежде всего, обеспечивается за счет создания фонда учебно-практической литературы. Для нормального функционирования учебного процесса дисциплины "Химия с основами биогеохимии" разработан и внедрен недавно изданный практичный курс [4], который создает базис химических знаний первокурсника. Подготовленные, апробированные и применяемые в лабораторном практикуме работы при изучении раздела "Биогеохимия" этой же дисциплины сочетают приобретение необходимых технических навыков, понятия их смысловой идеи с экологической ориентацией [5]. Выполнение лабораторных работ побуждает студентов-экологов к научному поиску, анализу результатов, формулированию выводов и подготавливают к самостоятельной научно-исследовательской работе. Экспериментальный блок лабораторных работ в ОДЕКУ охватывает 4 компонента биосферы: педосферу (гравиметрический метод определения органического вещества и влажности почв, влияние пестицидов на дыхание почвы и др.), гидросферу (определение нефти, нитритов и нитратов в водах, органолептических свойств води, ее жесткости всех видов), атмосферу (определение аммиака, фенола в воздухе), живое вещество (определение интенсивности фотосинтеза растений, качественный анализ органических веществ), а также аналитический контроль биогенных элементов. Биоиндикационная тематика представлена простыми работами с получением быстрого результата (напр., установление загрязнения воздуха по содержанию влажности листьев или по содержанию органического вещества).

Поиск практических заданий, полезных для восприятия сущности биогеохимических процессов и закрепляющих знание основных биогеохимических показателей, привел к созданию практических работ для самостоятельного выполнения. Предлагаемые студентам многовариантные практические работы [5] связаны с расчетами показателя Картледжа, энергетических коэффициентов, характеристики биологического поглощения и др. и графической интерпретацией результатов. Такого типа тандем эксперимента и расчетных практических работ позволил за последние годы улучшить качество знаний, контроль которых осуществлялся в контрольных работах модулей, на экзаменах и в тестовом ректорском контроле остаточных знаний (по завершению курса).

Биогеохимическая компонента экологического образования также находит свое воплощение в тематике научной кружковой работы, проводимой на кафедре химии окружающей среды в ОГЭКУ. Механизм – от обучения до НИР отвечает "цепной" схеме: теоретическая база "Химии с основами биогеохимии" → биогеохимический семинар → общехимический практический курс → биогеохимический практикум (лабораторный эксперимент + расчетные практические работы) → исследовательский кружок.

Основным направлением студенческой кружковой научной работы является изучение одного из компонентов биосферы – гидросферы. Этот выбор обу­словлен, во-пер­вых, участием гидросферы в глобальном биогеохимическом цикле, обеспечивающем жизнь на планете; во-вторых, мониторинг и анализ воды раз­ных источников имеет перспективу прогноза, что важно и предста­вляет про­фессиональный интерес для студентов-экологов; в третьих, состояние воды сегод­ня не может не вызывать и науч­ного, и общественного интереса. Программа исследовательской работы включала определение качества поверхностных вод естественных (реки Дунай и Днестр) и искусственных водоемов (магистральный канал, пгт Беляевка), природных подземных вод (колодцы, ключи питьевой воды, вода артезианских скважин), питьевой воды разных торговых марок, водопроводной и бюветной воды в г.Одессе и Одесской области.

Биогеохимическая оценка качества вод проводилась по следующим показателям: по содержанию биогенных веществ (на основе биофильного элемента азота NH, NO, NO), общей и карбонатной жесткости воды, ионному составу биогенных макроэлементов, количественной оценке содержания анионов SO, Cl-, HCO.

Исследования выполнялись по аналитическим методикам количественного анализа, широко применяемым среди методов биогеохимии. Студенты овладели трилонометрическим методом определения жесткости воды, техникой титрования, методикой установления типа воды по величинам показателя жесткости. В анализах применялся гравиметрический метод определения SO и фотоелектроколориметрический – для установления концентраций NHи NO, т.е. методы, уже известные студентам из лабораторного биогеохимического практикума. Занимаясь научной работой студенты сталкивались с прикладными проблемами контроля загрязнения природных вод, необходимостью ознакомления с государственной документацией – Госстандартом ДСТУ 3041-95 132928-00 (13.060. Якість води. 13.060.01. Якість води взагалі. 13.060.10. Вода природних джерел). Анализ полученных результатов, компьютерное оформление научных работ, использование для наглядности таблиц, графиков, диаграмм расширяло диапазон знаний и умений студентов, шлифовало навыки лабораторной работы, стимулировало научный интерес.

По результатам научной работы опубликованы статьи в научных журналах, в т.ч. с участием студентов и тезисы докладов на студенческих научных конференциях; намечены основные перспективы дальнейшей работы.

Таким образом, очевидна эффективность повышения качества экологического образования при изучении биогеохимии на базе учебного практикума, сочетающего, лабораторный эксперимент и расчетно-графические прак­тические работы, с одной стороны, и научно-исследова­тель­с­кую кружковую работу на кафедре, с другой.Литература

1. Ивлев А. М. Биогеохимия: учеб. пособие / Ивлев А. М. – М.: Высшая школа, 1986. – 125 с.

2. Орлов Д. С. Биогеохимия: учебник [для студ. высш. учеб. завед.] / Д. С. Орлов, О. С. Безуглова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 320 с.

3. Башкин В. Н. Биогеохимия: учеб. пособие [для студ. высш. учеб. завед.] / В. Н. Башкин. – М.: Высшая школа, 2008. – 423 с.

4. Герасименко Г. І. Хімія. Практичний курс: навч. посіб. / Г. І. Герасименко. – Одеса: "ТЕС", 2009. – 304 с.

5. Федорова Г. В. Практикум з біогеохімії для екологів: навч. посіб. / Г. В. Федорова. – Київ: КНТ, 2007. – 288 с.ОҚЫТУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Уралбаева Л.Ш., Измуратова Ж.Д. (Ақтөбе)
Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр. Себебі, білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болуда. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі.

Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту білім беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр. Ол бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару оқытушының қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен келмек. Сондықтан да әрбір оқушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны ендіруді міндеттейді.

Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі – оқытудың әдіс тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда оқытушылар инновациялық және интерактивтік әдістемелерін сабақ барысында пайдалана отырып сабақтың сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде.

“Инновация” ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған әртүрлі анықтамалар берген. Мысалы, Э.Раджерс инновацияны былайша түсіндіреді: “Инновация- нақтылы бір адамға жаңа болып табылатын идея”. Майлс “Инновация – арнайы жаңа өзгеріс. Біз одан жүйелі міндеттеріміздің жүзеге асуын, шешімдерін күтеміз», – дейді.

Инновациялық құбылыстар білім беру саласында өткен ғасырдың сексенінші жылдарында кеңінен тарала бастады. Әдетте инновация бірнеше өзекті мәселелердің түйіскен жерінде пайда болады да, берік түрде жаңа мақсатты шешуге бағытталады, педагогикалық құбылысты үздіксіз жаңғыртуға жетелейді. ” Масырова Р.Линчевская Т – “Жаңару” дегенімізді былай деп түсіндіреді: “Жаңару – белгілі бір адам үшін әділ түрде жаңа ма, әлде ескі ме оған байланысты емес, ашылған уақытынан бірінші қолданған уақытымен анықталатын жаңа идея.

Қазақстанда ең алғаш «Инновация» ұғымына қазақ тілінде анықтама берген ғалым Немеребай Нұрахметов. Ол “Инновация, инновациялық үрдіс деп отырғанымыз – білім беру мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты бір бөлек қызметі” деген анықтаманы ұсынады. Н.Нұрахметов “Инновация” білімнің мазмұнында, әдістемеде, технологияда, оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыруда, мектеп жүйесін басқаруда көрініс табады деп қарастырып, өзінің жіктемесінде инновацияны, қайта жаңарту кеңістігін бірнеше түрге бөледі: жеке түрі (жеке – дара, бір-бірімен байланыспаған); модульдік түрі (жеке – дара кешені, бір-бірімен байланысқан); жүйелі түрі (мектепті толық қамтитын).

Әдіскер С.Көшімбетова өзінің зерттеуінде оқу-тәрбие үрдісінде оқытудың инновациялық әдіс-тәсілдерін қолданудың мынадай ерекшеліктерін атап көрсеткен:

- дербес оқыту технологиясы оқу-тәрбие үрдісінде ғылымның негіздерін игерту үшін ізгілік, адамгершілік қасиеттерді қалыптастыра отырып, жеке тұлғаның әлеуметтік-психологиялық жауапкершілін арттырады.

- қоғам мен табиғат заңдылықтарын кіріктіру негізінде меңгеруі;

- оқытушы білмейтін шығармашылық ізденіс негізінде өмірге келген жаңа қабілет;

- саралап деңгейлел оқыту технологиясында оқытудың мазмұны мен әдістері шығармашылық ізденіс іс-әрекет жасау негізінде адамның инновациялық қабілеттерінің қалыптасуына бағытталады.

- ақпараттық бағдарламалап оқыту – оқытудың мазмұнын пәнаралық байланыс тұрғысынан ұйымдастыру;

- иллюстрациялы түсіндірмелі оқытуда «адам-қоғам-табиғат” үйлесімдік бағыттағы дүниетанымында жүйелі саналы мәдениет қалыптасады;

- ізгілендіру технологиясында педагогика ғылымының алдыңғы қатарлы ғылыми жаңалықтарды тәжірибеде «бала –субъект», «бала-объект» тұрғысынан енгізіле бастайды да, ал ғылыми білімдер «оның тұрмысының әлеуметтік жағдайы мен іс-әрекетінің әлеуметтік нәтижесінің бірлігінде қарастырады;

Ал жалпы инновацияны модификациялық, комбинаторлық, радикалдық деп үш түрге бөлуге болады .

Модификациялық инновация – бұл бұрын қолда барды дамытумен, түрін өзгертумен айналысу. Бұған В.Ф. Шаталовтың математикаға жазған тірек конспектісі жэне оны көптеген мұғалімдердің пайдалануы мысал бола алады.

Комбинаторлық модификация – бұрын пайдаланылмаған, белгілі әдістеме элементтерін жаңаша құрастыру. Бұған пәндерді оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі дәлел.

Радикалдық инновация – білімге мемлекеттік стандарттарды енгізу жатады. Мемлекеттік стандарт білім беруде, негізінен, мөлшерлерді, параметрлерді, деңгейлік және сапалы оқытудың көрсеткіштерін қалыптастырады.

Қазір республика оқу орындары ұсынып отырған көп нұсқалыққа байланысты өздерінің қалауына сәйкес кез-келген үлгі бойынша қызмет етуіне мүмкіндік алды. Бұл бағытта білім берудің әртүрлі нұсқадағы мазмұны, құрылымы, ғылымға және тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа технологиялар бар. Сондықтан әртүрлі оқыту технологияларын, оқу мазмұны әрбір білім алушының жас және жеке дара психологиялық ерекшеліктеріне орай таңдап, тәжірибеде сынап қараудың маңызы зор. Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерде іс жүзінде анықталып табылған оқыту үрдісінің нәтижесін көретін әдіс-тәсілдері, түрлері көбіне жаңашыл, инновациялық болып табылады.

Инновациялық процестерді ендіру үш өзара байланысты күштер анықталады: енгізілген технологияның ерекшеліктерімен; жаңашылдардың инновациялық әлеуетімен; жаңалықты енгізу жолдарымен.

Жаңа инновациялық оқыту технологиясы кәсіптік қызметтің ерекше түрі болып табылады. Инновациялық оқыту технологиясын меңгеру үшін педагогикалық аса зор тәжірибені жұмылдыру қажет. Бұл өз қызметіне шығармашылықпен қарайтын, жеке басының белгілі іскерлік қасиеті бар адамды қажет ететін жұмыс. Шындығында да әрбір педагог жаңа инновациялық технологияны меңгеру барысында өзін-өзі дамытады және өзін-өзі қалыптастырады. XXI ғасырда болашақ мамандарды даярлау, олардың кәсіби бейімделуін қалыптастыру мәселелері – кезек күттірмейтін өзекті қоғам талабы. Сондықтай біз болашақ педагог-психологтардың жаңа педагогикалық инновациялық технологияларды қолдануға даярлығын қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделін жасадық. Болашақ мамандардың жаңа инновациялық педагогикалық технологияларды қолдануға даярлықты қалыптастыру мына көрсеткіштерді қамтиды:

Мотивациялық өлшемдеріне танымдық қызығуды қалыптастыру бейнесі жатады. Оған болашақ мамандарды қалыптастыру, құндылық қарым-қатынас, болашақ маманның өзінің кәсіби шеберлігін дамытуға талпынуы, болашақ мамандығын ерекше жақсы көруі, ұрпақ тәрбиесінде ұстаздың жетекші орнын сезінуі, кәсіби жеке біліктілік деңгейін көтеруге бағыттылығы, инновациялық іс-әрекетке ұмтылу әрекеттері кіреді.

Мазмұндық өлшемдеріне болашақ маманның жалпы мәдениеттілік дайындығы мен мәндік әдіснамалық дайындығының деңгейі, мамандығы бойынша білімі, педагогикалық біртұтас білім жүйесі, біртұтас педагогикалық үрдістің заңдылықтары, мен қозғаушы күштерінің жалпы теориялық білім негіздерімен қарулануы кіреді. Оған біртұтас педагогикалық үрдістің теориялық негіздерін және жеке тұлға теориясының ғылыми негіздерін меңгеруі, педагогикалық іс-әрекет теориясының негіздерін білуі, білім алушылардың барлық мүмкіндіктерін пайдаланғанда инновациялық іс-әрекеттің көбіне нәтижелі болатындығын сезіне алуы жатады.

Бейімділік өлшемдерін болашақ маманның барлық жағдайға бейімделе алу қабілеті атады: бейімділік жағдаятына бағдарлана алуы, микроорта өзгерістеріне сай қолайлы инновациялық педагогикалық технологияларды таңдай алуы. Бейімділік өлшемдері болашақ маманның білімгер мәртебесінен оқытушы, ұстаз мәртебесіне ауысуының ерекшелігін сезіне білуімен бейімділік іс-әрекетті жүзеге асырудың жаңа әдіс-тәсілдерін пайдалана алуларымен ерекшеленеді.

Танымдық өлшемдері болашақ маманның әлеуметтік кәсіби қоршаған ортаны жедел тани алуымен, өзін кәсіби жүзеге асырудың нәтижелі әдіс-тәсілдерін пайдалануымен, инновациялық педагогикалық технологияларға қызығу танытумен ерекшеленеді. Оған болашақ маманның әлеуметтік кәсіби қоршаған ортаны біліп тануы, кәсіптік білімін өз тәжірибесінде қолдана білуі, инновациялық педагогикалық технологияларды оқып меңгеруі, үйренуі жатады.

Іс-әрекеттік өлшемдері болашақ маманның өзінің кәсіби іс-әрекетінің мақсаты мен міндеттерін анықтай алуы және педагогикалық қарым-қатынастық үрдісті тиімді жүзеге асыра алуымен өлшенеді. Оған болашақ маманның өз пәнін жете меңгеруі, біртұтас оқу-тәрбие үрдісінің психологиялық, педагогикалық негіздерін білуі, педагогикалық үрдісті жоспарлап, жүзеге асыра алуымен өлшенеді.

Технологияның өлшемдері оқытудың әдістемелік мақсаттары, оқыту үрдісі, оның міндетттерін анықтай алуы, оқытудың нәтижесін болжай алуы және психологиялық -педагогикалық білімдерді меңгерумен анықталады. Оған болашақ маманның біртұтас оқу- тәрбие үрдісінде сабақты тиімді ұйымдастыра білуі, оқушылармен ынтымақтастық қарым- қатынасты жүзеге асыра алуы, біртұтас педагогикалық үрдісті диагностикалай алуы және сабақтың нәтижесі жоғары болатындай ең тиімді педагогикалық технологияны таңдай алуы қажет.

Шығармашылық өлшемдеріне шығармашылық ептілікті, шығармашылық белсенділікті болашақ маманның шығармашылық-ізденушілік дамыту кіреді. Оған болашақ маманның ғылыми – зерттеу жұмыстарына өзіндік талдау жасай алуы, өз білімін көтеруге, жетілдіруге талпыныстың болуы мен инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдануға өзіндік жаңалықтар, өзгерістер енгізумен және жаңалықты шығармашылықпен қолдана алуымен сипатталады.

Осы аталған көрсеткіштердің әсерінен білім, кәсіп, іскерлік, іс-әрекет, игеру, нәтиже құралады. Білім жалпы, кәсіби, техникалық, арнайы білім болып бөлініп кәсіппен ұштасады. Ал кәсіп – мамандық таңдау, мамандықты меңгеру. Білім алып кәсіп иесі болу үшін іскерлік қажет. Іскерлік – оқу, білім, кәсіп, тәжірибе, ізденушілік, өзіндік жұмыс, іс-шаралар, дағдыдан туындайды. Іскер болу үшін іс-әрекетті меңгеру қажет. Іс-әрекет әрекеттен, операция, қимыл-қозғалыстан тұрады. Барлық үрдіс байланыса орындалғаннан соң нәтиже көрсеткіші пайда болады.

Әрбір педагогтің инновациялық іс-әрекетін қалыптастырудың педагогикалық шарттары: инновация туралы білімі; инновацияны жан-жақты меңгеру; инновациялық іс-әрекет диагностикасын меңгеру; инновацияны тәжірибеге ендіру жұмыстары; инновацияны практикада дұрыс қолдану.

Әрбір білім беру ордаларында бүгінгі таңда белең алып отырған кемшіліктері баршылық, атап айтатын болсақ:


 • білім сапасының төмендігі;

 • білім саласына мемлекет тарапынан реформалар жүргізілгенімен оқудың нәтижесінің болмауы; құжаттар көптеп шығарылғанымен мардымсыздығы;

 • білім алушылардың өздігінен білім алу дағдысының болмауы; білім алушылар мен оқытушылардың бірлескен шығармашылық еңбектерінің болмауы.

Бұл тығырықтан шығудың бірден-бір жолы оқу-тәрбие процесінде инновациялық әдіс-тәсілдерін енгізу, әрбір білім алушылардың білімге деген қызығушылықтарын, талпынысын арттырып, өз бетімен ізденуге, шығармашылық еңбек етуге жол ашу. Инновациялық процестің негізі – жаңалықтарды қалыптастырып жүзеге асырудың тұтастық қызметі. Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады.

Білім сапасын арттырудағы жаңа инновациялық технологияларды оқып, үйреніп, сараптай келе, мынадай тұжырым жасауға болады:

- білім алушылардың білім, білік сапасын арттырудағы жаңа инновациялық технология түрлері сан алуан, оларды таңдау жэне одан шығатын нәтиже оқытушының кәсіби біліктілігіне тікелей байланысты;

- жаңа инновациялык технологияларды енгізу жүйелі әрі мақсатты түрде жүргізілгенде ғана жетістікке жетуге болады;

- жаңа инновациялық оқыту технологияларын енгізу барысында әрбір оқу орнының материалдық-техникалық базасының бүгінгі талапқа сай еместігі, әрі жетіспеуі, кадрлық әлеуметтің төмендігі көп кедергі жасайды.

Қазіргі жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының бірден-бір шарты - оқу орындарындағы білім беру процесіне жаңа инновациялық технологияларды енгізу екендігі сөзсіз түсінікті. Сондықтан ғылыми-техникалық прогрестен қалыспай, жаңа педагогикалық инновацияларды дер кезінде қабылдап,ңдеп, нәтижелі пайдалана білу – әрбір ұстаздың негізгі міндеті болып табылады. Біздің ойымызша, оқу орындарында инновациялық басқару жүйесін енгізіп, оны жүзеге асыру міндет.

«Білекке сенер заманда ешкімге есе бермедік, Білімге сенер заманда, қапы қалып жүрмейік» – деп Абылай хан айтқандай әр мұғалім жаңа технологияның идеяларын іздене оқып, педагогика саласында өз жолын, өз тың еңбегін, өз сүрлеуін салуға үлес қосуға тиісті.

Қорыта келгенде, жаңа инновациялық педагогикалық технологияның негізгі, басты міндеттері мынадай:

- әрбір білім алушының білім алу, даму, басқа да іс-әрекеттерін мақсатты түрде ұйымдастыра білу;

- білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап алатындай дәрежеде тәрбиелеу;

- өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту;

- аналитикалық ойлау қабілетін дамыту.Әдебиеттер

 1. Назарбаев Н.Ә. «Қазақстан – 2050» Алматы. 2012.

 2. Назарбаев Н.Ә. «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту-Қазақстан дамуының басты бағыты» Қазақстан халқына жолдауы. Астана. 28 қаңтар, 2012.

 3. ҚР білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.

 4. Раджерс Э. Инновация туралы түсінік. – //Қазақстан мектебі, №4, 2006.

 5. Қабдықайыров Қ. Инновациялық технологияларды диагностикалау. – А., 2004

 6. Жүнісбек Ә. Жаңа технология негізі – сапалы білім. – //Қазақстан мектебі, №4, 2008

 7. Нағымжанова Қ. Инновациялық технологияның құрылымы. – А.:Өркен, 2007

 8. Көшімбетова С. Инновациялық технологияны білім сапасын көтеруде пайдалану мүмкіндіктері. – А.: Білім, 2008.

 9. Мектеп оқушыларының функциональдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға арналған жоспары

 10. «Білім технологиялары» журналы, 2011 11-12 бет

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРУППАХ
Тарасов С.А.(Костанай)
Для сохранения межнационального согласия, воспитания уважения к истории и культуре коренной нации и успешного интегрирования в мировое пространство, согласно государственной концепции образования, граждане нашей страны должны владеть тремя языками: казахским, русским, английским.

В методологическом плане ведется большая работа. В учреждениях образования, готовящих преподавателей русского языка введены специальные курсы по контрастивной лингвистике, помогающие освоить новые методики преподавания двух языков, создаются все правовые, материальные, интеллектуальные условия для успешного овладения языками.

Однако невозможно предусматреть все трудности, с которыми сталкиваются преподаватели этих дисциплин в колледжах, так как условия обучения в вузе, колледже, школе имеют свои конкретные особенности, а возникающие проблемы- свою специфику.

Если в городских школах состав учеников более менее равномерный по интеллектуальному уровню и уровню общей подготовки и развитию, то в колледжах состав студентов по уровню владения базовым русским очень различен в силу объективных обстоятельств. Выравнивание уровня владения языком и создание в дальнейшем условий для овладения им на профессиональном уровне при обучении той или иной профессии - это основная проблема, которая требует решения.

На первом этапе организации обучения обычно применяют стандартные методики проблемного обучения.

В качестве психологической основы проблемного обучения обычно является тезис, сформулированный С. Л. Рубинштейном: "Мышление начинается с проблемной ситуации". [1,217]

Однако и не всякая проблемная ситуация порождает процесс мышления. Он не возникает, в частности, когда поиск путей разрешения проблемной ситуации непосилен для студентов на данном этапе обучения в связи с их неподготовленностью к необходимой деятельности. Это чрезвычайно важно учесть, чтобы не включать в учебный процесс непосильных задач, способствующих не развитию самостоятельного мышления, а отвращению от него и ослаблению веры в свои силы. [2,15]

Изложение учебного материала в школьных учебниках, по которым рекомендовано заниматься и в колледжах, не совсем приспособлено для обучения студентов с разным уровнем владения русским языком. Это вызывает необходимость корректирования учебной программы уже в процессе обучения. Поэтому учебные тексты должны быть переработаны и адаптированы (в каждом конкретном случае в зависимости от состава групп) .

Несомненно, что доминирующим методом обучения до сих пор является монологический.

В случае, когда у студентов недостаточно базовых знаний по предмету можно монологический эффективно комбинировать с показательным методом обучения. Деятельность студентов при этом носит репродуктивный характер, но возможности побуждения к учебной деятельности шире, чем при монологическом методе.

В более усовершенствованном виде этот метод переходит в алгоритмический, путем показа алгоритма решения. Например, синтаксический анализ предложения.

Однако традиционные методы, являясь первоначальной базой, не всегда позволяют достигнуть необходимого результата. Обучение методам, приемам, действию по схемам, преобладание визуального, при частом использовании компьютерных методов обучения, презентаций, часто вырабатывает стереотипность мышления, снижает не только концентрацию внимания, но и интерес, и, как следствие, творческую инициативу студентов. Они теряют самостоятельность мышления и начинают решать задачи путем подгона их под те или иные, уже известные им клише. Поэтому практика показывает, что использование компьютерных технологий должно быть очень дозированным, они должны быть только дополнением, одним из видов технических средств, которые используются в учебном процессе, но не заменять или полностью исключать роль учителя, потому что непосредственное общение пока остается наиболее продуктивной формой контроля, а эмоциональная составляющая-одним из факторов закрепления и запоминания материала.

Практический опыт позволил сформулировать дополнительные условия эффективной работы для развития творчества студентов- это:

1) создание комфортных условий, при котором студент чувствовал бы себя свободно. Для этого необходимо подбирать темы, слова, понятия близкие ему по его жизненному и интеллектуальному опыту и возрасту. Близкие темы позволяют выстроить эффективный ассоциативный ряд для лучшего освоения и запоминания материала;

2) параллельная работа с художественными текстами, написанными на казахском и русском языках. Знакомство с параллельными переводом позволяет не только лучше понять смысл текста, семантику различных слов в зависимости от контекста, но и позволяет оценить точность перевода, сравнить использование тех или иных художественных средств в русском и казахском языках;

3) использование (помимо наглядных пособий, логических схем) казахстанских кинофильмов, озвученных на русском и казахском языках. Просмотр фрагментов фильмов на казахском, а потом на русском языке или наоборот формирует лексический запас учащегося, стимулирует его интерес к практическому освоению материала. Так, просмотр фильма "Айналайын" совместно русской и казахской группами позволил провести двуязычное обсуждение фильма, при котором участники не чувствовали языкового барьера. Обсуждение фрагментов с притчами о домбре, батырах, лебедях позволили запомнить ключевые слова и лексическое значение морально-нравственных понятий. Обсуждение экологической темы фильма позволило расширить запас слов научной лексики. При этом закреплению информации способствовал выразительный эмоциональный фон произведения и последующей дискуссии. Именно эмоциональный фактор является одним из определяющих при организации учебного процесса;

4) организация экскурсий в музей с целью расширения словарного запаса при изучении истории становления русского языка. Наглядность экспонатов и исторически сложившиеся названия домашней утвари, предметов обихода, ремесел позволяют установить прочную ассоциативную связь с культурой народа;

5) учет специфики будущей профессии студентов. Разъяснение личностной значимости учения. Необходимость и возможность применения полученных знаний на практике в будущей профессии является главным рычагом для мотивации студентов. Для этого в приводимых примерах и заданиях необходимо использовать как техническую терминологию (для технических специальностей), так и гуманитарно-правовую (для переводчиков, библиотекарей и правоведов), финансово-экономическую (для бухгалтеров и финансистов). Давать при изучении стилей языка образцы оформления тех или иных документов, кратких технологических карт, счет-фактур, бланков, подробно останавливаться на лексике и морфологии применяемых стилей;

6) использование игровых форм. Это эффективно в группах по 8-10 человек. При этом в качестве судей могут выступать студенты с более высоким уровнем подготовки. Спортивный азарт, свойственный детям при проведении конкурсов и эстафет, состязательность, стремление к победе, дух коллективизма, который появляется при участии в совместном деле, стимулируют активное применение полученных знаний и мотивацию процесса обучения;

7) работа парами из учеников хорошо владеющих языком и слабовладеющих. В этом случае активация идет не только через коллективное творчество, но и взаимообогащение. Это традиционный способ обучения методом подражания, который всегда применялся во всех национальных культурах, например в казахской при обучении игре на национальных инструментах, когда не было нотной грамоты. Учиться у старшего или у более опытного и умелого свестника характерно для детской и юношеской среды. Именно отсутствие разницы в возрасте формирует более доверительные отношения при освоении материала, устраняет психологические комплексы.

При этом необходимо постоянно использовать на каждом уроке в том или ином виде тестовую форму тотальной проверки усвоения материала. Такой мониторинг способствует тому, что студенты начинают регулярно и качественно выполнять домашние задания.

В заключении необходимо обратить внимание на то, что гармоничное сочетание квалификации педагога и подготовленного им изучаемого материала, стимулирование творчества и инициативы студентов, формирование у них четкой мотивации обучения, эффективный контроль и поощрение-это условие не только формирования профессионально подготовленного специалиста с широким кругозором, владеющего несколькими языками, но и условие подготовки успешной и целеустремленной личности.Литература

1. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика-учебник для вузов, Санкт-Петербург., Питер, 2000

2. Выбор методов обучения в средней школе./Под ред. Ю.К. Бабанского. М., 1981.

ОҚУШЫЛАРДЫҢ САБАҚТАҒЫ ІС-ӘРЕКЕТІНІҢ МОТИВАЦИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҮШІН ЖАҒДАЙЛАР ЖАСАУ
Дағарова А.Ш. (Ақтөбе)
Бүгінгі таңдағы елімізде жүріп жатқан экономикалық – әлеуметтік дамулар келешек ұрпаққа білім берудің мақсаттары мен мазмұнын түбірімен жан – жақты қайта ойластырылып жаңа сапаға жету міндетін көздейді. Сондықтан да білім беру саласындағы өзгерістер жеке тұлға қалыптастыруға, оқу үрдісіне тиімді әдіс – тәсілдерді іздестіруге, баланың шығармашылық, рухани, дене мүмкіндіктерін дамытуға, адамгершілік пен салауатты өмір салтын берік ұстануға бағытталуы тиіс. Қазіргі практика көрсетіп орырғандай , мектептегі оқыту үрдісінде оқушының танымдық іс – әрекетін тиімді ұйымдастыру арқылы шығармашылық әлеуетін дамытуды өзекті мәселеге айналдыру қажет. Оқушылардың танымдық іс – әрекетін дамытуда көзделетін мүдде – білімнің қоғамдық мәнін ұғыну, қоғамға қызмет ету қарқынын үдету қажеттілігін ұғындыру. Белсенділіктің ең жоғарғы көрінісі оқушылардың алған білімдерін өмірде, тәжірибеде нәтижелі пайдалануы болып табылады, яғни оқушының алған білімі өзіне қызмет етуі тиіс. Оқыту барысында оқушының іс – әрекетінде танымдық белсенділікті қалыптастыру талабы туындайды.

Я.А.Коменский дидактикалық принциптерді ұсына келіп, танымдық белсенділікті дамытуда мұғалімнің ролі туралы жазған болатын. Таным бастамасы – сезімнен, бала сезіне білмесе, оның ой – өрісінде ешқандай өзгеріс болмайды. Оқытуды зат туралы сөзбен емес, сол затты бақылау арқылы шәкірттің ойын дамыту керек.

Негізгі дидактикалық мақсат білімді, материалды беру түсіндіру емес, өздерінің тәжірибесі негізінде оқыту, тума қабілеттерінің дамуына жағдай жасау керек. Ы.Алтынсарин: «Балалармен қысқа, ашуланбай, байсалды сөйлесу, әрбір пәнді бар пейілмен және қарапайым тілмен түсіндіру керек, мұғалім жан – жақты, білімді, өз ісінің шебері болу қажет» - дейді.

Ы.Алтынсарин оқытудың жеке әдіс - тәсілдеріне мыналарды жатқызады:

а) оқыту әдісі – бұл оқушының білімге құштарлығын оятатын, алған білімін тереңдетуге, өз бетінше білім көтеруіне бастайтын жол;

ә) сабақта оқушының белсенді ой – әрекетін жаттықтыру. «Маңыздысы - оқушыныңы өз бетінше ойлана білуі ...»

Сонымен, таным – обьективтік шындықты адамның ойына бейнелейтін және қайта жаңаратын, қоғамдық іс – әрекет барысы.

Танымдық әрекет – шәкірттің білімге деген өте белсенді ақыл – ой әрекеті. Ол танмымдық қажеттіліктен, мақсаттан, таным қисындарынан және әрекетті орындаудың тәсіл – амалдарынан тұрады. Танымдық әрекеттің негізінде оқушылардың танымдық белсенділігі қалыптасады.

Танымдық белсенділік – оқушының оқуға, білуге деген ынта – ықыласының, құштарлығының ерекше көрінісі. Мысалы: мұғалімнің баяндап тұрған жаңа материалын түсіну үшін, оқушының оны зейін қойып тыңдауы, алған білімін кеңейту үшін өздігінен кітап оқып, бақылау тәжірибе жасау сияқты жұмыстар жасауы қажет. Өйткені өтілген материалдарды саналы қайталауда, жаңадан білім алуда, оның жолдары мен дағдыларын үйренуде белсенділіксіз мүмкін емес. Яғни оқушының белсенділігі оқу үрдісінің барлық кезеңдерінде орын алуы қажет.

Сыртқы белсенділік дегеніміз – оқушы әрекетінің сыртқы көріністері (белсенді қимыл – қозғалыстары, практикалық әрекеттері, мұғалімге зейін қойып қарауы т.б.). бірақ осы кезде ол басқа нәрсені ойлап отыруы да мүмкін.

Оқушының ішкі белсенділігіне оның белсенді түрде ойлау әрекеті жатады. Белсенділік жеке басқа тән, маңызды бір қасиет болып саналады. Бұл қасиетсіз адамның қандайда болсын жұмысы нәтижелі болу мүмкін емес.

Оқушының оқу – танымдық мотивтерін тудыруда, ішкі сезімдеріне қозғау салуда мұндай тәсілдер тиімді:

а) оқуға жағымды психологиялық жағдай туғызу;

б) өмірден алған қызықты жағдайды, қазіргі ғылым мен техникадағы жаңа табыстарды сабақ мазмұнымен байланыстыру;в) мұғалім мен балалар арасындағы қатынас.

Сабаққа әртүрлі бейнелі көрнекіліктер мен логикалық сызбаларды, шартты – графикалық құралдарды қолдану- оқу үрдісінде оқушының танымалдық белсенділігін, іс – әрекетін жандандырып, өз бетімен жұмыс жасауға және оны меңгеруге төзімділігін арттырудың негізгі тәсілі болып табылады.

Оқу үрдісінде сабақтың барлық түрін жекелендіруге, оқушының өзіндік жұмысын дамытуға мүмкіндік беретін компьютерлік техника мүмкіндіктерін қолдана білу.

. Оқу үрдісінде компьютерлік техниканың мүмкіндіктерін қолдану жеткілікті дәрежеде дайындығы бар оқушымен ғана емес, қабылдау, ойлау, оқуға және берілген мәліметті, қайта жаңғыртуға қабілетті әртүрлі оқушылармен жұмыс жүргізуге мүмкіндік береді. Бұл кезде оқушының танымдық белсенділігін дамытудың негізі қасиетті шарты – оқу үрдісін дараландыру.

Танымдық белсенділіктің қалыптасуының дәрежесі оқушының әр түрлі тапсырмаларды орындау барысындағы өз бетінше жұмыс істей алу қабілетімен, деңгейімен анықталады.

Сабақ барысында оқушының бойында танымдық белсенділік пайда болса, сонда оқушылардың ақыл – ой қабілеттерінің мынадай элементтері дамиды: зерделілік, зейінділік, байқағыштық, ойлау және сөйлеу дербестігі.

Оқушының танымдық іс – әрекетін ұйымдастыру мұғалімнен үлкен шеберлікті қажет етеді.

Оқу әрекеті- баланың дамуының басты шарты, оқыту үрдісіндегі маңызды мәселелердің бірі, оқушылардың танымдық қабілеттері мен дербестігін арттыру, өздігінен жұмыс істеуге баулу, танымдық белсенділігін арттыру құралы.

Оқушы пікірін асықпай тыңдай білу және олардың берілген тапсырманы өздігінен аяқтауына шыдамдылық таныта білу ұтымды тәсілдерінің бірі болып табылады.

Оқушылардың материалды дұрыс ұғынуы, пәнге деген танымдық қызығушылығының артуы, білімнің берік қолданылуы, мұғалімнің сабақ өткізудегі шеберлігіне, әр түрлі әдіс – тәсілдерді орнымен қолдана білуі жолындағы ізденімпаздығына байланысты.

Қорыта келгенде, жас өскелең ұрпақтың тағдыры олардың бойына ізгілік нұрын себуші ұстаздардың қолында, демек мұғалім –балаларға білім ғана емес, оларды өмір бойы үйренуге үйрететін, біздің тәуелсіз мемлекетіміздің болашағын қалап жатқан маман. Жеке тұлғаны талантты жаңалыққа жаны құмар етіп шығару үшін мұғалім оқытудың жаңаша әдістерін қолдану арқылы оқушының сабаққа деген белсенділігін, шығармашылығын, пәнге деген сүйіспеншілігін арттырады. Оқыту үрдісінің тиімділігін арттыру оқушылардың сабақтағы іс-әрекетін, танымдық белсенділігін арттырады. Ал оқыту үрдісінің тиімділігін арттырудың негізгі жолы жаңа технологияларды тиімді пайдалану.


Каталог: files
files -> Бастауыш білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарлары
files -> Астрономия Мазмұны
files -> Қазақстан тарихы 5 сынып. 2013-2014 оқу жылы
files -> Расул гамзатов
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> «№ мектеп-лицей» мемлекеттік мекемесі Күнтізбелік- тақырыптық жоспар
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   56
©engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет