Педагогикасы казакстан республикасы


2.3 1^азак;стандык отбасында казйрп кезде кездесетшPdf көрінісі
бет12/184
Дата12.12.2023
өлшемі8,02 Mb.
#196353
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   184
Байланысты:
Otbasy pedagogikasy 2014 Zhundibaeva (1)
6 сын тест
29


2.3 1^азак;стандык отбасында казйрп кезде кездесетш
кризист1к жагдайлар
Ka3ipri заманда отбасындагы тэрбиенщ табысты болуы ата-ана- 
лардьщ тэж1рибесше, кэЫби ш еберлтне, мэдениетше, ынтымак- 
тастыгына, отбасы мушелершщ 
6 i p i H - 6 i p i
ту ан у ш ш п н е, озара ка- 
рым-катынасына, кезкарастары мен максаттарыньщ б1рл1пне байла­
нысты.
Ka3ipri кезде кептеген ата-аналар кундел1кп ем1рде балалары- 
ньщ мшез-кулкында кажетп касиеттердщ калыптасуына назар ауда- 
рып, тэрбие удерюшде 
T e p i c
кылыктарды болдырмаудын жолдарын 
1здест1руде. Алайда, 
K e ft6 ip
отбасы ом1ршде устемдж, келюпеушшж 
сиякты турл1 
T e p i c
эрекеттер кездеседг Булар отбасындагы 
6 i p K a -
лыпты ом1рдщ бузылуына себеппп болады. Басты себеппп - ата-ана- 
лар. Олар отбасын 
6 i p i i c r i p y ,
уйымдастыру, балаларды тэрбиелеу 
жэне окыту жошнде оз мшдеттерш дурыс орындамайды. Осыньщ 
нэтижесшде орескел эрекеттер де туады. Ал бул жагдай жасосшр1м- 
дepдiн келешеп упнн катерл1 зардаика айналуы мумюн.
Ka3ipri танда отбасы киын кезенщ басынан отюзуде. Ажырасу 
мен толык емес отбасылар, отбасындагы дагдарыс, жасосшр1мдер 
арасындагы кылмыс, тэрбие сапасыныц кулдырап кету1, когамдагы 
жат кылыктар, Ka3ipri кездеп отбасынын жауапкерш ш пнщ темен- 
деуй зацсыз отбасын куру, некес!з баланьщ туылуы, тастанды бала
т.б. калыптасуына экелш сокты Осы мэселеш шешу, бупнп кун ко- 
кейкест1 мэселес1 болып отыр.
О т б а сы н д а г ы Tepic кы лы ктарды , Tepic эр ек еттер д1 туды р аты н н е-
ri3ri 
ф акторлар: о т б а с ы н д а ата-ан алар т ар ап ы н ан у с т е м д ж ж а г д а й ­
л ар , ягни бал ал ар ы н ь щ о з б е з м е н ic -эр е к е т ж а с а у ы н а ж ол 6epM eyi,
оз 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   184
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет