Педагогикасы казакстан республикасы


 ip i  - К^. Т. Атемова. Оныц 2009 жылы жарыкка шыккан  «TypKiPdf көрінісі
бет11/184
Дата12.12.2023
өлшемі8,02 Mb.
#196353
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   184
Байланысты:
Otbasy pedagogikasy 2014 Zhundibaeva (1)
6 сын тест
6 ip i 
- К^. Т. Атемова. Оныц 2009 жылы жарыкка шыккан 
«TypKi
халыктарындагы отбасы тэрбиеа дэстурлерппц калыптасуы» атты 
монографиясы «Турю гуламалары мураларындагы отбасы тэрбиеЫ 
идеяларыныц калыптасуы мен дамуын зерттеудщ эдюнамапык не- 
пздерЬ>, 
«TypKi 
гуламалары мураларындагы отбасы тэрбиес1 идея­
ларыныц гылыми-педагогикалык непздерЬ>, 
«TypKi 
гуламалары 
мураларындагы отбасы тэрбиеа идеяларыныц бупнп отбасы тэр­
биесшдеп сабактастыгы» атты уш тараудан турады.
Автор 
6 i p i H i u i
тарауда турю гуламалары мураларындагы отба­
сы тэрбиеЫ идеяларыныц калыптасуы мен дамуы туралы зерт- 
теулерге эдюнамалык сипаттама бере отырып, орта гасырдагы 
отбасы тэрбиеЫ идеяларыныц калыптасуы мен дамуына ыкпал 
еткен когамдык-элеуметпк жагдайларга талдау жасайды. Сондай- 
ак тэщрлж кезецдеп жэне ислам дшшщ келуше байланысты 
турк1 халыктарындагы отбасы тэрбиесшщ калыптасуы мен даму 
ерекшел1ктерше токталады.
27


EKimiii тарауда турю гуламалары мураларындагы отбасы тэр­
биесш уйымдастыруды мемлекетп баскарудыц курамдас 6ip бол1п 
ретшде карастырады. Сонымен 6ipre улы гуламалар мураларында­
гы отбасы тэрбиеЫ жагдайында кемел адам тулгасын калыптасты- 
рудыц тужырымдамалык идеялары мен отбасы тэрбиесшщ маз- 
мунын усынады.
YunHiui тарауда автор турю гуламаларынын мураларындагы 
отбасы тэрбиес1 идеяларыныц казактьщ халык педагогикасындагы 
K o p iH ic iH , 
казак халкыньщ акындары мен жырауларыныц мурала­
рындагы тэл1м-тэрбиелк кезкарастарына педагогикалык тургыдан 
талдау жасап, жуйеленген. К^азак агартушылары мен зиялылары- 
ныц ецбектерш зерделеп, оньщ TypKi гуламалары мураларындагы 
сабактастыгын дэлелдеген. Сонымен катар, турю гуламаларынын 
мураларындагы отбасы тэрбиеа туралы идеяларын 
6 y r i H r i
кун 
тэж1рибесшде пайдаланудыц жолдарын карастырылган.
Ocipece, мектегггеп ата-аналар жиналысында олардьщ отбасы 
тэрбиеЫ бойынша сауаттылыгын жeтiлдipy максатында (261-бетте), 
мектептеп жэне мектепке дейш п мекемелердеп ата-аналармен 
жумыс журпзуде педагог мамандардьщ б ш к т ш п н жeтiлдipy курс- 
тарында (262-бетте) окуга усынылган такырыптарын, сонымен 6ip- 
ге 05010 - Педагогика жэне психология мамандыгы студенттерше 
1 кредитке арналып курастырылган «Турю халыктарындагы отбасы 
тэрбиесшщ даму» атты арнайы курс багдарламасын (263-281-6.6) 
атап кету кажет.
Сонгы жылдары отбасы тэрбиесшщ эр турл1 мэселелер1не ка­
тысты Ш. Ж. Арзымбетова «Роль школы, семьи и внешкольных 
учреждений в экологическом воспитании младших школьников в 
работе по месту жительства» (1999), К. К. Тусубекова «Становление, 
развития народной педагогики и пути решения ее современных задач 
по воспитанию детей в семье средствами народных сказок, пословиц 
и поговорок» (1999), И. Б. Юсупова «Взаимодействие школы, семьи 
и общественности в воспитании учащихся PK 1950-1990» (2005), 
Ш. А. Алтынбай «Отбасында ата-ананыц балага тэрбиел
1
к ыкпалын 
арттырудыц педагогикалык шарттары»(2004), А. А. Жумадуллаева 
«Жогары сынып окушыларын отбасы-некелж 
O M ip re 
даярлаудыц 
педагогикалык иепздерЬ> (2006), Б. К. Момынбаев «Жогары сынып 
окушыларын отбасылык карым-катыпас некел1к 
O M ip re 
даярлау» 
(2008), С. С. Коцырбаева «Жогары сынып окушыларын отбасы-
28


лык ©Mipre этно-мэдени кундылыктар непзшде даярлаудыц педа­
гогикалык шарттары» "(2008), ЬуОразбекулы «Казак этнопедагоги- 
каеындагы отбасы тэрбиесшщ педагогикалык шарттары» (2009), 
К,. Т. Атемова «TypKi гуламалары мураларындагы отбасы тэрбиеа 
идеяларыньщ калыптасуы мен дамуы (IX-XII г.г.)» (2009) сиякты 
галымдароздершщ диссертациялык жумыстарын коргады.
K,a3ipri кезде отбасы тэрбиеа мэселесше мемлекеттж тургыда 
басты назар аударылуда. Кдзакстан Республикасыньщ тунгыш пре­
зидент! Н. О. Назарбаевтьщ «Казакстандыктардыц eciп-epкeндeyi, 
Каушазд1п жэне эл-аукатыньщ артуы» атты халыкка Жолдауында: 
«Б1з 6yriHri кезецнщ мшдеттершен езге Ka3ipri урпактьщ келер 
урпактар алдында орасан зор жауапкершшк жупн аркалайтын, 
экелер мен аналардьщ, аталар мен эжелердщ оз балалары мен 
немерелер1 алдындагы жауапкерш ш пн кундел1кт1 есте устауга тшс- 
ni3» деп Ka3ipri отбасынын элеуметтж, мэдени, когамдьж кызмет1 
белсендш пнщ манызын жогары багалап, Республикадагы отбасы- 
лардьщ алдына комакты мшдеттер жуктесе, 2003 жылдыц 27 мамы- 
рында еткен б ш м беру жуйеЫ кызметкерлерЫц республикалык 
жиналысында сол кезде Б ш м жэне гылым м ин истрлтнщ вице 
министр! болган К. Н. Шамшидинова Ka3ipri кезде отбасыныц бала 
тэрбиесшдеп алатын орнын айта келе, гылыми-эдютемелж жэне 
ю-тэж1рибе жумыстарында бул мэселеге коцшдщ коп болшбей 
жургенше токталып, отбасыныц мэнш котеруге, оган ат салысуга 
шакырган едг
Сол сиякты елбасы Н. Назарбаев «Ел1м1здщ болашакта гулдену1 
бугшнен басталады» деген баяндамасында «Отбасыныц 
6 e p i K r i r i ,
жубайлардыц 
6 i p - 6 i p i H i n
ец бастысы балалардыц алдындагы жауап- 
керш ш гше де коп нэрсе байланысты. Ата-аналар балаларына, ал 
балалары картайган ата-аналарына камкор болуга тшс» деген бола­
тын. Муныц 
0 3
i отбасындагы ом1рд1 уйымдастыру, ец алдымен 
ондагы ересектердщ, ягни ата-аналар мен ата-эжелердщ 
6 i p -
6 i p i H e
деген карым-катынасы мен озара сыйластыгы непзшде 
калыптасатындыгын айгактайды.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   184
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет