Педагогикасы казакстан республикасы


Ер балалар 3,5 нем есе 7 жаскаPdf көрінісі
бет144/184
Дата12.12.2023
өлшемі8,02 Mb.
#196353
1   ...   140   141   142   143   144   145   146   147   ...   184
Байланысты:
Otbasy pedagogikasy 2014 Zhundibaeva (1)
6 сын тест
Ер балалар 3,5 нем есе 7 жаска
толганда ислам дш1 кагидасына сэй ­
кес сундетке отыргызылады.
К^ыз балаларга 9-10 жасында шаш
еру рэс1м1 етктзшедк Кыздар бул
кун1 шашын кос ер1мдерш тар-
катып, 20 майда epiMre жетюзед1
0 p 6 ip
12 
жылда 
мушел 
жас
тойланады. (6ipiHini мушел 13 жас
- 12 жыл + баланын курсактагы 1
жылы)
Алгашкы мушел жасында бала
езш щ ecKi кш мш щ 6ip iн езге
адамга бер уi шарт («кол кайыр»)
жэне кой сойып, таратуы кажет
(«садага чабуу)
Куда тусу турлер1 - «Бел куда»
(дуниеге келмеген балаларды атас-
тыру) жэне «BeciK куда» 
(сэби
кезецш де атастыру).
Уйлену тойы алдында калындыкка
«шаш еру» рэс1м1 болады. Бул
рэс1м оньщ ересект1к eMipre кадам
басуыньщ 6ip белпЫ болды.
Куйеу 
ж пггтщ
агайындары 
ка-
льщдыкты ауылдарына алып кете-
TiH Kyui кыз уш нде «К^ыз узату»
рэс1м1 етю зш едг
Д эсту р бойы нш а кыз 1 жы лдан
сон , ата-анасы ны н уш н е барып,
со н д а б1рнеше кун болуы тш с.
(«тер к ул ее»)
234


«Кшт» дэстурш де куйеу ж т т т щ
агайындары экелген кшмдер мен
сыйлыктар калындыктыц агайын­
дары на таратылады.
Калындыкка кун телеу уш ш оныц
ата-анасына «калыц» бер iл ед i. Оган
ен н е п з п , мал жэне «9 табакка»
тагамдар нем есе буйымдар салып
экелш едг
Ата-баба дэстурш кандай заманда 
©Mip 
сурсе де, булжытпай 
сактауга тырысатын улттыц 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   140   141   142   143   144   145   146   147   ...   184
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет