Педагогикасы казакстан республикасыPdf көрінісі
бет166/184
Дата12.12.2023
өлшемі8,02 Mb.
#196353
1   ...   162   163   164   165   166   167   168   169   ...   184
Байланысты:
Otbasy pedagogikasy 2014 Zhundibaeva (1)
6 сын тест
6 m r i c i
келедг Кундел1кт1 
©Mip 
барысында бала шындык дуниенщ 
кубылыстары мен заттарын аныктай бшуге, адам баласыныц жи- 
нактаган бай тэж1рибесш уйренуге талаптанады. Балалардыц 
6 i p
нэрсеш кумартып бшуге талаптануын таным ынтаеы дейдг Бала­
лар ете байкагыш, елжтепш, эр нэрсеге уцше карайды, кеп нэрселер 
оларды ойлантады.
Балалар эдетте езше тусЫке1з окигалардыц, кубылыстардыц 
сырын бшуге кумартады. Кун сайын олардыц алдында жаца сурак­
тар туады. Сол сурактыц жауабын олар ересектерден кутедй ойткеш, 
олардыц тусшпшше, ересектердщ б ш м е й т т болмайды. Мундай 
ерекше сурактар балалардыц акыл-ой ецбепмен шугылданудагы 
ниетш, ыкыласын сипаттайды. Сондыктан ересек адамдар бала 
еурагын жауапсыз калдырмауга тырыскан жен. Ce6e6i сурагына
266


жауап ала алмаган бала келешекте сурак коюдан жасканшактайды 
жэне бул баланы дуниеш тануына 
Kepi 
эсер 
eTyi 
эбден мумкш.
В. 
С. Мухина бойынша мектеп жасына дешнп жэне бастауыш 
мектеп жасындагы балаларда мшез-кулык мотивациясы: мшез- 
кулыктьщ саналы регуляциясы кушейедк мотивтер мен кажеттшж- 
тер кeлeмi улгаяды, рухани жэне материалды кажеттггпктер сфера- 
сы кецейедк карым-катынаска деген кажеттшж, жетютжке жету, 
баскарушылыкка кажеттшж сиякты элеуметтж кажеттшжтер ныгая 
туседг Кеп бшу, баскалардан жогары болу, ©3i жасай алу сиякты 
карапайым кажеттшктер пайда болады.
Т. Рибоныц айтуынша, баланын шыгармашылык кабшет1 тэжн 
рибелиппне байланысты дамиды деп тужырымдайды. Мектеп 
жасына дейш п кезец - киялдыц тез дамитын уакыты. Сондыктан 
киялдыц дамуын терт ерекше кезецдерге белуге болады (2 жастан 
6-7 жаска дейшп аралыкта):
1. Bipiniiji кезец баланыц кабылдауыныц ерекшелшше байла­
нысты (6ip заттан баска 6ip затты кере бастауы);
2. Екшпп кезец - киялдыц ойыншыктарды жандандыру кудь 
ретшщ байкалуы;


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   162   163   164   165   166   167   168   169   ...   184
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет