Педагогикасы казакстан республикасы


'мшшдЬспц калыптасуына  э к ел т согуда. K,a3ipriPdf көрінісі
бет72/184
Дата12.12.2023
өлшемі8,02 Mb.
#196353
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   184
Байланысты:
Otbasy pedagogikasy 2014 Zhundibaeva (1)
6 сын тест
1
'мшшдЬспц калыптасуына 
э к ел т согуда.
K,a3ipri 
тацца балаларга акпараттыц шектеуЫз 
3pi 
бакылаусыз 
6 e p m y i
де олардыц сана-сез1мше 
Kepi 
эсерш типзш , жастар мен 
жасесшр1мдер арасында турл1 келецс1з ic-эрекеттердщ кебеюше 
э к е л т соктыруда. Сондыктан да, балалар мен жасесшр1мдер ара­
сында кылмыс пен кукьж бузушыльжтыц, суицидтж эрекеттерд1 
болдырмау жэне алдын-алу багытындагы жумыстарга басты назар- 
дыц аударылуы занды кубылыс.
110


Балага кукыктык тэрбие беруде олардыц кукыктык сана-сез1мш 
6 ip iH m i 
кезекте калыптасудыц мацызы зор. Ce6e6i, кукыктык сана -
когамдык санньщ ерекше 
T y p i. 
Сондыктан, кукыктык тэрбие беруде 
балалардын санасын тэрбиелеу, жауапкершшж сез1мш котеру, 
уйымшылдык пен тэртштипкп ныгайту, баланыц болашагына 
умгг отын жагу, алдына перспектива коя бшу, б1рлест армандау, 
оныц кызыгушылыгы мен мумкшдшш ескере отырып, болашак 
мамандыкты тацдауына багыт беру - отбасы тэрбиесшщ непзп 
багыты.
0 p 6 i p
ата-ана балаларына кукыктык тэрбие берсе, каз1ргщей 
кeлeцciз жагдайлар, ягни бшмест1ктен кылмыс жасау, ©з 
© M i p i n
кию, 
1ипмд1кке, нашакорлыкка салыну болмаган болар едг
8.4 Отбасында балага эстетикалык тэрбие беру
Баланы жан-жакты, 9pi уйлес1мд1 дамьпуца эстетикалык тэр­
биенщ мэш зор. Эстетикалык тэрбие - жаратылыс дуниесшдеп 
немесе ©нер туындысындагы сулулык пен эсемдпсп кабылдап, 
гибраттануга баулитын, адамныц эстетикалык сез1мш, талгамын 
калыптастыратын тэрбие 
T y p i. 
Эстетикалык тэрбие отбасынан бас- 
талып, 
9 p i 
карай бш1м беру уйымдарында жалгасын табуы кажет. 
Эстетикалык тэрбие аркылы бала коршаган ортадагы эсемд1кп, 
уйлеЫмдипкп кере бшуге, алган эсерш ©з ic-эрекетшде керсетуге, 
бейнелей б1луге уйренедг
Эстетикалык сез1м, эдем ш кп кабылдай бшу, кере биту, туеше 
бшу, жасай бшу адамныц рухани 
© M ipiH
кецейтш, оныц ю-эрекет1 
мен мшез-кулкын, кылыктарын жагымды жакка карай багыттап 
отырады. Осыган байланысты эр отбасыныц басты мшдет1 — ба­
ланы айнала коршаган ортадагы эдемшнсп кабылдап, одан лэззат 
алуга баулу. Бул эр ата-ананыц колынан келетш шаруа. Клшкентай 
балалардыц ©зшде де карапайым эстетикалык сез1мдер болады. 
Балалардыц «Кдрашы, мынау кандай эдем1 гул! Ох, кандай эдем1 
квбелек!» деген тацдану сез1мдерш жш естпгешм1збен оган мэн 
бермейм1з. Айналадагы эдемЫ кп сезе бшген бала оган укып- 
тылыкпен карап, оны коргауга тырысады. Сондыктан эр отбасы 
адамныц сулулык сез1мдершщ тулга ©м1ршде зор рол аткараты-
111


нын жете тусшш, балаларына жастайынан эстетикалык тэрбие 
беруге, сез1мдерш дер кезшде дамыта бшуге улкен мэн бергеш ду­
рыс. Отбасындагы сулулык тэрбиесшщ максаты - баланы керкем- 
дж пен сулулыкты тануга, оган бага беруге, кунделжт1 ем1рдеп 
адамньщ жеке басыныц, карым-катынас, уй-жагдайы жэне кшм- 
кешек мэдениетш, адамныц жан жэне тэн сулулыгын уйлест1рш 
дамыту га ыкпал ету.
Баланын эстетикалык сез1мдерш ояту ушш оньщ бакылай бшу 
кабшеттерш дамытудьщ мэш зор. Ол ушш ата-ана саяжайда, таби- 
гат аясында 
6 i p r e
серуендеп журген кезде: «Бугш аспан кандай эде- 
Mi болып тур?! Ана акша булт неге уксап тур? Кдрашы, кайьщньщ 
жапырагы алтын тустес болып кетштЬ> деп, баланьщ назарын эде- 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   184
©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет