Пән: Патологиялық анатомия pa 2208 Мамандығы: 5В110400 – «Медициналық – профилактикалық ісі»Дата31.01.2018
өлшемі401,69 Kb.
Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік фармацевтика академиясы


Морфологиялық пәндер кафедрасы


Пән: Патологиялық анатомия

PA - 2208

Мамандығы: 5В110400 – «Медициналық – профилактикалық ісі»

Тәжірибелік сабақ: 20 сағат

Оқытылатың курс пен семестр: II курс, ІІІ семестр

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚҚА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК

ӨҢДЕУ

2013ж.

Кафедрасы отырысында қаралған және бекітілген
«____» __________ 2013ж. Хаттама № ______
Кафедра меңгерушісі м.ғ.д., профессор ________________ Қ.Е. Сисабеков

Кредит 1 №1

I. Тақырыбы: Паренхималық, стромалық - тамырлық дистрофиялар.

II. Мақсаты: Паренхималық , стромалық - тамырлық дистрофиялардың себептерін, даму механизмдерін және функционалдық маңыздылығын білу және морфологиялық сипаттамасына негізделіп басқа патологиялық үдерістерден ажырата алуды үйрену .

III. Оқыту мақсаты: Бұл тақырыпты оқып білу патологиялық анатомияның жалпы курсының басқа тақырыптарын және сырқаттардың патологиялық анатомиясын (жеке курстың) тануға қажетті. Паренхималық , стромалық-тамырлық дистрофияларды білу клиникалық пәндерді үйренуде және дәрігердің күнделікті тәжірибелік жүмісінда клиникалық-анатомиялық талдауды жүргізуге қажетті.

IV. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Паренхималық және стромалық – тамырлық дистрофиялардың анықтамасы.

2. Паренхималық және стромалық – тамырлық дистрофиялардың түрлері.

3. Паренхималық нәрузды дистрофиялар.

4. Паренхималық майлы дистрофиялар.

5. Паренхималық көмірсулы дистрофиялар.

6. Стромалық-тамырлық нәрузды дистрофиялар.

7. Стромалық-тамырлық майлы дистрофиялар.

8. Стромалық-тамырлық көмірсулы дистрофиялар.

Y.Білім берудің және оқытудың әдістері Гистологиялық препараттарды микроскоппен көру және суретін салу, кестелермен, суреттермен және патогистологиялық атласпен жүмыс жасау, макропрепараттарды суреттеу, тесттік тапсырмаларды шешу. А) Макропрепараттармен жұмыс жасау:

1) Бауырдың майлы дистрофиясы;

2) “Жолбарыс текті жүрек”;

3) Жүректі май басу;

4) Өңештің лейкоплакиясы.

5) Альбомға макропрепараттардың суреттемесін жазу.

Б) Микропрепараттармен жұмыс жасау:

1) Бауырдың майлы дистрофиясы;

2) Миокардтың майлы дистрофиясы;

3) Эпидермистің мүйізгекті дистрофиясы;

4) Бүйректердің гликогенді инфильтрациясы;

5) Альбомға микропрепараттардың суретін салу;

В) Тесттік тапсырмаларды шешу.

YI. Әдебиеттер

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет.


 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.Қосымша:

 1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000.

 2. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.

 3. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 4. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 5. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.
Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .
2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон.

текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).


3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для

колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл.

опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.
5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .


7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.

YII. Бақылау:

Cұрақтар.

1. Паренхималық және стромалық-тамырлық дистрофияларға морфологиялық сипттама мен түрлерің беріңіз?

2. Паренхималық және стромалық-тамырлық дистрофияларға морфологиялық анықтама беріңіз?

3. Паренхималық және стромалық-тамырлық дистрофиялардың әртүрлі ағзалардағы себептері мен даму механизмдері қандай?

4. Паренхималық және стромалық-тамырлық дистрофиялардың макроскопиялық,микроскопиялық,ультрақұрылымдық суреттемесің атаңыз?

5. Амин қышқылдарының алмасуының бұзылысына байланысы туа біткен дистрофиялар болама?.

6. Туа біткен (жүйелі) липидоздар анықтама береіңіз?

7. Туа біткен гликогеноздарға,морфологиялық сипаттамасың және патогенезің беріңіз?

8. Паренхималық және стромалық-тамырлық дистрофиялардың функционалдық маңызы мен нәтижесі қандай?

9.Паренхималық дистрофиялардың зат алмасу түрінің бұзылуына байланысты жіктелуің атаңыз?

10.Нәруызды және майлы паренхималық дистрофиялардың түрлерің атаңыз?

11.Диспротеиноздарға морфологиялық сипаттамасың,себептері мен патогенезің беріңіз?

12.Миокардтың,бауырдың,бүйректердің майлы дистрофияларға не акеледі?

13.Паренхималық көмірсулы дистрофиялардың морфологиялық, себептері мен патогенезің беріңіз?

14.Глюкопротеидтер алмасуынын бұзылуына байланысты дистрофиялар қандай?

15.Сілемейлі (коллоидты) дистрофия дегеніміз не? Анықтамасын береңіз.Кредит 1 №2

І. Тақырыбы: Аралас, минералды дистрофиялар.

ІІ. Мақсаты: Аралас, минералды дистрофияларының себептерін, даму механизмдерін және функционалдық маңыздылығын білу және морфологиялық сипаттамасына негізделіп басқа патологиялық үдерістерден ажырата алуды үйрену.

III. Оқыту мақсаты: Бұл тақырыпты оқып білу патологиялық анатомияның жалпы курсының басқа тақырыптарын және сырқаттардың патологиялық анатомиясын (жеке курстың) тануға қажетті. Аралас, минералды дистрофияларының білу клиникалық пәндерді үйренуде және дәрігердің күнделікті тәжірибелік жүмісінда клиникалық-анатомиялық талдауды жүргізуге қажетті.

IV. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Аралас дистрофиялардың анықтамасы.

2. Аралас дистрофиялар және олардың түрлері.

3. Хромопротеидтердің жіктемесі және олардың сипаттамасы.

4. Хромопротеидтердің алмасуының бұзылу механизмдері және түрлері.

5. Минералдардың алмасуының бұзылуының түрлері мен олардың механизмдері.

6. Кальциноздың түрлері және олардың даму механизмдері.

7. Кальциноздың макроскопиялық, микроскопиялық сипаттамасы және олардың организм үшін маңызы.

8. Тастардың пайда болу механизмдері, тастардың түрлері, тастардың пайда болуының

организм үшін маңызы.V. Білім берудің және оқытудың әдістері Гистологиялық препараттарды микроскоппен көру және суретін салу, кестелермен, суреттермен және патогистологиялық атласпен жүмыс жасау, макропрепараттарды суреттеу, тесттік тапсырмаларды шешу.

А. Макропрепараттармен жүмыс жасау:

1. Бүйрек амилоидозы .

2. Көкбауыр амилоидозы .

3. Миокардтың сұр-қоңыр атрофиясы.Б. Микропрепараттармен жүмыс жасау:

1. Бүйрек амилоидозы.

2. Майлы көкбауыр.

3. Қолка атеросклерозы.В. Тесттік тапсырмаларды шешу.

VІ. Әдебиеттер:

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.Қосымша:

 1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000.

 2. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.

 3. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 4. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 5. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.

Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .
2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон.

текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).


3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для

колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл.

опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.
5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .


7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.
VII. Бақылау:

Сұрақтар:

1. Минералдардың алмасуының бұзылуы, олардың түрлері және даму механизмдерің морфологиялық сипаттамасың беріңіз?

2. Кальциноздар, олардың түрлері, даму механизмдері қандай?

3. Аралас дистрофияларға анықтамасың, олардың түрлеріне анықтама беріңіз?.

4. Хромопротеидтердің алмасуының бұзылуының түрлері қандай?

5. Хромопротеидтердің алмасуынің бұзылуының әртүрлі түрлерінің морфологиялық сипаттама беріңіз?

6. Тастардың пайда болуы асқынулары және нәтижелері қандай?

7. Хромопротеидтердің алмасуының бұзылуының организм үшін маңызы қандай?

8. Кальциноздардың морфологиялық сипаттамасың беріңіз?

Кредит 1 №3

I. Тақырыбы: Тромбоз. Эмболия. Инфаркт.

ІІ. Мақсаты: Тромбоз, эмболия, инфаркттың себептерін, даму механизмдерін және функционалдық маңыздылығын білу және морфологиялық сипаттамасына негізделіп басқа патологиялық үдерістерден ажырата алуды үйрену

ІІІ. Оқу мақсаты: Бұл тақырыпты оқып білу патологиялық анатомияның жалпы курсының басқа тақырыптарын және сырқаттардың патологиялық анатомиясын (жеке курстың) тануға қажетті. тромбоз, эмболия, инфаркттың білу клиникалық пәндерді үйренуде және дәрігердің күнделікті тәжірибелік жүмісінда клиникалық-анатомиялық талдауды жүргізуге қажетті

ІV. Негізгі тақырыптың сұрақтары:

1. Тромбоздың анықтамасы.

2. Тромбоздың патогенезі.

3. Негізгі себептерін атаңыз.

4. Тромбтың морфологиялық сипаттамасы. Тромбтың тромбоэмболиядан және өлгеннен

кейінгі қанның ұюынан айырмашылығы.

5. Тромбоздың маңыздылығы және оның организм үшін ақыр соңы.

6. Эмболияның анықтмасы.

7. Эмболияның организм үшін маңызы.

8. Инфарктың анықтамасы.

9. Инфарктың даму кезеңдері және механизмі, себептері.

10. Тромбоз, эмболия, инфаркттың ақыр соңы және маңызы.V. Білім берудің және оқытудың әдістері. Гистологиялық препараттарды микроскоппен көру және суретін салу, кестелермен, суреттермен және патогистологиялық атласпен жүмыс жасау, макропрепараттарды суреттеу, тесттік тапсырмаларды шешу.

VІІ. Әдебиеттер:

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет.


 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.Қосымша:

 1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000.

 2. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.

 3. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 4. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 5. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.

Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .
2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон.

текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).


3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для

колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл.

опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.
5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .


7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.

VІІ. Бақылау:

Cұрақтар.

1. Тромбтың пайда болуың кезендерің атаңыз?

2. Қызыл тромб қандай элементерден түзелген?

3. Тромбтың макроскопиялық сипаттамасың береңіз?

4. Тромб, тромбоздан қалай ажыратады?

5. Эмболияның түрін атаңыз?

6. Инфарктың түрін атаңыз?

7. Аралас тромб қандай элементтерден түзелген?


Кредит1 №4

I.Тақырыбы: Экссудативті қабыну.

ІІ. Мақсаты: Қабынудың себептерін, даму механизмдерін ткандік реакциялардың түрлерін анықтауды үйрену және морфологиялық сипаттамаға негізделіп басқа патологиялық процестерден ажырата білу.

III. Оқыту мақсаты: Бұл тақырыпты оқып білу патологиялық анатомияның жалпы курсының басқа тақырыптарын және сырқаттардың патологиялық анатомиясын (жеке курстың) тануға қажетті. Экссудативті қабынуды

білу клиникалық пәндерді үйренуде және дәрігердің күнделікті тәжірибелік жүмісінда клиникалық-анатомиялық талдауды жүргізуге қажеттіIV. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

А. Макропрепараттар мен жұмыс жасау

1.Фибринозды перикардит

2.Крупозды пневмония

3.Бронхопневмония

Б.Микропрепараттармен жумыс жасау

1.Крупозды пневмония

3.Электронограмма

1) Қабыну кезіндегі қан тамырлар эндотелиіндегі пиноцитоз

2) Қабыну кезіндегі қан тамырлары қабырғасынан нейтрофилдердіңэмиграциясы

4. Альбомға микропрепараттар суретін салу және макропрепараттарға сипаттама беру

V. Білім берудің және оқытудың әдістері . Гистологиялық препараттарды микроскоппен көру және суретін салу, кестелермен, суреттермен және патогистологиялық атласпен жүмыс жасау, макропрепараттарды суреттеу, тесттік тапсырмаларды шешу.

ҮІ. Әдебиеттер.

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.Қосымша:

1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000. 1. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.

 2. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 3. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 4. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.
Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .
2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон.

текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).


3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для

колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл.

опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.
5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .


7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.

VII. Бақылау:

Сұрақтар. 1. Қабыну дегеніміз не? Анықтамасын береңіз.

 2. Қабынудың фазалары, олардың морфологиялық сипаттамасың атаңыз?.

 3. Экссудативті қабынуға анықтама беріңіз?

 4. Морфологиялық қабыну түрлерін атаңыз?

 5. Ірінді қабыну дегеніміз не ? Анықтамасын береңіз.Кредит-1 №5

I. Тақырып: Арнайы даму орны бар ісіктер.

II. Мақсаты: Жіктелу принципіне байланысты органоспецификалық және эпителиалды ісіктердің түрлерін анықтай білу және морфологиялық сипаттамасына негізделіп ажырата алуды үйрену.

III. Оқыту мақсаты: Ісіктердің жіктелу принциптеріне байланысты ісіктердің ерекше өсуі туралы оқып білу, морфологиялық сипаттамасына қарай ажырата алу қажет.

IV. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

1. Органоспецификалық эпителий ісіктерінің жіктелуі.

2. Тері және безді эпителийден дамитын қатерлі ісіктерді макро – микро сипаттамасы.

3. Қатерсіз органоспецификалық эпителиалды ісіктерді макро – микро сипаттамасы.

4. Қатерсіз және қатерлі органоспецификалық ісіктерді макро – микроскопиалық

сипаттамасын, эндо - экзокринді бездерде /гипофиз, бүйрек үсті безі, ұйқы безі,

жатыр/.

5. Эпителийден дамитын қатерлі ісіктердің метастаздануы.V. Білім берудің және оқытудың әдістері . Гистологиялық препараттарды микроскоппен көру және суретін салу, кестелермен, суреттермен және патогистологиялық атласпен жүмыс жасау, макропрепараттарды суреттеу, тесттік тапсырмаларды шешу.

А. Макропрепараттармен жүмыс жасау:

1/. «Тері папилломасы». Құрылымы, пішіні және сыртқы көрінісіне назар аудару

2/. «Аталық бездің цистаденомасы». Ісіктің шекараларына қабырғасының көрінісіне,

өсіндінің ішіндегісіне назар аудару

3/. «Жатыр обыры». Жатырдың, обырдың көлеміне және жатыр денесінің көлеміне

назар аудару.Обырдың көлемін оның қабырғасының жағдайын және кесіндіде

көрінісін белгілеу.

Б) Микропрепараттармен жұмыс жасау:

1/ «Тері папилломасы». Микроскоптың кіші үлкейткіші астында қаптамалы

эпителийдің емізгіш тәрізді өсінділеріне назар аудару, үлкен үлкейткіш астында

олардың құрылымын зерттеу, эпителийлердің сақталуын бағалау.

2/ «Аналық бездің емізгіш тәрізді цистаденомасы» микроскоптың кіші үлкейткіші

астында киста ішіндегі безді эпителийдің емізгіш тәрізді өсіндсінің бар жоқтығын

анықтау. Үлкен үлкейткіш астында емізгіштердің құрылымын зерттеу.

3/ «Сүт безінің фиброаденомасы». Кіші үлкейткіш астында безді құрылымдарды

табу, олардың көлемі және пішініне назар аудару, сондай – ақ олардың санына,

ісік стромалық дәнекер тінініне бірігіп өсіп кету түрін анықтау.

4/ «Өңештің жалпақ жасушалы рагы». /мүйізденусіз/. Кіші үлкейткіш астында

көпқабатты жалпақ эпителийдің қабырғаның шырыш асты және бұлшық ет

қабатынын ішіне кіріп өсіп кеткен аймақты табу. Үлкен үлкейткіш астында

ісіктік жасушаларды және олардың ядроларын анықтау.

5/ «Жатыр аденокарниномасы». Қан ұйытқысы арасында атипиялық жасушалар

комплексіне назар аудару. Комплекстердің құрылымын зерттеу, оларды

құрайтын жасушаларға мінездеме беру.3. Микро – препараттардың суретін сурет дәптерге салып, талқылау

VI. Әдебиеттер.

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.Қосымша:

1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000.

2. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.


 1. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 2. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 3. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.
Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .
2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон.

текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).


3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для

колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл.

опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.
5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .


7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.

VII. Бақылау:

Сұрақтар.

1. Ісіктің анықтамасың атаңыз?

2. Ісіктің өсуі және оның таралуы туралы түсінік беріңіз?

3. Қазіргі кезеңдегі ісіктердің өсуін қарастыратын теориялар қандай?

4. Ісіктердің этиологиясың атаңыз?

5. Ісіктердің метастаз түрлері қандай?

6. Ісіктердің жіктелуің атаңыз?

Кредит 2 № 1

І. Тақырыбы: Атеросклероз. Артериалды гипертензия.

ІІ. Мақсаты: Атеросклероз, гипертензия ауруы және ревматизмдік аурулардың этиологиясын, патогенезін, патологиялық анатомиясын, морфогенезін анықтауды, сондай ақ атеросклероз, гипертензия ауруы, ревматизмдік аурулардың клиникалық морфологиялық формаларын ажырата білуді және олардың жиі кездесетін асқынуларын анықтауды үйрену.

III. Оқыту мақсаты: Тақырыпты білу клиникалық кафедраларда жүрек қан тамыр жүйесі мен ревматизмдік ауруларды оқып үйрену үшін қажет. Дәрігердің тәжірбиелік жұмысында олар секциялық бақылауда клинико-анатомиялық талдау жасау үшін қажет.

IV. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Жүрек қан тамыр жүйесі аурулары ішінде атеросклероздың алатын орны.

2. Атеросклероздың патологиялық анатомиясы мен морфогенезі.

3. Атеросклероздың этио- патогенезі.

4. Атеросклероздың клиникалық- морфологиялық түрлері, асқынулары және нәтижелері .

5. Гипертониялық ауру және симптоматикалық гипертензия.

6. Гипертензия ауруының этио- патогенезі.

7. Гипертония ауруы сатылырының патологиялық анатомиясы.

8. Қатерлі және қатерсіз гипертензия айырмашылықтарының морфологиялық

критерийлері.

9. Гипертензия ауруының клиникалық- морфологиялық түрлері, асқынулары, нәтижелері.

10. Ревматизмдік аурулар түралы түсінік, олардың жіктелуі, этиологиясы, патогенезі, морфогенезі.

11. Ревматизм және жүйелік қызыл жегі –нің морфологиялық сипаттамасы.

12. Ревматизмдік аурулар кезіндегі асқынулар және өлім себептері.

13. Ревматизмдік аурулар патоморфозы.

V. Білім берудің және оқытудың әдістері . Гистологиялық препараттарды микроскоппен көру және суретін салу, кестелермен, суреттермен және патогистологиялық атласпен жүмыс жасау, макропрепараттарды суреттеу, тесттік тапсырмаларды шешу.

А. Макропрепараттармен жүмыс жасау:

1. Қолқа атеросклерозы.

2. Атеросклероз кезіндегі біріншілік бүріскен бүйрек.

3. Гипертензиялық ауру кезіндегі біріншілік бүріскен бүйрек.

4. Жүрек гипертрофиясы.

5. Миокард инфакты.

6. Жүрек ақауы: митралды қақпақша стенозы.

Б. Микропрепараттармен жұмыс жасау:

1. Артерия атеросклерозы (липосклероз кезеңі ).

2. Тәж артериясының кальцинозы.

3. Гипертензия ауруы кезіндегі көкбауыр артериясының гиалинозы.

4. Миокард гипертрофиясы.

5. Эндокардтағы ревматизмдік гранулема.

6 Эндокардтың мукоидты ісінуі.

В. Тесттік тампсырмаларды шешу.

VІ. Әдебиеттер:

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.Қосымша:

1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000. 1. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.

 2. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 3. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 4. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.
Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .
2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон.

текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).


3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для

колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл.

опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.
5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .


7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.

VII. Бақылау

Сұрақтар:

1. Атеросклероздың дегеніміз не? Анықтамасын береңіз.

2. Атеросклероздың макроскопиялық кезеңдері және морфогенезің атаңыз?

3. Атеросклероздың дамуында көбірек маңызы бар факторлар қандай?

4. Артериялық гипертензия ауруы, олардың симптоматикалық гипертензиядан

айырмашылығың атаңыз?

5. Артериялық гипертензияның клиникалық -морфологиялық түрлері, асқынуларың және нәтижелерің атаңыз?

6. Артериялық гипертензия ауруының даму механизмі мен себептері қандай?
Кредит 2 № 2

І. Тақырыбы: Тыныс алу жүйесінің жедел қабыну аурулары

ІІ. Мақсаты: Жедел пневмониялардың этиологиясын, патогенезін анықтауды үйрену, олардың жіктелуін, морфологиялық сипаттамасын, асқынуларын, нәтижелерін білу, макроскопиялық және микроскопиялық көріністері бойынша оларды диагностикалау.

III. Оқыту мақсаты: Тақырыпты білу клиникалық кафедраларда жедел пневмонияны оқып үйрену үшін және дәрігердің тәжірбиелік жұмысында клинико-морфологиялық талдау жасау үшін қажет.

IV. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Жедел пневмонияның этиологиясы, патогенезі және жіктелуі.

2. Крупозды пневмонияның макроскопиялық және микроскопиялық сипаты.

3. Крупозды пневмонияның асқынулары, олардың нәтижелері.

4. Бронхопневмонияның макроскопиялық және микроскопиялық сипаты.

5. Бронхопневмонияның асқынулары және нәтижелері, өлім себептері.

6. Аралық пневмония, этиологиясы, патогенезі, патологиялық анатомиясы, нәтижелері.

V. Білім берудің және оқытудың әдістері . Гистологиялық препараттарды микроскоппен көру және суретін салу, кестелермен, суреттермен және патогистологиялық атласпен жүмыс жасау, макропрепараттарды суреттеу, тесттік тапсырмаларды шешу.

А. Макропрепараттармен жұмыс жасау:

1. Крупозды пневмония (сұр бауырлану кезеңі).

2. Бронхопневмония.

3. Аралық пневмония.

4. Өкпенің жіті абсцестері.

Б. Микропрепараттармен жұмыс жасау:

1. Крупозды пневмония.

2. Бронхопневмония.

3. Аралық пневмония.В. Тесттік тампсырмаларды шешу

VІ. Әдебиеттер:

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.Қосымша:

1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000. 1. тАхметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.

 2. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 3. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 4. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.
Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .
2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон.

текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).


3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для

колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл.

опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.
5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .


7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.

VII. Бақылау:

Сұрақтар:

1. Жедел пневмониялардың жіктелуің атаңыз?

2. Крупозды пневмонияның этиологиясы және патогенезің атаңыз?

3. Ауру сатылырына байланысты крупозды пневмонияның макро және микроскопиялық

сипаттамасың беріңіз?

4. Крупозды пневмонияның асқынулары, нәтижелері және өлім себептері, патоморфозының көріністері қандай?

5. Бронхопневмонияның этиологиясы, патогенезі және жіктелуі атаңыз?


Кредит 2 № 3

І. Тақырыбы. Асқазан және он екі елі ішектің аурулары

ІІ. Мақсаты: Гастриттердің, асқазан және 12-елі ішек ойық жарасының этиологиясын, патогенезін анықтауды үйрену, олардың жіктелуін, морфологиялық сипаттамасын, асқынуларын, нәтижелерін білу, макроскопиялық және микроскопиялық көріністері бойынша оларды диагностикалау.

III. Оқыту мақсаты: Тақырыпты білу клиникалық кафедраларда гастриттерді, асқазан және 12-елі ішек ойық жарасын оқып үйрену, дәрігердің тәжірибелік жұмысында клиникалық - морфологиялық талдау жасау және клиникалық мәліметтерді биопсиялық және операциялық материалды зерттеу нәтижелерімен салыстыру үшін қажетті.

IV. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1.Ж іті гастриттің этиологиясы, патогенезі, морфологиялық сипаттамасы.

2. Созылмалы гастриттің этиологиясы, патогенезі, морфологиялық сипаттамасы.

3. Асқазан созылмалы ойық жара ауруының этиологиясы, патогенезі, морфологиялық сипаттамасы.

4. 12-елі ішек созылмалы ойық жара ауруының этиологиясы, патогенезі, морфологиялық сипаттамасы.

V. Білім берудің және оқытудың әдістері . Гистологиялық препараттарды микроскоппен көру және суретін салу, кестелермен, суреттермен және патогистологиялық атласпен жүмыс жасау, макропрепараттарды суреттеу, тесттік тапсырмаларды шешу.

А. Макропрепараттармен жұмыс жасау:

1. Жіті катаралды (жай) гастрит.

2. Созылмалы атрофиялық гастрит.

3. Асқазанның созылмалы ойық жарасы.

4. 12 елі ішектің созылмалы ойық жарасы.

5. Асқазанның созылмалы ойық жарасының ұйқы безіне пенетрациясы.Б. Микропрепараттармен жұмыс жасау:

1 Жіті жай гастрит.

2. Созылмалы атрофиялық гастрит.

3. Асқазанның созылмалы ойық жарасы.В. Тесттік тапсырмаларды шешу.

VІ. Әдебиеттер:

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.Қосымша:

1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000. 1. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.

 2. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 3. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 4. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.
Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .
2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон.

текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).


3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для

колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл.

опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.
5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .


7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.

VII. Бақылау:

Сұрақтар:

1. Жіті гастриттің этиологиясың атаңыз?

2. Асқазан ойық жарасының ауруының патогенезін атаңыз?

3. Асқазан ойық жарасының асқынулары қандай?

4. Жіті гастриттердің түрлерін атаңыз?

5. Созылмалы гастриттың этиологиясың атаңыз?

6. Созылмалы гастриттың морфологиялық түрлерін атаңыз?

7. Созылмалы асқазан ойық жарасының асқынулары қандай?


Кредит 2 № 4

I. Тақырып: Вирустық және бактериялық ауа-тамшылы инфекциялар

II. Мақсаты: Вирусты және бактериялық ауа-тамшылы инфекциялардың этиологиясын және патогенезін анықтауды үйрену, олардың патологиялық анатомиясын, асқынуларын сонымен бірге нәтижелерін білу, морфологиялық сипаттамасын қолдана отырып, оларды ажырата білуді үйрену.

III. Оқыту мақсаты: Тақырыпты білу клиникалық кафедраларда вирусты және бактериялық ауа-тамшылы инфекцияларды түсіну үшін қажет. Дәрігердің тәжірибелік жұмысында бұл білім секциялық жағдайларда клиникалық – анатомиялық талдау жасау үшін қажетті.

IV. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Инфекциялық аурулардың жалпы белгілері.

2. Гриптің, парагриптің, РС инфекцияның, аденовирусты инфекцияның, қызылшаның, эпидемиялық паротиттің этиологиясы, патогенезі және олардың морфологиялық сипаттамасы.

3. Көкжөтелдің, дифтерияның, скарлатинаның, менингококкты инфекцияның этиологиясы мен патогенезі және олардың морфологиялық сипаттамасы.V. Білім берудің және оқытудың әдістері . Гистологиялық препараттарды микроскоппен көру және суретін салу, кестелермен, суреттермен және патогистологиялық атласпен жүмыс жасау, макропрепараттарды суреттеу, тесттік тапсырмаларды шешу.

А. Макропрепараттармен жүмыс жасау:

1. Үлкен ала-құла гриптік өкпе.

2. Перибронхиалды қызылша пневмониясы.

3. Іріңді менингит.

4. Дифтериттік ларингит.

Б. Микропрепараттармен жұмыс жасау:

1. Гриптік пневмония.

2. Іріңді менингит.

3. Алып жасушалы қызылша пневмониясы.В. Тесттік тампсырмаларды шешу.
VI. Әдебиеттер:

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.Қосымша:

1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000. 1. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.

 2. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 3. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 4. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.
Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .
2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон.

текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).


3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для

колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл.

опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.
5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .


7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.

VII. Бақылау:

Сұрақтар:

1. Инфекциялық аурулардың жалпы белгілері қандай?

2. Ауа – тамшылы инфекциялар дегеніміз не?

3. Ауа – тамшылы вирусты инфекциялар дегеніміз не?

4. Ауа – тамшылы бактериялық инфекциялар дегеніміз не?

5. Менингококкты инфекцияның түрлерін атаңыз?Кредит 2 № 5

І. Тақырыбы. Пневмокониоздар.

ІІ. Мақсаты: Өнеркәсіптік шаңның әсерінен дамитын негізгі аурулардың этиологиясын, патогенезін анықтауды үйрену, олардың патологиялық анатомиясын, асқынуларын және нәтижелерін білу, олардың морфологиялық сипаттамасына сүйене отырып ажырата білуді үйрену.

III. Оқыту мақсаты: Тақырыпты білу клиникалық кафедраларда өнеркәсіптік шаңның әсерінен дамитын ауруларды (пневмокониоздарды) оқып үйрену үшін қажетті.

Дәрігердің тәжірибелік жұмысында осы тақырыпты білу секциялық жағдайлардың клиникалық-анатомиялық талдауын жүргізу үшін , сонымен қатар операциялық және биопсиялық материалдардың зерттеу нәтижелерін клиникалық деректермен салыстыру, басқа патологиялық процестерден ажыратуды үйрену ушін қажетті..IV. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Кәсіптік аурулар туралы түсінік.

2. Кәсіптік аурулардың этиологиясы бойынша жіктемесі.

3. Кәсіптік аурулардың даму механизмдері.

4. Пневмокониздар: силикоз, асбестоз, талькоз, антракоздардың этиологиясы, патогенезі, патологиялық анатомиясы, асқынулары және нәтижелері.

V. Білім берудің және оқытудың әдістері . Гистологиялық препараттарды микроскоппен көру және суретін салу, кестелермен, суреттермен және патогистологиялық атласпен жүмыс жасау, макропрепараттарды суреттеу, тесттік тапсырмаларды шешу.

А. Макропрепараттармен жүмыс жасау:

1. Өкпе антракозы.

2. Өкпенің фиброзды – каверналы туберкулезі.

3. Өкпенің орталық обыры.Б. Микропрепараттармен жұмыс жасау:

1. Өкпелердің силикозы (11.15 сурет).

2. Бронх лимфа түйінінің антракозы(1.20 сурет).

3. Өкпелердің силикозы (11.16 сурет).

В. Тесттік тампсырмаларды шешу.

VІ. Әдебиеттер:

Қазақ тілінде

Негізгі:

1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. 1. Струков В.И., Серов В.В.Патологиялық анатомия: медициналық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық. Орысшадан аударған доцент М.Т.Айтқұлов // Алматы: «Орталық Қазақстан» БПК, «Қазақстан».-1993.

 2. Ахметов Ж.Б. Патологиялық анатомия // Алматы,-2004.

 3. Струков А.И.Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. І бөлім. 1-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.

 4. Струков А.И. Струков В.И. Патологиялық анатомия (Жеке аурулар бөлімі. ІІ бөлім. 2-кітап): оқулық/ Қаз.ауд. М. Т. Айтқұлов - 2-басылым. – Ақтөбе, 2010.Қосымша:

1. М.М. Түсіпбекова, М.С. Усеева «Перинатустық кезең патологиялық анатомиясының өзекті мәселелері» // Медицина и экология№ - N3. -2000. 1. Ахметқалиев С.Е., Қамбаров Ж.А. Клиникалық патоморфологияға кіріспе: Оқу құралы.// Ақтөбе медициналық академиясы.-1999.

 2. Ішкі аурулар // Т.З. Сейсембеков, А.Е. Тәменов, М.Т. Айтқұлов М.Т. // Алматы. – 1995.

 3. М.А. Пальцев, А.Б. Пономарев, А.В. Берестова Атлас по патологической анатомии-3-е изд., стереотипное.-М.: Медицина, 2007.-432с.:ил.

 4. Серов В.В., Ярыгин Н.Е., Пауков В.С. Патологическая анатомия: Атлас.-М.:Медицина, 1986.-305с.

6. Робин А. Кук6 Брайн Стеварт. Цветной атлас патологической анатомии/ Под ред. В.П. Сапрыкина. Пер. с англ. И.А. Поповой. В.П. Сапрыкина -М.: Логосефера, 2005.-282 стр.
Электронды ресурстар.
1. А.И. Струков, В.В. Серов, Патологиялық анатомия қазақшаға аударған және

жауапты редакторы М.Т. Айтқұлов оқулық . - 5-бас., стереотип. –

М. : ГЭОТАР- Медиа, 2013. - 984 бет. эл. опт. диск (CD-ROM) .
2. Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : учебник . - 5-е изд. стер. - Электрон.

текстовые дан. (51,9 МБ). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2011. - . эл. опт. диск (CD-ROM).


3. Патологическая анатомия [Электронный ресурс] : атлас: учеб. пособие / О. В. Зайратьянц [и др.] ; под

общ. ред. О. В. Зайратьянца. - Электрон. текстовые дан. ( 144 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 472 с. эл. опт. диск (CD-ROM) .

4. Пауков, В. С. Патологическая анатомия и патологическая физиология [Электронный ресурс] : учеб. для

колледжей. - Электрон. текстовые дан. ( 44,7 Мб). - М. : Изд. группа "ГЭОТАР-Медиа", 2010. - 256 с. эл.

опт. диск (CD-ROM) .- 2 экз.
5.Медицина. 3 курс [Электронный ресурс]: лекции для студентов.– М., 2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
6. Диагностика заболеваний и патологическая анатомия желудка, тонкой и толстой кишки [Электронный

ресурс] : более 600 ил. - Электрон. текстовые дан. (48,6 Мб). - М. ., 2005. - эл. опт. диск (CD-ROM). .


7. Кудачков Ю. А. Патология человека [Электронный ресурс] : электронный слов.-справ. - М., 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). –Всего 2экз.

VII. Бақылау:

Сұрақтар:

1.Кәсіптік аурулар тусініктемесін беріңіз?

2. Өнеркәсіптік шаң дегеніміз не? Анықтамасын береңіз.

3. Бейорганикалық және органикалық; көрінетін,микроскопиялық және ультрамикроскопиялық шаң тусініктемесін беріңіз?

4.Өнеркәсіптік шаң шақыратын кәсіптік аурулардың жіктелуін атаңыз?

5. Силикатоздарға қандай аурулар жатады?6. Пневмокониоздар кезіндегі нысана – ағзаларды атаңыз?Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сәлім меңдібаев армысың, алтын таң! Журналист жазбалары Қостанай – 2013 ж
2014 -> Қазақ тілі мен латын тілі кафедрасы Қазақ Әдебиеті пәні бойынша әдістемелік өҢдеу мамандығы: Фельдшер Мейірбике ісі Стамотология Курс: І семестрі: ІІ
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> Жақсыбай Мусаев шығармашылығы және көркемдік Зерттеуші оқушы: Мұратбаева Назерке
2014 -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
2014 -> М.Ә. Хасен төле би әлібекұлы
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев
2014 -> 3-деңгейлерге: а/берілген сөздерді аударыңдар


Достарыңызбен бөлісу:


©engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет